zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotazy - distribuce, balení, označování chem. látek

21.02.2006
Legislativa
Chemické látky
Dotazy - distribuce, balení, označování chem. látek
V novele zákona nedošlo k zásadní změně rozsahu povinností distributora.

Došlo v novele zákona o chemických látkách ke změně povinností distributora?

V novele zákona nedošlo k zásadní změně rozsahu povinností distributora. Nově se však zavádí pojem „první distributor“. Prvním distributorem je distributor, který jako první uvádí do oběhu látku nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo dovezeny na území jiné členské země Evropských společenství. Mezi povinnosti prvního distributora patří například zajistit, aby chemická látka nebo přípravek, které nabývá, byly klasifikovány v souladu se zákonem o chemických látkách a přípravcích, a získat údaje použité pro jejich klasifikaci. Obecně musí plnit první distributor stejné povinnosti jako výrobce nebo dovozce nebezpečné chemické látky nebo přípravku.

První distributor je také povinen zajistit, aby byl pro chemickou látku nebo přípravek vypracován bezpečnostní list. V bezpečnostním listu uvede první distributor údaje o své osobě a zároveň údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi se sídlem na území jiné členské země Evropských společenství, od kterého bezpečnostní list převzal.

Distributor, s výjimkou prvního distributora, který uvádí do oběhu klasifikované a označené chemické látky nebo přípravky je povinen je uvádět do oběhu s původním označením nebo nově označené v souladu se zákonem.

Nově označovat chemické látky nebo přípravky může distributor pouze v případě, že je uvádí do oběhu nově zabalené podle § 19 odst. 7 zákona. V případě nového označení je každý distributor, včetně prvního distributora, povinen na obalu uvést údaje o své osobě.

Může laboratoř, která provádí zkoušení chemických látek dostat pokutu podle zákona o chemických látkách za to, že nedodržuje zásady ochrany laboratorních zvířat?

Osoba, která provádí zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek nebo přípravků pro účely stanovené zákonem č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dopustí správního deliktu tím, že nedodržuje zásady správné laboratorní praxe, jejichž součástí je i povinnost dodržovat a zásady ochrany zvířat podle § 8 odst. 2 až 4 zákona. Na uvedené delikty se uplatňuje především zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Je výrobce povinen uvádět v reklamním letáku i nebezpečné vlastnosti nabízeného přípravku?

Osoby při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 5 zákona jsou povinny současně informovat o nebezpečných vlastnostech látek v souladu se zákonem. Při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečného přípravku klasifikovaného podle § 2 odst. 5 zákona, které umožňují nákup přípravku, aniž by měl kupující možnost vidět označení přípravku před uzavřením smlouvy, musí osoby informovat kupujícího o nebezpečných vlastnostech přípravku nejpozději při uzavírání smlouvy. Z uvedeného vyplývá, že kupující musí být vždy (nejpozději před uzavřením smlouvy) informován o nebezpečných vlastnostech výrobku. V případě, že kupující prokazatelně nebyl informován o všech vlastnostech výrobku (nebezpečné chemické látky nebo přípravku) je kupní smlouva neplatná. Za uvedené porušení povinností zákona může příslušný správní úřad uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Kdy bude v ČR platit nařízení REACH?

Návrh Nařízení o REACH byl vypracován Evropskou komisí po rozsáhlé internetové diskusi pracovního návrhu, připraveného na základě tzv. Bílé knihy, která obsahuje zásady nové evropské chemické politiky.

Návrh byl předložen Evropskému parlamentu v říjnu 2003. V dalším období byl  projednáván celkem devíti výbory parlamentu, při čemž hlavním zodpovědným výborem byl Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Jednání výborů byla vzhledem k náročnosti předloženého návrhu komplikovaná a byla ukončena až v říjnu 2005. Celkem bylo předloženo několik tisíc pozměňovacích návrhů. Dne 17. listopadu 2005 proběhlo prvé čtení návrhu Nařízení o REACH v plénu Evropského parlamentu, v němž byl návrh s řadou pozměňovacích návrhů nařízení přijat. 

Výsledné znění návrhu je kompromisem dvou protichůdných stanovisek stoupenců chemického průmyslu a stoupenců přísnější ochrany lidského zdraví a životního prostředí před účinky nebezpečných chemických látek.

V současné době probíhá projednávání návrhu Nařízení o REACH v pracovní skupině vytvořené v rámci Rady, v níž jsou zastoupeny všechny členské země ES. Z jednání této skupiny vzešel rovněž velký počet námětů na úpravy návrhu. Projednávání návrhu bylo ukončeno na konci roku 2005 přijetím společného stanoviska.

V další fázi bude následovat druhé čtení v Evropském parlamentu. Předpokládá se, že projednávání bude probíhat ještě nejméně jeden rok. Očekává se, že Nařízení o REACH by mohlo být schváleno v prvním pololetí 2007. O postupu projednávání a případných změnách budeme informovat v každé aktualizaci Příručky. Podrobnosti o termínech nabytí účinnosti zveřejníme v dostatečném předstihu.

Musí být balení a označení nebezpečných chemických látek a přípravků uvedeno do souladu se zákonem
č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcími předpisy nejpozději od 1. 5. 2006. Je to povinností podnikatelů (konečných uživatelů) nebo výrobce, aby byly nebezpečné chemické látky a přípravky již používané balené a označené
v souladu s nyní platnou legislativou?

Je to skutečně tak, že chemické látky a přípravky vyrobené nebo dovezené před 1. květnem 2004 je možno uvádět na trh nebo do oběhu s původním označením a bezpečnostním listem do 1.května 2006. Za označení a přípravu bezpečnostního listu odpovídá výrobce nebo dovozce, nikoli konečný uživatel.

Chemické látky a přípravky vyrobené nebo dovezené po 1. květnu 2004 měly být v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, již od tohoto data. Když se ukázalo, že půlroční interval mezi zveřejněním zákona (29. října 2003) a jeho nabytím účinnosti (1. května 2004) není pro výrobce a dovozce dostatečný, bylo dohodnuto, že inspekční orgány budou tolerovat označení a bezpečnostní listy podle dříve platného zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ještě do konce roku 2004. V současné době tedy musí být chemické látky a přípravky vyrobené po 1. květnu 2004 již označené a vybavené bezpečnostními listy podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí