zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotazy - přeprava, přeshraniční přeprava odpadů

22.02.2006
Odpady
Dotazy - přeprava, přeshraniční přeprava odpadů
Původce je odpovědný za nakládání s odpady až do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí

Nebezpečný odpad (baterie akumulátory) je předáván k přepravě, s tím, že na EPNO je razítko oprávněné osoby, ale přepravce odpad nikomu nepředává. Doma jej rozebírá a co se dá pálí v kamnech a dává do popelnice. Koho lze v tomto případě postihnout – původce nebo přepravce?

Původce odpadů je podle § 16 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Přitom za dopravu odpadů odpovídá dopravce a na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle § 16 odst. 1, s výjimkou písmen i) a j).

Podle § 40 odst. 1 zákona o odpadech jsou při přepravě nebezpečných odpadů odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Příjemce odpadu je pak podle § 40 odst. 3 zákona o odpadech povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli do 10 dnů od jeho převzetí a odesilatel odpadu je podle § 40 odst. 2 písm. c) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu nedostane od příjemce potvrzený evidenční list.

Inspekce může uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna (§ 66 odst. 3 písm. b). Pokutu do výše 10 000 000 Kč může inspekce uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s v zařízeních, ve kterých je nakládání s odpady zakázáno nebo není povoleno (§ 66 odst. 4 písm. b) nebo nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním [§ 66 odst. 4 písm. d) a nebo neplní povinnosti stanovené pro nakládání s vybranými výrobky, odpady nebo zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech (§ 66 odst. 4 písm.f).

Vzhledem k tomu, že původce je odpovědný za nakládání s odpady až do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí, a vzhledem k tomu, že nebezpečný odpad předaný k přepravě fyzické osobě oprávněné k podnikání nebyl přepraven k určenému příjemci (osobě oprávněné) a že s tímto odpadem dopravce nakládal v rozporu se zákonem o odpadech, lze se domnívat, že postižitelnými z hlediska zákona o odpadech jsou oba – jak odesílatel (původce), tak dopravce.

Původce odpadů je podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Pokud této osobě nebyl odpad doručen, měl původce (odesilatel povinnost ohlásit to obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a inspekci.

Dopravce se dopustil hned několika porušení zákona – nakládá s nebezpečnými odpady bez jakéhokoliv souhlasu, pálí je v kamnech – zákon o ovzduší, nejspíš porušuje i obecně platnou vyhlášku obce – odkládá odpad do popelnice, páchá podvod – trestní nebo obchodní zákoník a možná i další.

Inspekce podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 2 až 5; současně může také stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím. Inspekce tedy může uložit nápravné opatření odtěžit daný odpad z pozemku a v případě, že vlastník pozemku ve lhůtě uložené rozhodnutím inspekce nesplní uložená opatření a odmítá umožnit odtěžení odpadu a vstup na pozemek, by bylo možné zajistit vykonatelnost rozhodnutí za asistence Policie ČR.

Přeshraniční pohyb odpadů:

a)      Jak se zařazují kovové třísky znečištěné olejem a emulzemi pro účely přeshraniční přepravy?

b)      Je možné (a jak) stanovit míru znečištění, která u tohoto odpadu ještě nezpůsobuje nebezpečnost?

ad a) Zařazení odpadu kovových třísek znečištěných oleji a emulzemi pro potřebu přeshraniční přepravy a režim jejich přepravy je dán textem preambule Annexu 2 (zelený seznam odpadů) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů, která zní  

„Bez ohledu na to, zda odpad je nebo není zařazen na tento seznam, nemůže být přepravován jako odpad vedený na zeleném seznamu odpadů, je-li znečištěn jinými látkami v míře, která a) zvyšuje nebezpečí spojené s odpadem natolik, že je vhodné jej zařadit na žlutý nebo červený seznam, nebo b) zabraňuje využití odpadu způsobem šetrným k životnímu prostředí.“

ad b) Pokud jde o druhý dotaz, zda lze (a jak) stanovit míru znečištění, která by rozlišila, v jakých případech by bylo možno tento znečištěný odpad považovat ještě za odpad kategorie ostatní a kdy už se jedná o odpad nebezpečný, je nutné se obrátit na pověřenou osobu k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Podle našeho názoru stanovit takovou hranici obecně pro všechny oleje a emulze nelze, ale bylo by pravděpodobně možné ji stanovit pro nejběžněji používané, podobně, jako ji pro potřebu přeshraničních přeprav odpadů používá rakouský příslušný orgán (Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) (20 000 ppm)*). Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů však není v kompetenci MŽP.

Poznámka : 

*) Hodnota je stanovena rakouským ministerstvem v dokumentu „Suplement to federal Waste Management Plan 2001“, v části 4 – Information on the Application of Annexes II to IV of the Waste Shipment Regulation, kde se uvádí, že podle „Waste classification Ordinance“ nesmí být kovový šrot zařazený do zeleného seznamu znečištěn uhlovodíky (např. minerálními oleji) do takové míry, aby byl nebezpečným odpadem (celkový obsah 20 000 mg/kg sušiny je limitní hodnota).

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí