zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpadní nádoby z plastů

20.02.2006
Odpady
Odpadní nádoby z plastů
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200658714
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko 
 
* Datum uzávěrky:  
10.04.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 33 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Polská organizace vypsala tendr na dodávku odpadních plastových nádob. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
10.4.2006 - 11:00. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Polkowice: Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych
Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, ul. Rynek 17-18, Kontakt ul. Rynek 17-18, 59-100 Polkowice, Do wiadomości Małgorzata Frąckowiak, PL-59-100 Polkowice. Tel. 48 76 847 97 80. E-mail ZGZM@post.home.pl. Faks 48 76 847 97 81.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zgzm.ug.polkowice.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Związek międzygminny.
Inne: Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Główne miejsce realizacji dostawy: Obszar gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice.
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:
1) pojemniki o pojemności 1,5 m³ w kolorze białym - w ilości 266 szt.,
2) pojemniki o pojemności 1,5 m³ w kolorze zielonym - w ilości 266 szt.,
3) pojemniki o pojemności 2,5 m³ w kolorze żółtym - w ilości 272 szt.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
25223300.
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8)Podział na części:
Nie.
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej: 130 000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 964 000,00 PLN.
II.2.2)Opcje:
Nie.
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 15.5.2006. Zakończenie: 14.8.2006.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium - 15 000 PLN.
Gwarancja - 60 miesięcy od daty odbioru dostawy.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie płatne w terminie 21 dni od daty wpływu faktury wystawionej na podstawie podpisanego protokołu odbioru dostawy (etapu dostawy).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Umowa podmiotów występujących wspólnie, zawierająca:
- ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Wspólników w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,
- strukturę wewnętrzną,
- wspólny cel gospodarczy,
- przedmiot działalności poszczególnych podmiotów,
- prawa i obowiązki podmiotów w zakresie realizacji zamówienia,
- solidarną odpowiedzialność podmiotów wobec Zamawiającego,
- określenie podmiotu, który wniesie wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- oznaczenie czasu trwania i związania umową,
- zasady wypowiedzenia umowy i dokonywania zmian podmiotowych,
- wskazanie numeru konta i podmiotu, na rzecz którego Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie Wykonawcy, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Wymagane dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wymagane dokumenty:
- sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu albo, w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatniego roku obrotowego,
- informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- zaświadczenie właściwego organu podatkowego (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy) oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty winne być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
III.2.3)Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane dokumenty:
- wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie warunek musi być spełniony przez wykonawców wspólnie.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. cena ofertowa. Waga: 95.
2. cechy techniczne pojemników. Waga: 5.
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZGZM.341-1/06.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.4.2006 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
10.4.2006 - 11:00.
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert:
10.4.2006 - 12:00.
Miejsce: ul. Rynek 17-18, 59-100 Polkowice.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak.
Przedstawiciel wykonawcy.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail prezes@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.4.2)Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15.2.2006.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí