zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Staré ekologické zátěže - změna v přístupu?

24.02.2006
Obecné
Voda
Odpady
Geologie
EIA
Staré ekologické zátěže - změna v přístupu?

Staré ekologické zátěže

Pod pojmem staré ekologické zátěže jsou zahrnuta kontaminovaná místa (podzemní vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce) kde byl závadný stav způsoben státními podniky v období před privatizací používáním k životnímu prostředí nešetrných, ale ve většině případů povolených technologií a chemických látek. ČR přijala odpovědnost za tyto znečištěné lokality a bylo rozhodnuto na jejich vyčištění použít část prostředků z výnosu privatizace. Problém byl akcentován bohužel až ve 2. vlně privatizace neboť zkušenosti z 1. vlny a zvláště při privatizaci zahraničními subjekty se prokázalo, že možné náklady na odstranění ekologických škod mohou převýšit hodnotu privatizovaného majetku.

Agendou odstraňování ekologických škod byl pověřen FNM ČR v úzké spolupráci s MŽP. Inspekce byla od samého počátku, tj. od r. 1993 pověřena rozhodováním o nápravných opatřeních. Rozhodnutí ČIŽP o nápravných opatřeních je nutnou podmínkou pro úhradu nákladů na odstranění SEZ z prostředků FNM. Celý proces se v průběhu 12 let vyvíjel, probíhá v řadě návazných kroků, ty zásadní jsou:

  • Usnesení vlády, včetně výše finanční garance a souhlas s uzavřením tzv. ekologické smlouvy mezi nabyvatelem privatizovaného majetku a FNM ČR
  • Zpracování analýzy rizik, příp. studie proveditelnosti z prostředků FNM
  • Rozhodnutí o nápravných opatřeních, ČIŽP je vydává formou správních rozhodnutí
  • Výběrové řízení na dodavatele sanačních prací a smlouva o jejich dodávce (provádí FNM), Realizační projekty
  • Sanace, monitoring, kontrola FNM ČR (s využitím odborné supervize), MŽP, nabyvatel, ČIŽP
  • Závěrečná zpráva o dosažených výsledcích, případně aktualizovaná analýza rizik
  • Závěrečný protokol ČIŽP o splnění uložených opatření.

Výše uvedený postup, podle kterého FNM ČR v souladu se zákonem, na základě rozhodnutí o privatizaci a po schválení garance vládou uzavírá s nabyvatelem ekologickou smlouvu, je zpracován v závazné směrnici FNM, která respektuje zásady UV ČR 51/01, v souladu se zákonem 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů, 171/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o FNM ČR ve znění pozdějších předpisů a zákona 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů..

Celkem od r. 1991 bylo uzavřeno 277 ekologických smluv s nabyvateli a z toho vyplývající garance ve výši 164,822,70 mil. Kč.

Aktuální stav smluvních závazků je 195 v celkové výši garancí 155,557,25 mil. Kč. Garance ve většině případů odpovídají výši základního jmění privatizovaného majetku, náklady na sanaci jsou ve většině případů nižší než tato garance a jsou specifikovány v analýze rizik a prováděcích projektech. K 31.7.2005 bylo ukončeno 74 ES, od 8 smluv bylo odstoupeno. Celkové výdaje FNM ČR při sanaci SEZ vzniklých před privatizací za období od r. 1991 do konce roku 2004 činily 21,347 mil. Kč.

Od roku 1993 uložila ČIŽP opatření k nápravě pro 249 ekologických smluv (nabyvatelům) a pro 504 lokalit na území ČR. Z toho na 102 lokalitách v současné době sanační probíhají. Existuje řada lokalit, kdy dochází k velké časové prodlevě mezi vydáním rozhodnutí ČIŽP o nápravných opatření a zahájením sanačních prací. Příčinou je opožděné vyhlašování výběrových řízení na dodavatele prací Fondem národního majetku, zdlouhavé schvalování projektů a jejich změn.

Zájmem ČIŽP a ochrany životního prostředí vůbec je komplexní sanace znečištění i mimo areály privatizovaných podniků, což FNM v poslední době zpochybňuje.

Odstraňování SEZ způsobených Sovětskou armádou je financováno ze státního rozpočtu z kapitoly 315, program odstraňování škod po Sovětské armádě. Celý proces je řízen OEŠ MŽP a Inspekce pro ně nevydává opatření k nápravě ve správním řízení.

Havarijní stavy na vodách (které mohou být způsobeny i neřešenými SEZ) mohou být výjimečně řešeny podle odst.4, §42 zákona 254/2001 Sb. o vodách, kdy bezprostředně hrozí závažné ohrožení povrchových a podzemních vod. K tomuto účelu jsou na krajích zřízeny účty ve výši 10 mil. Kč. Na příklad lokality Bor u Skutče, Transporta Chrudim a Bzenec.

Mimo výše uvedený proces zůstává řada společností privatizovaných v 1. vlně privatizace a společnosti privatizovaných formou veřejné soutěže nebo dražby, kterým byla poskytnuta sleva z kupní ceny, m.j. z důvodů existence ekologických škod.

Pozn.: Tučně provedená věta má bezesporu velkou váhu. Skutečnost, že v minulosti docházelo k  sanacím, jež řešily pouze část některých areálu resp. geologicky souvisejících oblastí je všem, kdož se pohybovali v těchto věcech, dostatečně známa. Několik praktických případů lze uvést i z oblasti brněnské - zejména na jihu Brna, kde je velmi rozsáhlá kontaminace podzemních vod a horninového prostředí chlorovanými uhlovodíky. Dlouho se čistila  však pouze část, jež prokazatelně patřila do zátěžě způsobené podnikem při ul. Vídeňská, další část znečištění postihující obce Přízřenice, byla dlouho neřešena. V městských aglomeracích je také, jak je správně uvedeno v textu, spousta podniků z první vlny kuponové privatizace. O nich vůbec často není známo, jak situace z hlediska zamoření vod a horninového prostředí vypadá. U některých brněnských podniků bylo pouze možno se domnívat na základě historických dat a výsledků rozborů vod z vrtů v okolí, jak je areál postižen. Jinde je zase situace známa, ale podzemní vody jsou zamořovány dále, protože podnik nemá "ekologickou smlouvu " s FNM. Přitom je zde reálné nebezpečí ohrožení  artéských vod pod Brnem, které představují jedinečný , dosud neúplně probádaný, rezervoár kvalitní vody. 

ZDROJ: ČIŽP, Enviweb

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí