zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Možnosti odlehčení silniční dopravy

23.02.2006
Obecné
Možnosti odlehčení silniční dopravy
Jedná se o aktuální problém, který řeší většina vyspělých zemí v Evropě
V příspěvku jsou uvedeny některé postřehy z vyspělých zemí, co vede ke snižování podílu železniční dopravy na železničním trhu, a na druhé straně jsou naznačeny možnosti vedoucí ke změně jejího nepříznivého postavení.

V Německu zajišťuje nákladní železniční dopravu z 86 % dceřiná společnost DB AG Railion. Krom toho existuje cca 300 privátních dopravních společností, které zajišťují regionální i dálkovou dopravu. Někteří železniční dopravci jsou zaměřeni pouze na určité průmyslové cíle, jako např. Rail4Chem zajišťuje přepravy pro chemický průmysl. Nákladní vozy jsou ve vlastnictví železničních dopravců, zvláště cisternové vozy jsou vlastněny privátně (např. VTG, EVA).

Objednávka přepravních požadavků je směrována přes spediční firmy nebo přímo přes železniční dopravce. Vlečky jsou udržovány podnikateli dopravní infrastruktury a právě přes vlečky se odvíjí 85 % objednávek nákladní přepravy. Propojení veřejné sítě a vleček tvoří páteřní síť nákladní dopravy. V roce 1992 bylo v provozu 13 630 vleček a v roce 2005 vlastnila dcera Railion 4800 vleček a 2350 jich bylo v privátním vlastnictví. Za stejné období poklesl podíl železniční dopravy na celkových přepravních výkonech z 20,7 na 14,4 %.

Pokles železniční nákladní přepravy způsobuje

- rušení vleček a tím přesun zboží na silniční dopravu,

- jízda ke vzdálenému logistickému centru není pro podnikatelské subjekty žádnou alternativou,

- časnější ukončení nakládky, špatné časy nakládky, dlouhé přepravní lhůty.

Privátní železniční dopravci kritizují nesvobodný přístup na dopravní cestu DB, restriktivní zadávání tras do grafikonu. Odprodej dopravních prostředků DB privátním podnikatelům je podmiňován tím, že tato vozidla nesmí podnikat na území Německa.

Ve Švýcarsku SBB Cargo realizuje od 1. ledna 2006 projekt "Fokus", kterým bude ověřeno, zda zůstane 510 míst oprávněných pro podej vozových zásilek, což vyžaduje roční dotaci ze státního rozpočtu ve výši cca 60 mil. eur, nebo jejich počet klesne na plánovaných 323 a dotace se sníží o 20 mil. eur. Od tohoto opatření se očekává pokles nakládky vozů ve vnitrostátní přepravě o 5 %. Nově tedy bude každých 10 km železniční sítě obslouženo pouze 323 místy s výpravním oprávněním pro vozové zásilky (tzv. základní síť). Předpokládá se, že dotace ze státního rozpočtu bude do roku 2008 dalšími postupnými kroky úplně odbourána.

Projekt se netýká zásilek pošty, cukrovarnického průmyslu, ale rovněž expresní sítě "Cargo Express" pro obchodní zboží, systému "Cargo Domino" pro přepravu kusových zásilek. Dále se projekt netýká ucelených vlaků, exportu, importu a tranzitu.

Opatření vyplývající z menšího počtu míst byla diskutována se zákazníky a očekává se, že na železnici bude převedeno více přepravních požadavků. Tím by se v železniční dopravě neměl zvyšovat deficit. V roce 2006 je očekáván lepší roční výsledek hospodaření o 13 až 17 mil. eur. Vozové zásilky tvoří 40 % obratu SBB Cargo. To v posledních letech investovalo do nákupu nových železničních vozů 140 mil. eur a 73 mil. eur do posunovacích lokomotiv pro práce v seřaďovacích stanicích.

V dalších krocích je plánována od června 2006 redukce 590 pracovních míst u SBB Cargo a 60 míst u SBB Infrastruktura. Předpokládá se úspora 57 mil. eur ročně.

Příčiny neuspokojivého ekonomického vývoje u SBB Cargo:

Přesun přepravy na silnice ovlivňuje produktivnější silniční doprava, zvýšení maximální celkové hmotnosti silničních souprav na 40 t, zrušení zákazu jízd v noci a výkonové zpoplatnění za těžkou silniční nákladní dopravu je nedostatečná kompenzace.

Výhody silniční dopravy mají za důsledek konkurenční nevýhodu pro železniční dopravu, což vede k rychlému a silnému tlaku na strukturu nákladů. SBB Cargo chce tuto nevýhodu kompenzovat zvýšenou produktivitou, např. novým systémem u vozových zásilek.

Postavení železniční dopravy je možné zlepšit s využitím systému Cargo Domino nejen u SBB Cargo. Tento uzavřený přepravní systém se vším co k němu patří disponuje potřebným zařízením, organizuje svoz, rozvoz a překládku, provádí železniční přepravu a zajišťuje dodržení požadovaných časů pro dodání zboží k příjemci.

Cargo Domino převádí přepravu zboží ze silniční dopravy na ekonomický a ekologický přepravní řetězec, který využívá systémové výhody silniční a železniční dopravy. Zboží je dodáno (vyzvednuto) do (z) okolí dopravního bodu (železniční stanice) na správnou adresu v požadovanou dobu v denním nebo nočním časovém okně, a to jednoduše, přesně a svědomitě.

Patentované překládací zařízení, které je součástí nákladní automobilu, učinilo zbytečnými překládací mechanizmy pracující ve vertikálním směru v terminálech kombinované dopravy. Překládka je provedena ve velmi krátké době (cca 5 až 7 minut), nákladní automobil je vybaven speciálním zařízením, které umožňuje horizontální přesun výměnné nástavby mezi dopravními prostředky (obr. 2). Speciální nosníky jsou elektronicky řízeny z nákladního automobilu, při krokovém posunu zvednou a posouvají výměnnou nástavbu. Překládka může probíhat u každé železniční koleje, ke které může nákladní automobil paralelně najet (obr. 3). U SBB Cargo je systém Cargo Domino v provozu více než 3 roky. V kombinaci s expresní sítí je pro zákazníky v maloobchodu zvlášť výhodný, protože zboží je přepraveno v nočním skoku. Zboží je možné podat až do 22 hodin a následující den brzy ráno ve 4 hodiny je k dispozici konečnému zákazníkovi.

PŘEPRAVNÍ SYSTÉM CARGO DOMINO

Technické prostředky: překládací zařízení na automobilu; standardní, izotermické, chladící a plachtové výměnné nástavby s vnější délkou 7450 mm, celkovou hmotností 16 t a kapacitou 18 EUR palet. Svoz zajišťuje silniční doprava - od rampy zákazníka do železniční stanice. Po přeložení výměnné nástavby se uskuteční její přeprava po železnici - na delší přepravní vzdálenosti. Rozvoz zajišťuje silniční doprava - ze železniční stanice do logistického centra (k rampě cílového zákazníka).

Vklad SBB Cargo do systému Cargo Domino byl ve výši 32 mil. švýcarských franků (CHF). Systém nabízí zákazníkům plošné pokrytí s využitím husté železniční sítě a návazné flexibilní silniční dopravy. Vyznačuje se vysokou kvalitou přepravních služeb. Přepravní řetězec je pro zákazníky ve vnitrostátní přepravě uzavřen, optimálně a efektivně kombinován a nemusí mít kolejové napojení na veřejnou železniční síť. Systém odstranil mezery mezi firemními areály a železniční sítí. S obsluhou z domu do domu je vhodnou alternativou k silniční dopravě.

Základem osvědčených přepravních řešení je správné zastřešení konceptu. Pro speciální přepravy snadno zkazitelného zboží, jako je např. ovoce, zelenina, maso nebo mléčné výrobky, je možné použít systém Cargo Domino. Požadované časové lhůty jsou bezproblémově dodrženy v celém přepravním řetězci s využitím silniční a železniční dopravy. SBB Cargo vlastní celkem 220 výměnných nástaveb a k tomu má ještě pronajato 25 speciálních výměnných nástaveb v provedení cisterny a sila a pro přepravu stavebnin a stavební suti.

K prvním uživatelům systému patřila logistická společnost HLS, která zajišťuje zásobování pro McDonalds, a farmaceutický výrobce Solvay z Zurzachu. Systém je využíván pro přepravu minerální vody z Valsertalu v Graubündenu, která je přepravena nákladními automobily do železniční stanice Landquart o dále do Renens u Lausanne a do Bernu. Důvodem bylo vyhnutí se přetížené silniční síti a dlouhým čekáním v kongescích. Obchodní řetězec COOP Švýcarsko systém využívá pro obsluhu filiálek v Oberwallis. Výměnné nástavby jsou v Brigu přeloženy ze železnice na nákladní automobily a následně je obslouženo 15 filiálek. Při zpáteční jízdě jsou výměnné nástavby použity pro přepravu mléka z Wallisu do Bernu. Velké obchodní řetězce USEGO, MANOR a MIGROS využívají systém Cargo Domino pro přepravy čerstvého a chlazeného zboží. Rovněž známí producenti nápojů jako Feldschlösschen, Falset, Lostorfer nebo Rhäzünser oceňují výhody systému pro nápojovou logistiku. Po mnoha letech je opět mléko od farmářů přepravováno ke zpracování po
SBB Cargo má 30% podíl na přepravním trhu ve Švýcarsku, což je proti průměrnému 8% podílu železniční dopravy v zemích EU mimořádně hodně.

DOMÁCÍ SKUTEČNOSTI A MOŽNOSTI

Nezajímavý není pohled na podíl silniční a železniční dopravy na přepravě některých komodit v České republice v roce 2003, i když v minulých letech 1999 - 2002 byl obdobný trend vývoje. Následně jsou uvedeny návrhy pro převedení vybraných druhů zboží, které s ohledem na fyzikální a chemické vlastnosti je vhodnější přepravovat železniční dopravou.

Na přepravě ropných produktů se podílela železniční doprava 22 % a silniční doprava 78 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o nebezpečné zboží, bylo by žádoucí, aby se tyto produkty ve větší míře přepravovaly železniční dopravou. Výhodným přepravním systémem by zde mohlo být zařízení Mobiler, které horizontálně překládá výměnné nástavby mezi silničním a železničním dopravním prostředkem (viz Cargo Domino).

Na přepravě železa a oceli se podílela železniční doprava pouze 8 % a silniční 92 %. Tyto komodity výraznou měrou ohrožují bezpečnost provozu na silničních komunikacích a podílejí se na poškozování silniční infrastruktury. Je nutné, aby se tyto produkty ve větší míře přepravovaly po železnici. Jako výhodný přepravní systém se zde nabízí využití speciálních železničních vozů řady Shimmns, které přepraví 60 t vlastní hmotnosti zboží.

Na přepravě hutních výrobků se podílela železniční doprava 36 % a silniční 64 %. Jedná se o zboží s vysokou vlastní hmotností, proto se zde jeví efektivní využití železniční dopravy, která disponuje vhodnými dopravními prostředky, např. vozy Rilns. Ty přepraví 60 t vlastní hmotnosti zboží.

Na přepravě stavebnin se podílela železniční doprava 2 % a silniční 98 %. Opět se jedná o zboží s vysokou vlastní hmotností, proto se zde jeví efektivní využití železniční dopravy, která disponuje vhodnými dopravními prostředky, např. vozy Rilns, Habbillns, Hbbill s nebo Uanc, které přepraví 60 t vlastní hmotnosti zboží.

Na přepravě hnojiv se podílela železniční doprava 2 % a silniční 98 %. Jedná se o nebezpečné zboží, proto je nutné, aby se tyto produkty ve větší míře přepravovaly po železnici. I zde se nabízí zařízení Mobiler pro horizontální překládku výměnné nástavby mezi silničním a železničním dopravním prostředkem. Dá se zde využít i přepravní systém využívající speciální železniční vozy, které přepraví 60 t vlastní hmotnosti dané komodity.

Na přepravě chemikálií se podílela železniční doprava cca 10 % a silniční 90 %. Opět se jedná o nebezpečné zboží a potřebu zvýšení podílu železnice s uplatněním zařízení Mobiler.

Na závěr uvádíme některé možnosti, které mohou směřovat k převedení nákladní dopravy ze silniční na železniční dopravu:

- obnovení vlečkového provozu,

- jednodušší postupy při odbavení zásilek,

- zjednodušení technologie překládky,

- snaha o přijatelnou nabídku pro zákazníky,

- podpora kombinované dopravy.

Nejbližší budoucnost ukáže, jak se bude vyvíjet podíl jednotlivých druhů dopravy na přepravním trhu. Jak bylo naznačeno, je nutné, aby si železniční doprava vydobyla lepší podíl alespoň u takových komodit, které ohrožují bezpečnost silničního provozu a při častých haváriích negativně ovlivňují životní prostředí. Přetížená vozidla způsobují destrukci silniční infrastruktury.

Příspěvek vznikl za podpory projektu MDČR 1F53A/126/520 Návrhy základních aplikací logistických systémů do nákladní obslužné přepravy stanovených regionů a zajištění její optimální funkčnosti.

AUTOR: Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

FOTO: ARCHIV AUTORA
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí