zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strana zelených jde do voleb s programem, zaměřeným na kvalitu života a na budoucnost

27.02.2006
Obecné
Strana zelených jde do voleb s programem, zaměřeným na kvalitu života a na budoucnost

V sobotu 25.února schválila republiková rada Strany zelených volební program a strategii předvolební kampaně strany. Byl přijat komplexní program upravující jednotlivé oblasti života společnosti zdravotnictvím a sociální oblastí počínaje, přes boj s korupcí a klientelismem až po dopravu, postupné vystoupení z ropné ekonomiky a zahraniční politiku.

V ekonomické oblasti je cílem zelených snížení celkové daňové kvóty a zjednodušení daňové soustavy. Prosazujeme fiskálně neutrální ekologickou daňovou reformu  se záměrem přesunout daňové zatížení ze zdanění lidské práce ke zdanění energií. Dodatečný výnos ze zdanění elektřiny, tepla, uhlí, zemního plynu a leteckého benzínu bude využit ke snížení odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Chceme přesměrovat podporu od velkých investic k malým a středním se zvláštním zřetelem na rozvoj regionů. Chceme podporovat rozvoj služeb spíše než průmyslu.  Namísto nových staveb na zelené louce budeme podporovat revitalizace starých průmyslových areálů.

Navrhujeme energetickou politiku, která je efektivnější, bezpečnější, bere ohled na potřeby zvýšené ochrany klimatu. Za nejperspektivnější považujeme obnovitelné zdroje energie, protože jsou nevyčerpatelné. Přechodnou roli k energetické budoucnosti obnovitelných zdrojů energie bude hrát zemní plyn. Snaha o prolomení limitů těžby hnědého uhlí je pro nás nepřijatelná.

Prosazujeme snižování závislosti na ropě a postupné vystoupení z ropné ekonomiky. Budeme vytvářet poptávku po automobilech s významně nižší spotřebou pohonných hmot a  postupně nahrazovat ropy alternativními palivy.

Podpoříme rozvoj a podporu využití biomasy k energetickým účelům.

V oblasti dopravy budeme prosazovat převedení kamionů na železnici, výstavbu veřejných překladišť.  Ve spolupráci s evropskými zelenými prosadíme regulaci kamionové dopravy a změnu směrnice o zpoplatnění kamionů. Rozšíříme zákaz jízdy kamionů na dobu od pátku 15 hodin do neděle 24 hodin po celý rok. Změníme poměr investic do silnic ve prospěch rekonstrukcí a modernizací těch stávajících.Podpoříme veřejnou dopravu 

Zelení budou prosazovat to, aby vláda a ministerstva zjednodušila přístup žadatelů k evropským fondům.V období 2007-2013 bude moci ČR čerpat až 93 miliard korun ročně. Prosazujeme, aby tyto finance byly přednostně využity k zásadní změně v dopravě (železnice, příměstská a městská veřejná doprava) a zacházení s odpady (prevence a recyklace namísto pálení a skládkování), k dlouhodobému rozvoji regionů (diverzifikace ekonomiky, cestovní ruch), zkvalitnění veřejných služeb, tvorbě pracovních míst, podpoře technologických inovací, vědy a výzkumu, energetickým úsporám, rozvoji ekologického zemědělství a boji proti sociálnímu vyloučení.

Předložíme  novelu zákona o ochraně spotřebitele a  zřízení Národní spotřebitelské centrály (NSC), která bude zastupovat zájmy spotřebitelů s cílem informovat, radit, podporovat a poskytovat právní ochranu spotřebitelům.

Zelení prosazují povinnost informovat spotřebitele o obsahu všech přídavků do potravin a o původu použitých surovin. Strana zelených podporuje produkci biopotravin a bude prosazovat Program podpory biopotravin pro stravování dětí ve školách.

Prosazujeme zákaz kouření v restauracích a zařízeních společného stravování.

Podpoříme a zvýhodníme recyklaci odpadu. Zelení jsou proti dovozům komunálního odpadu ze zahraničí.

Zelení budou prosazovat protikorupční zákony a opatření, podávání každoročních oznámení o příjmech a majetku a  etické kodexy pro zastupitele, starosty i úředníky. Zelení předloží nový zákon o střetu zájmů. Zasedání všech orgánů obce a kraje budou veřejná.

Budeme usilovat o co největší omezení poslanecké imunity, včetně dosažení právního stavu, kdy orgány činné v trestním řízení nebudou potřebovat souhlas parlamentní komory k trestnímu stíhání poslance nebo senátora, a to pro jakýkoliv trestný čin s výjimkou projevů učiněných v souvislostí s jeho funkcí.

Strana zelených bude podporovat nestátní neziskové organizace  a bude prosazovat zákon o veřejné prospěšnosti.

Strana zelených bude prosazovat přijetí zákonů o celostátním referendu a krajském referendu. Budeme usilovat o posílení prvků přímé demokracie zavedením přímé volby starostů a hejtmanů. Budeme prosazovat snížení věkové hranice pro aktivní volební právo při volbách do samospráv a parlamentu a při referendu z 18 na 16 let.

Naším cílem je odpolitizování veřejné správy přijetím zákona o státní službě v moderní evropské podobě tak, aby byl stabilizován, zvýšena jeho výkonnost a odstraněna závislost státního aparátu na krátkodobých politických tlacích.

Snížení počtu žáků ve třídách z důvodů populačně slabší ročníků nesmí být důvodem  k propouštění učitelů nebo zavírání škol, zejména  na venkově. Nechceme školné na vysokých školách. Budeme prosazovat otevřený přístup na střední a vysoké školy bez přijímacích zkoušek.

Česká ekonomika potřebuje důraz na modernizaci, inovace a zavádění nových technologií. Vědu a výzkum považujeme za důležitý prvek hospodářského rozvoje. Jsme pro razantní podporu kvalitního základního výzkumu. 

Zelení požadují jednoprocentní  podíl kultury na rozpočtu.

Budeme prosazovat rovný přístup k mužům a ženám a zásadu nediskriminace na základě pohlaví. Prosazujeme přijetí zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminačního zákona).

Strana zelených podporuje přijetí zákona o registrovaném partnerství, který odstraní diskriminaci na základě sexuální orientace.

Strana zelených chce v horizontu pěti let vytvořit v České republice tržní bytové prostředí, Budeme prosazovat stanovování výše nájmu na základě principů místně srovnatelného nájemného. SZ podpoří možnost  dorovnání nájemného pro sociálně slabé rodiny.

Strana zelených bude usilovat o vybudování moderního, efektivního a solidárního zdravotnictví jako obecně dostupné veřejné služby. Dostupnost a kvalita zdravotní péče musí být garantována všem občanům alespoň ve standardním povinném rozsahu, což neomezuje a neruší přístup k nadstandardním službám, kterou hradí pacient z vlastních zdrojů. Zelení prosazují vznik a rozvoj koncepčně definované decentralizované „páteřní“ sítě veřejných neziskových zdravotnických zařízení. Prostředky ze zdravotního pojištění jsou omezené, proto bude  nutné definovat objem základní nezbytné zdravotní péče a její strukturu. Kraje si určí, jakou síť a kde chtějí mít.  Na tento objem základní zdravotní péče bude vyhlášená  veřejná soutěž, kam se mohou přihlásit všechna zdravotnická zařízení.

Strana zelených podporuje přechod na kombinovaný zásluhový důchodový systém s garantovaným minimálním důchodem a smíšeným financováním. Základem důchodového systému je kombinovaný třípilířový model s dominantním státním pilířem, který bude definován příspěvkově a bude financován průběžným způsobem. Bude zavedena možnost dobrovolného odvodu 3 % pojistného do druhého fondového pilíře za podmínky dodání dalších 3 % vlastních úspor. 

Zelení podporují institucionální změny již obsažené ve Smlouvě o ústavě pro Evropu, případně podporují vznik nového dokumentu, který nahradí současnou Smlouvu o ústavě EU.

V zahraniční a bezpečnostní politice zdůrazňuje hledisko rozšířené bezpečnosti, podporujeme řešení konfliktů civilními prostředky, rozvojovou spolupráci, boj s chudobou, ochranu životního prostředí. Zasazujeme se za lidská práva, demokracii, nenásilí, vytváření právního státu a podporujeme dialog kultur a náboženství. Konflikty o přírodní zdroje, HIV/AIDS, rozpadající se státy, mezinárodní terorismus a šíření zbraní hromadného ničení ohrožují naši kolektivní bezpečnost. Čelit těmto hrozbám preventivními válkami či kulturními střety považují zelení za kontraproduktivní.

 

Martin Bursík

předseda Strany zelených

mob. 420 603 546 586

tel. 420 257 532 643

martin.bursik@zeleni.cz

 

Džamila Stehlíková

místopředsedkyně Strany zelených

pro styk s veřejností

mob. 420 724 207 917

dzamila.stehlikova@zeleni.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí