zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologické, geofyzikální a jiné vědecké průzkumy

03.03.2006
Geologie
Geologické, geofyzikální a jiné vědecké průzkumy
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200658888
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovinsko 
 
* Datum uzávěrky:  
03.04.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 42 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Slovinské ministerstvo vypsalo tendr na provedení geologických, geofyzikálních a jiných vědeckých průzkumů. (Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum, podzemní průzkum, hydrografický průzkum, testování a analýza složení a čistoty).Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
3.4.2006 - 12:00. Tendrová nabídka musí být zpracována ve slovinštině.

 
Popis tendru (Neurčeno):

SI-Ljubljana: Geološke, geofizikalne in druge znanstvene prospektorske storitve
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E):
Ministrstvo za okolje in prostor RS, Dunajska 48, V vednost dr. Metka Gorišek, mag. Bernarda Jurič, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 47 87 400. E-pošta bernarda.juric@ gov.si. Faks 386 1 47 87 422.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 309 4 203. E-pošta bernarda.juric@gov.si. Faks 386 1 309 4 230.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 309 4 203. E-pošta bernarda.juric@gov.si. Faks 386 1 309 4 230.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI:
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1)OPIS
II.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
Hidrogeološke podlage za potrebe projekta “Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja”.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve: Št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Pomurja in 7 občin Prlekije, Slovenija.
II.1.3)Obvestilo vključuje:
Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu:
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave:
Hidrogeološke podlage za potrebe projekta “Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja”:
- Pridobivanje in pregled obstoječe hidrogeološke dokumentacije,
- Izdelava hidrološkega in kakovostnega modela podzemne vode obravnavanega območja Pomurja,
- Izbor in analiza dosedanjih hidroloških raziskav in podatkov ter kartiranje, ocena potenciala predvidenih 12 črpališč,
- Priprava programa eventualnih nadaljnjih preiskav in priprava podatkov, ki so potrebni za II. fazo ter izdelava zaključnega poročila za I. fazo,
- Izvedba poskusnih vodnjakov in opazovalnih vrtin z rezultati laboratorijskih preizkusov in izdelava zaključnega poročila za II. fazo,
- Izdelava zaključnega poročila in zaključnega elaborata.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
74271000, 74272000, 74273100, 74311000.
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA):
Ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope:
Ne.
II.1.9)Variante so dopustne:
Ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Hidrogeološke podlage za potrebe projekta “Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja”:
- Pridobivanje in pregled obstoječe hidrogeološke dokumentacije,
- Izdelava hidrološkega in kakovostnega modela podzemne vode obravnavanega območja Pomurja,
- Izbor in analiza dosedanjih hidroloških raziskav in podatkov ter kartiranje, ocena potenciala predvidenih 12 črpališč,
- Priprava programa eventualnih nadaljnjih preiskav in priprava podatkov, ki so potrebni za II. fazo ter izdelava zaključnega poročila za I. fazo,
- Izvedba poskusnih vodnjakov in opazovalnih vrtin z rezultati laboratorijskih preizkusov in izdelava zaključnega poročila za II. fazo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 60.000.000,00 SIT.
II.2.2)Opcije:
Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLUČEK:
Trajanje v mesecih: 9 (od oddaje naročila).

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO
III.1.1)Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,5 mio STT z veljavnostjo do 3.8.2006 in izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba, izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe (z DDV).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
Naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci oz. zunanjimi strokovnimi sodelavci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov, samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila:
Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJE
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
- da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz Člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26.5.1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742APNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskimi skupnosti; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10.6.1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja; da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
- da ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
- da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi državo v kateri ima sedež.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
- Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, daje ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
> za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra,
> za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
- Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
- Izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem (na Prilogi E1 razpisne dokumentacije) in
- Izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26.5.1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ, za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10.6.1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja (na Prilogi E1 razpisne dokumentacije),
- Izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence, iz katerega je razvidno, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (samo v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona to dovoljenje potrebno),
- Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
- Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava: ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež, ne sme biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
- Da je finančno in poslovno sposoben izvesti predmetno naročilo, kar pomeni, da:
> nima blokiranih transakeijskih računov v zadnjih šestili (6) mesecih,
> v letih 2002, 2003 in 2004 ni izkazoval izgube,
> da povprečni letni prihodek ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004 znaša najmanj v višini trikratne vrednosti njegove ponudbe (z DDV),
> da je predložil v ponudbeni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
- Bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije ali drugo enakovredno dokazilo,
> za pravne osebe BON 2, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence,
> za samostojne podjetnike potrdilo banke. da v zadnjih treh letih (2002, 2003 in 2004) ni izkazoval izgube in podatke o stanju na transakcijskem računu za zadnjih šest (6) obračunsko zaključenih mesecev pred odpiranjem ponudb,
> tuji ponudniki - kopije izpiskov iz računa (s prevodom v slovenski jezik), iz katerih so razvidni zahtevani podatki;
- inštrumenti finančnega zavarovanja: (isto kot v točki III.1.1.).
III.2.3)Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
- da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje oz. rok dokončanja del) ne sme biti daljše od razpisanega,
- da je odgovorni nosilec naloge univerzitetni diplomirani inženir tehnične ali naravoslovne smeri in da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- da so v projektni skupini, ki mora imeti vsaj 3 člane, odgovorni nosilec naloge, specialist za področje hidro-geologije in specialist za področje strukturne in regionalne geologije,
- da ima ponudnik vsaj eno (1) referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih delih s področja hidro-geoloških raziskav in raziskav strukturne in regionalne geologije na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih petih let,
- da ima odgovorni nosilec naloge vsaj eno (1) referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih delih, kot odgovorni nosilec s področja vodenja hidro-geoloških raziskav na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih petih let,
- da ima specialist za področje hidro-geologije vsaj eno (1) referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih delih, s področja hidro-geoloških raziskav na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih pet (5) let,
- da ima specialist za področje strukture in regionalne geologije vsaj eno (1) referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih delih s področja raziskav strukturne in regionalne geologije na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih pet (5) let,
- da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajina od stodvajset (120) dni od datuma za predložitev ponudb,
- da ponudnik izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
- na Obrazcu ponudbe (priloga D razpisne dokumentacije),
- fotokopija diplome odgovomega nosilca naloge in Obrazec s podatki o delovnih izkušnjah na Prilogi E8 razpisne dokumentacije,
- na Obrazcu ponudbe (priloga D razpisne dokumentacije),
- Obrazec za predložitev referenčnnih del ponudnika (Priloga E2 razpisne dokumentacije),
- Obrazec za predložitev referenčnnih del odgovornega nosilca naloge (Priloga E3 razpisne dokumentacije),
- Obrazec za predložitev referenčnnih del specialista za področje hidrogeologije (Priloga E4 razpisne dokumentacije) in fotokopija diplome,
- Obrazec za predložitev referenčnnih del specialista za področje strukturne in regionalne geologije (Priloga E5 razpisne dokumentacije) in fotokopija diplome,
- na Obrazcu ponudbe (priloga D razpisne dokumentacije),
- Izjava ponudnika (Priloga E1 razpisne dokumentacije).
III.2.4)Pridržana naročila:
Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV
III.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:
Da.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:
Da.

ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1)VRSTA POSTOPKA
IV.1.1)Vrsta postopka:
Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju:
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom:
IV.2)MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1)Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena. Ponderiranje: 50%.
2. reference članov projektne skupine. Ponderiranje: 40%.
3. reference ponudnika. Ponderiranje: 10%.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba:
Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik:
402-00-21/2004.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom:
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3.4.2006 - 12:00.
Dokumentacija se plačuje:
Navedite ceno: 5 000,00 SIT.
Pogoji in način plačila: Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Vložišče, 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 5.000,00 SIT na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 11 16110 7111290 - št. Objave 05 z navedbo “RD Pomurje - hidrologija”. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
3.4.2006 - 12:00.
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom:
IV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
Do: 3.8.2006.
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb:
3.4.2006.
Kraj: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, SI-1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA:
Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI:
Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE:
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 120 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb.
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKI
VI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke:
Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, SI-1001 Ljubljana. E-pošta dkom@gov.si. Tel. 386 1 234 28 00. URL: http://www.gov.si/dkom/#. Faks 386 1 234 28 40.
VI.4.2)Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset (10) dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, SI-1001 Ljubljana. E-pošta dkom@gov.si. Tel. 386 1 234 28 00. URL: http://www.gov.si/dkom/#. Faks 386 1 234 28 40.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
24.2.2006.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí