zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na symposium Výsledky VaV pro odpadové hospodářství

13.03.2006
Odpady
Pozvánka na symposium Výsledky VaV pro odpadové hospodářství
Na symposium, přestože se jedná o první ročník, byl přihlášen nečekaně velký počet příspěvků.

Proto bylo nutno některé přihlášené příspěvky přesunout z přednášky na vývěsku a dobu vyhrazenou na každou přednášku zkrátit na 15 minut i s diskusí. Přednášky byly rozděleny do pěti sekcí, dvě poběží souběžně ve středu odpoledne a tři ve čtvrtek dopoledne.
Zasedání v sekcích doplní ve středu v podvečer diskusní fórum na dvě témata: 1) Tok informací mezi výzkumem a praxí v odpadovém hospodářství, 2) Výuka odpadového hospodářství na vysokých školách. Druhé diskusní téma bude doplněno výstavkou Učební texty pro výuku odpadového hospodářství na vysokých školách.
Za plnohodnotnou součást odborného programu symposia považujeme rovněž společnou večeři, která se koná ve středu od 19.00 hod. a která je pro účastníka symposia zahrnuta v registračním poplatku.
Vývěsky (postery) by měly být vystaveny po celou dobu symposia a ve čtvrtek 27. 4. od 8.30 do 9.00 hod. bude vyhrazen čas na autorskou prezentaci posterů.
Níže uvedený odborný program je předběžný a může se změnit.
Mediálním partnerem symposia je odborný měsíčník ODPADOVÉ FÓRUM (www.odpadoveforum.cz), který vydává CEMC – České ekologické manažerské centrum (www.cemc.cz).

ODBORNÝ PROGRAM
Stav k 28. 2. 2006

ZAHÁJENÍ
Středa odpoledne 26. 4. 2006  13.00 – 13.15 • Televizní salonek

ODBORNÁ ZASEDÁNÍ V TÉMATICKÝCH SEKCÍCH
NEBEZPEČNÉ A PRŮMYSLOVÉ ODPADY
Středa odpoledne 26. 4. 2006  13.15 – 16.30 hod. • Televizní salonek
Najlepšie dostupné techniky v procese zhodnocovania odpadných olejov
Doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc., STU FCHPT Bratislava, Ing. Jozef Mikulec, CSc., Slovnaft VÚRUP Bratislava, SR
Bilancia a zhodnocovanie odpadových olejov v SR
Ing. Jozef Mikulec, CSc., Slovnaft VÚRUP Bratislava, Doc. Ing. Ján Cvengros, DrSc., STU FCHPT Bratislava, SR
Tepelné přepracování odpadního PET
RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Marcela Šafářová, Ing. Lukáš Anděl, Jaroslav Kusý, VÚHU Most
Situace v řešení potenciálně nebezpečných odpadů kožedělného a obuvnického průmyslu
Prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc., Universita T. Bati Zlín
Využití odpadních surovin pro výrobu elektrolytického Zn
Ing. Petr Dvořák, Doc. Ing. Jitka Jandová, CSc., VŠCHT Praha
Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
Ing. Petr Polívka, Ing. Antonín Vokál, CSc., ÚJV Řež, Doc. Ing. Petr Hron, CSc., VŠCHT Praha
Volba způsobu zneškodnění nebezpečného odpadu
Prof. Ing. Milan Vondruška, CSc., Ing. Vratislav Bednařík, PhD., Universita T. Bati FT Zlín
Stabilizace/solidifikace nebezpečných odpadů pomocí asfaltových emulsí
Ing. Vratislav Bednařík, PhD., Prof. Ing. Milan Vondruška, CSc., Universita T. Bati FT Zlín
Využití popílků z fluidního  spalování při solidifikaci odpadů ze starých ekologických zátěží (výsledky  výzkumu v rámci programu EUREKA, WASTESTAB)
Luboš Keznikl, Envirex Nové Město n. M, Doc. Ing. RNDr. Ivan Landa, DrSc., ČZU Praha, Ladislav Pokorný, Envirex Nové Město n. M, Magdalena Rychtecká, ČZU Praha
Analytické problémy při hodnocení odpadů – Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí  a udržitelného rozvoje
Ing. Marie Kulovaná, Ing. Věra Hudáková, RNDr. Karel Hoch, CSc., VÚV TGM Praha

BIODEGRADABILNÍ ODPADY
Středa odpoledne 26. 4. 2006  13.15 – 16.30 hod. • Učebna
Možnosti zvýšení výroby bioplynu optimalizací složení vsádky
Prof. Ing. Karel Obroučka, CSc., Ing. Jiří Rusín, TUO VŠB CET Ostrava,
Příprava sorbentů z odpadní biomasy
Ing. Pavla Holcová, Prof. Ing. Karel Obroučka, CSc., Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc. TUO VŠB CET Ostrava
Spoluspalování masokostní moučky pro energetické účely
Ing. Roman Kuča, Prof. Ing. Karel Obroučka, CSc. TUO VŠB CET Ostrava
Netradiční zdroje odpadů v zemědělsko potravinářském komplexu a možnosti jejich energetického využití
Ing. Rudolf Rybář, CSc., MZLU Brno
Odstraňování organických látek z odpadních plynů za použití různých adsorbentů
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Ing. Eva Jurová,  VŠCHT Praha
Možnosti čištění odpadního vzduchu z chovu hospodářských zvířat
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., VŠCHT Praha, Ing. Lenka Melenová, PhD., Hexion Speciality Chemicals Sokolov
Biologické čištění kapalné fáze anaerobně stabilizovaných bioodpadů
Ing. Pavel Švehla, PhD., ČZU Praha, Doc. Ing. Pavel Jeníček, CSc. VŠCHT Praha, Ing. Aleš Hanč, PhD., Ing. Jan Habart, ČZU Praha
Změna mobility rizikových prvků v kompostech o různé surovinové skladbě
Ing. Aleš Hanč, PhD., Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Jan Habart, Doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., ČZU Praha
Využití odpadů papíru, celulózy, dřeva a některých rostlinných tkání k výrobě bioetanolu
Ing. Jaroslav Váňa, CSc., VÚRV Praha
Bílkoviny bramborových hlíz a možnosti jejich regenerace z odpadních vod při výrobě škrobu
Ing. Jan Bárta, PhD., Veronika Heřmanová, Doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice

DISKUSNÍ FÓRUM
na témata
TOK INFORMACÍ MEZI VÝZKUMEM A PRAXÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
VÝUKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Středa odpoledne 26. 4. 2006  17.00 – 18.30 hod. • Televizní salonek

VÝVĚSKY
Středa 26. 4. 2006 13.00 hod. – čtvrtek 27. 4. 2006 12.00 hod.
Osobní prezentace: čtvrtek 27. 4. 2006 8.30 – 9.00 hod.
Faktory podmieňujúce množstvo a skladbu komunálního odpadu
RNDr. Ivona Škultétyová, PhD, STU FStav Bratislava, SR
Modelové řešení sanace skládky materiálů metalurgického původu
Ing. Jiří Mraček, Real Leasing Kladno, Prof. Ing. Jiří Bažan, CSc., TUO VŠB Ostrava
Možnosti využití elektrárenských popílků jako druhotné suroviny pro výrobu správkových hmot
Ing. Amos Dufka, PhD., Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Ing. Zd. Šnirch, VUT FAST Brno
Výrobky využívající odpadu z výroby vláknové tepelné izolace
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Ing. Amos Dufka, PhD, Ing. Zdeněk Šnirch, VUT FAST  Brno
Recyklačné aspekty OEEZ a ich vazba na etapy životného cyklu
Ing. Marek Moravec, TU Košice SF Košice, SR
Geopolymerační stabilizace/solidifikace odpadu ze zneškodňování munice
Ing. Ondřej Skoba, Ing. Roman Slavík, Ing. Vratislav Bednařík, PhD., Prof. Ing. Milan Vondruška, CSc., Universita T. Bati FT Zlín
Prognóza množstva a zloženia komunálního odpadu
Ing. Lubomíra Horanová, PhD, STU FStav  Bratislava, SR
Plánovanie systémov odpadového hospodárstva – prípadové štúdie
Ing. Katarína Jankovičová, STU FStav  Bratislava, SR
Výsledky řešení projektu VaV PCB/PCT 720/5/01
Ing. Jiřina Barchánková, VÚV TGM Praha
Dusík v půdě v závislosti na způsobu hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí
Doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., Ing. Jan Bárta, PhD., Ing. Josef Švajner, Ing. Veronika Heřmanová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice
Izolace bílkovin brambor z odpadní vody brambor: tepelná koagulace versus precipitace pomocí nízkomolekulárních činidel
Veronika Heřmanová, Ing. Jan Bárta, PhD., Doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice
Využití chromitého koláče k přípravě činicích břeček
Ing. Pavel Mokrejš, PhD., Prof. Ing. Milan Mládek, CSc., Doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., Prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., Universita T. Bati Zlín

STAVEBNÍ A JINÉ ODPADY
Čtvrtek dopoledne 27. 4. 2006 9.00 – 12.30 hod. • Televizní salonek
Geochemická stabilita minerálních odpadů z metalurgie a možnosti jejich využití
Dr. Vojtěch Ettler, Dr. Martin Mihaljevič, Dr. Ondřej Šebek, UK PřF Praha, Dr. Zdenek Johan, BRGM Orleans, FR
Likvidácia stavebného odpadu
Doc. Ing. Mária Hromníková, PhD., STU  FStav  Bratislava, SR
Možnost zpracování  odpadních látek v jednotlivých aplikacích stavebních hmot a prvků
Ing. Gabriela Michalcová, PhD., Ing. Pavla Matulová, VUT FStav Brno
Využití recyklovaných materiálů z komunálního odpadu ve stavebnictví a jejich environmentální hodnocení
Ing. Jan Mukařovský, Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT FStav Praha
Mikrobiologické a chemické parametry stavebních a demoličních odpadů obohacených Lignohumátem AMTM , kmínovou, pšeničnou, řepkovou a ječnou slámou
Ing. Michaela Nováková, ČZU,  Ing. Jana Krejčová, CSc., VÚRV Praha, Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Michaela Kváčová, Michala Jáglová, Tereza Lhotáková, Lukáš Osecký, ČZU Praha
Mikrobiologické a chemické parametry substrátů pro pěstování rostlin s Lignohumátem AMTM a různými odpady
Ing. Michaela Nováková, Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., Ing. Jiří Pazdera, PhD, Ing. Martin Koudela, PhD, ČZU Praha
Stavebný odpad a jeho optimálny spôsob spracovania
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD, Ing. Miriam Ledererová, STU FStav  Bratislava, SR
Možnosti materiálového využití jemnozrnných odpadů z úpravy černého uhlí
Ing. Miluše Hlavatá, PhD., J. Valeš, P. Sedláček, TU VŠB Ostrava

SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Čtvrtek dopoledne 27. 4. 2006 9.00 – 12.30 hod. • Učebna
Stav a návrh postupu realizácie separovaného sberu v mestách a obciach Slovenskej republiky
Ing. Milan Lukáč, TEEP Bratislava, SR
Logistika sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu v regionech
Ing. Miroslav Mimra, MBA, PhD, Ing. Vlastimil Altmann, ČZU Praha
Směsné odpadní plasty
Ing. Viktor Ponča, TUO FS Ostrava
Analýza a aplikácie prognostického modelu LCA-IWM
Ing. Lubomíra Horanová, PhD, STU FStav  Bratislava, SR
Plánovanie a optimalizácia odpadového hospodárstva – model pre hodnotenie systémov odpadového hospodárstva LCA-IWM
Ing. Katarína Jankovičová, STU FStav  Bratislava, SR
Analýza vybraných parametrov pre tvorbu odpadov
RNDr. Ivona Škultétyová, PhD, STU FStav  Bratislava, SR
Separace PVC ze směsných komunálních plastů za účelem přípravy alternativního paliva
Mgr. Jan Kukačka, Ing. Robert Raschman, Dekonta

SANACE EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Čtvrtek dopoledne 27. 4. 2006  9.00 – 12.30 hod. • Knihovna
Systém evidence zátěží životního prostředí – prezentace geodatabáze a web aplikace
Ing. Václav Kolář, VÚV TGM Praha
Testy poloprovozních aplikací pro čištění vod kontaminovaných amoniakem na lokalitě Chemopetrol
Ïng. Petr Beneš, Ing. Martin Podhola, Doc. Dr. Ing. Martin Kubal, Ing. Petra Nyplová, VŠCHT Praha
OSS – Oxiterm Sludge Systém, Nová technologie hygienizace a snižování produkce čistírenských kalů
Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek, VAS – Vodárenská  akciová společnost Brno
Sušení kalů v čistírně odpadních vod
Prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Vítěz, Ing. Karel Hrich, MZLU Brno
Radionuklidy a kovy v půdě a odpadních vodách
RNDr. Tomáš Vaněk, PhD., ÚOCHB AV ČR Praha
Využití fytotechnologie k dekontaminaci organických polutantů
RNDr. Tomáš Vaněk, PhD., ÚOCHB AV ČR Praha
Ověření možnosti sanace kontaminovaných podzemních vod reverzní osmózou
Ing. Martin Podhola, VŠCHT Praha, Ing. Tomáš Kutal, CSc., Memsep Praha, Doc. Dr. Ing. Martin Kubal, Tomáš Patočka, VŠCHT Praha

ODBORNÁ VÝSTAVKA
UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Středa 26. 4. 2006 13.00 hod. – čtvrtek 27. 4. 2006 12.00 hod.

TECHNICKÁ VÝSTAVKA
Pondělí 24. 4. 2006 17.00 hod – čtvrtek 27. 4. 2006 10.00 hod
Jednání s vystavovateli nejsou zatím uzavřena.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí