zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Interview s Prof. Dr. Jiřím Hřebíčkem - Předsedou výstavního výboru ekologických veletrhů Brno

20.03.2006
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Chemické látky
Havárie
Hluk
Geologie
EIA
EMS
Interview s Prof. Dr. Jiřím Hřebíčkem - Předsedou výstavního výboru ekologických veletrhů Brno
Pro řadu firem, které vystavovaly na veletrhu ENVIBRNO a následně na výstavě VOD-KA, představuje společné konání obou akcí především významnou úsporu.
Prof. Dr. Jiří Hřebíček, Centrum biostatiky a analýz, PřF a LF MU Brno
Předseda výstavního výboru ekologických veletrhů Brno

Jaký přínos podle Vašeho názoru představuje nové pojetí ekologických výstav v Brně, konkrétně spojení akcí ENVIBRNO VOD-KA?

Na letošní rok se podařilo připravit novou spolupráci silných partnerů – Veletrhů Brno a SOVAK, které vyústilo ve spojení obou významných akcí – mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a výstavy VOD-KA v jednom termínu na jednom místě, tj. v areálu Brněnského výstaviště. Akce pokrývá komplexně oblast životního prostředí, jednak vodní hospodářství a související problematiku, dále v rámci Envikongresu témata jako integrovaná prevence znečišťování, informační systémy, integrovaný registr znečišťování, nejlepší dostupné technologie apod. Bude diskutována i další aktuální problematika, např. – Plány odpadového hospodářství, zpětný odběr použitých elektrospotřebičů, nakládání s bioodpady, prevence a recyklace...


O jaká témata bude podle Vašeho názoru největší zájem?

Zahájení veletrhu bude přítomen ministr životního prostředí Libor Ambrozek, společně se svým slovenským protějškem László Mikloszem. Nadstandardní spolupráce obou ministerstev životního prostředí bude právě na ekologických veletrzích zhodnocena.

O účast projevilo předběžně zájem i rakouské ministerstvo životního prostředí. Účast a podpora těchto činitelů podporuje mezinárodní rozměr ekologických výstav.

Na veletrhu ENVIBRNO proběhne dále zasedání Asociace krajů za pozornosti nejvyšších činitelů a ministr Ambrozek se zúčastní zasedání této asociace.

Dlouhodobě jsme připravovali kooperační setkání rakouských a českých firem, připravuje se obdobné setkání německých a českých firem, obojí ve spolupráci s obchodními komorami obou zemí. Mezinárodní ohlas podpoří i zástupci Velké Británie, kteří zde budou vystavovat a prezentovat britské technologie.

Významným tématem bude problematika vodního hospodářství, která se bude týkat např. nové legislativy EU, zejména rámcové směrnice o vodách a její implementace v České republice, novely zákona o vodovodech a kanalizacích, dále bude diskutována nitrátová směrnice, směrnice o čištění městských odpadních vod...

Rovněž připravované mezinárodní zasedání se bude týkat mezinárodní spolupráce v oblasti povodí.

Oblast integrované prevence a recyklační technologie budou rovněž v centru pozornosti.

Aktuální bude téma odpadového hospodářství, zejména informace o plnění plánu odpadového hospodářství ČR a krajů, problematika zpětného odběru elektrospotřebičů vč. nakládání s elektrošrotem vč. prezentace firem, které zabezpečují zpětný odběr...


V čem spatřujete výhody spojení veletrhu ENVIBRNO a výstavy VOD-KA?

Pro řadu firem, které vystavovaly na veletrhu ENVIBRNO a následně na výstavě VOD-KA, představuje společné konání obou akcí především významnou úsporu. Brněnské veletrhy poskytují mnohem kvalitnější zázemí jak pro vystavovatele, tak i širší paletu v doprovodném programu. U témat, která se navzájem prolínají, např. odpadní vody, odpady, kaly apod. poskytuje právě toto spojení možnost využití synergie jednotlivých složek životního prostředí, integrace a komplexního přístupu k životnímu prostředí. Osobně si myslím, že toto spojení je velmi užitečné a do budoucna nastartovává velký mezinárodní potenciál pro středoevropský region v oblasti životního prostředí. Perspektivu potvrzuje i smlouva mezi Veletrhy Brno a SOVAKem, která byla uzavřena na tři roky. Z toho důvodu můžeme už na letošním ročníku připravit pozvání na ročníky další a vytyčit směry doprovodného programu pro příští dva roky se zaměřením na ty oblasti, které budou aktuální. V současnosti je nejaktuálnějším tématem kromě vodního hospodářství také oblast integrované prevence znečišťování, v roce 2007 by měla být realizována všechna integrovaná povolení, oblast integrované prevence bude tedy ve středu zájmu.


Jak vidíte perspektivu celého oboru „envi“?

Tím, že můžeme sami pozorovat negativní vlivy a dopady antropogenní činnosti na životní prostředí a ohrožení udržitelného rozvoje lidstva, sami vidíme vliv skleníkového efektu a neustálé klimatické změny. Atmosféra přestává být stabilní. Je potřeba tyto negativní vlivy lidské činnosti trvale ovlivňovat a rozumně ekonomicky řešit. K tomu přispívá i vzájemná výměna informací na specializovaných veletrzích a souvisejících doprovodných programech. Jednotlivé složky životního prostředí jsou řešeny legislativou Evropské unie, ale i ta se rychle mění v důsledku nových vědeckých poznatků o stavu Země. Ochrana životního prostředí se nyní dotýká už každého občana, např. v oblasti třídění odpadů, poplatků za zpětný odběr už při nákupu elektrospotřebičů apod. Významně tuto oblast ovlivnil jak rozvoj automobilismu, tak i růst použití obalů. Ekologický průmysl se stává nedílnou součástí národního hospodářství a jeho procento na podílu hrubého národního produktu se bude i nadále zvyšovat. Existují scénáře trvale udržitelného rozvoje, problematika je řešena na úrovni celosvětových a mezinárodních konferencí. Ale odpovědnost za stav životního prostředí nese každý z nás. Limity růstu jsou dány kapacitou Země a jsou omezené. Příroda je systém a určité vlivy dokáže korigovat sama, ale v současnosti musí zasáhnout člověk, aby jí pomohl a mohl v ní zdravě žít.


Jaký je vliv evropské legislativy na ekologickou oblast?

Tím, že jsme se stali součástí Evropské unie jsou veškerá nařízení EU pro nás povinná. Dále existují směrnice EU, které se implementují do naší národní legislativy. Stále se ukazuje, že proces implementace do naší národní legislativy není konečný, neboť Evropský parlament přijímá další právní předpisy a EU považuje trvale udržitelný rozvoj za jeden ze svých nosných pilířů.

EU poskytuje v rámci svých dotačních programů, v rámci strukturálních a kohezních fondů možnosti podílení na financování technologií na ochranu životního prostředí.

EU má své středisko v Seville, kde pravidelně scházejí expertní týmy a stanovují postupy pro nejlepší dostupné technologie. Proces naplnění zákona o integrované prevenci znečišťování znamená pro výrobce, který spadá do působnosti tohoto zákona, určité náklady. I odpady lze však vnímat a využívat i jako zdroj energie a náklady vložené do této oblasti jsou návratné.


Jaké vidíte zapojení firem a institucí z okolních zemí do projektu ekologických veletrhů?

Veletrh ENVIBRNO byl vždy akcí mezinárodního dosahu. ENVIBRNO vzniklo původně ve spolupráci s Rakouskem, pak se osamostatnilo, následovalo období intenzívní spolupráce s Německem a německou hospodářskou komorou, docházelo k prezentaci německých technologií. Následovalo období úzké spolupráce s Velkou Británii, zahajování veletrhu se účastnil britský velvyslanec, byly prezentovány britské technologie. Velmi úzká spolupráce probíhala i s Holandskem. ENVIBRNO mělo vždy mezinárodní charakter a to považuji za přínos pro vystavovatele z výstavy VOD-KA, která byla zaměřena spíše na české subjekty. V současné době došlo k oživení spolupráce s Rakouskem, kde bude probíhat především v oblasti biotechnologií a energetického využití obnovitelných zdrojů společná prezentace českých a rakouských firem. Navazuje se na spolupráci s německou hospodářskou komorou prezentací německých technologií, úzká spolupráce je se slovenskými partnery, zajímají nás technologie Holandska....Ekologické veletrhy budí živý zájem i v dalších zemích střední a západní Evropy. Úplně poprvé potvrdily svoji účast firmy např. z Itálie....


Jak hodnotíte zapojení komunálního sektoru i nevládních organizací do projektu?

Součástí veletrhu ENVIBRNO bude dvoudenní zasedání Asociace krajů. Ministr Libor Ambrozek přislíbil, že přednese na tomto zasedání informace o aktuálním stavu legislativy, politiky a životního prostředí.

Nevládní organizace jsou na ekologické veletrhy pozvány a jejich účast vítána.

Na organizaci doprovodného programu se podílely společně MŽP, MPO, CENIA a SOVAK. Část doprovodného programu organizovaného SOVAK bude věnována tématu financování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací – plánování rekonstrukcí vodovodních sítí apod. - očekáváme, že právě toto téma bude zajímat zástupce obcí. Aktuální bude i workshop k Nařízení vlády 61/2003 Sb., ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.

Aktuální akcí bude zasedání Komise životního prostředí ministerstva zemědělství, další aktuální akcí bude nácvik ochrany před povodněmi. Doprovodný program je velmi pestrý, zástupci obcí i návštěvníci budou mít z čeho vybírat.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí