zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Emisní audit

29.03.2006
Ovzduší
Legislativa
Emisní audit
Jaké další povinnosti, související s vykázáním emisí a vyřazením povolenek za rok 2005, budou muset do konce dubna splnit podniky obchodující s povolenkami?
Novou povinností je ověření výkazu emisí CO2 nezávislou osobou, takzvaným ověřovatelem. Jakými doporučeními je třeba se při jeho výběru řídit?

Konec února znamenal pro společnosti účastnící se systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS) povinnost vykázat emise oxidu uhličitého za minulý kalendářní rok. Poprvé tak vykazovaly roční emise CO2 podle jednotných pravidel.

Každé zařízení v systému musí vykazovat emise v souladu s tzv. monitorovacím plánem, který mu schválilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Tím však zdaleka povinnosti účastníků (emitentů, resp. provozovatelů zařízení) nekončí, spíše naopak. Již během března a dubna budou muset splnit další povinnosti, které souvisejí s vykázáním emisí a vyřazením povolenek za rok 2005.

Přestože systém obchodování s povolenkami běží v zemích Evropské unie už více než rok, teprve nyní podniky čelí povinnostem, jež jsou stejné pro všechny emitenty bez ohledu na to, ve které zemi se emitent nachází. Dosavadní povinnosti zahrnovaly např. získání povolení emitovat CO2 nebo otevření účtu v národním rejstříku. Aby podniky vyhověly národní legislativě, musely zavést nebo mnohdy přenastavit systém monitorování a vykazování emisí CO2.

Novou povinností nyní je ověření výkazu emisí CO2 nezávislou osobou, tzv. ověřovatelem. Doklad o tomto ověření musí být zaslán na MŽP nejpozději do 31. března. Ověření množství emisí provádí provozovatelem vybraná osoba, která má pro tuto činnost autorizaci. Seznam těchto osob lze nalézt na webových stránkách MŽP. Mnozí provozovatelé zařízení jsou si vědomi časové a technické náročnosti procesu, a proto již delší dobu komunikují s potenciálními ověřovateli s cílem vybrat si toho nejvhodnějšího. Někteří provozovatelé už mají své roční výkazy ověřeny, zatímco jiní vše nechávají na poslední chvíli. Přestože se zdá, že v Česku existuje dostatečný počet ověřovatelů, může se stát, že provozovatel bude mít problémy s nalezením ověřovatele, který by disponoval volnou kapacitou. Většina ověřovatelů totiž může být s blížícím se termínem plně vytížena povinnostmi v jiných zařízeních.

Při výběru ověřovatele by si měl provozovatel zařízení/emitent v prvé řadě zjistit, zda jím oslovený subjekt skutečně vlastní autorizaci pro příslušný sektor (např. ověřovatel autorizovaný pro odvětví výroby železa a oceli). Pokud tak provozovatel neučiní, mohlo by dojít k situaci, že ověřovatel sice emisní výkaz ověří, ale státní orgány později zjistí, že pro příslušný sektor nemá autorizaci.

V praxi se lze rovněž setkat s tím, že řada společností si svého ověřovatele vybírá především na základě nejnižší ceny za provedenou službu a nikoliv podle kvality a neberou v potaz případná rizika, která s sebou nese nekvalitně nebo neúplně provedený ověřovací proces. Ověřování emisí a práce ověřovatelů bude nepochybně pod kontrolou České inspekce životního prostředí. Nekvalitně provedená ověření mohou ohrozit splnění povinností provozovatelů zařízení odevzdat adekvátní počet povolenek. Práce ověřovatele může být rovněž zpochybněna finančním auditorem společnosti. Ten má v případě pochybností povinnost nechat si provést kontrolu adekvátnosti výroku a práce ověřovatele dalším expertem.

Kroky, které mají být v rámci ověřovacího procesu provedeny, jsou explicitně uvedeny v zákoně a povinností ověřovatele je za každých okolností provést emisní audit v celém rozsahu.

Společnosti by si však měly být při výběru emisního auditora (ověřovatele) vědomy nejen rizik, která pro ně plynou z nekvalitně provedeného ověření emisí, ale i dodatečných benefitů, které jim práce emisního auditora může přinést. Například včasným odhalením nesrovnalostí v implementaci monitorovacího plánu a jejich napravením již v prvním roce vykazování emisí získá provozovatel výrazně lepší pozici do dalších let a může si ušetřit řadu komplikací (a tím i finančních prostředků).

Přestože systém obchodování s povolenkami má v České republice za sebou více než roční historii, provozovatelé zařízení teprve získávají zkušenosti s monitorováním a vykazováním emisí CO2. Nezřídka se stává, že v zařízeních, která si nechala vypracovat monitorovací plány externími organizacemi, pracovníci přesně nevědí, co měření a vykazování emisí obnáší. Určitou komplikaci představuje i skutečnost, že na českém trhu je v současné době jen několik laboratoří, poskytujících analýzy na stanovení obsahu uhlíku, výhřevnosti a emisních faktorů, jak je vyžadováno příslušným zákonem. Provozovatelům zjišťujícím nebo vykazujícím množství CO2 ze zařízení v rozporu s příslušnou legislativou nebo jim vydaným povolením (vyhláška č. 696/2004) přitom hrozí pokuta ve výši až 100 000 Kč.

Jaké zákonné povinnosti musejí provozovatelé splnit do konce dubna?

Předložením dokladu o ověření ročního výkazu emisí však povinnosti emitentů nekončí. Už 1. dubna provede MŽP kontrolu došlých emisních výkazů. Zařízením, od nichž ověřené doklady neobdrží, nebo je obdrží se "záporným" výrokem, zablokuje účty v národním rejstříku. S povolenkami na takto zmrazených účtech provozovatelé nebudou moci manipulovat, a to až do doby, než předloží opravené výkazy o skutečném množství emisí, včetně dokladů o kladném ověření. Provozovatelé také musejí do 30. dubna vyřadit z účtů svých zařízení (odevzdat zpět státu) povolenky, které vykázali ve svých ověřených emisních výkazech. Jistě bude výhodnější neodkládat tuto povinnost na poslední chvíli. Nikdo totiž nemůže zaručit, že se systém registrů/rejstříků povolenek na konci dubna pod zvýšeným náporem uživatelů nezhroutí. Navíc pokud podnik své zákonné povinnosti v dané lhůtě nesplní, hrozí mu další sankce. V případě nevyřazení povolenek do 30. dubna je jí pokuta ve výši odpovídající částce 40 eur za každou neodevzdanou povo
AUTOR: Pavel Sychrovský
PricewaterhouseCoopers


Pavel Sychrovský se v rámci společnosti PwC věnuje poradenství při transakcích.

Připomíná: Nezapomeňte z účtů svých zařízení do 30. dubna vyřadit povolenky, které jste uvedli v ověřených výkazech.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí