zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zápis z 3. pracovního jednání Rady pro odpadové hospodářství

06.04.2006
Odpady
Zápis z 3. pracovního jednání Rady pro odpadové hospodářství

konaného 15. 3. 2006 na Ministerstvu životního prostředí, Kodaňská ul., 10.00 hodin

Jednání zahájil Ing. Leoš Křenek, ředitel OODP a místopředseda Rady pro OH. Omluvil nepřítomnost předsedkyně Rady pro OH a seznámil členy s plněním závěrů z posledního jednání Rady pro OH. Všechny úkoly byly splněny.

Účastníkům jednání dále oznámil změny ve složení Rady OH. Do Rady byl nominován Ing. Ivo Kropáček, Hnutí Duha, který nahradil Ing. Evu Tylovou. Za Kraj Královéhradecký byla  nominována Ing. Pavla Fimfrlová. Vzhledem k tomu, že zároveň nedošlo k odvolání dosavadního zástupce Královéhradeckého kraje, kterým je Ing. B. Černík. má Rada pro OH dočasně 26 členů.

Ing. Křenek prezentoval, jako hlavní bod jednání Rady pro OH „První hodnotící zprávu o plnění POH ČR za rok 2004“, verze 4, zejména metodický postup k hodnocení úkolů plánu. viz přiložený dokument. Po úvodní prezentaci požádal ing. Křenek členy Rady o zpracování připomínek k materiálu, které jsou očekávány do 14. 4. 2006. Členové Rady byli vyzváni, aby připomínky zasílali na adresu PhDr. Věry Havránkové, havrankova@env.cz, která provede jejich následné vypořádání. Upravený text bude předložen do vnitřního připomínkového řízení na MŽP a následně pak k projednání poradě vedení MŽP. Po projednání a příp. úpravě bude materiál zaslán do vnějšího připomínkového řízení, včetně opětovného obeslání členů Rady pro OH. Po vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení bude První hodnotící zpráva předložena k projednání vládě ČR, v termínu do 30. 6. 2006.

Po prezentaci První hodnotící zprávy…následovaly připomínky a diskuse některých členů Rady jak k předloženému dokumentu tak k metodice hodnocení POH ČR.

K této části jednání byla diskutována zejména následující témata:

 • aktuální poslanecká novela zákona o odpadech – zástupce Hospodářské komory Ing. Bartoš předal ing. Křenkovi dopis Hospodářské komory, který bude adresován MŽP s nesouhlasným stanoviskem HK k paragrafu 23 zákona 185/2001 Sb., o odpadech – viz. příloha. Dále uvedl, že v ČR není dodržována hierarchie nakládání s odpady, rozšiřování nových technologií je silně potlačováno skládkováním odpadů. Dále upozornil na velký problém, který by mohl v ČR následovat po uvedením novely zákona o odpadech, v současné době projednávané na půdě Parlamentu ČR,
 • POH již nereflektuje aktuální reálný stav nakládání s odpady v ČR, bude nutné zamyslet se nad jeho aktualizací, na základě vypracování analýzy potřebných změn POH ČR,
 • připravovaná poslanecká novela zákona o odpadech, pokud vstoupí v platnost tak, jak je připravena znamená pro některé kraje rezignovat na cíle krajských POH, např. kraje Jihomoravský, Moravsko-Slezský, Olomoucký a Zlínský,
 • poslanecká novela není podrobena dostatečné odborné ani právní analýze, její dopady do systému OH nejsou přesně známy,
 • jeví se potřeba revize poplatků za skládkování odpadů,
 • zástupkyně Královéhradeckého kaje popsala problém výstavby spalovny v Královéhradeckém kraji. Důvodem negativního postoje kraje ke spalovně je především to, že zbytky ze spalování odpadů z jiných krajů (Pardubického) budou zůstávat v Královéhradeckém kraji a tak zvyšovat celkovou produkci odpadů kraje a množství odpadů ukládaných na skládky. Zcela zásadně odmítá možnost, aby se ze zbytků spalování odpadů stávaly výrobky, které jsou využívány při stavební činnosti v kraji (např. na lesní cesty apod.). Tento problém souvisí i s dovozem odpadů.

V dalším programu jednání Rady pro OH informovala Ing. Marie Vorlíčková, CSc. o připravované novele Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategii pro prevenci a recyklaci odpadů. Vysvětlila členům Rady aktuální stav projednávání směrnice a strategie v EU a pozici ČR k oběma dokumentům (zejm. hierarchie nakládání s odpady, výhrady ČR k R1, rozšíření principů blízkosti a soběstačnosti, dovoz směsných KO do ČR).

K této části jednání byla diskutována zejména následující témata:

 • dobrovolné certifikace. Zástupce ČAOH seznámil účastníky jednání o změnách, které v Rámcové směrnici navrhují pro firmy certifikované jako „Odborný podnik OH“, zástupkyně MZ vyslovila nesouhlas s udělováním zjednodušených certifikací v podmínkách ČR, bez zahrnutí požadavků na speciální ochranu zdraví člověka do podmínek pro udělování certifikací,
 • členové Rady pro OH vyslovili žádost zúčastnit se procesu vytváření pozice ČR k závažným dokumentům EU, a to účastí zástupce Rady na jedníní Resortní koordinační skupiny.

ŘO Křenek informoval Radu o opatřeních navrhovaných MŽP k zákazu dovozu odpadů do ČR, jednotlivých kauzách, kontrolách ze strany ČIŽP a  aktuálním stavu k dovozu odpadů ze zeleného seznamu (jednotlivé komodity)

K této části jednání byla diskutována zejména následující témata:

 • zástupce Svazu průmyslu druhotných surovin informoval Radu pro OH o možném ohrožení obchodu se sběrovým papírem z důvodů novely zákona o odpadech a předal Ing. Křenkovi dopis adresovaný MŽP,
 •  tlak na dovozy kalů potvrdila zástupkyně MZ a informovala Radu o narůstajícím počtu žádostí o dovoz odpadů z ČOV do ČR zejména z Německa za účelem domnělého využití k rekultivaci na skládkách odpadů  - např. skládce v Milovicích (ve skutečnosti odstranění), což by z pohledu ochrany zdraví a ŽP mohlo vést v budoucnu k velkým problémům,
 • důvody, které vedly Termizo k žádosti o dovoz komunálních odpadů do Liberecké spalovny komunálních odpadů přednesla účastníkům jednání zástupkyně STEO,
 • zástupkyně MPO sdělila, že vhledem k narůstajícímu množství dovezeného odpadu do ČR zaslalo MPO dopis MŽP s podnětem k posílení činnosti kontrolních orgánů, ČIŽP a Policie.

Členové Rady pro odpadové hospodářství se v závěru jednání shodli na následujících závěrech:

 1. Rada pro OH, jako poradní orgán ministra, požádá ministra o vysvětlení současné situace  v přípravě poslanecké novely zákona o odpadech, zejm. § 23 zákona (využití a odstranění).
 2. Členové Rady pro OH mají možnost zaslat připomínky k První hodnotící zprávě o plnění POH ČR za rok 2004 do 14. 4. 2006.
 3.  Rada pro OH navrhuje zapracovat do připravované novely zákona o odpadech změny v poplatcích za komunální odpady bez stanovení horního limitu a navrhuje zvýšit poplatek za ukládání odpadů.
 4. Rada požaduje znovuotevření národních projektů podporovaných ze SFŽP ČR pro odpadové hospodářství a navrhuje znovu otevřít program na podporu zavedení EMAS.
 5. Rada žádá o možnost pravidelného zastoupení zástupce Rady pro OH na jednáních Resortní koordinační skupiny MŽP.

Zpracoval: Mgr. Viktor Škarda, PhDr. Věra Havránková

16. 3. 2006

Schválil:

Ing. Leoš Křenek

ředitel odboru odpadů
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí