zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise ministra životního prostředí

13.04.2006
Příroda
Z rozkladové komise ministra životního prostředí
Ke změně nebo zrušení rozhodnutí po přechodu kompetence orgánu ochrany přírody

č. 3/2006

k § 78 odst. 2 a § 84 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

I. Rozhodovat podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny o změně a zrušení rozhodnutí ministerstva o povolení výjimky ze zákazů u kriticky a silně ohrožených druhů zvláště chráněných živočichů přísluší od 28. 4. 2004 na podkladě ustanovení § 78 odst. 2 zákona správám chráněných krajinných oblastí.

II. Podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny může ministerstvo změnit nebo zrušit rozhodnutí o povolení výjimky pouze tehdy, pokud si takovou pravomoc při splnění zde stanovených podmínek vyhradí ve výroku rozhodnutí.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 21. prosince 2005, č.j. 47827/ENV/05, 300444/M/05, sp. zn. R/1791)

Ministerstvo povolilo na žádost P. O. (dále jen „žadatel“) výjimku podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění do 28. 4. 2004 (dále jen „zákon“), ze základních podmínek ochrany kriticky ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha velevruba malířského (Unio pictorum) a silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha škeble rybničné (Anodonta cygnea) uvedených v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona. Výjimku ministerstvo povolilo k rušení a zásahu do jejich biotopu v souvislosti s provozováním (manipulací s hladinou podle schváleného manipulačního řádu) vodních děl D. a T., a to za podmínek stanovených ve výroku rozhodnutí.
Toto rozhodnutí ministerstva v zákonné lhůtě žádný z účastníků nenapadl rozkladem a rozhodnutí nabylo právní moci.
Poté proti němu podal ČRS podnět k přezkoumání mimo odvolací řízení. Po posouzení námitek podnětu ministerstvo usoudilo, že zájmy ochrany přírody vyžadují, aby v daném případě bylo uvedené rozhodnutí ministerstva ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona změněno, a rozhodnutí změnilo tak, že do výroku doplnilo kriticky ohrožený druh zvláště chráněného živočicha – skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a znění podmínky č. 1 a 2 změnilo a doplnilo.
Ve věci bylo zahájeno mimoodvolací přezkumné řízení, v jehož rámci ministr rozhodnutí ministerstva zrušil.

Z odůvodnění:

Ministerstvo v řízení zahájeném dne 30. 5. 2005 podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona, ve znění novely provedené zákonem č. 218/2004 Sb., rozhodlo v rozporu s cit. zákonem. Pravomoc povolovat výjimky ze zákazů u kriticky a silně ohrožených druhů zvláště chráněných živočichů podle ustanovení § 56 zákona náleží po novele s účinností od 28. 4. 2004 na podkladě ustanovení § 78 odst. 2 zákona správám chráněných krajinných oblastí. S účinností od tohoto data správám chráněných krajinných oblastí rovněž přísluší podle ustanovení § 84 odst. 1 popřípadě měnit a rušit rozhodnutí o povolení takových výjimek.
Řízení zahájené podle ustanovení § 84 zákona je novým řízením, v jehož rámci je na základě nového projednání věci vydáno nové rozhodnutí, jímž se původní rozhodnutí mění či ruší. Důvody uvedené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto ustanovení se týkají změny vnějších okolností, které existovaly v době vydání rozhodnutí a měly pro něj zásadní význam.
Podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona může ministerstvo změnit nebo zrušit rozhodnutí o povolení výjimky pouze tehdy, pokud si takovou pravomoc při splnění zde stanovených podmínek vyhradí ve výroku rozhodnutí. Jelikož k takové výhradě v posuzovaném případě nedošlo, rozhodlo ministerstvo nad rámec své zákonem stanovené kompetence.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí