zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise ministra životního prostředí

07.04.2006
Příroda
Z rozkladové komise ministra životního prostředí
K aplikaci právních předpisů ES ve správním řízení, k prokázání původu exempláře

k čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

k čl. 24 nařízením Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

k § 23 zák. č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

k poznámce pod čarou č. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů

I. Nařízení je podle čl. 249 Smlouvy o založení Evropského společenství ve spojení se Smlouvou o přístupu ČR k EU publikovanou pod č. 44/2004 Sb. m. s. a čl. 10 Ústavy České republiky bezprostředně závazné a v případě rozporu má přednost před vnitrostátním právním předpisem.

II. Registraci exempláře podle ustanovení § 23 zákona č. 16/1997 Sb. nelze považovat za prokázání původu pro potřeby zákona č. 100/2004 Sb., ani pro potřeby právních předpisů Evropských společenství.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 27. prosince 2005, č.j. 300533/M/05, 48928/ENV/05, sp.zn. P/1766)

Krajský úřad P.k. vydal k žádosti pana P. V. (dále jen „žadatel“) rozhodnutí, jímž neudělil žadateli výjimku ze zákazu obchodních činností stanoveného v čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 338/97“) pro jeden živý exemplář želvy zelenavé (Testudo hermanni). Napadeným rozhodnutím poté ministerstvo k odvolání žadatele změnilo rozhodnutí krajského úřadu tak, že ve výroku rozhodnutí text „neuděluje výjimku“ vypustilo a nahradilo výrazem „uděluje výjimku“, a dále pak text „ze zákazu obchodních činností stanoveného čl. 8 nařízení č. 338/97“ vypustilo a nahradilo výrazem „ze zákazu obchodních činností s exempláři podle § 23 zákona, o kterou bylo požádáno podle § 23 odst. 5 zákona“. V odůvodnění rozhodnutí ministerstvo uvádí, že nelze rozhodovat na základě právního předpisu uvedeného v odkazu pod čarou, který má podle jeho názoru pouze orientační charakter a nezakládá kompetence správních orgánů. Dále poukazuje na skutečnost, že vydávání registrač ních listů podle zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 16/1997 Sb.“), „nebylo v té době vyjmuto z režimu správního řízení“, což dle jeho názoru zakládá presumpci správnosti údajů uvedených v předloženém registračním listě z hlediska prokázání původu daného exempláře, přičemž je nutno respektovat zákaz zpětné účinnosti právních norem.
Krajský úřad podal podnět k přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí ministerstva mimo odvolací řízení s tím, že napadené rozhodnutí nebylo vydáno v souladu s platnými právními předpisy.
Bylo zahájeno mimodvolací přezkumné řízení, v jehož závěru ministr rozhodnutí zrušil, neboť bylo vydáno v rozporu se zákonem. Uvedeným postupem nebudou dotčena práva účastníků nabytá v dobré víře, jelikož předmětný exemplář dosud nebyl na podkladě napadeného rozhodnutí, jímž byla žadateli udělena výjimka z obchodních činností, v rámci těchto činností ke dni zahájení mimoodvolacího řízení (k 8. 12. 2005), zcizen.

Z odůvodnění:

Nezákonnost spatřuji ve skutečnosti, že ministerstvo vycházelo ve svém rozhodnutí z premisy, že ve správním řízení nelze rozhodnout na základě právního předpisu uvedeného v odkaze pod čarou. Tímto právním předpisem je však v daném případě nařízení Rady (ES) č. 338/97 provedené nařízením Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, jež jsou uvedena v poznámce pod čarou č. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). Nařízení je podle čl. 249 Smlouvy o založení Evropského společenství ve spojení se Smlouvou o přístupu ČR k EU publikovanou pod č. 44/2004 Sb. m. s. a čl. 10 Ústavy České republiky bezprostředně závazné a v případě rozporu má přednost před vnitrostátním právním předpisem. Aplikaci nařízení v daném případě nelze považovat za retroaktivní; nařízení Rady (ES) č. 338/97 nepůsobí zpětně, ale pouze stanovuje, v jakých případech je možné udělit výjimku ze zákazu uvedeného v čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení, a nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 v této souvislosti upřesňuje, kdy lze exemplář živočišného druhu považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí.
V posuzované věci tedy ministerstvo rozhodlo v rozporu se zákonem, jelikož při rozhodovací činnosti zcela pominulo aplikaci ustanovení čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97. Zásadním způsobem tak porušilo ustanovení § 3 odst. 1 správního řádu, které upravuje jedno ze základních pravidel správního řízení – zásadu legality, podle které jsou správní orgány povinny postupovat v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy.
Dané rozhodnutí tedy přísluší podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu zrušit, neboť bylo vydáno v rozporu s obecně závazným právním předpisem, jímž je nařízení Rady (ES) č. 338/97 provedené nařízením Komise (ES) č. 1808/2001, která jsou, jak již bylo výše uvedeno, nadána vyšší právní silou než vnitrostátní právní předpis - zákon o obchodování s ohroženými druhy.
K druhé námitce krajského úřadu, týkající se charakteru registračního listu podle ustanovení § 23 zákona č. 16/1997 Sb., považuji za nezbytné uvést následující. Ministerstvo v napadeném rozhodnutí vycházelo z předpokladu, že registraci exempláře podle zákona č. 16/1997 Sb. lze považovat za prokázání původu daného exempláře, jelikož ustanovení § 23 zákona č. 16/1997 Sb. nebylo vyloučeno ze správního řízení (§ 30 téhož zákona) a pro akt registrace by tudíž měla platit presumpce správnosti správního rozhodnutí. V tomto směru však nelze s názorem ministerstva souhlasit.
Je pravdou, že ustanovení § 23 zákona č. 16/1997 Sb. nebylo podle ustanovení § 30 téhož předpisu vyloučeno z aplikace obecného předpisu o správním řízení, tedy správního řádu. Tato samotná skutečnost však nemůže pro daný akt registrační povahy zakládat charakter rozhodnutí se všemi jeho právními účinky. Správním rozhodnutím je pouze takový správní akt, jímž správní orgán v rámci kompetence jemu svěřené vůči účastníku správního řízení autoritativně rozhoduje o jeho právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech. Registrace je však aktem povahy evidenční a práva, právem chráněné zájmy ani povinnosti nezakládá, nemění ani neruší. Registrací pouze určená osoba na základě jí zákonem uložené povinnosti deklaruje určité skutečnosti, přičemž tyto správní orgán dále nepřezkoumává a nehodnotí, pouze zákonem definovaný soubor informací od povinné osoby přebírá a eviduje. Na registraci ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 16/1997 Sb. tedy nelze pohlížet jako na správní rozhodnutí s kvalitou presumpce správnosti obsažených skutečností.
Jsem tedy toho názoru, že registraci exempláře podle ustanovení § 23 zákona č. 16/1997 Sb. nelze považovat za prokázání původu pro potřeby zákona o obchodování s ohroženými druhy, který nahradil zákon č. 16/1997 Sb., ani pro potřeby právních předpisů Evropských společenství. Rovněž v tomto směru jsem rozhodnutí shledal v rozporu se zákonem.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí