zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výměna mezinárodních zkušeností je důležitá a pomáhá

03.05.2006
Energie
Výměna mezinárodních zkušeností je důležitá a pomáhá

V rámci diskusí o energetice se stále častěji objevují argumenty o zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů.

Jednu ze zajímavých možností financování výzkumných snah v této oblasti představuje unikátní projekt čtyř evropských regionů - MATEO. Vedle dvou českých krajů (Jihočeského a Plzeňského), označovaných jako region NUTS II Jihozápad, se na projektu, který se zaměřuje na výzkum, vývoj a související aktivity v několika vybraných odvětvích, podílí i italská Lombardie, španělské Katalánsko a nizozemské Severní Brabantsko.
Cílem projektu MATEO je podpořit inovační podnikání, zapojit regiony do mezinárodních inovačních sítí, posílit konkurenceschopnost místních firem, zvýšit zájem zahraničních investorů a významně přispět k prezentaci oblasti a jejího potenciálu v celé EU. Tuzemským koordinátorem projektu je Regionální rozvojová agentura Jižních Čech RERA a na aktivitách se podílí i řada dalších subjektů včetně Jihočeské hospodářské komory, Regionální agrární komory, vysokých škol a výzkumných pracovišť, investorů i Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Vedle odvětví, jako jsou potravinářství, letecký a kosmický průmysl, medicína a farmacie, biotechnologie, pokročilé materiály, mechatronika nebo procesní a produkční technologie, se v rámci projektu řeší rovněž problematika obnovitelných zdrojů energie.

Obnovitelné zdroje energie
Potenciál obnovitelných zdrojů energie není ve světě v současné době dostatečně využíván. Převážná část (asi tři čtvrtiny) celosvětové spotřeby energie je kryta fosilními palivy (uhlí, ropa, zemní plyn), a to se všemi negativními důsledky, které z této situace vyplývají pro životní prostředí.
Programy posilující podíl nefosilních zdrojů energie v celkové energetické bilanci jsou proto v řadě zemí brány velmi vážně. Země, které mají podíl nefosilní prvotní energie vysoký, zatěžují životní prostředí a zejména ovzduší skleníkovými plyny (CO2, metan, freony, NO) podstatně méně než ostatní.
Podle výsledků průzkumu provedeného statistickým úřadem EU Eurostat považuje zvyšování podílu alternativních zdrojů energie na bilanci spotřeby energie za jeden z prioritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských zemí.
"Požadavek na maximální využívání alternativních zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie, která má zájem na tom, aby do roku 2010 obnovitelné zdroje (například solární či větrné elektrárny nebo spalování biomasy) zajišťovaly v průměru 12 procent spotřeby členských zemí," poznamenává Jan Jareš, manažer občanského sdružení AgEnDa, které se v prosazení obnovitelných zdrojů energie v regionu jižních a západních Čech výrazně angažuje. "V přístupové dohodě z Atén z března 2003 se Česká republika zavázala, že podíl výroby elektrické energie z alternativních zdrojů bude v roce 2010 činit osm procent celkové výroby. Podíl alternativních zdrojů na spotřebě primárních zdrojů se pak k roku 2010 předpokládá ve výši šest procent. Otázkou dosud zůstává, jaké ekonomické podmínky bude třeba splnit, aby se tohoto podílu dosáhlo."

Potenciál regionu NUTS II Jihozápad
Z údajů energetických koncepcí jednotlivých krajů regionu NUTS II Jihozápad a krajských energetických agentur vyplývá, že pro Jihočeský a Plzeňský kraj představují do budoucna vysoký potenciál energie slunečního záření a biomasy, současně však musí docházet ke snižování energetické náročnosti procesů. Významnou roli tedy v plnění cílů v oblasti využívání alternativních zdrojů energie hraje obecně výzkum a vývoj a v této souvislosti i inovační politika.
Z oborového pohledu budoucího využití alternativních energetických zdrojů v jihozápadní části Čech se podle zpracovatelů návrhové části foresightové studie konsorcia MEPCO jeví jako hlavní příležitosti pěstování a zpracování biomasy, fotovoltaika, energetické úspory (moderní stavebnictví) a podpora tzv. energetické soběstačnosti (tedy permanentně zajištěné systémy).
"Z hlediska cílů pro prvních pět let je důležité především posílení propagace využívání alternativních zdrojů energie a rozvinutí jeho možností na daném území, podpora vzniku inženýrských a poradenských firem a inovační struktury a výchova odborníků v dané oblasti s využitím multioborového přístupu, který umožňuje spolupráce Jihočeské a Západočeské univerzity," poznamenává ing. Zdeněk Hušek ze společnosti MEPCO, která je v České republice koordinátorem řady projektů podporovaných z fondů Evropské unie.
Finanční nástroje, jež by měly pokrýt celkové strukturální investice do výzkumu a vývoje (v několika vybraných oborech), představují závratné 2,5 miliardy Kč na rok. Je proto nutné zajistit dostatečné spektrum příjemců této podpory, aby nebyla ohrožena absorpční kapacita těchto peněz. V této souvislosti se hovoří o rozvojových agenturách, technologických parcích a univerzitách.
"Zásadní aktivitou pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie je zřízení takzvaného Centra transferu technologií (CTT) při Jihočeské univerzitě a jeho propojení s CTT na Západočeské univerzitě s cílem zajistit průnik klíčových oborů, tedy biologie, strojírenství a elektroniky," dodává Zdeněk Hušek. "V regionu NUTS II Jihozápad považujeme za klíčovou záležitost také rozvoj klastrů, které by měly nahradit nerozvinutou veřejnoprávní inovační základnu regionu a budou iniciovat projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie."
Vzhledem k umístění regionu Jihozápad při hranicích s vyspělými zeměmi v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou Německo a Rakousko, lze očekávat zvýšený zájem o spolupráci ze strany těchto států. Nabízí se zde celá řada možností k výměně zkušeností, například v oblasti přenosu technologií. Tento trend potvrzuje i zapojení regionálních subjektů do mezinárodních projektů. Novým prvkem v mezinárodní spolupráci bude vytváření takzvaných Evropských skupin pro spolupráci (EGCC) jako právnických osob, které umožní realizovat některé složité (investiční) záměry. Pro oblast obnovitelných zdrojů energie může být toto významným faktorem například při využití biomasy v pohraničních oblastech.
PhDr. Jiří Vlach, ředitel agentury RERA, která celý projekt koordinuje, k tomu dodává: "Pro jižní Čechy, a nejen pro ně, představuje možnost využívání obnovitelných zdrojů energie velkou perspektivu. V celém regionu máme dostatek ploch, které jsou mimořádně vhodné pro pěstování biomasy a její následné zpracování jako ekologicky přijatelného zdroje. Neznamená to samozřejmě, že bychom chtěli zůstat jen u produkce a zpracování biomasy, ale musíme využít všech možností, které současné technologie umožňují. Právě proto je velmi důležitá výměna mezinárodních zkušeností v rámci podobných aktivit, jako je společný projekt čtyř evropských regionů MATEO."

AUTOR: Prokop Konopa
Autor je spolupracovníkem redakce

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí