zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fondy a programy využitelné na ochranu životního prostředí

24.05.2006
Obecné
Fondy a programy využitelné na ochranu životního prostředí
Zkuste získat finance pro váš podnik či firmu...

V tomto článku  se budeme věnovat fondům EU a to tzv. strukturálním fondům.

Jedná se o skupinu menších fondů ve srovnání s Fondem soudržnosti a tvoří ji následující fondy:

- Evropský fond regionálního rozvoje ( ERDF)

- Evropský sociální fond (ESF)

- Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)

- Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)

Základním smyslem strukturální pomoci z uvedených fondů je hospodářská a sociální soudržnost.

Hlavním programovým dokumentem pro využívání prostředků ERDF pro oblast životního prostředí je Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura), vzniklý sloučením původně samostatných OP Životní prostředí a OP Doprava. Program má čtyři priority. První priorita se zaměřuje na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, druhá na snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí, třetí na budování environmentální infrastruktury, poslední na technickou asistenci. První dvě priority jsou v gesci Ministerstva dopravy, třetí priorita v gesci Ministerstva životního prostředí, které je také řídícím orgánem pro celý OP Infrastruktura. Poslední priorita je společná.
Opatření na ochranu životního prostředí jsou obsažena i v některých dalších operačních programech – např. v OP Rozvoj lidských zdrojů je podporováno environmentální vzdělávání, OP Průmysl a podnikání zahrnuje opatření na zvýšení energetické účinnosti a úspory energie, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství obsahuje mimo jiné aktivity v lesním hospodářství (např. zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd) a opatření na zlepšení welfare hospodářských zvířat.
Zmíněné operační programy jsou zpracovávány pro regiony spadající do cíle 1, vztahují se tedy na veškeré území České republiky s výjimkou hl.m. Prahy. Praha však byla zařazena do cíle 2 a 3, k naplnění těchto cílů byly vypracovány dva samostatné jednotné programové dokumenty (JPD). JPD pro cíl 2 je podobně jako většina operačních programů financován z ERDF. Některá opatření obsažená v tomto dokumentu rovněž přispívají k ochraně životního prostředí.

Operační program Infrastruktura

Tento program přispívá ke zkvalitnění  infrastruktury a současně podporuje udržitelný rozvoj a vyvážený rozvoj regionů. Objem finančních prostředků na období 2004-2006  činí 246 mil.EUR.

Program sektoru životního prostředí je zaměřen na zlepšování environmentální infrastruktury. V rámci této priority je možné financovat následující  4 opatření:

  1. Obnova environmentálních funkcí území

Kategorie A: revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů

Kategorie  B : odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy

Konečnými příjemci podpory tohoto opatření jsou státní organizace a správci povodí.

2.   Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

        Kategorie A: vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů

         Kategorie  B:  zásobování obcí pitnou vodou

         Kategorie  C: budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod

Konečnými příjemci podpory jsou žadatelé, kteří musí být vlastníky nemovitostí, které jsou předměty podpory nebo u kterých je předmět podpory realizován. V řádně odůvodněných případech může žadatel mít k nemovitosti jiný vztah ( např. u liniových staveb, kde žadatel není vlastníkem dotčených pozemků). V takových případech musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých bude předmět podpory realizován.

   3.    Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

          Kategorie A:  využívání šetrných technologií při spalování

          Kategorie B:  snižování emisí těkavých organických látek

          Kategorie C:  využívání obnovitelných zdrojů energie

Konečnými příjemci podpory jsou podnikatelské  subjekty, zejména obchodní společnosti, státní podniky a družstva a dále také fyzické osoby-podnikatelé ( pouze projekty kategorie A a B).

    4.  Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

         Kategorie A:  vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadu

         Kategorie B:  rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

Konečnými příjemci podpory jsou stejní jako u opatření 3, tj. podnikatelské subjekty, zejména obchodní společnosti,státní podniky ,družstva a fyzické osoby-podnikatelé.

Pro všechna opatření této priority  jsou Konečnými příjemci  také právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským subjektům, zejména obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace prostřednictvím zřizovatelské organizační složky státu, organizační složky státu a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné předpisy umožňují  a jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu  Obchodního zákoníku.

Podpora se vztahuje na území všech regionů soudržnosti NUTS II České republiky s výjimkou hl.m.Prahy.

Podpora  je poskytována jednak na zpracování dokumentace pro investiční projekt vybraný k podpoře v rámci Operačního programu Infrastruktura (OPI), která je financována z prostředků Státního fondu  životního prostředí (SFŽP) a jednak na vlastní realizaci investičního projektu  vybraného k podpoře z OPI. Tato podpora je poskytována z prostředků ERDF a SFŽP.

Základem pro výpočet podpory pro zpracování dokumentace jsou způsobilé výdaje uznané SFŽP a pro  vlastní realizaci projektu  jsou celkové způsobilé výdaje. Konkrétní vymezení výdajů základu pro výpočet podpory pro jednotlivá opatření jsou uvedena v příloze č. 3 Směrnice MŽP č. 11/2005, o poskytování finančních prostředků z OPI – Priorita 3 včetně spolufinancování SFŽP ČR.

Důležitou podmínkou pro čerpání prostředků z ERDF je, že celkové náklady na investiční projekt musí být nižší než ekvivalent  10 mil. EUR. Spodní limity, případně horní limity pro každé opatření jsou stanoveny v programovém dodatku.

Podpora  z prostředků SFŽP na zpracování dokumentace pro investiční projekt se poskytuje formou nenávratné dotace až do výše 50 %  způsobilých výdajů (maximálně však 3 % ze základu pro výpočet podpory pro realizaci investičního projektu, nejvýše však 3 mil. Kč). Podpora se poskytuje po úspěšné realizaci projektu

Podpora na vlastní realizaci investičního projektu se poskytuje formou dotace až do výše 75 % ze základu pro výpočet podpory a v případě opatření Obnova environmentálních funkcí území se poskytuje dotace až do výše 80 % ze základu pro výpočet podpory.

U určitých typů projektů je však je však podpora z ERDF omezena a to v následujících případech:

- investice do infrastruktury, která bude tvořit podstatný čistý výnos, nesmí podpora přesáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů

- investice do firem nesmí podpora přesáhnout 35 % celkových způsobilých výdajů

Čerpání podpory je možné až po uzavření smlouvy o realizaci projektu OPI a poskytnutí podpory .

Celý proces podávaní žádostí a čerpání podpory z OPI a ze SFŽP, zahrnující podání žádosti o proplacení výdajů projektů vč. následné kontroly až po provedení platby  je specifikován v pokynech pro žadatele, které jsou v aktualizované podobě uvedeny na webových stránkách MŽP (www.env.czvztahy/EU/Evropské fondy/Strukturální fondy)  a SFŽP ČR (http://zadosti.sfzp.cz).

Autor: Ing. Zdeněk Zelený

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí