zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připomínkování Akčního plánu SP EVVO na léta 2007-2009

22.05.2006
Obecné
Připomínkování Akčního plánu SP EVVO na léta 2007-2009
Návrh Akčního plánu vytvořený Meziresortní pracovní skupinou pro EVVO při MŽP určený k připomínkování ze strany veřejnosti.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne X.Y. 2006 č. XX P

k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republiceV l á d a

I. b e r e  n a  v ě d o m í  Zprávu o plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000                č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty              v České republice i usnesení vlády ze dne 8. října 2003 č. 991 a jeho přílohy - Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 až 2006, obsaženou v části III materiálu č.j. xxx/06;

II. z r u š u j e

usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2003 č. 991 a jeho přílohu – Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 až 2006III. s c h v a l u j e  Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2007 až 2009, uvedený v příloze tohoto usnesení (dále jen „Akční plán“);

IV. u k l á d á

1. ministru životního prostředí a ministru školství, mládeže a tělovýchovy

a) spolupracovat při podpoře činností nestátních neziskových organizací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji v České republice,

b) metodicky ovlivňovat krajské systémy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice;

2. členům vlády

a) začleňovat a  zohledňovat cíle Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v ČR při tvorbě a realizaci ostatních národních a nadnárodních strategií, programů a dokumentů,

 

b) zabezpečit v rámci rozpočtových kapitol resortů finanční prostředky investičního a neinvestičního charakteru na realizaci úkolů vyplývajících z Akčního plánu,

c) metodicky ovlivňovat činnost krajských úřadů ve smyslu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice,

d) personálně zabezpečit plnění úkolů Akčního plánu;

3. ministru životního prostředí 

 

a) metodicky ovlivňovat krajské úřady při podpoře rozvoje environmentálního poradenství v České republice,

 

b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

V. d o p o r u č u j e  hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí s pověřenými obecními úřady začleňovat a zohledňovat cíle Státního programu EVVO v ČR do strategických a programových dokumentů krajů, obcí, měst a mikroregionů a aktivně podporovat krajské systémy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  i mezinárodní program místní Agenda 21 v České republice.
 

Provedou:

členové vlády a vedoucí ostatních
ústředních orgánů státní správy


Na vědomí:

hejtmani,
primátoři statutárních městpředseda vlády

                           , v. r.

P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne X.Y. 2006 č. xxx 

 

 

 

A k č n í    p l á n


Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v České republice na léta 2007 až 2009

 

 

 

 

Obsah Akčního plánu
I. Průřezová opatření
II. Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků v územních samosprávných celcích a volených členů zastupitelstev
III. Děti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci
IV. Podniková a terciární sféra
V. Informace, osvěta a poradenství pro veřejnost
VI. Personální a finanční zabezpečení Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2007 až 2009
VII. Doporučení


I. Průřezová opatření

1. Využívat stálou meziresortní pracovní skupinu při Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MPS EVVO při MŽP“) jako konzultačního orgánu pro koordinaci, monitoring, průběžnou kontrolu a aktualizaci Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (dále jen „SP EVVO ČR“) a pro přenos výstupů k využití ke koncepční i správní činnosti vlády. MPS EVVO při MŽP je navržena, jmenována a řízena ministrem životního prostředí.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí
Spolupráce: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

2. Ustavit podskupinu MPS EVVO při MŽP ke zpracování rozvojového programu environmentálního poradenství v ČR - významné služby ve veřejném zájmu a předložit jej vládě ke schválení do konce roku 2007.

Termín: ihned

Odpovídá: ministr životního prostředí

Spolupráce: ministr zemědělství, ministr průmyslu a obchodu, ministr pro místní rozvoj, ministr vnitra, ministr kultury a ministr informatiky

 

3. Každoročně vyhodnocovat plnění úkolů Akčního plánu SP EVVO ČR, včetně efektivity opatření, jako zvláštní součást Zprávy o stavu životního prostředí a dále průběžně u jednotlivých opatření v souladu se stanovenými termíny plnění.
Termín: vždy k 30. září za uplynulý kalendářní rok každoročně, tj. do konce září následujícího roku
Odpovídá: ministr životního prostředí
Spolupráce: ministři příslušných ministerstev*)
Doporučení: spolupracovat při vyhodnocení plnění Akčního plánu SP EVVO ČR s Asociací krajů, Svazem měst a obcí ČR, univerzitami, vysokými školami, nestátními neziskovými organizacemi.

 

4. Rozpracovat ve své působnosti úkoly Akčního plánu na léta 2007 - 2009 SP EVVO ČR na úrovni ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků do resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměru organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázáni. Akční plány předložit MPS EVVO při MŽP.
Termín: do 30. dubna 2007
Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2)

 

5. Postupně zavádět environmentálně šetrný provoz  úřadů a státních  institucí (např. správních úřadů, škol, zdravotnických zařízení, kulturně vzdělávacích zařízení)  včetně úprav veřejných prostranství.

Termín: od roku 2007  trvale

Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů  a jejich podřízené správní úřady, odborné ústavy a instituce, hejtmani1), primátor hl.m.Prahy

Spolupráce: metodická podpora: ministr životního prostředí, ministr vnitra

 

6. Aktivně oslovovat a zapojovat veřejnost do rozhodovacích procesů o záměrech ovlivňujících životní prostředí. Vytvářet podmínky pro možnou účast veřejnosti ve všech řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a při přípravě nových nebo novelizovaných zákonů, politik, rozpočtů a koncepcí a zajistit informovanost veřejnosti v souladu se zákony ČR, zákonnými normami EU, mezinárodními smlouvami a dohodami.

Termín: trvale

Odpovídá: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Spolupráce: ostatní předkladatelé návrhů právních předpisů, hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2)

 

7. Metodicky podporovat regionální a místní systémy EVVO
a) realizaci regionálních a místních koncepcí a systémů EVVO,
b) podporovat informovanost a spolupráci krajů, měst a obcí.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy1)
Spolupráce: ministři příslušných*) ministerstev, hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2).

8. Cíleně podporovat rozvoj center a středisek ekologické (environmentální) výchovy s cílem stabilizovat síť těchto zařízení v každém kraji a regionu jako službu ve veřejném zájmu. K tomu realizovat programy MŽP a MŠMT.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Spolupráce: ostatní příslušná ministerstva*) a jejich podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce, primátoři a starostové měst a obcí2) , Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) a jiné státní fondy

Doporučení: orgány kraje v přenesené působnosti a jimi spravované fondy

 

9. Cíleně podporovat rozvoj environmentálního poradenství v každém kraji a regionu jako službu ve veřejném zájmu.

Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr průmyslu a obchodu, ministr pro místní rozvoj, ministr vnitra, ministr kultury a ministr informatiky

Spolupráce: ostatní příslušná ministerstva*) a jejich podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce, primátoři a starostové měst a obcí2) , Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) a jiné státní fondy

Doporučení: orgány kraje v přenesené působnosti a jimi spravované fondy

 

10. Podporovat výzkumné projekty, jejichž výsledky v praxi usnadní a zefektivní realizaci SP EVVO ČR nebo jeho cílů, ochranu životního prostředí a rozvoj environmentálně příznivých technologií. Výsledky výzkumných projektů urychleně aplikovat v praxi a pravidelně hodnotit jejich přínos.
Termín: trvale
Odpovídá: ministři příslušných ministerstev*)
Spolupráce: podřízené správní úřady, odborné ústavy a instituce příslušných ministerstev a jednotliví odborníci

 

11. Motivovat kraje, města a obce, které se zapojují do podpory a přímé realizace souboru aktivit EVVO vyhodnocováním a oceňováním jejich úsilí.

Termín: každoročně

Odpovědnost: ministr životního prostředí, ministr pro místní rozvoj a ministr vnitra

 

 

II. Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků územních samosprávných celků a volených členů zastupitelstev

 

Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech

12. Koordinovat vstupní vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (s výjimkou zaměstnanců,  kteří  vykonávají práce technického a obslužného charakteru)  v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje s využitím vzdělávacích programů garantovaných ministerstvem životního prostředí.

Termín: v průběhu let 2007-2009
Odpovídá: vedoucí Úřadu vlády ČR

Spolupráce: CENIA,  česká informační agentura životního prostředí

 

13. Zabezpečovat environmentální vzdělávání  a vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) zaměstnanců ve správních úřadech (s výjimkou zaměstnanců, kteří vykonávají práce technického a obslužného charakteru) v souladu s usnesením vlády č. 1542 ze dne 30. listopadu 2005 k Pravidlům   vzdělávání   zaměstnanců  ve  správních  úřadech s využitím vzdělávacích programů garantovaných ministerstvem životního prostředí.  Při vytváření vzdělávacích programů využívat i informační a komunikační technologie.       

Termín: průběžně

Odpovídá: vedoucí Úřadu vlády ČR, členové  vlády,  vedoucí  ostatních ústředních  správních  úřadů,  předseda  Rady  pro  rozhlasové  a  televizní vysílání

Spolupráce: CENIA,  česká informační agentura životního prostředí

 

 

Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

 

14. Podporovat environmentální vzdělávání zaměstnanců v úřadech územních samosprávných celků (s výjimkou zaměstnanců, kteří vykonávají práce technického a obslužného charakteru) v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje, a to v souladu se systémem vzdělávání úředníků územních samosprávných celků3), a s využitím akreditovaných vzdělávacích programů  s důrazem na vzdělávání  zastupitelů všech stupňů samosprávy, zejména starostů.
Při vytváření vzdělávacích programů využívat i informační a komunikační technologie.

Termín: průběžně
Odpovídá: ministr vnitra

Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2)

15. Navrhnout novelu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů tak, aby ukládala vzdělávání k VUR všem úředníkům VÚSC.

Termín: 2008
Odpovídá: ministr vnitra

Spolupráce: ministr životního prostředí

 

16. V rámci povinně zveřejňovaných informací publikovat bezplatně na portále veřejné správy  informace vztahující se k životnímu prostředí a umožnit umístění  nekomerčních vzdělávacích  programů týkajících se životního prostředí.
Termín: od roku 2007 a dále průběžně
Odpovídá: ministr informatiky

Spolupráce: příslušná ministerstva*) a jejich podřízené správní úřady, odborné ústavy a instituce, hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2)

 

17. Stabilizovat a metodicky podporovat funkční síť pracovníků veřejné správy pověřených odpovědností za EVVO a VUR.
Termín: průběžně

Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů, hejtmani1) a primátor hl.m. Prahy

Spolupráce: příslušná ministerstva*) a jejich podřízené správní úřady, odborné ústavy a instituce

 


III. Děti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci

18. Zpracovat a předložit vládě k projednání Národní strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) jako klíčový dokument pro celoživotní, školní i mimoškolní výchovu a vzdělávání a důsledně ji uplatňovat. Při její tvorbě využít v maximální míře zkušeností a výstupů vycházejících ze Státního programu EVVO v ČR.

Termín: do 30.6.2007

Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupráce: ministr životního prostředí a ostatní příslušná*) ministerstva

 

19. Zařadit do kritérií hodnocení škol a školských zařízení pro inspekční činnost ve školním roce 2007-8 evaluaci efektivity služeb hrazených z MŠMT, které NNO poskytují školám v oblasti EVVO.

Termín:  2007 a dále každoročně

Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupráce: ČŠI, zřizovatelé škol a školských zařízení,

Doporučení: využívat spolupráci NNO poskytujících služby školám

 

20. Pravidelně vyhlašovat programy na podporu projektů zaměřených na EVVO a VUR pro školní i mimoškolní činnost.

Termín: každoročně 

Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2), pro mimoškolní činnost ministr životního prostředí a ministři příslušných ministerstev*), státní fondy

21. Oceňovat aktivity škol a profesních sdružení škol a pedagogů zaměřených k EVVO a VUR, vytvářet podmínky pro šíření zkušeností pilotních škol do ostatních školských zařízení v souvislosti s postupnou implementací školních vzdělávacích programů i pro působení škol na občanskou a odbornou veřejnost v zájmu uplatňování principů udržitelného rozvoje.

Termín:  trvale

Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy,


PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

 

22. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (odbornou a metodickou připravenost pedagogů pro EVVO a VUR) pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a udržitelného rozvoje, škol a školských zařízení.

Termín: trvale

Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupráce: podřízené správní úřady MŠMT, hejtmani1), primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2)

 

23. Obsah kurikulárních a dalších dokumentů (např. jednotlivé RVP, příp. metodický pokyn k EVVO) upravit dle doporučení a principů Evropské a do budoucna i Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Podporovat pravidelný informační servis a průběžnou metodickou a konzultační pomoc školám a školským zařízením.

Termín: průběžně

Odpovědnost: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupráce: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy

   

 

IV. Podniková a terciární sféra

24. Zvyšovat odbornou úroveň a zlepšovat dostupnost informací poskytovaných pro komplexní informování podnikatelské veřejnosti v oblasti životního prostředí, včetně   zavádění nejlepších dostupných technik, ekologického provozu budov i kanceláří. Zajistit environmentální osvětu a poradenství pro podnikovou sféru a odbornou veřejnost  v oblasti průmyslové ekologie. Podporovat vyškolení odborných pracovníků pro environmentální poradenství (se zaměřením zejména na živnostníky, malé a střední podniky a na spolupráci s obcemi) v regionech v otázkách vztahu podnikání a životního prostředí, včetně podmínek hospodaření v rámci pravidel „cross-compliance“ u podnikatelů v zemědělském sektoru.

Termín: trvale
Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví a ministr životního prostředí, ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí

Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků

25. Posilovat environmentální složku ve vzdělávacích rekvalifikačních programech. podniků, zaměřených na trvalé snižování energetické náročnosti výrobních procesů a budov, využívání alternativních energií, environmentálně šetrných technologií,  rozvoj programu PANEL, IPPC, zavádění nejlepších dostupných technik a ekologicky šetrných výrobků. V rámci těchto programů připravit a zpřístupnit podnikům vzorové vzdělávací moduly vhodné pro jednotlivé sektory a skupiny pracovníků  včetně uchazečů o zaměstnání (legislativa, semináře, podpora poradenství a speciální poradenství). Při přípravě využít také  externích finančních a odborných zdrojů.
Termín: průběžně
Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu, ministr zemědělství, ministr dopravy, ministr obrany, ministr zdravotnictví, ministr životního prostředí
Spolupráce: ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí, příslušné orgány územních samosprávných celků

 

26. Vyhodnocovat podniky, jejichž chování, provoz a výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí, a které současně aktivně realizují nebo podporují EVVO. Motivovat je tak k vytváření jejich pozitivní image.

Termín: 31.12.2007 a dále trvale

Odpovědnost: ministr průmyslu a obchodu, ministr zemědělství a ministr životního prostředí

Spolupráce: ministr informatiky

 

 

V. Informace, osvěta a poradenství pro veřejnost

27. Trvale rozvíjet systém dobrovolného značení výrobků, který by informoval spotřebitele o materiálové a přepravní náročnosti daného výrobku v rámci celého jeho životního cyklu případně jeho významných částí, a vhodně zvoleným komplexním indikátorem (např. ekologická stopa) informoval o celkové environmentální zátěži vyvolané výrobkem. Zabezpečit výrazné označování bioproduktů a jejich propagaci. Začlenit do systému konceptu udržitelné spotřeby a výroby.

Termín: trvale

Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí, ministr  zemědělství

Spolupráce: ministři příslušných ministerstev*)

 

28. Podporovat akce pro veřejnost pořádané kulturními, vzdělávacími a osvětovými zařízeními – jako jsou např. správy CHKO a národních parků, knihovny, muzea, hvězdárny a planetária, zoologické a botanické zahrady, církve apod.

Termín: každoročně

Odpovědnost: příslušná*) ministerstva a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

29. Poskytovat informace a metodickou podporu pro realizaci místních Agend 21 (MA21), zajišťovat osvětu a poradenství v oblasti uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Spolupracovat při tom s místními iniciativami a NNO.

Termín: trvale

Odpovídá: ministr vnitra, ministr životního prostředí, ministři příslušných ministerstev*), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy a příslušné orgány územních samosprávných celků

Spolupráce: ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí


30. Poskytovat informace o mimoprodukčních funkcích zemědělství a lesnictví,  o hospodářství šetrném k životnímu prostředí s upřednostněním ochrany biodiverzity, o vodním hospodářství a hospodaření na půdě. Proškolovat odborníky a zajišťovat ekologické (environmentální) poradenství. Podpořit produkci a marketing výrobků ekologického zemědělství, propagaci bioprodukce a zdravých potravin.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr zemědělství
Spolupráce: ministr životního prostředí, podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce Ministerstva zemědělství

31. Zajišťovat trvalou osvětu a poskytovat informace v oblasti vlivu dopravy na životní prostředí a ochranu klimatu, vlivu hluku a prachu z dopravy na zdraví obyvatel a vlivu dopravy na ochranu biodiverzity. Motivovat a upřednostňovat při řešení praktických úkolů eliminaci negativních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr dopravy
Spolupráce: ministr životního prostředí, ministr zdravotnictví a podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví

32. Při uplatňování SP EVVO ČR zvýšit spolupráci s veřejnoprávní televizí a rozhlasem, osvětovými a kulturně vzdělávacími zařízeními s cílem snížit negativní vlivy konzumních spotřebitelských vzorců na životní prostředí. Propagovat snížení negativních vlivů různých oborů a konzumního způsobu života. Upozorňovat na negativní příklady.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministři příslušných ministerstev*) a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků, předseda  Rady  pro  rozhlasové  a  televizní vysílání

33. Formulovat podmínky výběru a podpory včetně udílení a propagace ocenění, účasti a prezentace na výstavách a veletrzích (věnovaných různým oblastem podnikání) apod. Podílet se na akcích propagujících šetrné zacházení se surovinami, energiemi, šetrnou spotřebu a výrobu, udržitelné  stavebnictví při rozvoji regionů, měst a obcí i šetrné hospodaření v krajině s podmínkou ochrany biodiverzity aj.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj
Spolupráce: podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce

 

34. Podporovat cílené systematické vzdělávání a osvětu o životním prostředí a udržitelném rozvoji v elektronických médiích.

Termín: trvale

Odpovídá: předseda  Rady  pro  rozhlasové  a  televizní vysílání
Spolupráce: ministr informatiky, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr průmyslu a obchodu, ministr zdravotnictví a ostatní příslušná ministerstva

 

35. Cíleně rozvíjet poradenskou činnost zaměřenou k rozvoji podnikání, naplňující zároveň i zásady optimálního využití přírodních zdrojů, zejména obnovitelných, ochrany biodiverzity, geodiverzity, krajiny a krajinného rázu, environmentální poradenské činnosti organizací státní správy, malých a středních podnikatelských subjektů a NNO (včetně iniciace nových, auditování činnosti a systému akreditací) za předpokladu vysoké profesionality.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj, ministr práce a sociálních věcí
Spolupráce: ministr financí, příslušné orgány územních samosprávných celků, SFŽP ČR a další státní fondy

36. Začleňovat environmentální (ekologické) poradenství v ČR do mezinárodních sítí a mezinárodní spolupráce.
Termín: trvale
Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr práce a sociálních věcí, ministr zahraničních věcí
Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celkůVI. Personální a finanční zabezpečení SP EVVO ČR na léta 2007 až 2009

37. Na ministerstvech doplnit a zachovávat pracovní místa pro environmentální vzdělávání, osvětu a komunikaci s veřejností.

Termín: trvale

Odpovídá: ministři příslušných ministerstev*)

 

38. Rozvíjet diferenciované finanční nástroje podpory EVVO ze strany státního rozpočtu. Při přípravě státního rozpočtu na následující rok zapracují příslušná ministerstva a ústřední orgány státní správy předpokládané výdaje SP EVVO ČR do návrhu rozpočtu kapitoly resortu. Obdobně by měly postupovat i kraje a zapracovat předpokládané výdaje SP EVVO ČR na následující rok do návrhu svého rozpočtu. Financování SP EVVO ČR musí být zajištěno jak pro neinvestiční výdaje, tak pro výdaje investiční:

a) z vlastních rozpočtových zdrojů včetně využití racionalizačních opatření,
b) návrh na posílení (zvýšení) rozpočtu z prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu kraje (chybějící prostředky na běžné i mimořádné úkoly),

c) vytvářet finanční nástroje ze státního rozpočtu a s pomocí dotací EU (např. grantová schémata) pro podporu dlouhodobých (víceletých) projektů a investičních projektů EVVO

d) návrh financování SP EVVO ČR uplatní ústřední orgány státní správy i u státních fondů v ČR a jiných zahraničních zdrojů

e) hledat, dojednat a využívat při financování EVVO možnou spolupráci s podporou zahraničních zdrojů pomoci, zejména evropských prostředků (např. z ESF, ERDF). Pro financování nadnárodních programů nebo při plnění úkolů EVVO vyplývajících z mezinárodních dohod spolupracovat s MF na vytvoření potřebných podmínek.

Termín: v souladu s návrhem státního rozpočtu pro MF každoročně (kraje krajského rozpočtu)
Odpovídá: ministr životního prostředí a ministři příslušných ministerstev*), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Spolupráce: ministr financí
Doporučení: hejtmani1), primátor hl.m. Prahy2)

 

39. Zajistit v rámci posílených rozpočtů a racionalizačních opatření potřebné finanční prostředky včetně investičních. Povinnost zabezpečit financování SP EVVO ČR přísluší zodpovědným i spolupracujícím subjektům podle úkolů Akčního plánu. Vhodnou formou je i využití veřejných zakázek. Doporučujeme využívat i systém sdružování prostředků. Mediální a další aktivity práce s veřejností financovat z kapitol ministerstev (eventuálně správních úřadů), podle věcné příslušnosti.

Termín: trvale

Odpovídá: ministr životního prostředí a ministři příslušných ministerstev*), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy a příslušné orgány územních samosprávných celků

Spolupráce: SFŽP ČR a další státní fondy

 

40. Zakotvit zavedení víceletého financování do podmínek dotačních podpor pro nestátní neziskové organizace na státem podporovanou činnost (do pravidel pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu) a do návrhů příslušných souvisejících zákonů.

Termín: v souladu s návrhem pravidel poskytování prostředků nestátním neziskovým organizacím

Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr financí a ministři příslušných ministerstev*)
Spolupráce: vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, SFŽP ČR a jiné státní fondy, příslušné orgány územních samosprávných celků

 

41. V rámci hodnocení dopadů realizovaných projektů EU se přímo zabývat metodickou činností v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Zpracovat a z prostředků technické asistence tiskem vydávat publikace o životním prostředí a udržitelném rozvoji.

Termín: průběžně

Odpovědnost:  příslušné řídící orgány operačních programů a fondů

 

42. V rámci poskytované zahraniční rozvojové pomoci realizovat projekty v oblasti vzdělávání a osvěty k udržitelnému rozvoji ve spolupráci s Organizací spojených národů.

Termín: průběžně

Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr financí a ministři ostatních příslušných ministerstev*)

Spolupráce: ministr zahraničních věcí

 

43. Monitorovat pravidelnou podporu EVVO za územní samosprávné celky (výdaje dle platné rozpočtové skladby, § 3792 - Ekologická  výchova a osvěta) a zajistit dostupnost informací o této podpoře.

Termín:  dle termínů výstupů systému ARIS  

Odpovědnost: ministr financí

Spolupráce: (zařazení informace do každoroční zprávy) ministr životního prostředí

 

 

VII. Doporučení

44. Začleňovat EVVO a VUR  a jejich podporu i do koncepcí EVVO pro města (zejména pro města s rozšířenou působností 3. stupně)

Termín: 31.12.2008

Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům4) a obcím s rozšířenou působností

 

45. Aktivně spolupracovat s meziresortní pracovní skupinou EVVO při MŽP a poskytovat informace pro průběžnou kontrolu plnění a aktualizace SP EVVO ČR.
Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům4) a obcím s rozšířenou působností

 

46. Stabilizovat a metodicky podporovat funkční síť pracovníků úřadů územních samosprávných celků pověřených odpovědností za EVVO a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR). Umožňovat všem pracovníkům úřadů další environmentální vzdělávání a VUR.
Termín: průběžně

Doporučení je určeno: primátorům a starostům měst a obcí2)

Spolupráce: odborné ústavy a instituce ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy i životního prostředí

 

47. Na všech úrovních veřejné správy realizovat úkoly Akčního plánu na léta 2007 - 2009 SP EVVO ČR. Zajistit a podporovat činnost poradních sborů EVVO na úrovni všech krajů a statutárních měst v souladu s krajskými koncepcemi.
Termín: v souladu s krajskými koncepcemi EVVO

Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům4) a obcím s rozšířenou působností

48. Postupně zavádět environmentálně šetrný provoz  úřadů územních samosprávných celků a jimi zřizovaných institucí (např. škol, zdravotnických zařízení, kulturně vzdělávacích zařízení)  včetně úprav veřejných prostranství.

Termín: od roku 2007  trvale

Doporučení je určeno: státním institucím a úřadům, primátorům a starostům měst a obcí2) a jejich podřízeným institucím

Spolupráce: metodická podpora: ministr životního prostředí, ministr vnitra

 

49. Zajistit finanční podporu EVVO a VUR v souladu s krajskými koncepcemi EVVO a ve smyslu SP EVVO ČR. Podpořit zajištění dostupnosti služeb EVVO pro děti, mládež, pedagogy a pro veřejnost v krajích, okresech či přirozených spádových regionech. Zajistit dostupnost služeb environmentálních poraden pro veřejnost, aktivizovat a motivovat cílové skupiny.

Termín: v souladu s krajskými koncepcemi EVVO
Doporučení je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním městům4) a obcím s rozšířenou působností

 

50. Monitorovat pravidelnou grantovou podporu projektů EVVO, VUR a grantovou podporu environmentálního poradenství veřejnosti a zajistit dostupnost informací o této podpoře.

a)     z rozpočtu krajů, statutárních měst

b)     z krajských programů rozvojové pomoci  různých fondů EU

Termín:  průběžně

Doporučení: je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním městům4) a obcím s rozšířenou působností

 

51. V rámci Krajských informačních středisek systematicky poskytovat informace o možnosti zapojení se do programu místních Agend 21 a o uplatňování udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Spolupracovat při tom s environmentálními poradci, poradnami, místními iniciativami a NNO.

Doporučení je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním městům4) a obcím s rozšířenou působností

 

52. Oceňovat školy i za zvelebování školních zahrad a veřejných prostranství,  působení škol na občanskou a odbornou veřejnost v zájmu uplatňování principů udržitelného rozvoje a zapojení škol do komunitního života.

Doporučení je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním městům4) a obcím primátoři a starostové měst a obcí2) a zřizovatelé všech typů a stupňů škol

 

53. Zohlednit EVVO a VUR v připravovaném profilu absolventa VŠ studijních programů pro přípravu pedagogických pracovníků. Iniciovat a podpořit aktivity směřující ke zlepšení přípravy studentů oborů učitelství a vychovatelství na VŠ.

Termín: trvale
Doporučení spolupráce: akreditační komise, rektoři vysokých škol, děkani fakult, zejména připravujících učitele

 

 

Poznámka:
*) Pro potřeby tohoto usnesení se příslušnými ministerstvy rozumí ta ministerstva, která plní úkoly SP EVVO ČR konkrétně stanovené v Akčním plánu. Příslušnými ministerstvy jsou: Ministerstvo životního prostředí (dále jen “MŽP”), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “MŠMT”), Ministerstvo vnitra (dále jen “MV”), Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen “MMR”), Ministerstvo zemědělství (dále jen “MZe”), Ministerstvo dopravy (dále jen “MD”), Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”), Ministerstvo zdravotnictví (dále jen “MZ”), Ministerstvo obrany (dále jen “MO”), Ministerstvo kultury (dále jen “MK”), Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen “MPSV”), Ministerstvo financí (dále jen “MF”), Ministerstvo informatiky (dále jen “MI”).

 

Vysvětlující odkazy:

1) § 13 odst. 1, 2 a 3a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., dále § 77a, odst. 3, písm. u) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

2) § 2 odst. 2 a § 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ,ve znění pozdějších předpisů

 

3) § 20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

4)§ 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

 

Použité zkratky:

ARIS – automatizovaný rozpočtový informační systém - zahrnuje informace o plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu a bilanci příjmů a výdajů územních rozpočtů ČR z hlediska platné rozpočtové skladby

cross-compliance - systém křížové kontroly - snaha o implementaci environmentálních praktik do současného způsobu zemědělské výroby a hospodaření a prosazení těchto změn v rámci reformy společné zemědělské politiky Evropské unie ve střednědobém horizontu

ČR – Česká republika

DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků

EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

EP – environmentální poradenství

EU – Evropská unie

CHKO – chráněné krajinné oblasti

MPS EVVO při MŽP - meziresortní pracovní skupina při Ministerstvu životního prostředí

NNO – nestátní neziskové organizace

RVP – rámcové vzdělávací programy

SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR

SP EVVO ČR - Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR

VUR - vzdělávání k udržitelnému rozvoji

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí