zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spalovny nahrazují skládkování, ne recyklační programy

21.06.2006
Odpady
Spalovny nahrazují skládkování, ne recyklační programy
Je vcelku samozřejmé, že neřízené ukládání odpadu (ať již tuzemského nebo zahraničního) je naprosto nepřípustné a musí být nekompromisně trestáno.

Import zahraničního odpadu do ČR musí probíhat v souladu s platnou legislativou a nemůže být naprosto chaotickou činností s absencí řádných schvalovacích procesů. V případě živelného transportu odpadu jsou veškeré plány odpadového hospodářství, a to na jakékoliv úrovni, poměrně neefektivním předpisem, jelikož se preferuje ekonomika jednotlivce nad ekologií při nakládání s odpady.

Pokud však zákon umožňuje transport odpadu mezi zeměmi EU, je třeba k němu v případech legálních žádostí přistupovat seriózně a v souladu s právními předpisy.

Zařízení Pražských služeb, a. s., na energetické využití odpadu v Praze-Malešicích (dále jen Spalovna Malešice) je na základě integrovaného povolení podle zákona č.76/2002 Sb. klasifikováno jako "zařízení k využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie (kód R1) podle přílohy 3 zákona 185/2001 Sb.".

NEPOCHOPITELNÁ ARGUMENTACE MINISTERSTVA

Spalovna zažádala dne 21. 10. 2005 o povolení provozní spalovací zkoušky 80 000 tun odpadů z mechanického zpracování odpadů ze SRN. Dne 13. 4. 2006 naše společnost obdržela rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým byla vznesena námitka proti plánované přepravě odpadu ze Spolkové republiky Německo do České republiky, a to z důvodu nesprávné klasifikace operace využití.

Podle závěrů ministerstva nemůže být povolení pro přepravu odpadu vydáno z toho důvodu, že naše společnost jako příjemce odpadu neprovozuje zařízení pro využívání odpadu, ale pouze pro odstraňování odpadu. Ministerstvo došlo ve svém rozhodnutí k závěru, že není integrovaným povolením, a v něm uvedenou klasifikací vázáno a může Spalovnu Malešice považovat za pouhé zařízení k odstraňování odpadů. Z našeho pohledu je to zcela nepochopitelná argumentace.

Podle zákona č. 76/2002 Sb. § 2 nahrazuje integrované povolení veškerá předchozí rozhodnutí. K vydání integrovaného povolení je příslušný podle § 33 krajský úřad, v našem případě Magistrát hlavního města Prahy. Příslušný úřad musí v integrovaném povolení podle uvedeného ustanovení zákona o integrované prevenci a v návaznosti na ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech uvést, zda je s provozem zařízení spojeno využívání nebo odstraňování odpadů.

Magistrát byl tedy i orgánem příslušným k posouzení toho, zda Spalovna odpadů Malešice je zařízením pro využívání nebo pouhé odstraňování odpadů. Integrované povolení i klasifikace zařízení v jeho závazné výrokové části uvedené jsou pak závazné i pro všechny správní úřady včetně ministerstva.

Podobných logicky navazujících analýz je možné ocitovat mnohem více. Dalším podstatným bodem u Spalovny Malešice je například to, že dispozičně je jediným velkým zdrojem tepelné energie a výhradním dodavatelem technologické páry. Tepelnou energii dodává do společnosti Pražská teplárenská, a. s., která je v letním období na této dodávce závislá. Z toho plyne, že Spalovna Malešice by musela být provozována i pokud by nebyl k dispozici odpad, nebo by její tepelný výkon musel být nahrazen jiným alternativním palivem.

EFEKTIVNÍ DOPLNĚK RECYKLACE

Proti výstavbě spaloven se objevuje mnoho argumentů. Všem NE a PROTI se dá oponovat jednoduchými a logickými údaji, které jsou známé široké veřejnosti a podpořeny výzkumem. Spalovny odpadů recyklaci komunálního odpadu a ostatního odpadu nebrání, pouze ji efektivním způsobem doplňují - rozhodně nejsou proti separovanému sběru odpadu. Spalování recyklovatelného odpadu (bioodpad, sklo, papír) je plýtváním dále využitelných komodit, které si dnešní společnost nemůže dovolit.

Spalovny mají nahrazovat systém skládkování, zcela jistě ne recyklační programy. Místy až agresivní boj proti spalovnám nemá reálný základ, veřejnosti jsou šířením dezinformací podsouvány neseriózní a klamavé informace. Je nelogické preferovat ukládání odpadu na skládky, když je ho možno energeticky, efektivně využívat, nahrazovat tak spotřebu fosilních paliv, a tím šetřit energetické zdroje. Cílem spalování odpadu je jednoznačně odpady využít, získat z nich energii. Pozitivem spaloven je získání energií a výrazná ekonomická úspora za "jiná paliva" vyplývající z využití obnovitelného zdroje energie.

Chceme-li dosáhnout 50 % materiálového využití (třídění) komunálního odpadu, je nutno co nejefektivněji využít 50 % odpadů, který nelze, nebo se ho zatím nedaří separovat. Tento "zbytkový odpad" dokáže spalovna efektivně využít. Státy jako např. Německo a Rakousko rovněž preferují recyklaci odpadu, ale jako další část nakládání s netříditelným odpadem jednoznačně podporují energetické využívání odpadů tj. spalování. Tato informace je zřejmá z tabulky 1. Lze z ní vyčíst, že oproti zmiňovanému Německu a Rakousku je v České republice velká rezerva pro energetické využívaní odpadu formou spalování.

Vstupem do EU se jenom rozšířil prostor pro svobodné podnikání bez ohledu na vnitřní hranice EU. Pokud se v budoucnu dosáhne 100% materiálového využití odpadu, jistě spalovny, jako každá neefektivní činnost, samy zaniknou. Zatím toho žádný stát na světě nedosáhl.

Populistické informace, využívané dokonce jako nosná témata volebního klání o poškozování ovzduší prostřednictvím spaloven odpadů, jsou vědeckým výzkumem vyvráceny. Tab. 2 srovnává využití tepla z různých spalovacích technologií (odpad, uhlí, plyn). Z výsledků je patrné, jaký dopad na životní prostředí mají tyto základní spalovací technologie. Uvedené hodnoty jsou průměrné ze zdrojů provozovaných v zemích EU.

Pro orientaci uvádíme v tab. 3 skutečný podíl spalování ve vyspělých státech EU u vybraných škodlivin na celkové tvorbě emisí. Z této tabulky je velice jednoznačně patrný fakt, že "strašák" spalovny se nezakládá na reálném podkladě, protože jejich podíl na průmyslově produkovaných emisích se pohybuje v řádech desetin procenta a méně.

OD0606s7.jpg


OBHAJOBA PROCESU SPALOVÁNÍ

Kdykoliv někdo seriózní prohlásí, že "v kouřových plynech vědci identifikovali více než 200 toxických nebo potenciálně toxických látek, které způsobují rakovinu, poškozují imunitu a snižují plodnost mužů a žen i v nízkých dávkách", pak je jeho povinností tyto závěry nějakým relevantním způsobem doložit a vysvětlit. Jinak jde o překrucování seriózních vědeckých výzkumů. Dovolte nám na tomto místě jen stručnou osvětu, protože si myslíme, že skutečně již nadešel čas na seriózní reakci a do jisté míry i obhajobu procesu spalování odpadů.

Ve spalinách ze spaloven, a nejen z nich (také např. při zpracování ropy, provozu spalovacích a vznětových motorů a v jiných průmyslových odvětvích) se mohou vyskytovat lehké uhlovodíky (C1-C4). Tyto uhlovodíky jsou v podstatě dvojího typu. Prvním jsou nízkomolekulární nasycené uhlovodíky, které nemají toxické účinky a jsou v ovzduší po dlouhou dobu stálé. Druhým typem jsou nízkomolekulární nenasycené: ty jsou reaktivnější, ale mají pouze mírně narkotické účinky a vliv na lidské zdraví není tak aktuální jako u jiných škodlivin.

Co se týká oněch 200 sloučenin, o kterých se vždy tak zaníceně debatuje, jedná se o látky typu PCDD/F, tedy polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. Jsou to tricyklické aromatické sloučeniny, chemicky stálé, lipofilní, které mají schopnost se akumulovat v potravinovém řetězci. PCDD a PCDF tvoří velký soubor sloučenin s jedním až osmi atomy v molekule. Celkem je jich 210 kongenerů. Některé z těchto látek jsou extrémně toxické, teratogenní, mutagenní a pravděpodobně kancerogenní.

Trvalým zdrojem těchto sloučenin je spalování organických látek za přítomnosti chlóru. Největším producentem těchto látek jsou hutě. Dále vnikají při spalování komunálních a průmyslových odpadů, ale také ve všech topeništích, kde se topí uhlím (domácnosti apod.). Zdrojem těchto látek jsou i lesní požáry.

Spalovny komunálního odpadu mají tu obrovskou přednost, že jsou vybaveny zařízením na odstraňování těchto látek PCDD a PCDF ze spalin. Proto lze uvést konkrétní údaj o produkci těchto látek, např. v největší spalovně v ČR - Malešice vzniká při energetickém využití zhruba 210 000 t komunálního odpadu za rok 0,1 g těchto látek - tedy 0,0003 gramu za den. Z tohoto údaje každý soudný člověk pozná, že strašení není na místě. Plodnost mužů a žen je ničena zcela jinými fenomény (alkohol, drogy, nezdravý způsob života apod.) než látkami typu PCDD/F.

ODPADY Z ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Stejně tak je to i se vzniklými odpady z energetického využívání odpadů. Z komunálního odpadu vzniká netoxická škvára, tedy odpad kategorie O, která má certifikát pro použití ve stavebnictví bez omezení, o čemž se odpůrci spaloven obvykle zapomenou zmínit. Popílek je nebezpečným odpadem, ale moderními metodami je zpracován na solidifikát, jehož fyzikálně-chemické vlastnosti se změní tak, že jej lze ekologicky ukládat na skládky. Veškeré procesy podléhají kontinuální kontrole a splňují české a evropské normy. Navíc technologie solidifikací se jakožto významný obor neustále vyvíjí s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí. V zahraničí je solidifikát využíván i ve stavebnictví, např. k sanaci starých inženýrských sítí.

OD0606s7a.jpg

Lze konstatovat, že energetické využití odpadu je bezesporu ekologičtější v porovnání se skládkováním odpadu. Mělo by být naší povinností s ohledem na budoucí generace a naše životní prostředí vyrábět energii z obnovitelných zdrojů, kterými jsou v jistém smyslu i odpady, než používat primární zdroje a odpady bez užitku skládkovat.

Tomáš Kolinger
obchodní ředitel Pražské služby, a. s.


OD0606s7b.jpg

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí