zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Náměty projektů pro Českou republiku

15.06.2006
Obecné
Náměty projektů pro Českou republiku

Čistá řeka

Cílem projektu je definovat význam řek v katastrech obcí Česka a navrhnout postupy pro jejich návrat krajině i člověku v evropského prostoru.

Projekt řeší základní legislativní a institucionální postavení správy vodních toků z hledisek čistoty protékající vody, bezpečnosti a udržitelnosti jejich řečišť a břehů, kulturnosti a funkčností staveb na řekách a v jejich bezprostředním okolí.

Zabývá se integrací legislativy (především zákona o vodách a o obcích) a vytvořením správních institucí, například Regionálních agentur povodí, s cílem zabezpečit kapitálovou potřebu a dlouhodobou udržitelnost finančních zdrojů ve prospěch českých řek.

Předpokladem úspěchu je pochopení příjmové a výdajové strategie Regionálních agentur povodí a jejich revolvingových fondů ustavených pro jednotlivé úseky vodních toků (například podle www.povodí.cz) i překonání špatné pověsti "fondů" a jejich "tunelování".

Přidaná hodnota projektu spočívá v zavedení nového správního modelu pro společné vlastnictví občanů ČR, v tomto případě řek a jejich přítoků. Nový správní model řeší funkce řek v krajině včetně ochrany proti povodním i mimo území ČR. Rizika projektu jsou spojena s definicí společného vlastnictví "stakeholderů" v hierarchii - obec, kraj, ČR a EU.

Čistá obec

Cílem projektu je například do roku 2015 uvést všechny obce České republiky do stavu, kdy ani český občan, ani cizinec nezaznamená rozdíly v čistotě a vzhledu obcí, pokud přejde nebo přejede hranice Česka a okolních členských států EU, především sousedního Německa a Rakouska.

Projekt řeší motivaci občanů a podniků v obci dbát o čistotu a kulturnost před i za plotem vlastního pozemku. Projekt řeší také vymahatelnost pokut za porušování obecních vyhlášek a zákonů, které jsou pro čistotu a kulturnost obcí relevantní, a zabývá se motivací k čistotě například formou daňových výhod nebo aplikací denní/týdenní mzdy (projekt Hodinová mzda, článek SF, dotace a státní správa, Dotační věstník 04/06).

Projekt se zabývá i kapitálovou potřebou a finanční udržitelností dobrého jména "Čistá obec". Mít čistou obec znamená například odstranit viditelné prohřešky vůči životnímu prostředí (opuštěné továrny či jiné drobné stavby, smog z lokálního vytápění, přestárlé a chybějící stromy podél silnic a v parcích, divoké skládky apod.). Projekt ale neřeší úklid obce a neřeší problémy velkých "brownfields".

Přidaná hodnota projektu spočívá v propojení strategických plánů měst, územních plánů a rozpočtů do jednoho společného akčního plánu "stakeholderů" obce, a to napříč politickým spektrem volených zástupců.

Předpokladem úspěchu je iniciativa odborů životního prostředí krajských a obecních úřadů Česka a zahájení pilotních aplikací ve více obcích současně. Příklady existují v projektech "Zdravé město". Rizika implementace projektů "Čistá obec" nejsou velká, nicméně obtížně rozpoznatelná.

Silnice II. a III. třídy

Cílem projektu je uvést na území ČR do roku 2015 komunikace II. a III. třídy, které jsou ve správě krajské samosprávy, do stavu srovnatelného se silnicemi této kategorie v zemích patřících z tohoto hlediska do první půlky EU25, a to včetně vybudování systému jejich údržby a rozvoje.

Projekt řeší administrativní kapacitu pro mimořádnou kapitálovou potřebu a dlouhodobou finanční udržitelnost zdrojů pro opravy, rekonstrukce a výstavbu silnic této třídy. Zabývá se ustavením Krajské agentury dopravní infrastruktury a založením revolvingového fondu pro financování správy a výstavby silnic II. a III. třídy na území kraje.

Krajská agentura bude plnit služby technické "front-office" a služby finanční "back-office" zajištěné externě bankou vybranou podle zákona o veřejných zakázkách. Úkolem projektu je zavedení nové technologie výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic v kraji s vazbou na úkoly Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.

Přidaná hodnota projektu je v nové kvalitě technického a finančního řešení problémů silnic II. a III. třídy na území kraje (s vazbou na projekt "Limity pro kamiony", viz článek SF, dotace a státní správa, Dotační věstník 04/06), a to například důsledným porovnáváním investičních nákladů pomocí aplikace ukazatelů (aplikace benchmarkingu v kraji, v ČR a na území členských států EU).

Předpokladem úspěchu je pochopení "stakeholderů" kraje řešit správu a výstavbu svých silnic rychle a kvalitně. Rizika projektu jsou spojena s obecnými diskusemi o projektu, bez razance přejít rovnou k jádru věci, tj. "dořešit zoufalý stav našich silnic a městských komunikací".

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí