zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontrolní činnost České inspekce životního prostředí pro rok 2006

26.06.2006
Obecné
Legislativa
Kontrolní činnost České inspekce životního prostředí pro rok 2006
Na které oblasti se zaměřují inspektoři v tomto roce?

Pro rok 2006 je plánováno 42 kontrol u dvou vícesložkových úkolů:

1. spoluspalování odpadů (ve spolupráci s inspektory oddělení ochrany ovzduší - dle seznamu spoluspalujících zařízení), kontrola zřízení, která za definovaných podmínek smějí spalovat povolené odpady

2. neutralizační stanice (ve spolupráci s inspektory oddělení ochrany vod - dle seznamu ředitelství ČIŽP) kontrola navazuje na obdobné kontroly z předchozího roku a má za cíl ověřit, jestli jsou uvedená zařízení provozována podle provozního řádu a jestli na nich nejsou likvidovány odpady, které by následně zatěžovaly technologie čištění vod.

  Složkové úkoly

1.     Kontrola balení a označování biocidních přípravků podle zákona 120/2002 Sb. (seznam Ministerstva zdravotnictví ČR). V tomto úkolu jde o kontrolu naplňování zákona zejména ve vztahu k ochraně spotřebitelů, ale i životního prostředí, podobně je tomu i u dalšího bodu

2.     Kontrola dovozců, výrobců a prvních distributorů nebezpečných chemických látek a přípravků se zaměřením na povinnosti vůči spotřebitelům

3.     Kaly z ČOV (aplikace ve spolupráci s ÚKZÚZ Brno). Inspektoři se zaměří na kontrolu dodržování platné legislativy, zejména z toho ohledu, aby do půdy nebyly vnášeny závadné nebo nebezpečné látky. Využití kalů v současnosti představuje poměrně značný potenciál živin a energie, ovšem jeho využití je sledováno v souvislosti s rizikem závadných látek, zejména pak těžkých kovů

4.      Nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady jsou již tradičně v popředí zájmu ČIŽP a proto i v roce 2006 bude ČIŽP ve spolupráci s ostatními orgány státní správy ( Generální ředitelství cel, Policií ČR apod.) prověřovat nakládání s nebezpečnými odpady jednak na základě seznamů, které má k dispozici, jednak při ověřování plánů odpadového hospodářství jednotlivých subjektů

5.     Kontrola zákona o obalech (dle seznamu MŽP a poznatků z kontrol), Smyslem těchto kontrol, které probíhají po dohodě s MŽP již několik let, je ověřit, jestli je plněn zákon, který má za cíl omezit množství obalových hmot nebo zajistit jejich recyklaci.

6.      Kontrola všech skládek NO a namátkově dalších (SO - OO, S - IO) se zvláštním zřetelem na dodržování provozních řádů

7.     Přeshraniční doprava odpadů (dle dispozic MŽP, podnětů Generálního ředitelství cel ). V tomto ohledu se rozvíjí z minulých let spolupráce s partnerskými organizacemi sousedních zemí a zejména v rámci mezinárodní organizace sítě inspekčních orgánů zemí EU (IMPEL), která má za cíl, který se v současné době ukazuje jako velmi naléhavý, zamezit nelegální přepravě odpadů mezi zeměmi EU a z dalších zemí.

8.     Autovraky. V třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2006 proběhnou kontroly podle seznamu zpracovatelů autovraků a podle vlastní průzkumové činnosti OI. Cílem je omezit činnost provozovatelů zařízení, která nesplňují požadavky na provoz podle platných standardů.

9.     Elektrošrot V třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2006 proběhnou kontroly podle seznamu MŽP a výběru povinných osob ke zpětnému odběru výrobků. Kontroly budou ověřovat, jestli je plněna dikce zákona, t.j. zda odběratel může nezávadným způsobem odevzdat výrobek – elektospotřebič.

10. PCB. Kontrola provozovatelů nebo vlastníků zařízení, která obsahují nebo mohou obsahovat PCB (§26 a 27 a související odst.8 §39 zákona o odpadech). I tento úkol navazuje na dlouhodobou kontrolní činnost ČIŽP a na spolupráci s MŽP. Prověřujeme plnění úkolů, ke kterým se zavázala ČR v rámci EU, a zejména skutečnosti, které by mohly vést k dlouhodobé kontaminaci prostředí persistentními látkami.

11. Zpětné odběry výrobků, zejména se zaměřením na použité oleje a další nakládání s nimi (dle seznamu MŽP a zjištění z terénu) Tento úkol je zaměřen na zamezování nelegálnímu energetickému "využívání" olejů.

Specifické úkoly
Kromě těchto úkolů řeší oblastní inspektoráty také úkoly, které po projednání s orgány státní správy nebo na základě místních zkušeností důležité pro jednotlivé regiony. V případě OI Olomouc je to např. ze zákona vyplývající kontrola výroby TiO2. Při přípravě plánu vycházeli pracovníci ČIŽP OOH z koncepce, která sleduje prioritně větší zdroje rizika znečištění nebo poškození životního prostředí či ohrožení zdraví lidské populace. Takovéto subjekty jsou zařazeny v plánech všech OI.

Plán vnitřní kontrolní činnosti oddělení odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP
Kontroly na oddělení odpadového hospodářství oblastních inspektorátů se budou týkat dodržování mechanismů:

a)      postupu při provádění kontrol povinných osob, osob oprávněných k podnikání a firem,

b)       vyřizování podnětů a stížností podle platné legislativy,

c)       vyřizování stížností vůči pracovníkům ČIŽP,

d)       řešení stížností na vedení správních řízení

Plánováno je šest komplexních kontrol úseku odpadového hospodářství oblastních inspektorátů ČIŽP. 

Zdroj: Ing. Dana Sládková, ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí