zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systematická identifikace environmentální zátěže

27.06.2006
Geologie
Systematická identifikace environmentální zátěže
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660288
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
11.08.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 118 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby
 
Anotace tendru:

Slovenská agentura pro životní prostředí vypsalo tendr na zpracování studie v oblasti systematické identifikace environmentální zátěže Slovenska. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 11.8.2006 - 14:00. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Banská Bystrica: Geologický prieskum
Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Kontakt: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Do rúk: RNDr. Jozef Dupej, CSc., SK-975 90 Banská Bystrica. Tel.: 421 48 4132 152. E-mail: dupej@sazp.sk. Fax: 421 48 4230 409.
Ďalšie informácie možno získať na: PP& P Co., s.r.o., Oblačná 36, Kontakt: PP & P Co., s.r.o., Oblačná 36, 831 06 Bratislava, Do rúk: Dr. Ladislav Veselský, SK-831 06 Bratislava. Tel.: 421 2 44 88 88 75. E-mail: pppco@pppco.sk. Fax: 421 2 44 88 88 75. URL: www.pppco.sk.
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Štátna alebo federálna agentúra/úrad.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 8.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Trenčiansky kraj - Trenčín, Žilinský kraj - Žilina, Prešovský kraj -Prešov, Banskobystrický kraj -Banská Bystrica (okrem okresov Brezno, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš), Trnavský kraj - Trnava (okrem okresov Piešťany, Galanta, Hlohovec a Trnava), Nitriansky kraj - Nitra.
NUTS kód: SK0.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Cieľom geologickej úlohy je identifikácia pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží z celého územia Slovenska, t.j. získanie informácií o rozmiestnení, povahe a predpokladanej rizikovosti environmentálnych záťaží a zostavenie Registra záťaží.
Zostavený Register záťaží bude slúžiť pre potreby orgánov štátnej správy, najmä Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a samosprávy ako informačný podklad pre potreby účinného riadenia a racionálneho rozhodovania pri riešení problematiky environmentálnych záťaží z územia Slovenska, ktorej významnom súčasťou je aj racionálne použitie finančných prostriedkov Slovenskej republiky, ako aj Európskej únie.
Digitálna forma Registra záťaží a jeho napojenie na informačný systém životného prostredia umožní priebežnú aktualizáciu a dopínanie informačnej databázy, prístup oprávnených organizácií k údajom o environmentálnych záťažiach ako aj zabezpečí informovanie verejnosti. Výsledok geologických prác bude zhodnotený v záverečnej správe v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271720.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Áno
Ponuky treba predložiť na: jednu alebo viac častí.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Geologický prieskum sa bude vykonávať na celom území Slovenskej republiky.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 16 000 000,00 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: 15.9.2006. ukončenie: 31.10.2008.

INFORMÁCIE O ČASTIACH

ČASŤ č. 1
NÁZOV: Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (vybrané regióny č. 1).
1) STRUČNÝ OPIS:
Cieľom geologickej úlohy je identifikácia pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží v nasledovných krajoch: Trenčiansky kraj - Trenčín, Žilinský kraj - Žilina, Prešovský kraj - Prešov.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74271720.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
Služby budú poskytované v nasledovných krajoch: Trenčiansky kraj - Trenčín .Žilinský kraj - Žilina, Prešovský kraj -Prešov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 000 000,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
Neuplatňuje sa.
ČASŤ č. 2
NÁZOV: Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (vybrané regióny č. 2).
1) STRUČNÝ OPIS:
Cieľom geologickej úlohy je identifikácia pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží v nasledovných krajoch: Banskobystrický kraj - Banská Bystrica (okrem okresov Brezno, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš), Trnavský kraj - Trnava (okrem okresu Piešťany, Galanta, Hlohovec a Trnava), Nitriansky kraj - Nitra.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74271720.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
Služby budú poskytované v nasledovných krajoch: Banskobystrický kraj - Banská Bystrica (okrem okresov Brezno, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš), Trnavský kraj - Trnava (okrem okresu Piešťany, Galanta, Hlohovec a Trnava), Nitriansky kraj - Nitra.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 6 000 000,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
Neuplatňuje sa.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje na predmet zákazky zábezpeku vo výške 300 000,00 SKK (slovom tristotisíc korún slovenských) spôsobom zloženia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Predmet zákazky sa bude financovať finančnými prostriedkami zo Štátneho rozpočtu SR v zmysle platných predpisov. Podmienky financovania a platobné dojednania budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v SKK.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Záujemcom, resp. uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Od takejto skupiny fyzických osôb/právnických osôb utvorenej na uskutočnenie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude verejným obstarávateľom prijatá, má z dôvodu riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ právo vyžadovať vytvorenie do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadovanú právnu formu podľa § 20f - 20j Občianskeho zákonníka, alebo podľa § 56 alebo 221 Obchodného zákonníka.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Áno.
Geologické oprávnenie vydané Ministerstvom životného prostredia SR na vykonanie geologických prác na území SR podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "zákon") predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. 3 a 4 zákona. Záujemca zapísaný v Zozname podnikateľov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť platným potvrdením o jeho zapísaní do Zoznamu podnikateľov podľa zákona. Záujemca zapísaný do Zoznamu podnikateľov pred účinnosťou zákona, predloží i doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona.
V prípade skupiny dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originálnych dokladov alebo úradne overených fotokópií týchto dokladov nie starších ako tri mesiace odo dňa ich vystavenia ku dňu 11.8.2006.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač otvorený/vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky.
2. potvrdenie o poistení náhrady škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika - uchádzač predloží zmluvu uzatvorenú s poisťovňou o poistení náhrady škody v minimálnej výške 4 mil. SKK počas celej doby riešenia geologickej úlohy a doklad o zaplatení splatného poistného za rok 2006.
3. prehľad o dosiahnutom minimálnom ročnom obrate 32 mil. SKK v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (riešenie geologických úloh, vykonávanie geologického prieskumu) za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2003, 2004, 2005. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2003, 2004, 2005.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2. poistenie náhrady škody v minimálnej výške 4 000 000,00 SKK.
3. minimálny ročný obrat 32 000 000,00 SKK.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. zoznamom poskytnutých služieb (riešenie geologických úloh, vykonávanie geologického prieskumu) za predchádzajúce tri roky, t. j. 2003, 2004, 2005 doplneným minimálne 3 potvrdeniami o poskytnutí predmetných služieb v minimálnom objeme 10 000 000 SKK za jednu realizovanú zákazku s uvedením názvu riešenej úlohy, cien, lehôt poskytnutia a objednávateľov; ak objednávateľom
- bol verejný obstará vateľ/obstará vateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ/ obstarávateľ.
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí objednávateľ.
2. opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení.
3. údajmi o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby v minimálnom počte 3, resp. 6 zamestnancov podľa toho na koľko častí uchádzač predkladá ponuku(vyžaduje sa vyčlenenie minimálne jedného zamestnanca na každý región SR, v ktorom poskytované služby), ktorí zároveň musia predložiť vyhlásenie o súhlase so svojou výhradnou účasťou v predmetnom verejnom obstarávaní. Ďalej vyhlásia, že v prípade úspešnosti ponuky uchádzača budú schopní a ochotní pracovať počas celého predpokladaného trvania zmluvy v pozícii, pre ktorú boli ich životopisy predložené a spínať nasledovné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti geológie.
- odborná prax v obore minimálne 5 rokov (predloženie platného preukazu odbornej spôsobilosti v odbore činnosti prieskum geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie).
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie profesijných životopisov, ktoré budú obsahovať minimálne tieto údaje:
- meno a priezvisko príslušného zamestnanca.
- údaje o dosiahnutom vzdelaní.
- názov a sídlo zamestnávateľov.
- trvanie pracovného pomeru, t. j. od - do (mesiac, rok).
- stručný opis pracovnej náplne vrátane funkcie, ktorú príslušný zamestnanec zastával.
- tel. č. zamestnávateľa, kde si možno tieto údaje overi.
4. geologické oprávnenie vydané Ministerstvom životného prostredia SR na vykonanie geologických prác na území SR podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
5. predloženie certifikátu uchádzača na systém riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2000, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality (napr. príručka kvality, politika kvality, plán kvality, vykonané opatrenia na zabezpečenie kvality).
6. podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť treťou osobou a potvrdenie subdodávateľa, že je schopný uvedenú činnosť pre uchádzača vykonať pričom podiel subdodávateľov nesmie prekročiť 30% celkového rozsahu poskytovaných služieb.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Áno.
Geologické oprávnenie vydané Ministerstvom životného prostredia SR na vykonanie geologických prác na území SR podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
Č. 51400/2006.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Nie.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
11.8.2006 - 14:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 30.11.2006.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
14.8.2006 - 10:00.
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa, zasadacia miestnosť.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si písomne vyžiadal súťažné podklady a ktorému sa súťažné podklady poskytli.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk v prípade neobvykle vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na uvedený predmet zákazky.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. Box 58, A-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, BM-975 90 Banská Bystrica. E-mail: dupej@sazp.sk. Tel.: 421 48 4132 152. Fax: 421 48 4230 409.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V súlade so zákonom.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. Box 58, A-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2502 64219.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.6.2006.

 


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí