zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehled vybraných publikací vydaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) v r. 2006

27.06.2006
Obecné
Přehled vybraných publikací vydaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) v r. 2006
Anotace vybraných publikací EEA
How much bioenergy can Europe produce without harming the environment?
EEA Report No 7/2006

Narůstající užívání obnovitelných energií dává Evropě zásadní příležitost snížit emise skleníkových plynů a ochránit své energetické zdroje. Ale značný nárůst využívání biomasy pro produkci energie ze zemědělství, lesního hospodářství a odpadu může vést k zatížení zemědělské půdy, lesní biodiverzity a vodních zdrojů. To může mít také opačný dopad na současné a budoucí koncepce životního prostředí a cíle jako například minimalizace odpadů a zemědělství respektující životní prostředí.

Priority issues in the Mediterranean Environment
EEA Report No 4/2006
Životní prostředí v Středomořském regionu se dle poslední zprávy EEA nezlepší, dokud zde nebude politická vůle k posílení současné a budoucí legislativy v oblasti životního prostředí. Zpráva “Priority issues in the Mediterranean Environment“ je společnou zprávou Evropské agentury životního prostředí a Akčního plánu pro středomořský region (MAP) Programu spojených národů pro životní prostředí (UNEP), který byl vyhlášen na setkání smluvních stran Barcelonské úmluvy, které se uskutečnilo v slovinské Portoroži. V dokumentu jsou sledovány existující a vznikající druhy znečištění, jak na regionální, tak i zemské úrovni.

Progress towards halting the loss of biodiversity by 2010
EEA Report No 5/2006
Trvalá ztráta biodiverzity a jejích součástí, genů, druhů a ekosystémů je předmětem celosvětového zájmu. Výzkumy ukazují, že jak biodiverzita tak jedinečnost druhů má zásadní vliv na význam a stabilitu ekologických procesů probíhajících v různých úrovních ekosystémů. Jsou zde jasné vzájemné vztahy mezi znehodnocením ekosystémů, ztrátou živočišných a rostlinných druhů, globalizací a chudobou. Evropská spotřeba a produkce odpadů má dopad na ekosystémy i za vlastními hranicemi.

Air quality and ancillary benefits of climate change policies
Technical report No 4/2006
Zpráva analyzuje plánované změny kvality ovzduší v Evropě do r. 2030. Hledá možné výhody politik klimatu na kvalitu ovzduší a náklady na snížení exhalací. Výsledky ukazují, že důrazná evropská politika klimatické změny 1) zlepšuje evropskou kvalitu ovzduší, 2) snižuje předčasná úmrtí jako důsledek snížení koncentrací přízemního ozónu a malých částic, 3) do r. 2030 ušetří ročně 10 miliard EUR na ochranu ovzduší před znečištěním.

Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States
Technical report No 2/2006
Zpráva přináší informace o fungování schématu obchodování s emisemi skleníkových plynů členských zemí EU (Emissions Trading Scheme ETS) za období leden až duben r. 2005 a poskytuje ucelený pohled na zavedení ETS v jednotlivých členských zemích.
Zpráva byla zpracována na základě dotazníku vytvořeného Evropskou komisí a odpovědi jednotlivých členských zemí vyhodnotila EEA společně s Evropským tematickým střediskem pro ovzduší a změnu klimatu. Ačkoliv pokrývá pouze první čtyři měsíce fungování ETS, obsahuje cenné informace o zodpovědných orgánech, legislativě a zkušenostech členských zemí při zavádění směrnice. Informace za celý první rok obchodování (tj. r. 2005) budou zveřejněny na konci roku 2006.

Transport and environment: facing a dilemma - TERM 2005
EEA Report No 3/2006
Zpráva představuje přehled deseti vybraných okruhů ze souboru indikátorů pro integraci dopravy a životního prostředí TERM 2005. Cílem je představit některé hlavní výzvy ke snížení vlivu dopravy na životní prostředí a dát podněty ke zlepšení celého dopravního systému. Těchto deset okruhů témat bylo odvozeno ze sedmi hlavních otázek, které tvoří páteř TERMu.

Integration of environment into EU agriculture policy - the IRENA indicator-based assessment report
EEA Report No 2/2006
Cílem této zprávy je poskytnout jasnou úvahu o pokroku, úspěších a překážkách při integraci problematiky životního prostředí do zemědělské politiky EU založenou na indikátorech vyvinutých v projektu IRENA.

Using the market for cost-effective environmental policy
EEA Report No 1/2006
Zpráva přináší hodnocení hlavních a nejrozvinutějších tržních nástrojů v evropské politice životního prostředí, které jsou využívány k dosažení cílů při ochraně životního prostředí. Jsou to především: ekologické daně, ekologická daňová reforma, schéma obchodování s emisemi skleníkových plynů, dotace atd. Zpráva dále informuje o aplikaci tržních nástrojů v Evropě.

Agriculture and environment in EU-15 - the IRENA indicator report
EEA Report No 6/2005
Zpráva hodnotí pokrok v rozvoji a interpretaci agro-ekologických indikátorů pro monitorování integrace zájmů ochrany životního prostředí do zemědělské politiky EU (IRENA).


Přehled vybraných publikací vydaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) v r. 2005


Annual European Community CLRTAP emission inventory 1990-2002
Technical report 6/2005
Prezentace a hodnocení emisních dat z členských zemí EU před 1. 5. 2004 (EU15) dle konvence EHK OSN o emisích přesahujících hranice států (CLRTAP).
reports.eea.eu.int

EEA Core Set of Indicators – Guide
EEA Technical report 1/2005
Popis 37 indikátorů, které patří do Základní sady indikátorů EEA
reports.eea.eu.int

EEA Briefing 1/2005 - Climate change and river flooding in Europe
reports.eea.eu.int

Environmental policy integration in Europe (Technical report No 2/2005)
Zpráva analyzuje stav integrace environmentálních aspektů do sektorových politik Evropského společenství a prezentuje dosavadní zkušenosti a osvědčené postupy na základě případových studií.
reports.eea.eu.int

Analysis of greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2004
EEA Technical report 7/2004V období duben až červen 2005 EEA plánuje vydání těchto publikací:


EEA Technical report - Effectiveness of urban wastewater treatment policies in selected countries: an EEA pilot study

EEA Signals 2005
Souhrnná indikátorová zpráva

Annual report 2004
Zpráva o činnosti EEA v roce 2004EEA poskytuje notifikační službu o nově vydávaných publikacích prostřednictvím e-mailu, přihlásit se můžete na webové stránce EEA (www.eea.eu.int) vlevo nahoře (Notification service).
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí