zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak likvidovat obaly od výrobků

28.06.2006
Odpady
Jak likvidovat obaly od výrobků
Jaké povinnosti má osoba, která uvádí na tuzemský trh balené výrobky, ve vztahu k obalům vzešlým z těchto výrobků?
Povinnosti osob, které uvádějí na trh balené výrobky s ohledem na současný stupňující se trend ochrany životního prostředí snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti odpadů, stanovuje v souladu s právem ES zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. Zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou uváděny na náš trh nebo do oběhu, s výjimkou přepravních kontejnerů.

Povinnosti podnikatelů
Povinnosti obsažené v zákoně o obalech se vztahují pouze na podnikající právnické či fyzické osoby, tedy nikoliv na nepodnikatele, který si např. občasně doveze nějaký nový výrobek ze zahraničí apod.
Mezi základní povinnosti osob uvádějících na trh nebo do oběhu obaly či balené výrobky patří kromě dodržování stanovených limitních hodnot nebezpečných látek, značení obalů, možností recyklace, také povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je rovněž povinna zaregistrovat se v seznamu osob, které jsou nositeli povinností stanovených zákonem, a to do 60 dnů od vzniku povinností (např. uvedením výrobku na náš trh).
Tento seznam povinných osob je veřejný, každý má právo do něj nahlédnout nebo si pořídit kopii či výpis. Návrh na zápis do seznamu se podává u Ministerstva životního prostředí, které tento seznam vede, a zápis podléhá každoročnímu správnímu poplatku.
Zapsaná osoba pak má vůči ministerstvu ještě další povinnosti, kdy především musí vést evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi, s každoročním ohlašováním tohoto ministerstvu. Povinnost zaregistrovat se v seznamu a vést evidenci však nemá osoba, za kterou plní její zákonné povinnosti smluvně jiná osoba (distributor) nebo autorizovaná obalová společnost.
Povinnost zpětného odběru spočívá v tom, že tato osoba je povinna zajistit bezplatný zpětný odběr použitých obalů pocházejících ze všech jejích výrobků od spotřebitelů na našem území, a to pomocí tzv. sběrných míst.
S ohledem na množství a charakter balených výrobků pak musí tato osoba zajistit dostatečnou četnost těchto sběrných míst a jejich dostupnost.
Pokud jsou balené výrobky určeny k prodeji spotřebiteli, musí být tento řádně informován o způsobu zajištění zpětného odběru odpadů z obalů balených výrobků, např. formou přibalených letáků apod. Mimo povinnost zpětného odběru musí osoby uvádějící balené výrobky na náš trh zajistit jejich následné využití v souladu se zákonem.
Výše uvedené povinnosti tato osoba nemá pouze v případě, kdy prokáže, že z obalů jí uváděných výrobků na náš trh se nestaly na našem území odpady.

Úlevy a výjimky
Poslední novela zákona o obalech přinesla v souvislosti s výše uvedenými povinnostmi úlevu pro drobné podnikatele.
Ta je v podobě kvantitativní výjimky, kdy osoby, které uvádějí na náš trh nebo do oběhu obaly v celkovém množství nepřekračujícím 300 kg za kalendářní rok, kumulativně však nedosahují ročního obratu vyššího než 4,5 miliónu korun, jsou povinností registrace, zpětného odběru a využití odpadů z obalů zproštěny. Tato výjimka platí ale pouze po dobu, než se stane zřejmým, že tato osoba zákonem stanovené limity za kalendářní rok přesáhne, např. nárůstem dovozu či produkce apod.
Splnění uvedených limitů je podnikatel uvádějící balené výrobky na náš trh povinen na požádání kontrolních orgánů (např. Česká obchodní inspekce, celní orgány aj.) pro určité období prokázat, jinak se na něj ze zákona nahlíží, jako by povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů měl i v tomto období.
Plnění povinností ve vztahu k odpadům z obalů (např. označování, zajištění zpětného odběru aj.) kontroluje přímo v terénu zejména Česká obchodní inspekce a Česká inspekce životního prostředí s oprávněním uložit za správní delikt pokutu až do výše 10 miliónů korun.
Autor je právník advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí