zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - Cards - posílení environmentálních institucí Bosny a Hercegoviny na státní úrovni

04.07.2006
Obecné
EuropeAid - Cards - posílení environmentálních institucí Bosny a Hercegoviny na státní úrovni
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660371
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid - CARDS  
 
* Země: 
Bosna a Hercegovina  BusinessInfo.cz - Bosna a Hercegovina" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/bosna-a-hercegovina/1001163/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
01.08.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 122 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby
 
Anotace tendru:

V rámci Evropské rozvojové spolupráce - programu EuropeAid - Cards bylo vypsáno výběrové řízení týkající se posílení environmentálních institucí Bosny a Hercegoviny na státní úrovni. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení je září 2006.

 
Popis tendru (Čeština):

BA-Sarajevo: Cards – Posílení environmentálních institucí Bosny a Hercegoviny na státní úrovni
2006/S 122-129333
Oznámení o veřejné zakázce na služby
1. Referenční číslo:
EuropeAid/122970/C/SER/BA
2. Řízení:
Užší.
3. Program:
Cards 2006.
4. Financování:
BUG-B-2005-22.070100-C1-ELARG.
Nabídkové řízení je zahájeno s odkládací položkou. Nabídkové řízení bude zrušeno pokud není podepsána finanční dohoda.
5. Veřejný zadavatel:
Evropské společenství, zastoupené Evropskou komisí pro a jménem přijímající země/zemí.

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Placená.
7. Popis zakázky:
Zvláštními cíli této zakázky je podpora institucionálního posílení ústřední koordinace a funkční organizace environmentálního sektoru na státní úrovni, a to poskytnutím pomoci ve vytvoření příslušného technického a koordinačního orgánu (pod názvem „Státní agentura pro životní prostředí a vodní zdroje“) schopné plnit požadované funkce pro přiblížení budoucích „acquis“ a jejích uplatnění na nižší administrativní úrovni. Založení takového technického orgánu se zakládá na doporučeních nedávno prováděného průzkumu veřejné správy pro sektor životního prostředí v Bosně a Hercegovině. Projekt, součásti kterého bude i tato zakázka, se soustředí na 2 komponentech: ustanovení základní institucionální a funkční kapacity Státní agentury pro životní prostředí a vodní zdroje, a příprava konceptu institucionálního Státní agentury pro životní prostředí a vodní zdroje.
8. Počet a názvy položek:
Nehodící se.
9. Maximální rozpočet:
1 900 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Na základě dostupnosti dalšího financování a také plnění zakázky zhotovitelem si veřejný zadavatel vyhrazuje právo na vyžadování dodatečných služeb, které budou založeny na stejných jednotkových cenách, jaké měla původní zakázka. Nicméně tyto dodatečné služby v žádném případě nepřekročí rozpočet a dobu trvání prvotní zakázky.

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřena pro všechny právnické osoby z členských států a ze zemí a území regionů krytých a/nebo oprávněných nařízeními o přístupu k vnější pomoci Společenství a dalšími specifickými předpisy příslušejícími k programu, v rámci něhož je zakázka financována (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Chorvatsko, Island, Norsko, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora a Turecko (viz také bod 30 níže). Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně i jednotlivě zodpovědní veřejnému zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit prohlášení podepsané a zařazené do standardního formuláře přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES.
16. Subdodávky:
Subdodávky jsou povoleny. Maximální podíl hodnoty zakázky, jež může být subdodávan je méně než 20 %.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
Září 2006.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
Leden 2007.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
30 měsíců.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomické a finanční postavení uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
průměrný roční obrat uchazeče musí přesáhnout 800 000 eur za poslední 2 roky (2004, 2005).
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
nejméně 6 ze všech stálých zaměstnanců, kteří pracují pro uchazeče, pracuje v současnosti v oblastech, jež se vztahují k předmětu této zakázky za poslední 2 roky (2004, 2005).
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
V posledních 3 letech (2003, 2004, 2005) uchazeč/uchazeči dokončil/dokončili (probíhající projekty proto nebudou brány v úvahu) alespoň 2 projekty, kde podíl uchazeče přesáhl 500 000 EUR (podíl z hodnoty projektu provedený uchazečem/uchazeči), v oblastech, které se týkají této zakázky (reforma environmentálního odvětví, budování kapacit pro environmentální správu a/nebo jednání s vládami v zemědělském odvětví), z nichž 1 musel být dokončen v nových členských státech EU nebo v zemích, které jsou oprávněné k účasti v programu Cards (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Černá Hora) a kandidátských zemí (Bulharsko, Chorvatsko, Turecko a Rumunsko).
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě se musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout zdroje k jeho dispozici. Za stejných podmínek konsorcium hospodářských subjektů musí počítat s kapacitami členů konsorcia nebo jiných subjektů.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediné faktory, které budou brány v úvahu během nového přezkoumání, jsou:
a) počet dokončených příslušných projektů dokončených v nových členských státech EU nebo v zemích Cards (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Černá Hora) nebo kandidátských zemích (Bulharsko, Chorvatsko, Turecko a Rumunsko) během posledních 3 let;
b) celkový počet dokončených příslušných projektů v oboru souvisejícím s předmětem této zakázky (na základě kritéria 3) v nových členských státech EU nebo v kandidátských zemích (Bulharsko, Chorvatsko, Turecko a Rumunsko) během posledních 3 let;
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Přihláška

23. Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:
1.8.2006 v 16:00 hodin (středoevropského času).
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm), jehož formát a pokyny musí být přísně dodrženy.
Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v anglickém jazyce výlučně veřejnému zadavateli:
Delegace Evropské Komise v Bosně a Hercegovině, k rukám: vedoucí týmu, veřejné zakázky, budova Union Banky, Dubrovacká 6, 2. poschodí, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina,
buď doporučeně (úřední poštovní službou) nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo zadavateli proti podepsanému a datem označenému potvrzení o převzetí.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci se veřejným zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Provedení změn nebo stažení přihlášek:
Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit.
Jakákoliv taková oznámení o změnách nebo odvolání musí být připravená a podána v souladu s bodem 25. Vnější obálka (a příslušná vnitřní obálka) musí být náležitě označená buď slovem „Alteration“ (změna) nebo „Withdrawal“ (odvolání).
27. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
28. Další informace:
Nehodící se.
29. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
25.3.2006.
30. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5.12.2000, ve znění změněném Nařízením Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21.11.2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství. 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí