zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jednání Rady EU pro životní prostředí dne 27. června 2006 v Lucemburku

10.07.2006
Obecné
Jednání Rady EU pro životní prostředí dne 27. června 2006 v Lucemburku
Z hlediska ČR je nejdůležitější problematika Tematické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci

ke kterým ČR připojila společně s dalšími členskými státy deklaraci.

K tomuto bodu se rovněž chystá vystoupit. Dále pak ČR vystoupí v rámci bodu návrhu směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, návrhu směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší, podle vývoje diskuse eventuálně i k otázce GMO. Za důležitý bod považujeme i výměnu názorů o Strategii pro biopaliva a Akčním plánu pro biomasu. V mandátu budou zohledněny výsledky jednání zástupců MPO, MF a MŽP k problematice pelet a briket z biomasy. Vrámci bodů « Různé » je neméně důležitá problematika předcházení vzniku bioodpadu a nakládání s ním, proto i k tomuto bodu ČR vystoupí. Dále hodláme vyjádřit zájem o zřízení regionálního centra v ČR, a to v rámci bodu souvisejícího s přípravou konference Stran Stockholmské úmluvy o persistentních organických látkách.

Podrobnější informaci o postupu ČR při projednávání na Radě EU pro ŽP :

·         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

V hlavních bodech ukládá návrh směrnice členským státům provést předběžné vyhodnocení povodňových rizik, zpracovat mapy povodňových rizik a návazně zpracovat plány pro zvládání povodňových rizik. Zpracování jednotlivých kroků má být úzce svázáno s implementací rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES), zejména s přípravou a zpracováním plánů povodí podle rámcové směrnice. Předmětem směrnice je ustanovit právní rámec na evropské úrovni, avšak zachovat velkou míru samostatnosti při její implementaci v členských státech. Některé zásady navrhované směrnice jsou již v platných českých legislativních předpisech ošetřeny a budou využity při přípravě plánů oblastí povodí.

Předsednictví předložilo k diskusi ministrů zprávu o postupu v projednávání návrhu směrnice. Cílem Rady EU je dosažení politické shody k jednotlivým článkům směrnice a dořešení sporných bodů.

Po dosažení politické shody se předpokládají další diskuze během finského předsednictví, včetně dořešení neshody ohledně působnosti směrnice. Podle některých států by se měla směrnice vztahovat pouze na přeshraniční (sdílená) povodí a pobřežní zóny, kde je reálné nebezpečí, že činnosti v rámci zvládání povodňových rizik budou mít vliv na sousední stát. Belgie v této souvislosti navrhla kompromisní text s dodatkem o trans-národní spolupráci.

Pozice ČR:

Jedním ze sporných bodů na Radě je otázka předběžného určení rizika, které by mělo být podle ČR co nejstručnější, podrobnější zkoumání může být provedeno v rámci map a plánů. Dále pak otázka časového rámce implementace jednotlivých článků. ČR dále trvá na 5 letém období pro dokončení předběžného hodnocení rizika s možností přijmout kompromis mezi 3-5 lety, popřípadě akceptovat fixní termín do roku 2012. Pro dokončení plánů a map („flood hazard maps“ a „flood risk maps“) podporuje ČR společný termín do roku 2015. Podporuje návrh LU na možnost využití již existujících plánů a map. Nepodporuje návrh FR a NL se dvěma termíny pro revizi plánů a map. ČR vyhovuje termín 6 let pro podání informace Komisi.

·         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším vzduchu pro Evropu

Návrh směrnice reviduje stávající legislativu ES, která je transponována od roku 2002 v legislativě ČR. Návrh směrnice především legislativu ES pro kvalitu ovzduší zjednodušuje a měrnice zavádí sledování a vyhodnocování úrovní znečištění ovzduší jemným prachem – PM2,5.

Vzhledem k poslednímu vývoji projednávání v EP, resp. odložení hlasování ve výboru pro životní prostředí dochází i k celkovému posunu v harmonogramu projednávání v Radě. Hlasování v plénu neproběhne do konání Rady pro životní prostředí (27.06.) z čehož vyplývá, že politické shody nebude možné dosáhnout během rakouského předsednictví. Dle indikací zpravodaje návrhu v EP však rovněž existuje možnost, že by mohlo dojít ke shodě v prvním čtení.

Pozice ČR:

Česká republika vítá toto zjednodušení současné legislativy ES pro kvalitu ovzduší vytvořením jednoho předpisu na místo současných pěti a za výrazný přínos by považovala zahrnutí i "4. dceřinné směrnice" EP a Rady 2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší do návrhu společné směrnice ke kvalitě ovzduší, ale akceptuje, že to nyní nelze z legislativních důvodů učinit.

Česká republika v rámci kompromisu akceptuje navržený dvoufázový přístup regulace pro  PM2,5 (tzn. „cílovou“ hodnotu ve výši 25 µg/m3 pro první období od roku 2010 a „limitní“ hodnotu ve stejné výši po roce 2015). Původní ambice České republiky byly však vyšší a v této souvislosti Česká republika doufá, že v rámci revize směrnice v roce 2013 (jak jí navrhuje čl. 30), bude moci být pro tuto znečišťující látku přijat ambicióznější (přísnější) limit.

Česka republika ve své původní pozici zároveň preferovala ponechání „cílové“ hodnoty pro PM2,5. Ta vycházela z toho, že na národní úrovni chápeme tuto hodnotu rovněž jako závaznou a je nutno jí dosáhnout tam, kde je to možné.

V rámci kompromisu rovněž Česká republika akceptuje současnou podobou přílohy V návrhu – tzn. snížení minimálního počtu míst odběru vzorků pro posuzování úrovní znečištění ovzduší PM2,5, přestože se domnívá, že dostatečný počet odběrových míst je základním nástrojem pro lepší poznání o úrovních znečištění ovzduší touto látkou. Navrhovaný počet odběrových míst je chápán jako minimální, je tedy plně v kompetenci jednotlivých členských států si určit počet eventuálně vyšší, než navrhuje příloha V směrnice.

·         Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci

Cílem jednání Rady je schválit závěry Rady k Tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci. Strategie formuluje přístup k životnímu cyklu výrobků, který nezohledňuje pouze znečištění způsobené jejich odpady, ale přístup, který snižuje negativní vlivy na životní prostředí související s využíváním přírodních zdrojů, a to prostřednictvím předcházení vzniku odpadů, jejich využívání formou opětného užití, recyklace a ostatních operací využití. Ve strategii se navrhuje též zjednodušení odpadové legislativy. Současně s tematickou strategií proto předložila Komise rovněž návrh nové směrnice o odpadech, která je nyní projednávána orgány EU.

Pozice ČR:

Česká republika uplatnila během projednávání tematické strategie i návrhu směrnice několik zásadních připomínek, které budou uplatňovány i na jednání Rady 27. června 2006, a to formou deklarace a rovněž v rámci vystoupení. Konkrétně se jedná o požadavek na rozšíření použití principu soběstačnosti a blízkosti na využití směsného komunálního odpadu a zpochybnění návrhu na překlasifikování spaloven komunálního odpadu na zařízení k využití odpadu. Vzhledem k tomu, že si je ČR vědoma úsilí zaměřeného na přijetí závěrů Rady, v zájmu dosažení kompromisu nezamýšlí blokovat přijetí závěrů. Netrvá tedy dále na svých požadavcích, nicméně má v úmyslu vyslovit deklaraci k závěrům, která by měla být připojena k dokumentu. V této situaci bude ČR hlasovat pro přijetí závěrů Rady.

·         Tematická strategie pro městské prostředí

Tématická strategie o městském prostředí zveřejněná v listopadu 2006 si klade za cíl postupně snižovat negativní trendy ve městech, které přispívají ke znečištění ovzduší a změně klimatu, a to zejména pomocí kvalitního územního plánování, plánování dopravy, využívání obnovitelných zdrojů a ekologicky šetrné výstavby. Hlavní problémové oblasti městského životního prostředí jsou znečištěné ovzduší, vysoká dopravní zátěž, překročené limitní hodnoty hluku, nekvalitní zastavěné prostředí, nekontrolované rozrůstání měst do krajiny, ubývající plochy zeleně a klesající biodiversita, problematické nakládání s odpady a odpadními vodami. Řešení těchto problémů je nutné na místní úrovni, nicméně členské státy by měly města v tomto úsilí podporovat. Městům se proto doporučuje, aby zpracovávala integrované plány péče o životní prostředí a integrované plány udržitelné městské dopravy. Komise zpracuje během roku 2006 metodiku pro tvorbu těchto plánů. Konkrétně strategie apeluje na členské státy, aby snižovaly hluk a emise ve městech pomocí nástrojů plánování udržitelné městské dopravy a územního plánování, hodnocení energetické účinnosti budov za využití systémů EMAS nebo ISO 14001.

Předmětem jednání je schválení závěrů Rady.

Pozice ČR:

Česká republika souhlasí s návrhem závěrů a  jejich schválení podporuje. Hlavní podíl na péči o městské životní prostředí mají města, nicméně na celostátní úrovni je možné vytvořit rámec pro podporu úsilí měst a obcí, a to pomocí finančních, vzdělávacích a osvětových nástrojů, eventuelně legislativních nástrojů. Za dosud ne zcela vyjasněnou problematiku ČR považuje ČR souvislost Tematické strategieTS s možnostmi financování z fondů EU, z toho důvodu ČR podporuje byl Belgie kompromisní návrh předsednictví na doplnění odstavce 4.present to the Member States a benchmarking exercise on the integration of urban environment in the other funds for financing projects which incorporate the target values adopted in European legislation." K této poznámce bylo na zasedání COREPERu navrženo kompromisní znění ve smyslu návrhu BE: „Encourages the Commission to give guidance on how MS can use the funds on integration of urban environment in the other funds for financing projects which incorporate the target values adopted in European legislation”. Tento návrh však nenalezl podporu u Evropské komise/EL/DE/UK/PT. V dokumentu pro Radu zůstane proto uvedena poznámka pod čarou s alternativním zněním podle návrhu COREPERu. Česká republika podporuje kompromisní znění navrhované v poznámce pod čarou. Alternativní návrh EL na vložení formulace "ENCOURAGES the Commission to develop and propose innovative and flexible financial mechanisms to facilitate the funding of urban renovation projects under public-private partnerships." je pro ČR rovněž akceptovatelný. Alternativními návrhy Řecka a Belgie považuje ČR za akceptovatelné, výrazně ale podporuje text předsednictví.

·         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE )

Tento bod bude s největší pravděpodobností přeřazen do bodů „A“.

Program LIFE je jediný specifický program výhradně podporující životní prostředí, který do sebe spojuje několik dosavadních programů. Je tvořen třemi pilíři „Příroda a biologická rozmanitost“, „Informovanost a komunikace“ a „Politika a správa v oblasti ŽP“ Cílem programu je poskytnout větší prostor pro spolufinancování projektů v oblasti ochrany ŽP s ohledem na národní a regionální priority. Minimální rozpočtová alokace pro pilíř „Příroda a biodiverzity“ byla stanovena na 40%. Tento pilíř by měl zároveň pokrýt mezery, které vzniknout z hlediska celkových potřeb financování sítě Natura 2000, které nebude možné pokrýt ze strukturálních fondů.

Předmětem zasedání Rady je doplnění konkrétních částek do textu nařízení v podobě již schválené částečné politické shody na prosincové Radě o rozdělení finančních prostředků v rámci programu LIFE na základě dohody o finanční perspektivě pro roky 2007-2013. Výše celkového rozpočtu pro LIFE je stanovena na 1.854, 372 mil EUR na roky 2007-2013. Na zasedání Rady pro životní prostředí dne 27. června dojde k definitivnímu schválení Nařízení k finančnímu nástroji pro životní prostředí (LIFE ).

Pozice ČR:

Česká republika podporuje vzniklé Společné prohlášení týkající se financování podpory související s členstvím Rumunska a Bulharska v Evropské agentuře pro ŽP. Domníváme se, že by tato problematika měla být řešena nikoli na úkor rozpočtu LIFE , ale z rozpočtové rezervy v Kapitole 2. V souvislosti se stanovením minimální rozpočtové alokace na pilíř Příroda a biodiverzita souhlasí ČR se 40%.

·         Geneticky modifikované organismy (GMO)

Diskuse k použití GMO, zejména GM zemědělských plodin, probíhá na zasedání Rady pro ŽP již pravidelně. Na březnové Radě se členské státy vyjadřovaly k postupu, kterým jsou přijímána jednotlivá rozhodnutí o uvádění GMO na trh v EU a k hodnocení rizik GMO.

Na červnovém zasedání Rady pro ŽP byl předložen dokument předsednictví shrnující aktivity od březnové Rady a informační příspěvek Evropské komise. Oba dokumenty citují opatření navržená Komisí ke zlepšení důvěry v postupy hodnocení rizika a rozhodovací proces. Tato opatření byla již podle Komise zčásti realizována.

Rada pro zemědělství a rybolov přijala na svém zasedání dne 22. května 2006 závěry ke koexistenci ekologického a konvenčního způsobu zemědělského hospodaření s pěstováním GM plodin, s dlouhodobým cílem zajistit svobodu volby mezi těmito způsoby hospodaření. Předsednictví navrhlo dvě otázky pro orientaci rozpravy ministrů.

Pozice ČR:

ČR už na březnové Radě zdůraznila požadavek transparentnosti rozhodovacího procesu, dále potřebu zavedení jednotné metodiky, která by měla vyloučit různou interpretaci výsledků hodnocení rizik, a potřebu pokračujícího výzkumu.

ČR podporuje myšlenku užší spolupráce členských států s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a větší účast národních expertů na posuzování případných rizik spojených s uváděním GMO do oběhu. Schvalování žádostí podle nařízení EP a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech v součinnosti s nařízením EP a Rady č. 178/2002, poskytuje jednotný postup hodnocení žádostí v rámci celého Společenství, a tím otevírá z pohledu České republiky i prostor pro vysokou míru transparentnosti celého procesu.

V oblasti koexistence různých způsobů zemědělského hospodaření se ČR přiklání k názoru, že je třeba stanovit právně závazným předpisem EU stěžejní jednotné principy koexistence, které budou na základě lokálních podmínek přizpůsobené do konečné podoby členskými státy.

·         Strategie pro biopaliva / Akční plán pro biomasu

Předsednictví předložilo k projednání dokument „Follow-up on Biomass and Biofuel“, ve kterém shrnuje závěry z březnové Evropské rady ohledně energetické politiky a upozorňuje na akční plán pro biomasu a biopaliva. V této souvislosti se připravují závěry Rady pro energetiku. Vzhledem k tomu, že energetická politika rovněž velice úzce souvisí s otázkami životního prostředí, navrhlo rakouské předsednictví v rámci součinnosti  mezi jednotlivými formacemi Rady projednat na této Radě. V dokumentu navrhlo předsednictví dvě otázky pro orientaci diskuze ministrů ŽP, které se zaměřují zejména na to, jakým způsobem by mohla Rada pro ŽP přispět k vývoji Evropské energetické politiky (EPE) a jak nejlépe využít strategii o biopalivech a akční plán pro biomasu k úspěšnému uplatňování již existujících strategií a akčních plánů a jakým způsobem začlenit stanovené priority do EPE.

Cílem navržené strategie a akčního plánu je rovněž podpora biopaliv, a to jak na úrovni EU, tak i v rozvojových zemích a nastolení podmínek pro širokoúhlé využití biopaliv – zlepšením jejich konkurenceschopnosti a zvýšením pozornosti věnované výzkumu a vývoji tzv. paliv „druhé generace“.

Pozice ČR:

Z pohledu ČR by na Radě měla zaznít zejména podpora obnovitelných zdrojů energie, která mimo jiné zajišťuje i nezávislost na dovozu, podporu decentralizace, zvýšení zaměstnanosti atd. V této souvislosti je třeba daleko více podpořit výzkum a vývoj, který je stále převážně orientován na klasické energetické zdroje. Je třeba zajistit co možná nejefektivnější využívání jejich potenciálu a zároveň konkurenceschopnost vůči klasickým zdrojům energie. Bylo by vhodné urychlit přípravu legislativy pro podporu výroby tepla z OZE. Současně se domníváme, že  je potřeba nadále diskutovat společný postup v daňovém zvýhodnění, které by při zavedení ve všech členských státech výrazně napomohlo ve vyšším využívání biomasy a biopaliv.

·         V rámci bodů „Různé“ jsou zařazeny následující body, z nichž je pro Českou republiku nejdůležitější bod týkající se problematiky předcházení vzniku biologického odpadu a nakládání s ním.

Zástupci Německa, Rakouska, Španělska a Portugalska předložili při jednání pracovní skupiny Rady pro životní prostředí společnou pozici, zdůrazňující vliv biologicky degradabilního odpadu (bioodpad) na životní prostředí (tj. ochrana půdy, využití jako hnojiva, vliv na změnu klimatu) a vyzývající  v pokračování přípravy evropské legislativy upravující nakládání s bioodpadem. Následně navrhli zařazení tohoto bodu mezi body Různé pro jednání červnové Rady EU pro životní prostředí.

Pozice ČR:

Česká republika podporuje jak zařazení tohoto bodu na jednání Rady, tak zpracování evropského předpisu pro nakládání s bioodpadem. V tomto smyslu ČR i krátce na jednání Rady vystoupí.


Mezi dalšími body jsou:

  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise a na přístup k informacím o opravách vozidla (Euro 5)

-         Informace předsednictví

§         Konference o nařízení „REACH“ (Vídeň 30. a 31. března 2006)

-         Informace předsednictví

§         Konference o „evropské síti udržitelného rozvoje“

§       (Salcburk 1. a 2 . června 2006)

-         Informace předsednictví

§         Konference o „zadávání ekologických veřejných zakázek“ (Graz 3. a 4. dubna 2006)

-         Informace předsednictví

§         Výsledek třetího zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (MOP 3) (Curitiba 13. až 17. března 2006)

-         Informace Komise a předsednictví

§         Výsledek osmého řádného zasedání Konference smluvních stran (COP 8) Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) (Curitiba 20. až 31. března 2006)

-         Informace předsednictví

§         Příprava druhé konference stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (Ženeva 1. až 5. května 2006)

-         Informace předsednictví

§         Informace ze zasedání ministrů v rámci konference o Severním moři

§       (Göteborg 4. a 5. května 2006)

-         Na žádost švédské delegace

§         Evropská opatření při nedostatku vody a v období sucha

-         Informace Komise

  • Dovoz volně žijících ptáků do Evropské unie

-         Na žádost belgické delegace

  • Mezinárodní konference na téma „Jak na evropské úrovni lépe upravit předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné používání, recyklaci a kompostování?“ (Brusel 19. a 20. června 2006)
Na žádost belgické delegace
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí