zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ISPA – rehabilitace, rozšíření a modernizace vodovodní sítě a kanalizace ve městě Buzau

14.07.2006
Voda
ISPA – rehabilitace, rozšíření a modernizace vodovodní sítě a kanalizace ve městě Buzau
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660421
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Rumunsko  BusinessInfo.cz - Rumunsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/rumunsko/1000686/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
16.10.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 131 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Stavební práce budou probíhat podle „Smluvních podmínek FIDIC pro stavební a konstrukční práce navržené zaměstnavatelem“ (Červená kniha FIDIC, 1. vydání, 1999). Celkovým cílem stavebních prací je (i) rehabilitovat a rozšířit vodovodní síť a kanalizaci, (ii) dokončit měření, (iii) obnovit přečerpávací stanice a postavit stanice pro chlórování vody a (iv) obstarat zařízení pro kontrolu a kalibrací průtokoměrů a vybavení na údržbu kanalizace, aby se plně vyhovělo směrnici 98/83/ES a 91/271/ES. Celkový rozsah stavebních prací zahrnuje následující hlavní hlediska, avšak není omezen pouze na ně:
A. Rozvodná síť pitné vody:
— výměna asi 43,7 km korodovaných ocelových trubek trubkami z HDPE a rozšíření přibližně 2,6 km vodovodní sítě,
— výměna a rozšíření domovních přípojek,
— návrh a rehabilitace 3 přečerpávacích stanic: Sud, Zahar a Est,
— návrh a výstavba 4 stanic pro chlórování vody: Crang, Sud, Zahar a Est,
— obstarání 7 000 průtokoměrů,
— obstarání vybavení pro kontrolu a kalibraci průtokoměrů;
B. Kanalizační síť:
— rehabilitace asi 13 km kanalizační sítě a rozšíření přibližně 16,1 km kanalizační sítě,
— výměna a rozšíření domovních a kanalizačních přípojek,
— návrh a výstavba 2 kanalizačních přečerpávacích stanic (Posta a M. Viteazul),
— návrh a výstavba 1 kombinovaného kanalizačního přepadu,
— obstarání vybavení na údržbu kanalizace (mobilní jednotky průmyslové televize, kombinované sací a vyplachovací jednotky, příslušenství na čištění a údržbu kanálů).

 
Popis tendru (Čeština):2006/S 131-139592

Lokalita – Buzau, župa Buzau, Rumunsko

Oznámení o veřejné zakázce na stavební práce
1. Referenční číslo:
EuropeAid/119840/D/WKS/RO
2. Řízení:
Mezinárodní otevřené nabídkové řízení.
3. Program:
ISPA.
4. Financování:
Finanční memorandum č. 2002/RO/16/P/PE/021.
5. Veřejný zadavatel:
Central Finance and Contracting Unit (CFCU), Ministry of Public Finance, 44 Mircea Voda Boulevard, Entrance B, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: (40-21) 326 55 55, linka 520. Fax: (40-21) 326 87 30/326 87 09. E-mail: auraradu@cfcu.ro. Kontaktní osoba: Mrs Aurelia Radu, Project Manager.


7. Počet a názvy položek:
Nehodící se.

Podmínky účasti

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřená pro všechny právnické osoby, jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, z členských států EU a ze zemí a území regionů, které jsou zahrnuté a/nebo oprávněné nařízeními o přístupu k vnější pomoci Společenství nebo jinými zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována (viz také bod 22 níže). Veškeré stavební práce, dodávky a služby v rámci této zakázky musí pocházet z 1 nebo více z těchto zemí. Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.
9. Důvody k vyloučení:
Uchazeči musí předložit podepsané prohlášení, které je přiloženo k formuláři nabídky pro zakázky na stavební práce, k tomu účelu, že se nenacházejí v žádné ze situací, jež jsou uvedené v bodě 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější činnosti EU.
10. Počet nabídek:
Uchazeči mohou předložit pouze 1 nabídku. Firma nesmí pro danou zakázku předložit nabídku jak individuálně, tak současně jako partner v joint venture / konsorciu. Pokud uchazeč předloží více nabídek nebo se účastní více než 1 nabídky na zakázku, bude to důvodem k vyřazení všech nabídek pro danou zakázku, do kterých byl zapojen.
Uchazeči nesmí předložit nabídku pro odlišné řešení kromě své nabídky pro stavební práce, které jsou požadované v zadávací dokumentaci.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí při předkládání nabídky poskytnout její záruku ve výši 300 000 EUR. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření nabídkového řízení a úspěšnému (úspěšným) uchazeči (uchazečům) po podpisu smlouvy všemi stranami.
12. Záruka řádného plnění:
Úspěšný uchazeč bude požádán, aby při podpisu smlouvy poskytl záruku řádného plnění ve výši maximálně10 % z hodnoty zakázky. Tato záruka musí být poskytnuta nejpozději do 28 dnů, poté co uchazeč obdržel smlouvu podepsanou veřejným zadavatelem. Jestliže vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku včas, bude smlouva neplatná a může být sepsána smlouva nová a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Fakultativní informační schůzka a prohlídka místa se bude konat dne 5.9.2006 v 10:00 místního času v prostorách:
Regia Autonoma Municipala Buzau, ulice Unirii 8 FGH, Buzau, Rumunsko.
Uchazeči se vyzývají, aby potvrdili svou účast na informační schůzce a prohlídce místa faxem do CFCU.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí konečné lhůty k podání nabídek.
15. Doba realizace:
Doba pro dokončení stavebních prací je stanovena na 30 měsíců, plus 12 měsíců pro oznámení závad.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
1) Uchazeč musí být registrovanou firmou nebo fyzickou osobou, která je právně způsobilá provádět určené stavební práce.
2) Všeobecné zkušenosti:
Uchazeč musí splňovat následující minimální kritéria tak, že prokáže svou úspěšnou praxi jako hlavní dodavatel stavby během posledních 7 let pro nejméně 3 zakázky včetně:
(a) 1 projekt takového charakteru a komplexnosti, který se podobá předmětným stavebním pracím, v minimální hodnotě 12 000 000 EUR;
(b) 2 jiné projekty takového charakteru a komplexnosti, které se podobají předmětným stavebním pracím, každý v minimální hodnotě 6 000 000 EUR.
Pokud se referenční projekty týkají pouze zásobovacích sítí pro pitnou vodu nebo pouze kanalizace, musí uchazeč uvést nejméně 1 projekt z každého druhu.
Poznámka: Charakter a komplexnost podobná charakteru a komplexnosti stavebních prací v navrhované zakázce se musí interpretovat následujícím způsobem:
— podobný charakter znamená výstavbu:
zásobovací sítě pro pitnou vodu ve městě, včetně rozvodného potrubí a přečerpávajícího zařízení,
kanalizace ve městě, včetně kanálů, sběračů a přečerpávacích stanic,
— podobná komplexnost znamená smíšené stavební zakázky, včetně uvedení do provozu, předání a provozních zkoušek,
— minimální velikost (hodnota), která se bude brát v úvahu, je buď celková hodnota zakázky, kdy uchazeč jednal jako jediný dodavatel, nebo podíl na celkové hodnotě zakázky, která odpovídá jeho účasti v joint venture, jestliže byl uchazeč členem joint venture,
— posledním 7 letům musí být rozuměno jako období od 1.1.1999 až do konečné lhůty k podání nabídek.
3) Finanční situace:
roční obrat:
průměrný roční obrat za poslední 3 roky (2003, 2004 a 2005) musí v přepočtu činit alespoň 19 000 000 EUR;
(a) finanční zdroje:
uchazeč musí prostřednictvím prohlášení své banky prokázat, že má k dispozici nebo má přístup k hotovosti, úvěrovému limitu nebo jiným finančním prostředkům, které stačí k dosažení finančnímu toku pro zakázku po dobu 6 měsíců, ve výši v přepočtu nejméně 3 500 000 EUR, mimo závazky uchazeče vůči jiným zakázkám;
(b) finanční stav:
musí být předloženy auditované finanční výkazy za poslední 3 roky (2003, 2004, 2005) a také doložený plán toku peněz pro následující 2 roky, které prokáží spolehlivost finančního stavu uchazeče a jeho dlouhodobou ziskovost.
N.B.: Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo provést jakékoli další šetření o finančním postavení uchazeče, které může hodnotící komise považovat za vhodné.
(a) Joint venture / konsorcium (včetně subdodavatelů) musí dohromady splňovat stávající kritéria všeobecné praxe a finančního postavení, která jsou uvedená výše.
4) Přehled soudních sporů:
Uchazeč musí poskytnout přesné informace o veškerých současných nebo minulých soudních sporech nebo arbitrážích, které vyplývaly ze skončených, přerušených nebo prováděných zakázek, během posledních 7 let. Trvalý sled rozsudků proti uchazeči nebo existence sporu na vysoké úrovni, který může ohrozit finanční postavení uchazeče, může vést k odmítnutí nabídky.
5) Joint venture / konsorcia nebo uchazeči s hlavními subdodavateli musí splňovat následující zvláštní kvalifikační kritéria:
(a) joint venture / konsorcium (včetně hlavních subdodavatelů) musí dohromady splňovat všechna zvláštní kritéria všeobecné praxe a finančního postavení, která jsou uvedena výše.
Navíc:
(b) Vedoucí partner musí samostatně provést alespoň 50 % stavebních prací svými vlastními prostředky, jak je uvedeno výše, a musí sám splňovat následující zvláštní kritéria:
(i) průměrný roční obrat za poslední 3 finanční roky (2003, 2004, 2005) činí v přepočtu 9 000 000 EUR;
(ii) úspěšná praxe jako hlavní dodavatel při provádění alespoň 1 stavebního projektu v minimální hodnotě 6 000 000 EUR. Projekt musel mít charakter a komplexnost srovnatelnou s navrhovanou zakázkou a musel být dokončen v průběhu posledních 7 let;
(iii) musí prostřednictvím výpisu z účtu ve své bance prokázat, že má k dispozici nebo má přístup k hotovosti, úvěrovému limitu nebo jiným finančním prostředkům ve výši v přepočtu nejméně 1 750 000 EUR, mimo závazků uchazeče k jiným zakázkám;
(iv) musí také splňovat kritéria pro stabilní finanční situaci a vývoj soudních sporů;
(c) každý další člen joint venture / konsorcia musí splňovat tato zvláštní kritéria:
(i) splňovat kritéria pro všeobecnou praxi (charakter stavebních prací podle jejich účasti na navrhované zakázce), obrat a finanční zdroje ve stejném poměru, jako je jeho předpokládaný podíl v konsorciu;
(ii) splňovat kritéria pro pevnou finanční situaci a přehled soudních sporů;
(e) pokud se jedná o samostatného uchazeče, musí provést alespoň 50 % smluvních prací svými vlastními prostředky, což znamená, že musí mít vybavení, materiál, lidské a finanční zdroje nutné k tomu, aby mohl provést tento podíl zakázky. Musí splňovat kritéria pro všeobecnou praxi a finanční zdroje, a také kritéria pro pevné finančního postavení a vývoj soudních sporů;
(e) hlavní subdodavatelé (pro více než 10 % z nabízené smluvní ceny) musí:
(i) splňovat výše stanovená kritéria na všeobecnou praxi pro stavební práce, které se podobají jejich účasti v navrhované zakázce, a ve stejném poměru, jako je jejich předpokládaný podíl na ceně nabídky, podle stejného výpočtu, který byl použit pro partnery v joint venture / konsorciu výše;
(ii) splňovat kritéria na pevnou finanční situaci a přehled soudních sporů.
N.B.: Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo provést jakékoli další šetření o finančním postavení uchazeče, které může hodnotící komise považovat za vhodné.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Hodnotící komise vybere uchazeče, jehož nabídka byla určena jako vyhovující administrativním a technickým kritériím a který nabídl nejnižší cenu.

Nabídkové řízení

18. Jak získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je k dispozici na:
Central Finance and Contracting Unit, Ministry of Public Finance, 44 Mircea Voda Boulevard, Entrance B, sector 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: (40-21) 326 55 55, linka 520. Fax: (40-21) 326 87 30. Kontaktní osoba: Mrs Aurelia Radu, Project Manager,
a bude doručena uchazečům do 3 dnů po zaplacení 600 EUR, které nezahrnují doručení kurýrem, na níže uvedený bankovní účet:
— bankovní účet: RO97 ABNA 4100 2511 0000 0404,
— majitel účtu: Central Finance and Contracts Unit,
— název banky: ABN AMRO Bank,
— adresa banky: 10, Montreal Square, Bukurešť, Rumunsko,
— SWIFT: ABNAROBU.
Je také k dispozici ke kontrole v prostorách veřejného zadavatele. Nabídky musí být podány za použití standardního formuláře, který je přiložen k zadávací dokumentaci a jehož formát a pokyny musí být přesně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají otázky ohledně tohoto nabídkového řízení, je musí zaslat písemně na adresu CFCU (pro podrobnosti o kontaktu viz bod 5 výše) k rukám paní Aurelie Raduové (s uvedením referenčního čísla z bodu 1) nejméně 21 dní před uplynutím konečné lhůty k předložení nabídek, která je uvedena v bodě 19. Veřejný zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím konečné lhůty k předložení nabídek. Případná vysvětlení ohledně zadávací dokumentace budou zveřejněna na internetové stránce EuropeAid: europa.eu.int
19. Konečná lhůta k předložení nabídek:
dne 16.10.2006 v 10:00 místního času na adrese:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), 44 Mircea Voda Boulevard, Entrance B, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
Veřejné otevírání nabídek se bude konat dne 16.10.2006 v 11:00 místního času v prostorách:
Central Finance and Contracting Unit (CFCU), 44 Mircea Voda Boulevard, Entrance B, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko.
21. Jazyk řízení:
Veškerá písemná komunikace, která se týká tohoto nabídkovému řízení a zakázky, musí být v angličtině.
22. Právní základ:
Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18.12.1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001, které se týká předvstupní finanční pomoci Turecku, a ve znění nařízení Rady (ES) č. 769/2004 ze dne 21.4.2004 a nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21.11.2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství. 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí