zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Publikace EEA

27.07.2006
Obecné
Publikace EEA

Přehled vybraných publikací vydaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) v r. 2006

Energy and environment in the European Union – Tracking progress towards integration
Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)
EEA Report No 8/2006

Energie usnadňuje lidem život, umožňuje mobilitu a je nezbytná pro tvorbu hospodářského a sociálního blahobytu společnosti. Na druhé straně však výroba energie a její spotřeba (včetně výroby tepla a elektrické energie, rafinérie ropy a její finální použití v domácnostech, služby, průmysl a doprava) mají nežádoucí vliv na životní prostředí. Jsou to především emise skleníkových plynů a látek znečišťující ovzduší, nadměrné využívání půdy, produkce odpadů a ropné havárie. Všechny tyto vlivy přispívají ke změně klimatu, poškozování přírodních ekosystémů a působí nepříznivě na lidské zdraví.

Evropská agentura pro životní prostředí vydala v červnu r. 2006 zprávu, která zpracovává problematiku integrace problematiky životního prostředí do energetické politiky EU na základě indikátorů za období let 1990 až 2003. Je to již druhý dokument EEA, který se zabývá touto problematikou a obsahově navazuje na první zprávu „Energie a životní prostředí v Evropské unii“ vydanou v r. 2002.

Energetická politika EU má stanoveny tři základní cíle:
· zabezpečení zásobování energií
· konkurenceschopnost
· ochrana životního prostředí

Zajištění plnění těchto cílů je velice náročné při uvědomění si globální geopolitické situace, celosvětového nárůstu spotřeby energie a výrazného růstu cen ropy a plynu v uplynulých letech. Evropská unie je stále více závislá na dovozech energií, ale zároveň si uvědomuje potřebu výroby čisté energie v souvislosti s klimatickými změnami. Reakcí na tento problém bylo nabytí účinnosti Kjótského protokolu v r. 2005 a návrh Evropské rady na další omezení emisí na období 2008 – 2012.

Evropská energetická politika EU se v rámci procesu integrace problematiky životního prostředí soustřeďuje na tyto oblasti:
· omezení nežádoucích vlivů na životní prostředí při výrobě a využívání energie
· podpora úspory energie a energetické účinnosti
· zvýšení podílu výroby a využití čistších druhů energií
  Zpráva je rozdělena do šesti tematických okruhů, ve kterých je zmapovaný pokrok v integraci problematiky životního prostředí do sektoru energetiky. Tyto okruhy již byly formulovány v první zprávě EEA o energii a životním prostředí a odpovídají jednotlivým kapitolám:

  Kapitola 1: Došlo ve využívání energie k omezení nepříznivých účinků na životní prostředí?
  Kapitola 2: Podařilo se nám snížit množství využívané energie?
  Kapitola 3: Jak rychle je zdokonalována energetická účinnost?
  Kapitola 4: Přecházíme na pohonné hmoty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí?
  Kapitola 5: Jak rychle jsou zaváděny technologie obnovitelných zdrojů energie?
  Kapitola 6: Jsou ekologické náklady lépe začleněné do cenového systému?

  Každá kapitola je zpracována na základě vybraných indikátorů, založených na emisních datech z členských států EU. Dokument dále vychází z dalších zpráv EEA založených na indikátorech („The European Environment: State and Outlook 2005“, „Climate change and a low carbon energy system“, aj.).


  Celý text zprávy v anglickém jazyce naleznete na adrese:
  reports.eea.europa.eu


  How much bioenergy can Europe produce without harming the environment?
  EEA Report No 7/2006
  Narůstající užívání obnovitelných energií dává Evropě zásadní příležitost snížit emise skleníkových plynů a ochránit své energetické zdroje. Ale značný nárůst využívání biomasy pro produkci energie ze zemědělství, lesního hospodářství a odpadu může vést k zatížení zemědělské půdy, lesní biodiverzity a vodních zdrojů. To může mít také opačný dopad na současné a budoucí koncepce životního prostředí a cíle jako například minimalizace odpadů a zemědělství respektující životní prostředí.

  Priority issues in the Mediterranean Environment
  EEA Report No 4/2006
  Životní prostředí v Středomořském regionu se dle poslední zprávy EEA nezlepší, dokud zde nebude politická vůle k posílení současné a budoucí legislativy v oblasti životního prostředí. Zpráva “Priority issues in the Mediterranean Environment“ je společnou zprávou Evropské agentury životního prostředí a Akčního plánu pro středomořský region (MAP) Programu spojených národů pro životní prostředí (UNEP), který byl vyhlášen na setkání smluvních stran Barcelonské úmluvy, které se uskutečnilo v slovinské Portoroži. V dokumentu jsou sledovány existující a vznikající druhy znečištění, jak na regionální, tak i zemské úrovni.

  Progress towards halting the loss of biodiversity by 2010
  EEA Report No 5/2006
  Trvalá ztráta biodiverzity a jejích součástí, genů, druhů a ekosystémů je předmětem celosvětového zájmu. Výzkumy ukazují, že jak biodiverzita tak jedinečnost druhů má zásadní vliv na význam a stabilitu ekologických procesů probíhajících v různých úrovních ekosystémů. Jsou zde jasné vzájemné vztahy mezi znehodnocením ekosystémů, ztrátou živočišných a rostlinných druhů, globalizací a chudobou. Evropská spotřeba a produkce odpadů má dopad na ekosystémy i za vlastními hranicemi.

  Air quality and ancillary benefits of climate change policies
  Technical report No 4/2006
  Zpráva analyzuje plánované změny kvality ovzduší v Evropě do r. 2030. Hledá možné výhody politik klimatu na kvalitu ovzduší a náklady na snížení exhalací. Výsledky ukazují, že důrazná evropská politika klimatické změny 1) zlepšuje evropskou kvalitu ovzduší, 2) snižuje předčasná úmrtí jako důsledek snížení koncentrací přízemního ozónu a malých částic, 3) do r. 2030 ušetří ročně 10 miliard EUR na ochranu ovzduší před znečištěním.

  Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States
  Technical report No 2/2006
  Zpráva přináší informace o fungování schématu obchodování s emisemi skleníkových plynů členských zemí EU (Emissions Trading Scheme ETS) za období leden až duben r. 2005 a poskytuje ucelený pohled na zavedení ETS v jednotlivých členských zemích.
  Zpráva byla zpracována na základě dotazníku vytvořeného Evropskou komisí a odpovědi jednotlivých členských zemí vyhodnotila EEA společně s Evropským tematickým střediskem pro ovzduší a změnu klimatu. Ačkoliv pokrývá pouze první čtyři měsíce fungování ETS, obsahuje cenné informace o zodpovědných orgánech, legislativě a zkušenostech členských zemí při zavádění směrnice. Informace za celý první rok obchodování (tj. r. 2005) budou zveřejněny na konci roku 2006.

  Transport and environment: facing a dilemma - TERM 2005
  EEA Report No 3/2006
  Zpráva představuje přehled deseti vybraných okruhů ze souboru indikátorů pro integraci dopravy a životního prostředí TERM 2005. Cílem je představit některé hlavní výzvy ke snížení vlivu dopravy na životní prostředí a dát podněty ke zlepšení celého dopravního systému. Těchto deset okruhů témat bylo odvozeno ze sedmi hlavních otázek, které tvoří páteř TERMu.

  Integration of environment into EU agriculture policy - the IRENA indicator-based assessment report
  EEA Report No 2/2006
  Cílem této zprávy je poskytnout jasnou úvahu o pokroku, úspěších a překážkách při integraci problematiky životního prostředí do zemědělské politiky EU založenou na indikátorech vyvinutých v projektu IRENA.

  Using the market for cost-effective environmental policy
  EEA Report No 1/2006
  Zpráva přináší hodnocení hlavních a nejrozvinutějších tržních nástrojů v evropské politice životního prostředí, které jsou využívány k dosažení cílů při ochraně životního prostředí. Jsou to především: ekologické daně, ekologická daňová reforma, schéma obchodování s emisemi skleníkových plynů, dotace atd. Zpráva dále informuje o aplikaci tržních nástrojů v Evropě.

  Agriculture and environment in EU-15 - the IRENA indicator report
  EEA Report No 6/2005
  Zpráva hodnotí pokrok v rozvoji a interpretaci agro-ekologických indikátorů pro monitorování integrace zájmů ochrany životního prostředí do zemědělské politiky EU (IRENA).


  Přehled vybraných publikací vydaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) v r. 2005  Annual European Community CLRTAP emission inventory 1990-2002
  Technical report 6/2005
  Prezentace a hodnocení emisních dat z členských zemí EU před 1. 5. 2004 (EU15) dle konvence EHK OSN o emisích přesahujících hranice států (CLRTAP).
  reports.eea.eu.int

  EEA Core Set of Indicators – Guide
  EEA Technical report 1/2005
  Popis 37 indikátorů, které patří do Základní sady indikátorů EEA
  reports.eea.eu.int

  EEA Briefing 1/2005 - Climate change and river flooding in Europe
  reports.eea.eu.int

  Environmental policy integration in Europe (Technical report No 2/2005)
  Zpráva analyzuje stav integrace environmentálních aspektů do sektorových politik Evropského společenství a prezentuje dosavadní zkušenosti a osvědčené postupy na základě případových studií.
  reports.eea.eu.int

  Analysis of greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2004
  EEA Technical report 7/2004


  V období duben až červen 2005 EEA plánuje vydání těchto publikací:


  EEA Technical report - Effectiveness of urban wastewater treatment policies in selected countries: an EEA pilot study

  EEA Signals 2005
  Souhrnná indikátorová zpráva

  Annual report 2004
  Zpráva o činnosti EEA v roce 2004


  EEA poskytuje notifikační službu o nově vydávaných publikacích prostřednictvím e-mailu, přihlásit se můžete na webové stránce EEA (www.eea.eu.int) vlevo nahoře (Notification service).

  Zdroj: CENIA

  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Chystané akce
  25
  11. 2020
  25.11.2020 - Seminář, školení
  hotel Olympik, sál Olymp, Praha
  Podněty ZmapujTo
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí