zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

25.07.2006
Zemědělství
GMO
NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ
Ministerstvo zemědělství České republiky  stanovuje...

Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17

 

Č.j.: 20139/2006-13020

 

            Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen "ministerstvo") stanovuje Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat  a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen "Národní program") ve smyslu Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb.,   o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti; zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci   a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu   a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů); zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve změně pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 162/2003 Sb., zákonem  č. 282/2003 Sb. a zákonem č. 130/2006 Sb.   

 

Národní program navazuje na dosud probíhající Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství (dále jen „původní Národní program“); tento program aktualizuje a uvádí jej do plného souladu s novými zákonnými normami  a mezinárodními úmluvami, dohodami a s Národní strategií ochrany biologické rozmanitosti České republiky. Dotváří rovněž nezbytný legislativní a organizační rámec pro další rozvoj práce s genetickými zdroji a jejich lepší zabezpečení pro budoucnost. Ke dni 31. prosince 2006 původní Národní program, zahájený v roce 2004, končí a nahrazuje se tímto Národním programem.

ÚVOD

 

Biologická rozmanitost (biodiversita) je souhrnným názvem pro všechny formy života, existující na Zemi, a zahrnuje ekosystémy, které tyto formy vytvářejí. Dnešní biodiversita je výsledkem po miliardy let probíhající evoluce, ovlivňované přírodními procesy  a v poslední době stále více i člověkem.

            Tato biologická rozmanitost je často chápána jako široká druhová škála rostlin, mikroorganismů a zvířat. Dosud bylo z odhadovaných 14 milionů existujících popsáno asi 1,75 milionu druhů, z nichž většinu tvoří malé organismy. Světové společenství v rámci mezinárodní Dohody o biologické rozmanitosti usiluje o zastavení každoroční extinkce tisíce známých a neznámých druhů.

Zemědělství hospodaří ve většině zemí na více než třetině území. Systémy setrvalého hospodaření přesahuji vlastní agro-ekosystémy a přispívají ke zdravé  funkci širších ekosystémů. Biodiversita (zejména agro-biodiversita v rámci vlastních systémů hospodaření) je zdrojem produktivity zemědělských systémů, umožňuje jejich adaptaci, zvyšuje jejich toleranci ke stresům a zajišťuje zachování základních funkcí dotčených ekosystémů (koloběh živin, rozklad organické hmoty, zachování půdní úrodnosti, opylování, regulace chorob a škůdců).  

Výchozí biodiversita (druhy, kombinace genů) byla základem pro vznik druhů            a odrůd zemědělských plodin, plemen hospodářských zvířat a speciálních kmenů mikroorganismů. Část biodiversity, která zahrnuje příbuzné a původní  plané (divoké) druhy, primitivní formy plodin a celou škálu odrůd, plemen a ras, které vznikly v zemědělských systémech později záměrnou činností člověka (šlechtění), je označována pojmem  „genetické zdroje“.

            Genetické zdroje mají pro lidstvo nevyčíslitelnou hodnotu, ať již jsou využívány         v tradičním zemědělství, zpracovatelském průmyslu, konvenčním či moderním šlechtění anebo v genovém inženýrství, a to jak v současnosti, tak pro budoucnost. Jsou unikátním a nenahraditelným zdrojem genů a genových komplexů pro další genetické zlepšování biologického a hospodářského potenciálu produkčních organismů (rostlin, mikroorganismů a zvířat) v zemědělství a biotechnologiích. Se ztrátami či poškozením genetického základu těchto zdrojů se snižují i možnosti dalšího genetického zlepšování zemědělských plodin, lesních dřevin i hospodářských a užitkových zvířat a jejich přizpůsobování měnícím se podmínkám a potřebám. Genetické zdroje jsou proto klíčem k dalšímu rozvoji zemědělství a biotechnologií, pro zajištění vyšší potravinové bezpečnosti, zlepšení životních podmínek lidstva           a kvality života. Dostupnost genetických zdrojů pro uživatele a dostatek informací               o těchto zdrojích jsou přitom předpokladem jejich efektivního využití.

 

 

Účel

 

Ministerstvo stanovuje Národní program za účelem organizačního a věcného zabezpečení uchování a setrvalého využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat                 a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, které se nacházejí na území České republiky.

Národní program zabezpečuje všechny nezbytné aktivity, zejména shromažďování, evidenci, dokumentaci, charakterizaci a hodnocení, regeneraci, dlouhodobé uchování a využívání výše uvedených genetických zdrojů. Součástí Národního programu je rovněž zajištění služeb uživatelům genetických zdrojů             v České republice i v zahraničí, poskytováním vzorků dostupných genetických zdrojů a relevantních informací za podmínek stanovených platnými mezinárodními dohodami a národními normami.

 

 

Cíle 

 

1.      Zachovat a rozšířit „ex situ“ kolekce, chovy a sbírky genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, které se nacházejí na území České republiky, pro současné potřeby a potřeby budoucích generací. Podle potřeby zajistit ochranu genetických zdrojů „in situ“, udržení existující diversity genetických zdrojů zvířat a jejich využívání v produkčních systémech.

2.      Zajistit dostupnost genetických zdrojů uchovávaných v České republice                       a relevantních informací pro domácí a zahraniční uživatele na základě jejich potřeb, v souladu s předpisy Evropské unie, přijatými mezinárodními úmluvami          a normami platnými v České republice.

3.      Vytvořit předpoklady pro efektivní a setrvalé využívání genetických zdrojů pro genetické zlepšování biologického potenciálu a hospodářských vlastností rostlin, zvířat a mikroorganismů, v souladu s potřebami zemědělství, biotechnologií           a  zpracovatelského průmyslu.

4.      Vytvořit předpoklady pro rozšíření a systematické využití agro-biodiversity v zemědělské praxi a agrárním sektoru, pro zajištění setrvalého rozvoje zemědělství, kvality produkce a podporu jeho nevýrobních funkcí.

5.      Prostřednictvím mezinárodní spolupráce a reciprocity služeb zabezpečit přístup domácích subjektů ke genetickým zdrojům, relevantním informacím                              a technologiím v zahraničí. Podílet se na celosvětovém úsilí o uchování, setrvalé a spravedlivé využívání genetických zdrojů a na prospěchu, který vyplývá z jejich využití; přispět k uchování a využívání genofondů a biodiversity v globálním měřítku.

6.      Garantovat mezinárodní závazky České republicy na úseku genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a zajistit jejich realizaci v resortu zemědělství.

 

 

STRUKTURA

 

Ministerstvo vytvoří pro své rozhodování Radu Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, složenou z předsedů všech Rad genetických zdrojů pověřených osob, určené osoby a zástupců ministerstva.

            Národní program se skládá z podprogramů, které se řídí jak ustanoveními všeobecnými, společnými pro všechny podprogramy, tak i specifickými, které jsou pro jednotlivé podprogramy uvedeny v přílohách Národního programu.

 

            Pro úspěšnou a efektivní činnost s genetickými zdroji pověřuje ministerstvo v rámci jednotlivých podprogramů Národního programu vybrané, jím zřízené organizace, tj. „pověřenou osobu", resp. „určenou osobu“ koordinační činností, týkající se shromažďování genetických zdrojů, rozšiřování kolekcí, evidence                     a dokumentace genetických zdrojů, jejich charakterizace a hodnocení, uchování (konzervace) a využívání.

Součástí Národního programu jsou Metodiky, ve kterých jsou uvedeny hlavní principy realizace Národního programu. Změny Metodik musí být provedeny dodatkem, který schvaluje ministerstvo. Detailní metodiky (dále jen „dílčí metodiky“) na jednotlivé kolekce, plemena nebo skupiny organismů, vypracovávají a aktualizují všechna pracoviště Národního programu, která odpovídají za jednotlivé kolekce (chovy, sbírky), a garanti za jednotlivá živočišná plemena; schvaluje je pověřená, resp. určená osoba, a předkládá je ministerstvu ke schválení do 30. listopadu roku předcházejícího jejich plnění. Dílčí metodiky je možné doplňovat a měnit dle aktuální potřeby dodatky k dílčí metodice. Jednotliví účastníci Národního programu jsou povinni dodržovat příslušnou Metodiku i dílčí metodiku.

 

Národní program je vytvořen z těchto podprogramů:

Dle zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona                      č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (zákon                     o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů):

Národní program konzervace a využití genetických zdrojů rostlin                      a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství:

1.             Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin               a agro-biodiversity (dále jen „Národní program rostlin“)  

Pověřenou osobou tohoto podprogramu ministerstvo stanovuje Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně (dále jen „VÚRV“).  

2.  Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (dále jen „Národní program mikroorganismů“)

Pověřenou osobou tohoto podprogramu ministerstvo stanovuje Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně (dále jen „VÚRV“).       

Dle zákona 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat           a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

3.             Národní program ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat a dalších živočichů využívaných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program zvířat“)

Určenou osobou pro tento podprogram ministerstvo stanovuje Výzkumný ústav živočišné výroby, Přátelství 815, 104 10 Praha 14 - Uhříněves (dále jen „VÚŽV“).

 

 

VŠEOBECNÁ  ustanovení

 

a)     Shromažďování genetických zdrojů a rozšiřování kolekcí (chovů, sbírek)

Shromažďování genetických zdrojů v „ex situkolekcích (chovech, sbírkách)              a ochrana a monitorování genetických zdrojů in situjsou předpokladem jejich dalšího uchování a využívání. Zajištěním těchto aktivit, zejména na vlastním území,                          a následnou konzervací genetických zdrojů přispívají státy k zachování a využití genových zdrojů a biodiversity v globálním měřítku, ve smyslu závazků vyplývajících            z Úmluvy o biologické rozmanitosti. Shromážděné kolekce (chovy, sbírky)                       a informace o genetických zdrojích, které zahrnují, jsou předpokladem zachování existující biodiversity a vytvoření optimálních předpokladů pro zajištění současných   a budoucích potřeb uživatelů genetických zdrojů. Zvláštní pozornost je věnována shromáždění genetických zdrojů domácího původu. Získané vzorky genetických zdrojů rostlin mikroorganismů a drobných živočichů jsou zpravidla zařazovány                 do kolekcí (chovů, sbírek) podle druhů, popř. rodů. Spravováním jednotlivých kolekcí (chovů, sbírek) genetických zdrojů rostlin mikroorganismů a drobných živočichů jsou ministerstvem pověřeni jednotliví účastníci Národního programu; koordinaci zabezpečuje pověřená, resp. určená osoba. Získané vzorky genetických zdrojů zvířat (reprodukční materiál, DNA, somatické buňky), uchovává a spravuje pověřená, resp. určená osoba.

 

b)    Evidence a dokumentace genetických zdrojů

Pověřené osoby, určená osoba i účastníci Národního programu jsou povinni zajišťovat evidenci  a dokumentaci genetických zdrojů a jejich kolekcí (chovů, sbírek) v rámci jednotlivých národních informačních systémů genetických zdrojů                        dle požadavků, standardů  a metodického postupu platného pro tyto informační systémy. Metodický postup pro přípravu dat, tvorbu databází a funkčnost (činnost) informačního systému připravuje pověřená, resp. určená osoba spolu s dalšími účastníky Národního programu. Pověřená, resp. určená osoba odpovídá rovněž               za metodický a programový rozvoj informačního systému a zajišťování jeho kompatibility s  mezinárodními informačními systémy.

Pověřená, resp. určená osoba i účastník Národního programu jsou povinni každoročně provést inventarizaci všech vzorků genetických zdrojů.

 

c)     Charakterizace a hodnocení genetických zdrojů

Charakterizace genetických zdrojů je založena na popisu umožňujícím jednoznačnou identifikaci genetického zdroje. Vedle základních biologických charakteristik a taxonomického zařazení (identifikace druhů, variet, kmenů, ras atp.) by měla zajistit spolehlivé rozlišení jednotlivých genotypů využitím vybraných morfologických a jiných znaků, a zejména pak charakteristik DNA a specifických proteinů.        

Hodnocení genetických zdrojů se zaměřuje zejména na biologicky                            a hospodářsky významné znaky a je výrazně specifické podle typu organismů, druhu, ale i způsobu využití genetických zdrojů; je orientováno v souladu s potřebami uživatelů.

Charakterizace genetických zdrojů a hodnocení jejich znaků a vlastností provádějí průběžně všechna pracoviště Národního programu, která odpovídají             za jednotlivé kolekce (chovy, sbírky). Získaná data jsou předávána do příslušných  informačních systémů.

 

d) Uchování (konzervace) genetických zdrojů

Dlouhodobé uchování genetických zdrojů pro potřeby budoucích generací je základním úkolem práce s genetickými zdroji. Uchování (konzervace) genetických zdrojů je zajišťováno buď „in situ“ (ochranou a monitorováním genetických zdrojů             a ekosystémů jejichž jsou součástí, v místech jejich výskytu) nebo „ex situ“ metodami (dlouhodobé uchování vzorků genetických zdrojů v řízeném prostředí). Cílem konzervace je vždy zachování životaschopných genetických zdrojů, jejich genetické integrity a schopnosti regenerace při maximálním omezení genetické eroze.

 

e) Využívání genetických zdrojů

Genetické zdroje jsou využívány pro genetické zlepšování produkčních organismů  v zemědělství a biotechnologiích, rozšíření genetického základu těchto organismů (snižování rizik při jejich hospodářském využívání - zejména vlivu stresů)        a rozšíření vnitrodruhové i mezidruhové diversity (agro-biodiversity) v systémech hospodaření. Zachování a účelné využití genetických zdrojů a agro-biodiversity je předpokladem omezení negativních vlivů na životní prostředí, zajištění setrvalého rozvoje zemědělství a plnění jejich nevýrobních funkcí.

Genetické zdroje jsou využívány především v oblasti šlechtění, vědy                     a výzkumu, dále v oblasti vzdělávání, tvorby krajiny, ochrany přírody, muzejnictví apod. Pověřené osoby, určená osoba a účastníci Národního programu poskytují vyžádané vzorky genetických zdrojů uživatelům dle platných právních předpisů            a mezinárodně přijatých zásad.

Spolu se vzorky genetických zdrojů jsou předávány i relevantní informace (pasportní data, popř. rovněž popisná data či další informace). Formou využívání genetických zdrojů je i přístup k informačním systémům genetických zdrojů, které obsahují kromě základních dat i publikace, přehledy a katalogy, shrnující výsledky hodnocení kolekcí.

 

f) Mezinárodní spolupráce

            Zařazením do Národního programu vzniká účastníkovi povinnost podílet se            na mezinárodní spolupráci v rámci uzavřených dohod a mezinárodních projektů,            na nichž se podílí Národní program, ve smyslu Úmluvy o biologické rozmanitosti. Zaměření a rozsah spolupráce projednává příslušná Rada genetických zdrojů, účast                        v mezinárodní spolupráci koordinuje a organizuje pověřená osoba daného podprogramu Národního programu. Cílem mezinárodní spolupráce je vedle výměny vzorků genetických zdrojů a informací podílet se na zajištění konzervace a využití biodiversity v globálním měřítku a plnit tak mezinárodní závazky České republiky. Dále prostřednictvím mezinárodní spolupráce urychlit aplikace nových technologií, zapojit se do mezinárodní dělby práce a dále zvýšit úroveň péče o genetické zdroje  v České republice.

 

g) Hodnocení Národního programu

Ministerstvo provádí každoročně hodnocení Národního programu na základě podkladů (zpráv) předaných pověřenou, resp. určenou osobou. V hodnocení posuzuje rozsah uchovávaných kolekcí (chovů, sbírek) a úroveň práce s nimi, zejména pak počty nově získaných vzorků genetických zdrojů a vzorků zařazených do kolekcí (chovů, sbírek), počty zhodnocených genetických zdrojů, regenerovaných genetických zdrojů, vzorků předaných do genobanky a poskytnutých uživatelům. Dále se při hodnocení posuzují údaje o souborech dat předaných účastníky Národního programu do informačních systémů o genetických zdrojích a informace            o výsledcích mezinárodní spolupráce v oblasti konzervace a využívání genetických zdrojů.

 

h) Financování Národního programu

Finanční prostředky na podporu Národního programu jsou poskytovány                ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva. Podmínky pro poskytování        a čerpání finančních podpor na udržování a využívání genetických zdrojů rostlin, mikroorganismů a zvířat jsou pro jednotlivé účastníky, pověřené osoby a určenou osobu Národního programu stanoveny v zásadách, které každoročně pro tento účel vydává ministerstvo.

            Finanční prostředky jsou jednotlivým účastníkům Národního programu ministerstvem každoročně poskytovány na základě projednání a doporučení Rady genetických zdrojů příslušné pověřené osoby.

           

i) Doba trvání Národního programu

Národní program je ministerstvem stanoven na období 5 let. V případě potřeby může ministerstvo Národní program aktualizovat a doplnit formou číslovaného dodatku. 

 

 

 

j) Formy a předpoklady pro zařazení žadatele do Národního programu

Žadatelé o zařazení do Národního programu v daném kalendářním roce mohou podávat příslušné pověřené, resp. určené osobě žádosti o přijetí                       do jednotlivých podprogramů. Termíny podání žádostí o zařazení do Národního programu pro příslušné období a kvalifikační předpoklady žadatelů jsou uvedeny v jednotlivých podprogramech.

Žadatel je do Národního programu zařazen na období 5 let rozhodnutím, vydaným ministerstvem po předchozím posouzení a schválení žádosti o zařazení          do Národního programu. 

Účastník Národního programu může ministerstvo požádat o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Tato žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději 60 dnů před ukončením platnosti rozhodnutí. Platnost rozhodnutí o zařazení do Národního programu může ministerstvo prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně.

Kolekce (chovy, sbírky) genetických zdrojů, které byly zařazeny do předešlého Národního programu (zahájeného v r. 2004), se považují za kolekce (sbírky, chovy) genetických zdrojů podle tohoto Národního programu.  

          Má-li být žadatel zařazen nově jako účastník do Národního programu rostlin v daném kalendářním roce, musí ministerstvu předložit žádost o zařazení                       do Národního programu do 15. října roku předcházejícího. Tato žádost musí splňovat předpoklady uvedené v § 4 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství          a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů, a ve vyhlášce             č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin                            a mikroorganismů. Žadatel je povinen uhradit předepsaný poplatek řízení. Ministerstvo v zákonné lhůtě rozhodne o zařazení nového účastníka do Národního programu.

 

k) Výkon státní správy

Státní správu v oblasti genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů vykonává ministerstvo prostřednictvím odboru, věcně odpovědného za vědu                     a výzkum.

Přílohy

Příloha č. 1

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin                       a agro-biodiversity (dále jen „Národní program rostlin“)  

 

Příloha č. 2

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů  a drobných živočichů hospodářského významu (dále jen „Národní program mikroorganismů“)

 

Příloha č. 3

Národní program ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat           a dalších živočichů využívaných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program zvířat“)

V Praze, dne                     2006                                    Ing. Jan Mládek, CSc.

                                                                                                ministr zemědělství

Přílohy najdete na: http://81.0.228.70/attachments/NP_GZ-06-_Stolc.doc

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí