zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny v novele zákona o hospodaření energií

26.07.2006
Obecné
Energie
Legislativa
Změny v novele zákona o hospodaření energií
Dne 29. března 2006 byl schválen zákon č. 177/2006 Sb., o hospodaření energií, kterým se mění dosud platný zákon č. 406/2000 Sb.
Tento zákon nabývá až na přesně stanovené výjimky účinnosti k 1. červenci 2006 a přináší s sebou zásadní změny v oblasti energetické náročnosti budov. Novelizace zákona vychází z nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES. Jaké jsou nejdůležitější změny a jak se dotknou bydlení?

ÚČINNOST UŽITÍ ENERGIE

Zásadní změnou je v tomto ohledu § 6 o účinnosti užití energie, kde je novou povinností vlastníka nebo provozovatele kotlů a klimatizačních systémů zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti. Četnost kontrol stanoví v obou případech zvláštní předpisy. Nová povinnost o kontrole kotlů nabývá účinnosti k 1. lednu 2007. Povinnost kontrol větších klimatizačních systémů má účinnost k 1. lednu 2009.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Nejdůležitější změnou je pak nový § 6a o energetické náročnosti budov. Pro stavebníky a vlastníky tato změna v konečném důsledku znamená, že od termínu účinnosti § 6a, tj. od 1. ledna 2009, musí být prokazatelně realizovány opatření v oblasti snižování energetické náročnosti prakticky u všech nových budov a větších změn existujících budov. Povinnost prokazovat energetickou náročnost je navíc zavedena i u těch existujících budov, u nichž se mění vlastník nebo nájemce.

Nově definována je energetická náročnost budov. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů. Základními porovnávacími ukazateli pro hodnocení energetické náročnosti budovy jsou tepelně a světelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, vlastnosti a způsob provozu technických zařízení budov. Kromě vytápění se do hodnocení energetické náročnosti budov nově zahrnují i energie na chlazení a klimatizaci, na ohřev teplé vody a na umělé osvětlení.

Při větších změnách dokončených budov jsou požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny systémů a prvků budovy. Větší změnou dokončené budovy je ta, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové spotřeby energie.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Splnění požadavků se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy, který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Bude ho tvořit protokol, prokazující energetickou náročnost budovy, a grafické vyjádření energetické náročnosti budovy (energetický štítek). Energetický průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu:

- při výstavbě nových budov,

- při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

- při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technickými údaji, které se budou prokazovat, jsou zejména:

- tepelně technické a světelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budovy, včetně jejich zhodnocení,

- popis objemů a ploch budovy,

- základní vlastnosti energetických systémů budovy,

- informace o dílčích energetických náročnostech budovy nebo jejích částí a prvků technického zařízení budovy,

- ukazatel celkové energetické náročnosti hodnocené budovy,

- referenční hodnoty,

- klasifikační ukazatel energetické náročnosti budovy a jejích energetických systémů,

- třída energetické náročnosti hodnocené budovy a jejích energetických systémů,

- měrná roční spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy.

Součástí průkazu nové budovy nad 1000 m2 celkové podlahové plochy musí být výsledky posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou:

- decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů,

- kombinovaná výroba elektřiny a tepla,

- dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení,

- tepelná čerpadla.

Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2 jsou povinni umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově do 4 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Průkaz může vypracovávat pouze energetický auditor nebo osoba s osvědčením o autorizaci (autorizovaný inženýr) přezkoušená ministerstvem.

Zákon nabývá účinnosti od 1. července 2006, avšak realizační ustanovení nabývají účinnosti 1. ledna 2009.

Z materiálu Sdružení EPS ČR


Kategorie energetické náročnosti budov

Klasifikace STN (%) Slovní vyjádření

A <= 40 mimořádně úsporná

B <= 60 velmi úsporná

C <= 80 úsporná

D <= 100 vyhovující

E <= 120 nevyhovující

F <= 150 výrazně nevyhovující

G > 150 mimořádně nevyhovující

STN - stupeň energetické náročnosti

Zpracování energetických štítků a průkazů energetické náročnosti budov bude povinností ze zákona č. 177/2006 Sb., který stanovuje povinné zveřejnění obou dokumentů na viditelném místě budovy. Měly by sloužit pro jednoduché, průhledné a pochopitelné hodnocení budovy z hlediska jejích potřeb energií. Umožňují porovnávat jednotlivé budovy z hlediska kvality tepelně technických a energetických vlastností, a tím i předpokládaných nároků na energii potřebnou pro vytápění. Dům hodnotí podle potřeby energie na vytápění v přepočtu na m2.

Oba dokumenty by měli zpracovávat odborníci v oblasti energetiky budov, aby výpočty respektovaly české i evropské vyhlášky a normy.

Energetický štítek i energetický průkaz jsou výsledkem provedeného energetického auditu budovy. Ten posuzuje budovu z hlediska hospodaření energiemi a na základě tohoto posouzení navrhne energeticky úsporná opatření týkající se stavebního řešení objektu i jeho technických zařízení. Cena energetického auditu se může značně lišit. Odvíjí se od výše hodinové sazby energetického auditora a řídí se honorářovým řádem Asociace energetických auditorů. Cenu ovlivňuje objem obestavěného prostoru, počet budov, výše spotřeby energie, složitost energetického systému budovy či opakovatelnost energetického auditu. Je třeba také počítat s tím, že energetický audit podléhá zdanění DPH.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí