zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

DOPRAVNÍ POLITIKA EU

23.08.2006
Obecné
DOPRAVNÍ POLITIKA EU
V dokumentu Strategie udržitelného rozvoje Unie vysloveně stojí, že se mají přijímat opatření k převodu dopravy ze silnice na koleje a na vodní cesty.

Návrh nové Bílé knihy bez převodu ze silnice? - Evropská dopravní politika se má vyznačovat změnou paradigmat - vzorů: pryč s dosud propagovaným převodem zboží ze silnice, sem s optimalizací každého jednotlivého dopravního oboru. Uvádíme z dosud neoficiálního návrhu bilance poločasu Bílé knihy dopravní politiky EU do roku 2010. Nové heslo má název "Co-modality". Evropská komise tím rozumí optimální užívání jednotlivých dopravních sektorů při jejich současném lepším vzájemném propojení. Do centra pozornosti budoucí evropské dopravní politiky se dostane efektivnost logistických řetězců. V příštím roce chce Evropská komise kromě jiného předložit konkrétní akční plán, jak bude možno v EU podporovat dopravní logistiku. V poločasové bilanci dochází EK k závěru, že doposud uplatňovaná opatření k převodu dopravy ze silnice na železnici a vodní cesty nepřinesla očekávaný úspěch. Proto EU potřebuje širší, pružnější "dopravně politické nástroje". Před oficiálním zveřejněním poločasové bilance se snaží úřady EU vyvrátit obavy drah, že se evropská politika odvrací od kolejí. Zastupující generální ředitel pro energii a dopravu Zoltan Kazastay v minulých dnech uvedl, že železniční doprava bude i nadále středobodem zájmu evropské dopravní politiky. EK oficiálně oznámila, že pololetní bilance Bílé knihy EU byla zveřejněna 22. června.

Komisař pro ekologii brzdí dopravní politiku EU - Komisař EK pro životní prostředí Stavros Dimas zřejmě hodlá výše zmíněnou změnu paradigmat oslabit a dále prosadit, aby opět probíhal převod dopravy na dopravce přátelštější životnímu prostředí. Dimasovi mají především krýt záda evropské hlavy států a šéfové vlád. Ti při červnovém jednání na nejvyšší úrovni přijali aktuální znění Strategie udržitelného rozvoje (Sustainable Development Strategy) Unie. Tam vysloveně stojí, že se mají přijímat opatření k převodu dopravy ze silnice na koleje a na vodní cesty.

Dohody u příležitosti jednání ministrů dopravy - Při příležitosti posledního jednání rady ministrů dopravy EU v polovině června byla podepsána řada ujednání. Koridor železniční nákladní dopravy Antverpy - Basilej - Lyon má být do roku 2015 vybaven drážním řídicím systémem ERTMS. Odpovídající ujednání o tomto záměru podepsali zástupci Francie, Belgie, Lucemburska a Švýcarska. Ministři dopravy Německa, Rakouska, Francie a Slovenska se dohodli na co nejrychlejší realizaci především tří přeshraničních úseků drážní osy Paříž - Stuttgart - Vídeň - Bratislava. EU a Singapur podepsaly dohodu o letecké dopravě. Tím se odstraní národní omezení ve dvoustranných dohodách mezi členskými zeměmi EU a Singapurem. Všem aerolinkám ze zemí EU bude nyní umožněno provozování letecké dopravy mezi Singapurem a všemi členskými státy EU, ve kterých mají své filiálky. Uzavření podobné dohody s USA je nadále zabrzděno, protože americký senát vznesl námitky.

LOGISTIKA

Výsledek workshopu EK o logistice - EK vydala oficiální zprávu o této nedávné akci, konané v Bruselu. Komise zaznamenala, že "prohibitivní pravidla nebo cenová politika ke zvýšení použití nesilničních dopravních oborů a k podpoře logistiky se v této etapě nepovažují za vhodné". Dále zpráva konstatuje, že podpora akcí se týká jen čtyř z navržených oblastí: standardů informačních a komunikačních technologií (ICT), odborné přípravy logistiků, řešení úzkých míst (model příbřežní plavby) a statistiky.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Varování Švýcarsku před diskriminací tranzitu - Evropský komisař pro dopravu J. Barrot se nedávno sešel s ministry dopravy Švýcarska a Rakouska. Vyslovil se kriticky k záměru Švýcarska zavést namísto zvýšení existujícího mýtného (systém LSVA) nové dávky pro dopravy od hranice k hranici. Švýcarsko je svázáno s EU řadou smluv, varoval. Diskriminační pojetí tranzitu s nimi není slučitelné. Švýcarskem plánované zavedení tranzitní burzy pro kamionáž přes Alpy nechce však již v zárodku potlačit. Je to podle Barrota zajímavá myšlenka, ale bude se muset propracovat do podrobností. Tranzitní burza by mohla přijít jako možné řešení pro přechodnou dobu do dokončení obou drážních tunelů ve Švýcarsku. Zavedení tranzitní burzy by předpokládalo novou dvoustrannou dohodu mezi EU a Švýcarskem. Nynější dohoda nepředpokládá žádná množstevní omezení tranzitní dopravy. Proti myšlence na zavedení tranzitní burzy se rezolutně vyslovil současný předseda rady ministrů dopravy EU a rakouský ministr dopravy Hubert Gorbach. Konkrétní návrhy mají být zakrátko vypracovány na úrovni expertů. Švýcarský ministr M. Leunberger připomněl, že Švýcarsko plánuje pro rok 2008 zvýšení mýtného (LSVA). Předpokládá to i bilaterální dohoda mezi EU a Švýcarskem.

Norma EURO 5 k zavedení od roku 2010 - Pro všechny nové nákladní automobily od 3,5 t má od roku 2010 platit norma EURO 5. Vyslovil se pro to v minulých dnech dopravní výbor Evropského parlamentu. Pro modely, jejichž výroba k tomuto termínu již započala, bude uplatnění normy o rok posunuto. Výbor EP pro životní prostředí, rozhodující pro tuto oblast (jde hlavně o úroveň emisí), o věci ještě nehlasoval. Důležité bude rovněž stanovisko evropských ministrů pro životní prostředí.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Velké rozdíly v přístupech na sítě - Regulace v přístupu na drážní sítě zaznamenává mezi členskými zeměmi velké rozdíly. K tomuto závěru dochází studie od IBM Global Business Services, provedená na objednávku německých drah DB AG. Podle vedoucího projektu A. Aunera tři země splňují většinu z kritérií pro účinnou regulaci, daných EU: Německo, Rakousko a Velká Británie. Pouze tyto tři země disponují regulačními místy, která mají speciálně vyškolený personál, který se výlučně věnuje regulaci, jsou vybavena dostatečnou pravomocí k prosazování svých rozhodnutí a nastřádala dostatečné zkušenosti z regulačních případů.

Studie zjišťuje, že většina z 25 členských zemí EU jakož i Norsko a Švýcarsko zřídila regulační pracoviště dosud jenom na papíře. Zde se jako příklad uvádí především Francie. Tam funguje nestálé regulační grémium, jež není vybaveno potřebnou pravomocí. Grémium může francouzskému ministru dopravy radit - rozhoduje on. Vedle Francie také regulační místa v Litvě, Lucembursku, Švédsku a Španělsku nedisponují "donucovacím" prostředkem. Rozhodnutí nejsou ihned a bez právních příkazů právně závazná. Nejsilnější zasahovací práva - kombinaci donucovacího prostředku a možnosti vydat právně závazné rozhodnutí bez odkladného účinku - jsou podle studie v Belgii, SRN, Velké Británii, Maďarsku a Portugalsku. Avšak pouze v Německu musí spolková agentura pro síť zavést na žádost drážního dopravce vyšetřování. Také regulační místa v Dánsku, Řecku, Francii, Lucembursku, Norsku a Švédsku nemají za povinnost zahájit šetření na žádost některého z drážních dopravců. (Z komentářů ke studii v SRN: V Bruselu učiněná rozhodnutí v Německu naplnili, v Itálii si je přečetli a ve Francii se jim vysmáli).

Mnoho prostředků TEN pro vlakový řídicí systém - Zavedení evropského řídicího systému železniční dopravy ERTMS se má až do 50 % financovat z prostředků EU na Transevropské dopravní sítě (TEN). Vyslovil se pro to v minulých dnech EP výraznou většinou. S ERTMS bude možno překonat současný "zflikovaný koberec" z 20 různých signálních a bezpečnostních vlakových systémů. Systém také údajně zvýší bezpečnost, sníží stavební a udržovací náklady a významně rozšíří kapacity. V usnesení se výslovně praví, že takto bude možno podpořit také vybavení lokomotiv novou technikou. V zásadě mělo být dovoleno používat prostředky TEN jen na spolufinancování infrastrukturních projektů. EP se rovněž vyslovil pro degresivní podporu: kdo se dříve pro ERTMS rozhodne, obdrží vyšší podporu. Důvod: protože přednosti nového systému nebude možno plně uplatnit, je na počátku investiční riziko vyšší.

LETECKÁ DOPRAVA

Studie o liberalizaci služeb - Došlo k publikaci studie, provedené konzultační firmou InterVistas-ga2 o ekonomickém dopadu letecké liberalizace. Podstatným závěrem je, že liberalizace leteckých služeb generuje významné další příležitosti pro zákazníky, odesílatele atd. Podle studie v důsledku liberalizace služeb mezi zeměmi stoupla doprava o 12,5 až 35 % proti situaci před liberalizací; model navržený k simulaci růstových sazeb v důsledku liberalizace (Open Skies) trhu v 320 národních trzích, jež dosud nejsou liberalizovány, uvedl růstové sazby skoro 63 %; simulace plné liberalizace trhů UK/USA ukázala růst 29 % v dopravě a získání nových 117 tis. pracovních míst.

Kartelové řízení proti členům SkyTeamu - Evropská komise zahájila kartelové řízení proti členům aliance letecké dopravy SkyTeam. Přitom nepřichází v úvahu vyšetřování samotného svazku. Spíše převládají námitky, že na vymezeném počtu leteckých tratí došlo k negativním důsledkům pro hospodářskou soutěž. Mělo se ukázat, že na řadě trhů mohou vést dohody mezi dopravci SkyTeamu k negativnímu dopadu na konkurenční prostředí, což není v zájmu cestujících. Problematičtější tratě existují mezi EU a USA, v rámci EU a dále mezi EU a ostatními třetími zeměmi. Dotyčné letecké společnosti mají nyní tři měsíce na to, aby námitky EK vyvrátily. Námitky byly sděleny devíti členským aeroliniím SkyTeamu včetně ČSA. Sdělení námitek je formálním krokem Komise v antitrustovém vyšetřování. Komise potom rozhodne, zda SkyTeam dodržuje Smlouvu EU o antitrustových pravidlech či nikoliv.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

EK otevírá dialog o přístavní politice - Tři měsíce po krachu Přístavního balíčku II se zahajuje reflexní a konzultační proces na dané téma. Podle komisaře J. Barrota hrají evropské námořní přístavy klíčovou roli v naší strategii hospodářského růstu a zaměstnanosti. Budoucí přístavní politika by měla naplňovat principy společného trhu, podporovat transparentní a nediskriminační investiční praktiky a posilovat roli přístavů v dopravních řetězcích. Po skončení konzultačního procesu chce komise shrnout vyplývající úkoly do předběžného sdělení. Konzultace bude trvat nejméně jeden rok. Velmi naléhavá jsou vodítka pro státní podporu přístavů. Dále je třeba nastolit transparentní pravidla pro finanční vztahy mezi členskými státy a podniky veřejných služeb. Bude také nutno ověřit udělování exkluzivních práv podnikům a možnou dominantní pozici poskytovatelů přístavních služeb.

EU chce ratifikovat konvenci ILO do roku 2008 - Do konce roku 2008 mají členské státy EU ratifikovat novou pracovní konvenci ILO (Mezinárodní organizace práce OSN) pro námořní posádky. EK to navrhuje Radě ministrů dopravy. Kromě toho chce EK, aby ustanovení konvence byla cestou dohody mezi sociálními partnery plně převzata do unijního práva. V únoru se ženevská ILO na konvenci o práci na moři sjednotila. Zahrnuje minimální požadavky na výchovu posádek, jakož i pracovní podmínky a bezpečnost na lodi. Konvence začne platit, až ji ratifikuje alespoň 30 členských států ILO, které představují alespoň 30 % světové tonáže. Potom budou podepsané státy smět ve svých přístavech kontrolovat také lodi z vlajkových států, které konvenci ještě neratifikovaly, a vyžadovat dodržování dohodnutých standardů. S těmito ustanoveními platí konvence ILO rovněž jako základ pro férovou globální konkurenci na moři.

MULTIMODÁLNÍ DOPRAVA

Značka kvality pro terminály v EU? - Pro intermodální terminály v EU by měla být zavedena externí značka kvality, na kterou by do budoucna byla vázána státní podpora. Doporučuje to studie Zlepšení kvality v intermodálních terminálech, kterou vypracovala švýcarská konzultační kancelář RappTrans na dožádání EK. Vedle toho chce EK podpořit zavedení systému benchmarkingu. Měl by měřit provoz terminálů a také převod dat na příslušné dohlížecí úřady. K tomu by se měl vyvinout jednotný standard pro plánování, design, vybavení a nabízené služby. RappTrans měl v rámci studie pod lupou celkem 725 evropských terminálů. Z toho bylo 496 zařízení pro překlad silnice/železnice, 145 zařízení v námořních přístavech a 111 vnitrozemských přístavů. Ty byly odstupňovány podle "evropského významu". Studie navrhuje integrovat terminály označené jako "velmi důležité" automaticky do Transevropských dopravních sítí (TEN). Mezinárodní unie silniční dopravy IRU sestavila na základě studie 20 typických problémů, které se týkají jednak oběhů a jednak struktury terminálů. K tomu uvádí: "Terminály by měly do budoucna více investovat do horizontálního překladu ke snížení časových ztrát." V zásadě by se měla intermodální doprava považovat za element k doplňování silniční dopravy a nikoliv jako prostředek pro dráhy k získání dalších subvencí.

RŮZNÉ

EU a podpora satelitní navigaci - EK chce výrazněji podpořit využívání satelitní navigace. Za tím účelem bude ke konci letošního roku vydána Zelená kniha, která představí možnosti využití satelitního systému Galileo. 30 družic budoucí konstelace pokryje od roku 2010 celou zeměkouli a nabídne zaměřovací přesnost na 1 metr.

Souhlas s joint venture Vopak - Mitsui - EK schválila spolupráci mezi společnostmi Royal Vopak NV a japonským obchodním koncernem Mitsui&Co. Ltd na severoamerickém trhu. Oba podniky spojí na tomto kontinentě své skladové činnosti v podniku joint venture s názvem Vopak ITC. Vopak přinese do podniku devět skladových zařízení, Mitsui jedno. Partneři se podílejí rovným dílem na podniku, který disponuje 3,7 mil. m2 skladových kapacit. Doufají v synergický efekt ve výši až 10 mil. USD ročně.

AUTOR: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
informační databáze CBC/SSL

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí