zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tendr - Modernizace koželužských odpadů

31.07.2006
Odpady
Tendr - Modernizace koželužských odpadů
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660543
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
04.09.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 142 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168413 Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

T168479 Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Slovenská firma Liptospol vypsala tendr na provedení modernizace zpracování koželužských odpadů. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
4.9.2006 - 15:00. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Liptovský Mikuláš: Inštalácia strojov pre kožiarsku výrobu
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Liptospol s.r.o., Priemyselná 1, Kontakt: Priemyselná 1, Do rúk: Doc. Dr. Ing. Boris Palovič, SK-031 01 Liptovský Mikuláš. Tel.: 421 44 5625 251-5. E-mail: palovic@iptospol.sk. Fax: 421 44 5625 256.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.liptospol.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Iný verejný obstarávateľ: § 7 zákona č. 25/2006 Z.z.
Iný predmet: Spracovávanie surových hovädzích koží do wet blue, usní a crustu do finálnej podoby, spracovávanie koželužských odpadov.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Modernizácia spracovania koželužských odpadov.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Tovary.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: 07 - mokrá dielňa Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.
NUTS kód: SK031.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Vznikajúci odpad - strojná glejovka bude sústreďovaná do zásobníka glejovky s kapacitou 30 m3. Z neho pomocou 2 ks čerpadiel na strojnú glejovku táto bude dopraovaná do hydrolyzéra č.1, kde bude ohrievaná a súčasne miešaná. Následne sa cez strojnostierané sito prečerpá do hydrolyzéra č. 2, kde bude proces rozvárania za stáleho miešania ukončený. Strojnostierané sito zabezpečí separáciu nerozvariteľných zvyškov. Rozvarená glejovka bude prečerpaná do deštruktora, v ktorom bude k nej pridávaná kyselina sírová, tento roztok bude v deštruktore nepretržite ohrievaný a miešaný. Okyslená glejovka bude ďalej prečerpávaná do reaktora, ktorý slúži ako medzizásobník okysleného roztoku pred čerpaním do dekantéra. V trikantéri bude prebiehať 3 - fázové delenie roztoku, čoho výsledkom budú: čistý tuk, glejová voda - koagulačný roztok a pevná látka. Čistý tuk sa bude zbierať do predzásobníka a po posúdení jeho kvality sa odčerpá cez stabilizátor do zásobníka na tuk. Geljová voda - koagulačný roztok bude expedovaný odberateľom na ďalšie použitie. Pevná látka bude deponovaná na mestskú skládku.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
50954330 - E006, 29122000 - E006, 29113160 - E006, 29123000 - E006, 29124000 - E006, 29131130 - E006, 29243100 - E006, 29131000.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19 465 000,00 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: ukončenie: 28.2.2007.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Úhrada za dodaný tovar sa uskutoční na základe faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví a dodá do troch dní od dodávky.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Áno.
Sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Osobné postavenie uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 1 písm. a) - h) v súlade s § 26 ods. 2, 3, 4 alebo v zmysle § 128 ods. 1 pri splnení podmienky podľa § 155 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z.z.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač nebol v priebehu roka 2005 v debete.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača, certifikát kvality, doterajšie skúsenosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam dodávok tovarov podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie:
1. Cena. Relat. váha: 90.
2. Lehota dodávania. Relat. váha: 10.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Nie.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 21.8.2006.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
4.9.2006 - 15:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 15.10.2006.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
5.9.2006 - 10:00.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Európsky fond regionálneho rozvoja - 35 %.
Štátny rozpočet - 30 %.
Vlastné zdroje - 35 %.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 5026 4218. Fax: 421 2 5026 4219.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Liptospol s.r.o., Priemyselná 1, SK-031 01 Liptovský Mikuláš. E-mail: liptospol@liptospol.sk. Tel.: 421 44 5625 251-5. URL: www.liptospol.sk. Fax: 421 44 5625 256.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: Podľa § 136 ods. 3 písm. a) - g) a § 138 ods. 5 písm. a) - b) zákona č. 25/2006 Z.z.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.7.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí