zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Anotace nového čísla časopisu Alternativní energie 4/06

01.09.2006
Energie
Anotace nového čísla časopisu Alternativní energie 4/06
Rozšířené obory: alternativní paliva a pohony, tepelná čerpadla, úspory

Alternativní energie IX. ročník


Číslo 4 vyšlo 28. srpna 2006
Číslo 5 vyjde 23. října 2006

Vizionáři nebo donuceni okolnostmi
Zdeněk Kučera

Ceny pohonných hmot stále rostou. Evropská unie nechce dále pokračovat v trendu růstu spotřeby fosilních paliv a staví  čím dál tím větší překážky, které motivují k přechodu na jiná alternativní pohonná média. V létě přijala koncepci nové  evropské dopravní politiky, s níž se zaměřuje na omezení spotřeby energie a snižování negativních vlivů na životní prostředí a snižování závislosti na dovozu. V roce 2007 bude vytvořen strategický technologický plán pro využití energií v dopravě. O dva roky později by měl odstartovat program týkající se ekologicky poháněných dopravních prostředků.

Zdůrazňuje také nutnost posílit dopravu ve městech. V roce 2007 by měla být zveřejněna Zelená kniha o městské dopravě. Členské státy do 9. listopadu 2006 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím motorů (směrnice o emisích EEV).

Návrh směrnice o čistých vozidlech stanovuje členským státům povinnost zajistit, aby 25 % silničních vozidel nad 3,5 t, která byla zakoupena nebo pronajata v daném roce veřejnými orgány a provozovateli poskytujícími přepravní služby na základě koncese nebo povolení od veřejného orgánu, byla čistá vozidla definovaná ve směrnici 2005/55/ES.

 

Hrádecká FVE největší v republice
Jaroslav Peterka
V Hrádku n. Nisou  na Liberecku byla dokončena fotovoltaická elektrárna s výkonem  61 kWp. Během července a srpna. se na ploché střeše objektu základní školy TGM namontovalo 300 fotovoltaických panelů. Aby realizovaný projekt byl největší v ČR, dodatečně se „připrojektovalo“ dalších 5 panelů a výkon FVE Hrádek n. N. tak o 1 kWp překonává výkon Opatova. Fotovoltaické panely mají celkovou plochu 430 m2 a budou v ideálních podmínkách vyrábět 51 000 kWh energie ročně.

 

Netradiční spalovací motor bez výstupního hřídele

doc. Ing. Ondřej Vysoký, CSc.,katedra řídicí techniky, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha

Lineární spalovací motor (linear combustion engine – LCE) je nový typ motoru, který by v popisované problematice hybridních automobilů mohl najít zásadní uplatnění. Kolektiv konstruktérů z katedry řídicí techniky  Elektrotechnické fakulty ČVUT takový motor nejen postavil, ale navrhl i unikátní řídicí systém, s kterým ho mohou udržovat v stabilních pracovních podmínkách libovolně dlouho. Právě tento řídicí systém je základním předpokladem zajištění stabilního běhu motoru. I když se problematikou podobných strojů zabývá několik univerzitních nebo výzkumných středisek v USA, GB, Švédsku, Malajsii i jinde, je zatím dosažení stabilních podmínek práce motoru základním problémem. Samotný princip motoru je popsán i patentován již dříve, ale bez tohoto řídicího systému je motor prakticky nepoužitelný. 

 

Uplatnění motorových biopaliv v dopravě

doc. Josef Laurin, Technická univerzita v Liberci

Na základě  Akčního plánu Evropské komise by měla být ve státech Evropské unie paliva vyráběná z ropy postupně nahrazována částečně biopalivy, zemním  plynem a vodíkem. Podle „Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2003/30/EC z roku 2003 o podpoře  používání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě“ má  ke konci roku 2010 energetický podíl  biopaliv pro dopravu v každém z členských států  Evropské unie činit  5,75 %  a podíl zemního plynu 2 % z energie dodané pro dopravu v benzinech a v naftách. Za  biopaliva  se považují kapalné nebo plynné pohonné hmoty vyráběné z biomasy:  bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol, biodimetyléter, bio-ETBE, bio-MTBE, biovodík, čisté rostlinné oleje a syntetická paliva, jejichž složky byly vyrobeny z biomasy. V krátkodobé perspektivě připadají v České republice v úvahu zejména bioetanol, bio-ETBE a bionafta.

 

Energeticky aktivní dům s nájemnými byty
Walter Braun (přeložil Ján Struška, člen AEE Gleisdorf)
Architekt Dipl. Ing. Walter Braun je  iniciátor srovnávacího projektu sanace dvou bytových domů, je členem správní rady a docentem na Technické univerzitě v Kaiserlauternu).

Společnost GAG Ludwigshafen spravuje 14 000 bytů. V rámci vývojové studie „Sociální město“ byla provedena asanace celkem 108 bytových jednotek. Vzhledem k rozličným způsobům rozpočtování při bilancování podle německého Ustanovení k úsporám energie „EnEV“ a „Balíčku pro projektování pasivních domů (Passivhaus projektierungspacket - 1 - PHPP“) bylo shledáno, že  nejsou k dispozici  žádné srovnatelně vyhodnocené objekty v sanaci. Proto byla v rámci akce, prověřující možnosti zlepšení  energetického stavu sanovaných domů ze starší výstavby, vybrána dvojice domů v Ludwigshafenu na Hohenloogstrasse , která nabízela po provedené sanaci zcela stejné podmínky pro následná srovnávací měření: shodné venkovní klima a tím i shodnou potřebu tepla pro vytápění bytů, stejný počet rodin a tím i shodné nároky na přípravu teplé vody. Rozsáhlé zkušenosti s uplatněním standardu pasivních domů v novostavbách bytové výstavby vytváří základy pro přenášení efektivních technologií i pro jejich uplatňování i při modernizaci stávajícího bytového fondu.

 

Jsou národní indikativní cíle pro OZE reálně splnitelné?

Projekt CEERES
Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o., vedoucí projektu CEERES pro ČR
Ve dnech 19. - 20. června 2006 proběhla ve Varšavě mezinárodní konference s titulem „Potenciál a bariéry pro integraci zdrojů elektřiny a KVET využívajících OZE do energetických systémů“, která byla pořádána jako závěrečná akce v rámci projektu CEERES.  Na konferenci byly prezentovány a diskutovány nejen závěry a výsledky projektu, ale i současný stav v oblasti podpory využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), problémy a bariéry, se kterými se nové členské země EU v této oblasti setkávají a vyhlídky těchto zemí k dosažení indikativních cílů v oblasti využití OZE

Situace v oblasti potenciálů a současného stavu využívání OZE v nových členských zemích EU je velmi různorodá. Technický potenciál se značně liší v absolutních i relativních číslech, a to zejména v závislosti na přírodních podmínkách.  Ve většině zemí je obnovitelným zdrojem s velmi vysokým potenciálem využití pro výrobu elektřiny biomasa, větrná energie a částečně energie z vodních toků.

 

Ekonomické aspekty řešení vytápění pomocí tepelného čerpadla a solárního systému  - 2. část

Ing. Miloslav Mužík
Sluneční kolektory HELIOSTAR 300 a instalované tepelné čerpadlo IVT patří ke špičkovým výrobkům v dané oblasti. Je však pořizovací cena tepelného čerpadla opravdu tak vysoká? Relativně vysoká cena tepelného čerpadla v sobě zahrnuje veškeré náklady, u ostatních zdrojů tepla schované do jiných položek rozpočtu. 

Instalace plynového kotle s bojlerem se pohybuje v rozpětí 50 – 100 tisíc korun. Pro kotel je třeba ale dále zajistit komín a plynovod, což tepelné čerpadlo nepotřebuje. Tyto ceny jsou obvykle připočítány do ceny stavebních prací a činí cca 50 - 80 tisíc korun. Pokud již pozemek přípojku plynu má, věřte, že zvýšila jeho cenu o dalších 60 - 90 tisíc korun. Sečtením těchto položek vzroste skutečná cena za realizaci plynové kotelny na 180 - 280 tisíc korun, což je v průměru o pouhých 150 tisíc korun méně než jsou pořizovací náklady tepelného čerpadla. Tyto peníze se nám však během několika let vrátí na úspoře provozních nákladů a pak již pouze vyděláváme.

 

 

Tepelná čerpadla pro ZOO v Ústí nad Labem
Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT s.r.o.

Instalace tepelných čerpadel IVT v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem byla vyhlášena Ekologickou stavbou roku 2005. Tuto soutěž vyhlašuje sdružení Stavíme ekologicky spolu se  Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem životního prostředí. Cenu získalo sdružení firem SKANSKA a Tepelná čerpadla IVT, které tuto zakázku realizovalo.

Vytápění areálu ZOO Ústí nad Labem patří svým rozsahem i netradičním technickým řešením mezi nejzajímavější instalace s využitím tepelných čerpadel v České republice. Realizace probíhala ve třech etapách a trvala pět let.  V první etapě byl zhotoven vrt pro geotermální vodu, ve druhé byla dodána centrální výměníková stanice pro spodní vodu a první strojovna s výkonem 260 kW, ve třetí etapě byly položeny rozvody po areálu, upraveny topné systémy a dokončeny další čtyři strojovny s tepelnými čerpadly.

 

Mezinárodní spolupráce v oblasti fotovoltaických systémů

CZ – elektronika
Největší světový producent fotovoltaických modulů – firma Sharp uzavřela dlouhodobou spolupráci s východočeskou firmou CZ-elektronika.

 

Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie v Nizozemí
Nizozemské velvyslanectví v ČR ve spolupráci se Senter Novem

Ve spolupráci z Nizozemským velvyslanectvím v České republice připravujeme seriál, v němž chceme našim čtenářům postupně představovat potenciál  nizozemské energetiky v oblasti využívání obnovitelných zdrojů.  Naší snahou je oboustranně představit programy firem, které by mohly využít svých zkušeností při rozvoji moderních technologií.

Nizozemská vláda zařadila efektivitu v nakládání s energiemi a růst využívání obnovitelných zdrojů energie mezi své priority. Základem národní koncepce je mezinárodní spolupráce, jak na evropské tak na bilaterální úrovni.

 V Nizozemí působí politika zaměřená na úspory energie již 30 let, během kterých bylo získáno mnoho zkušeností a byly vyzkoušeny různé nástroje. Dobrovolné dohody, které jsou  uzavírány s průmyslovou sférou, izolační programy pro existující stavby prováděné ve velkém a ekologicky orientované kampaně jsou jen některé příklady úspěšných snah o snížení poptávky po energiích ve všech sférách nizozemské společnosti.

 

Kampaň Evropské komise
Převzato z webových stránek Evropské komise (http://ec.europa.eu)
Od letošního května máme k dispozici internetové stránky Evropské komise s doménou eu, kde čtenář najde řadu informací o činnosti jednotlivých sekcí a o obsahu různých projektů. V průběhu léta byl představen projekt, který reaguje na klimatické změny a poukazuje na činnosti lidstva, které tuto situaci ještě zhoršují.
Na ochraně životního prostředí se musí podílet svými programy státy, firmy, přispět však mohou i jednotlivci změnou svého dosavadního chování.
Evropská komise vyhlásila v létě kampaň i pro jednotlivce- občany Evropy, jak by mohli změněným chováním přispět k ochraně životního prostředí. Kampaň se jmenuje  „I ty ovládáš změny klimatu“. Kampaň tvrdí, že i malé změny v našem každodenním chování mohou pomoci zabránit emisím skleníkových plynů, aniž by ovlivnily kvalitu našeho života. Ve skutečnosti nám šetří peníze.
Program se skládá ze čtyř tématických okruhů: Ztlum. Vypni. Recykluj. Choď., v nichž jsou rady jak se zasadit o zlepšení klimatu na Zemi.

 

Nové větrné megawatty
Břetislav Koč

Letos zatím přibylo na české mapě větrných elektráren sedm nových strojů na třech lokalitách. Mezi obcemi Gruna a Žipotín, nedaleko Moravské Třebové, vyrostly dvě elektrárny DeWind  D4 s výkonem po 600 kW, v Krušných horách u Bouřňáku tři 2 MW stroje Enercon a u Pavlova na Jihlavsku pak byly koncem července vztyčeny dvě elektrárny Vestas V-90, každá s výkonem 2 MW. Instalací těchto větrných elektráren dosáhla suma instalovaného výkonu v Česku 38 MW. V porovnání se sousedními zeměmi, Německem a Rakouskem, je to jen zlomek. V letošním roce chystají investoři ještě stavbu několika dalších strojů, ani po jejich dokončení však celkový instalovaný výkon větrných megawattů zatím nepřevýší hodnotu 50 MW.

 

Rozhodli jste se pro sluneční energii?

Zdeněk Kučera
 Denně se setkáváme v redakci s dotazy našich čtenářů, která z obnovitelných energií je v našich podmínkách nejperspektivnější a nejefektivnější. V oblasti solární energie jsme navštívili východočeskou firmu kde se solární termickou technologií zabývají více než 10 let.  V článku autor rozebírá s výrobci základní vlastnosti kvalitního solárního kolektoru:

vysoce účinná selektivní vrstva absorbéru, nekorodující absorbér z mědi, vana kolektoru z plastu ABS odolná klimatickým vlivům, izolace z minerálních materiálů s vysokou životností, bezpečnostní sklo odolávající prudkým změnám teplot, dlouholetá životnost garantovaná atestem.

 

Zemní výměníky

Ing. Petr Horák, ústav TZB, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Při výstavbě a provozu  moderních domů pro bydlení hraje důležitou roli energie. Do celého procesu výstavby a užívaní domu vstupují různé energie. Dalo by se říci, že pro uživatele je nejdůležitější spotřeba energie pro provoz objektu. Způsobů jak snižovat spotřebu energie v objektech je mnoho. Mnohdy se vychází již z konstrukčního řešení objektu, vhodnou orientací v terénu apod. Další možnosti úspor je použití vhodného technického zařízení budov na straně vytápění a vzduchotechniky, např. solární zařízení tepelné čerpadla a jiné. V případě použití vzduchotechniky v domě,  je možnost využít progresivního prvku, kterým je zemní výměník. Pokud projektant použije v domě vzduchotechniku, je nutné přivádět čerstvý vzduch do tohoto zařízení. Jak známo, tento přiváděný vzduch není vhodný po většinu času v roce z hlediska teplot pro přímé použití a jsou nutné jeho úpravy. Vzduch je třeba buďto chladit nebo ohřívat. K tomu je možné využít strojního zařízení. Další možností je použití zemního výměníku pro tepelné úpravy vzduchu.

 

Správná otopná soustava zvýší účinnost

Ing. Dana Vágnerová, G-TERM
Stejně tak, jako se musí do moderního úsporného automobilu tankovat příslušné (ekologičtější) palivo, nemůže být moderní alternativní zdroj jako například tepelné čerpadlo či kondenzační plynový kotel zapojen do klasické „radiátorové“ otopné soustavy s teplotním spádem 85/75°C. Naopak, zvolený úsporný zdroj musí být navržen a následně provozován  v úzké vzájemné součinnosti s otopnou soustavou. Téměř pro všechny alternativní zdroje – tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a solární systémy navržené na celoroční podporu vytápění platí obecné pravidlo: „Čím nižší je nominální teplota náběhové vody do soustavy ústředního vytápění, tím vyšší je normovaný stupeň využití zdroje tepla“.

Toto  pravidlo alternativních zdrojů nejvíce ctí vodní velkoplošné systémy s nízkou teplotou náběhové vody a rychlou reakční schopností. Jedním z mála takovýchto systémů, který je ověřený a splňuje obě uvedené podmínky, jsou kapilární rohože.
 

Klimatizační jednotky na klíč a na míru
Letošní dlouhá studená zima a následná letní tropická vedra nutí uživatele  stále více  vybírat takovou klimatizační technologii, která dokáže současně eliminovat tepelné zisky a ztráty budovy, zajistit hygienické normy výměny vzduchu po celý rok bez užití dalších přídavných systémů. Stručně řečeno takovou technologii, která při minimálních provozních nákladech a v souladu s požadavky směrnice Evropské rady a parlamentu o energetické náročnosti budov 2002/91/ES  umí zároveň podle potřeb: topit, větrat, chladit

Pražská výrobní společnost se zabývá koncepční konstrukcí  a výrobou klimatizačních jednotek využívajících v režimu topení princip tepelného čerpadla, v režimu chlazení – revers chladícího okruhu, takříkajíc na míru. Podle zadání zákazníka firma vyrobí zařízení na plánované objemové průtoky a externí tlakové ztráty vzduchu, chladící a topný výkon. Také samotné rozměry a konfigurace jednotky jsou  plně flexibilní (při dodržení optimální průřezové rychlosti vzduchu) podle požadavků projektů včetně venkovního umístění, aby co nejméně zabíraly nezbytný prostor.

 

Energeticky pasivní dům v Rychnově u Jablonce n. N.– teplota v interiéru v horkém létě 2006
Martin Jindrák
První polovina nadměrně horkého léta znamenala zatěžkávací zkoušku výše popsaného domu, osazeného cirkulačním teplovzdušným vytápěním a větráním s rekuperací odpadního tepla. Ve spojení se zemním výměníkem tepla byl i v těch nejteplejších dnech do objektu přiváděn vzduch, který po průchodu zemí měl teplotu 13 – 16 °C. Dle předběžných výsledků a výpočtů byl výkon chlazení v této realizaci, bez nutnosti jakékoliv strojní výroby chladu, cca 1300 – 1800 W.

 

Rozdíly v kvalitě a energetické výtěžnosti vrtů pro tepelná čerpadla
Milan Trs
Vrty pro tepelná čerpadla jsou v ČR nejrozšířenějším způsobem získávání geotermální nízkopotencionální energie, absolutně nezávislým na vlivu počasí. Další výhodou je možnost využít jejich konstantní teploty (8 –12 °C) pro chlazení objektů v letním období. Tím se vrtům dodává vyšší tepelná energie, která se zhodnocuje ve formě regenerace vrtů pro zimní období. Aby geotermální vrt byl zhotoven správně a z materiálů k tomu určených, sledují evropské normy a předpisy celé dílo. Rozdíly v provedení a ziskovosti vrtů jsou značné, rozhodující je kvalita práce, zvolená technologie a použité materiály a přípravky.

 

Solárne automobily – podujatia, preteky, rekordy
Michal Ružinský
Přehled nejvýznamnějších světových a kontinentálních závodů solárních automobilů od roku 1985 až do současnosti (okruhy a etapové závody). Rychlost automobilů výrazně přes 100 km/hod. se stala běžnou. Byla podepsána deklarace o zřízení velkých světových závodů, konaných každé 4 roky, z řecké Olympie do dějiště olympijských her, konkrétně v roce 2008 až do čínského Pekingu. V současnosti je ve světě registrováno 115 solárních týmů, které realizovaly přes 300 projektů solárních elektrických automobilů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí