zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

04.09.2006
Energie
Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne xx 2006, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. se mění takto:

V § 6a odst. 11 věta prvá zní: "Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek se musí řídit pravidly pro vytápění a chlazení, dodávku teplé vody a pro regulaci ústředního vytápění stanovenými prováděcím právním předpisem6b).".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA


OBECNÁ ČÁST

a) Důvody navrhované úpravy

Záměr zákonodárců při přijímání zákona č. 406/2000 Sb., kterým bylo zvýšit hospodárnost užívání energií, je naplňován. Rozhodujícím faktorem je zvyšující se cena energií a přirozená snaha odběratelů ušetřit. Uvedený zákon pak vymezuje logický rámec, jak takového žádoucího stavu dosáhnout.
Zákon by měl řešit hlavně případy, kdy nemůže být záležitost vyřešena dohodou. Předložená novela vychází právě z požadavků a zkušeností, které získali odběratelé tepla (majitelé bytových domů) při dosavadní praxi omezování spotřeby i při aplikaci různých způsobů regulace. Aktuální situaci konkrétního domu vyhovuje mnohdy lépe některý jiný způsob regulace než předpokládaná regulace pomocí automatických regulačních ventilů s termostatickými hlavicemi. Ty nejsou plně využity např. v místnostech obrácených k severu, kde nedochází k tepelnému zisku při osvětlení sluncem, jsou také přirozeně poruchové (za závadu lze považovat i nesplnění požadavků na složení a jakost otopného nosiče /vody/ v systému), někdy dokonce působí přímo proti jiným typům regulace - např. změny teploty otopného nosiče v závislosti na aktuální venkovní teplotě a denní době (teplotní útlum v noci).
Navrhuje se proto, aby, podobně jako u pravidel pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, mohli nájemci bytů nebo vlastníci jednotek, v případě kvalifikované dvoutřetinové většiny, zvolit odlišnou metodu i u regulace ústředního vytápění. Přitom nebude třeba měnit jinou část zákona ani prováděcí vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb.
S ohledem na skutečnost, že navrhovaná úprava byla již součástí novely zákona pod č. 694/2004 Sb. a osvědčila se, navrhuje se takovou možnost do zákona opětovně začlenit. Rovněž proto, že instalace termoventilů před výměnou oken a zateplením domu by byla vždy nehospodárná. Stanovená lhůta pro jejich povinnou instalaci (pod sankcí!) vyprší koncem roku 2006, úprava, bude-li provedena, je tedy naléhavá.

b) Soulad navrhované úpravy s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami

Navrhovaná úprava řeší oblast, která není upravena mezinárodními smlouvami a je ve výhradní kompetenci právního pořádku České republiky.

c) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy na státní rozpočet

Navrhovaná změna zákona nevyvolá žádné nároky na státní rozpočet nebo veřejné rozpočty. Nebude mít dopady na životní prostředí. Nehrozí ani plýtvání energií, protože přirozená regulace daná cenou a dalšími opatřeními se již vžila. Návrh zachovává plné respektování limitní nepřekročitelné hodnoty při odběru energie.

Předkladatel navrhuje, aby v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byl s návrhem zákona vysloven souhlas již v prvním čtení. Důvody tohoto návrhu jsou časová naléhavost a stručnost právní úpravy.


II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K § 6a:
Navrhuje se rozšířit výčet úprav v systému vytápění a odběru teplé vody, o kterých může rozhodovat kvalifikovaná většina vlastníků nebo nájemců jednotek, i o regulaci ústředního vytápění.

V Praze dne 15. srpna 2006


Václav Exner, v. r.
Miroslav Opálka, v. r.
Marta Bayerová, v. r.Platné znění části zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§ 6a
Energetická náročnost budov


(11) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek se musí řídit pravidly pro vytápění a chlazení, a dodávku teplé vody a pro regulaci ústředního vytápění stanovenými prováděcím právním předpisem6b). Pravidla se nevztahují na
dodávky uskutečňované výhradně pro vlastní osobní spotřebu,
dodávky uskutečňované pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku,
dodávky uskutečňované pro byty, při souhlasu aspoň dvou třetin nájemníků nebo vlastníků těchto bytů s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem6b) a neohrožení zdraví a majetku

_________________
6b) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji měřícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Číslo Krátký název Typ tisku Stav projednávání
 20/0  Novela zákona o hospodaření energií - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí