zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Žádosti a oznamování v oblasti chlazení, povolení k zacházení s chladivy

15.09.2006
Ovzduší
Legislativa
Žádosti a oznamování v oblasti chlazení, povolení k zacházení s chladivy
Žádosti a oznamování údajů.. dle zákona o ovzduší

Oznamovací povinnosti
Podle § 32 odst. 4 zákona o ovzduší jsou do 28. února každého roku povinny podávat hlášení všechny osoby oprávněné k podnikání, které v předcházejícím roce zacházely s regulovanými látkami.

Závazné formuláře obsahuje nařízení vlády č. 117/2005 Sb. a jsou rovněž vystaveny na webu MŽP pod heslem "Formuláře pro hlášení a evidenci".

Povolení k zacházení s regulovanými chladivy
Povolení podle § 29 odst. 1 a 2 zákona se m.j. týká rovněž některých servisních mechaniků a organizací v oboru chladicí a klimatizační techniky.

Mezi činnosti, které podléhají povinnosti vlastnit povolení (§ 4 odst. 1 písm. c) NV č. 117/2005 Sb.) patří:
- servisní činnost zařízení s obsahem regulovaných látek, která je spojena se zásahy do chladicího okruhu (odsávání, recyklace chladiva, doplňování chladiva)
- znovuzískávání (odsávání) regulovaných látek při servisu zařízení
- recyklace nebo regenerace regulovaných látek (přečištění a následné opětovné použití)
- znovuzískávání (odsávání) regulovaných látek při likvidaci starých zařízení, která nelze z technických důvodů přepravit na sběrné místo

Typy činností s regulovanými látkami, na které se nevztahuje povinnost vlastnit povolení:
- nákup regulovaných látek z jiných členských států EU
- prodej regulovaných látek do jiných členských států EU
- nákup a prodej regulovaných látek v České republice
- skladování regulovaných látek za účelem nákupu a prodeje
- přeprava regulovaných látek
- přeprava vyřazených výrobků chlazení na sběrná místa
- shromažďování vyřazených výrobků chlazení a jejich předávání k recyklaci výrobků

Mezi činnosti, které nelze vykonávat na základě povolení k zacházení s regulovanými chladivy a na které je požadován jiný typ povolení, patří:
- znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků (recyklace lednic) (§ 4 odst. 1 písm. c) NV č. 117/2005 Sb.)
- zneškodnění regulovaných látek (spalování) (§ 4 odst. 1 písm. d) NV č. 117/2005 Sb.)
- znovuzískávání regulovaných látek ze zařízení určených k likvidaci, která lze předat na příslušné sběrné místo (§ 4 odst. 1 písm. c) NV č. 117/2005 Sb.)

Náležitosti žádosti
Žádost se podává formou dopisu, nebyl stanoven žádný závazný formulář. Podle nařízení vlády č. 117/2005 Sb. o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy jsou k žádosti o povolení k zacházení s regulovanými chladivy požadovány následující náležitosti:
- u fyzických osob oprávněných k podnikání obchodní firmu, popřípadě jméno nebo jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, místo podnikání, datum narození a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky nebo adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, u státních občanů České republiky, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, a cizinců provozujících živnost na území České republiky za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, se uvede adresa bydliště v cizině; u právnických osob obchodní firmu, popřípadě název, právní formu, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
- jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, odpovědného zástupce právnické osoby, popřípadě též fyzické osoby oprávněné k podnikání,
- ověřená kopie výučního listu oboru chladicí technika (nebo doklad o absolvování technického VŠ studia) a čestné prohlášení o délce praxe a náplni práce (delší než dva roky); pokud je délka praxe nad 5 let, výuční list není požadován
- adresa místa skladování regulovaných látek před jejich předáním k e zneškodnění
- místo výkonu činnosti (lze napsat např.: "dle přání zákazníka, v některých případech pak na adrese: ………")
Obsah žádosti je podbrobně stanoven nařízením vlády č. 117/2005 Sb.

Revizní technik
Náležitosti žádosti o zápis do registru revizních techniků jsou obsaženy přímo v § 29 odst. 4 zákona s výjimkou dokladů o kvalifikaci, které stanovuje nařízení vlády č. 117/2005 Sb. Revizním technikem se může stát pouze fyzická osoba a to jak osoba oprávněná k podnikání, tak i zaměstnanec firmy. Registr bude veden od data účinnosti prováděcího právního předpisu a na získání osvědčení o absolvování kurzu revizních techniků je stanovena přechodná lhůta do konce října 2005. Náležitosti žádosti jsou následující:
- Jméno, příjmení, IČ (pokud bylo přiděleno tak i adresu místa podnikání)
- Datum narození, trvalý pobyt
- IČ zaměstnavatele (název firmy a kontaktní údaje zaměstnavatele)
- Ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo dokladu o ukončení VŠ studia (technické obory)
- Čestné prohlášení o délce praxe a náplni práce (déle než 4 roky)

Pozn.: NV č. 117/2005 Sb. rovněž umožňuje ve specifických případech přechodné lhůty s ohledem na splnění kvalifikace.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí