zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek

11.09.2006
Legislativa
IPPC
Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek
Počet látek evidovaných v E-PRTR se zvýší na 91, což je o 41 látek více než je v EPER a o 5 látek navíc

Dne 4.2.2006 bylo v Ústředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Takzvaný Evropský PRTR (nebo E-PRTR) nahradí v současnosti fungující Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER). EPER byl zřízen rozhodnutím Komise 2000/479/ES.

Porovnáním obou registrů (E-PRTR a EPER) je zřejmé, že největší změny se budou týkat:

-      počtu povinně evidovaných látek,

-      přechodu od sledování emisí ke sledování úniků znečišťujících látek (tzn. sledování jakéhokoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí – budou tak sčítány běžné i havarijní úniky znečišťujících látek dohromady),

-      složek životního prostředí, ve kterých budou úniky znečišťujících látek sledovány,-      snížení některých ohlašovacích prahů,

-      sledování přenosů (odpadů a odpadních vod),

-      počtu sledovaných činností,

-      monitoringu rozptýlených zdrojů emisí,

-      ohlašovacího cyklu a dostupnosti údajů.

Počet látek evidovaných v E-PRTR se zvýší na 91, což je o 41 látek více než je v EPER a o 5 látek navíc oproti požadavkům Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (přidány byly fluoranthen, hexabromobifenyl, oktylfenoly, isodrin a benzo(g,h,i)perylen). Nově bude zavedeno hlášení úniků znečišťujících látek do půdy a sledování přenosů (EPER sleduje pouze emise do ovzduší a vody). U některých již evidovaných látek došlo ke snížení ohlašovacích prahů (např. u dioxinů a furanů). Na rozdíl od EPER nebude E-PRTR již striktně svázán se směrnicí o integrované prevenci (96/61/ES) prostřednictvím sledovaných činností. Činností sledovaných novým registrem bude výrazně více (zařazeny budou např. rotační mlýny na uhlí, podpovrchová a povrchová těžba, čistírny městských odpadních vod, činnosti související se zpracováním dřeva, zařízení na stavbu lodí, intenzivní chov ryb). Rovněž se započne s důkladným monitoringem rozptýlených zdrojů emisí. Členské země musí upravit své národní registry a upravit ohlašovací procesy do podoby odpovídající nařízení o E-PRTR. Vše se musí odehrát v poměrně krátké době, neboť prvním ohlašovacím rokem (rok, za který se sbírají data) bude rok 2007. Nařízení je aplikovatelné okamžitě a jako celek. Evropskou komisí je nicméně podporováno vedení širších a rozsáhlejších registrů. Přijetí nařízení o E-PRTR bude mít významný dopad i na český integrovaný registr znečišťování (IRZ). Změní se rozsah IRZ, některé sledované údaje (zejména počet evidovaných látek stoupne na 93 – 91 styren a formaldehyd) a okruh povinných osob. Poprvé budou povinné osoby hlásit data podle nového evropského nařízení za rok 2007 v roce 2008.V současnosti je Ministerstvem životního prostředí připravován legislativní předpis (zákon o integrovaném registru znečišťování), kterým by měly být upraveny specifické aspekty ohlašovacího procesu do IRZ a další náležitosti. Nařízení kromě založení E-PRTR mění i dvě směrnice – směrnici o integrované prevenci a směrnici o nebezpečných odpadech. Ve směrnici o nebezpečných odpadech bude zrušen v článku 8 odstavec 3, který ukládá členským zemím povinnost ohlašovat informace o nebezpečných odpadech. Ve směrnici o integrované prevenci bude zrušen v článku 15 odstavec 3 ukládající podávat Komisi hlášení o zdrojích znečišťování životního prostředí.Na základě článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek musí Evropská komise (EK) vypracovat příručku na podporu provádění E-PRTR, která by měla členským zemím usnadnit implementaci nového registru. Od konce roku 2005 proto EK ve spolupráci s členskými zeměmi, průmyslovými a nevládními organizacemi příručku připravuje. Definitivní podoba by měla být členským zemím k dispozici nejpozději v září 2006 a to i v českém jazyce, neboť čeština byla vybrána mezi deset jazyků EU, do kterých se příručka bude překládat.Znění nařízení o E-PRTR si můžete v českém jazyce přečíst na následující adrese (europa.eu.int).Návrh příručky pro implementaci E-PRTR (v českém jazyce) si můžete přečíst  v příloze.Návrh příručky pro implementaci E-PRTR (v anglickém jazyce) si můžete přečíst v příloze.Veškeré podrobnosti naleznete na www.irz.cz. Autor: Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí, 18.6.2006

Zdroj: www.ippc.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí