zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NEBEZPEČNÉ ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ – HROZBA A PROBLÉM.

08.09.2006
Odpady
NEBEZPEČNÉ ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ – HROZBA A PROBLÉM.
Problematiku nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví lze pokládat za  interdisciplinární  úkol.

Rostoucí riziko nebezpečných  odpadů ze zdravotnictví je vyvoláno nejen novými infekčními epidemiemi (vlivem mutací infekčních virů), jejich rychlostí šíření, ale také dynamickým rozvojem medicíny, zdravotnických a hygienických prostředků. Eliminace  vlivu těchto faktorů vyžaduje nové systémové metody řešení, např. v logistice  a zejména vzdělávání zdravotnického i ostatního personálu. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví je průmysl s obratem přes 1 mld. Kč, na kterém se podílí přes 200 000 pracovníků, kteří mohou být při manipulaci s nebezpečným odpadem ze zdravotního hlediska potencionálně ohroženi.

Není to  rostoucí hrozba?

Problematiku nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví lze pokládat za  interdisciplinární  úkol.

Nejvýznamnější je zřejmě hledisko infekční. Vzhledem k možné rychlosti šíření je z globálního pohledu potenciální hrozbou  každá infekce identifikovaná kdekoliv ve světě. I při stále dokonalejších hygienických opatřeních se případné chyby a nedostatky ochranného systému ve zdravotnictví vždy musí řešit. Rychlý rozvoj poznání v medicíně akceleruje ještě více inovace a nabídku nových léků a zdravotnických prostředků. 

Celý tento »nápor« nových poznatků a hrozeb  by měl zvládnout zejména zdravotnický personál ve svých horizontálních i vertikálních strukturách. Rozpor mezi nároky a společenským oceněním zdravotnických profesí vyvolává růst fluktuace, nedostatek pracovníků, internacionalizaci  personálu a zejména pak permanentní  potřebu jeho školení.

Z Bruselu  je preferována podpora edukace různých profesních nebo sociálních skupin ve zvolených oblastech, ale autory a tutory pro podporované programy si každý příjemce podpory musí zajistit sám. U nás jsou tyto evropské programy zatím relativně složitým systémem financovány ministerstvy a krajskými orgány.

Jak však definovat cíle a strategií systémového řešení nakládání s nebezpečnými odpady ve zdravotnictví? Nejde zatím v oblasti odpadů jen o dohánění poznání reality a  nesystémovou implementaci různých opatření?

Je to průmysl?

Rozsah oboru nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady   (dále NO) lze dokládat na základě nekomplexních a relativně zastaralých statistických údajů (v červnu 2006 jsou k dispozici na serveru statistiky údaje z roku 2002). Přímo ve zdravotnictví je aktivních zhruba 25.000 subjektů. Pokud z hlediska produkce NO ze zdravotnictví k tomuto počtu doplníme přibližně 12.000 subjektů (např. léčebny dlouhodobě nemocných, lékárny, různé salony, hygienické služby  aj.)  přesáhne počet producentů  NO čísla 37.000.

Největšími producenty NO jsou lůžková zařízení s přibližně 120.000 lůžky, u kterých se uvádí produkce  odpadů od 150 do 1000 kg na lůžko za rok.

Vzhledem k neslučitelnosti zdravotnické a »odpadářské« kategorizace původců NO a účinnosti statistiky lze jen odhadovat roční množství »produkovaných« NO v rozsahu 25 tis. tun (podle statistiky) až 40 tis. tun (podle odhadu).  Asi 75 %  NO je odstraňováno spalováním (přímo jako NO nebo jako dekontaminát), 25 % NO je dekontaminováno. Oficiálně na skládkách jako dekontaminát skončí 9-12 % NO. Jako recykláž skončí na skládkách zhruba až 7 % NO.

V  kontejnerech na odložená léčiva v lékárnách  skončí ročně  přibližně 200 tun léčiv, z toho jen v Praze kolem 42 tun.  Zhruba stejný objem léčiv je zřejmě likvidován jinak.

Obrat finančních prostředků realizovaných v souvislosti s nakládáním s NO lze v přímo vynaložených nákladech  odhadnout na částku 350 mil. Kč a v nepřímo vynaložených nákladech na více než  1 mld. Kč.

Pokud se pokusíme postihnout počet pracovníků, kteří jsou potenciálně ohroženi NO (zdravotnictví, hyg. služby, lékárny aj,)pracují v oboru nakládání s NO (manipulace, recyklace, dekontaminace, spalování, skládkování apod.) nebo svou činností přijdou do styku přímo s NO, nebo řeší problematiku NO (policie, celníci, decizní orgány, hasiči  aj.), je možné v prvém přiblížení  odhadnout jejich  počet  na  200.000.

Lze si položit otázku – jaká je odborná kvalifikace těchto pracovníků v oblasti nakládání s NO?

Lze říci, že základní kvalifikace většiny pracovníků v celé hierarchické struktuře je založena kromě samostudia jen na úrovni školení BOZP. Tento závěr vychází z poznání situace v předních českých  zdravotnických zařízeních.

Nástroje  k minimalizaci rizik

Zdravotnická zařízení a další podobná zařízení jsou specifická tím, že prakticky všechny materiální vstupy se po použití stávají odpady. 

Na základě dlouhodobých rozborů složení, lze vyvodit, že v nebezpečných odpadech ze zdravotnictví představují největší podíl obaly, jejichž množství se dá odhadnout na 40 až 70 % obsahu.

Za hlavní nástroje k minimalizaci rizik a problémů nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví lze pokládat edukaci, tj. zvyšování kvalifikace v dané problematice, a systémová opatření legislativní a  věcná.

V oblasti cíleného zvyšování kvalifikace již byly zahájeny první kroky firmou ELSYST s.r.o., která je v Praze největší firmou zabývající se sběrem NO ze zdravotnictví. Firma získala grand, který je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu hl.m. Prahy, na projekt s názvem „Manipulace s nebezpečnými odpady, zejména ze zdravotnictví“.

Projekt je postaven na zajištění vzdělávání pracovníků z různých oblastí pracovních činností,kteří přicházejí do styku s nebezpečnými odpady, které mají souvislost se zdravotnictvím.   

V současné době probíhají pilotní kurzy projektu, v kterých jsou školeni budoucí školitelé. Tito vyškolení pracovníci by pak měli zajistit přenesení získaných znalostí na své podřízené pracovníky tak, aby povědomí o NO a jejich rizicích „zasáhlo“ co největší počet pracovníků, kteří se denně dostávají do styku s NO.

Představa řešitelů projektu je od příštího roku dána, úpravou zákona 309/2006 Sb, kterým se upravuje zajištění BOZP s platností od 01.01.2007. Touto úpravou se stanoví nutnost proškolení, z hlediska BOZP, u všech pracovníků, kteří přicházejí, nebo mohou přijít při své pracovní činnosti do styku s nebezpečnými odpady.

Více informací je možno získat na www.elsyst.cz, telefonech  284 688 635-640 nebo dotazem na e-mail: kubicek@elsyst.dtnet.cz

Ing. Miroslav Brejcha,

Elsyst s.r.o. Praha

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí