zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uvědomují si brněnští radní následky?

19.09.2006
EIA
Uvědomují si brněnští radní následky?
Některé sdělovací prostředky v ČR dne 3.8.2006 uvedly ve výtahu z informace Stálého zastoupení SPCR Brusel - červenec 2006/4 pro veřejnost ČR nepřesně a zkresleně výsledek jednání Evropské komise (EK) z oblasti ochrany životního prostředí a o účasti veřejnosti při jeho řešení. Výsledek byl v mediích interpretován pouze jako pokárání EK, což je zcela nepravdivé. Níže uvádím úplné znění závěrů EK k této problematice:

"Účast veřejnosti a nevládních organizací při schvalování projektů z hlediska ochrany životního prostředí bude posílena, a to na základě souhlasu ministrů čl. států EU s principy tzv. Arhuzské konvence. Ministři ovšem odmítli dát těmto subjektům právo pohnat členské státy k soudu. Podle nového nařízení budou instituce EU povinny zajistit pro veřejnost informace o dopadech projektů na ŽP a brát v úvahu účast veřejnosti při schvalování plánů nebo programů vztahujících se k ŽP. Nařízení požaduje informovat veřejnost zejména o zprávách o stavu ŽP (vzduch, voda, půda atp.), o legislativních opatřeních, plánech a programech ovlivňujících ŽP a o analýzách dopadu projektů na ŽP. Nařízení nabývá účinnosti svým publikováním v úřední sbírce EU."

Viz: www.consilium.europa.eu

V současné době je z tohoto hlediska nezbytné vysokou pozornost veřejnosti věnovat řešení parkování a parkovišť vozidel, zejména v centrech měst. Parkoviště, zejména pak vjezdové parkovací domy (VPD) v centrech měst jsou přímým a trvalým stacionárním zdrojem emisí z výfukových plynů. A to se všemi velmi vážnými neekologickými důsledky v ovzduší pro zdraví občanů v přilehlém okolí v daném místě.V blízkosti takového soustředění vozidel se totiž zvyšuje nebezpečí karcinomu pro občany v okolí 6x. Podle údajů ze SRN se při zaparkování a vyparkování lks vozidla spotřebuje 0,3l pohonných hmot. Je známo, že z 1litru benzinu se vytvoří cca 2,5 kg NO2. Tento údaj až hrozivě souvisí s kontaminací ovzduší emisemi, jejichž součástí jsou stovky chemických látek s různými účinky na člověka. Ze zdravotního hlediska mezi nejvíce sledované patří skupiny: oxidy dusíku (NOX) radikály, ozon (O3), těkavé organické sloučeniny a těžké kovy. Řada z nich je považována za karcinogenní látky.

Podívejme se na schválený plán VPD Radou města pro centrum v Brně:

VPD v Brně na ul.Kounicově byl nedávno postaven přímo v centru města Brna s kapacitou vozidel 400 a počítalo se zde při projekci s obratem 1500 vozidel za den. Nic na věci nemění, že tuto kapacitu dosud nedosáhl. Ve VPD Kounicova ul. se tedy spotřebuje denně bodově v jenom místě až 450 l pohonných hmot(dále jen PHM) . To znamená, že VPD Kounicova ul. vyprodukuje denně 1125 kg NO2 a tedy ročně 410 625 kg NO2. Ale pokračujme dál. Na Moravském nám. je plánován VPD s kapacitou 500 vozidel. Zde lze předpokládat možný dvojnásobný obrat kapacity.To představuje 300 l PHM denně, bodově 750 kg NO2 denně a 273 750 kg NO2 ročně. Před Janáčkovým divadlem je plánován a v tichosti projekčně připraven VPD pro 600 vozidel, s možným dvojnásobným obratem kapacity. To tedy představuje 360 l PHM denně a bodově i zde představuje denně 900 kg NO2 a ročně 328 500 kg NO2. Poblíž na ul.Rooseveltově je plánován VPD o kapacitě 500 vozidel s možným dvojnásobným obratem kapacity.To zde představuje 300 l PHM denně a bodově denně 750 kg NO2, ročně 273 750 kg NO2. Na Benešově ul. se staví CD PALAC, kde je situován VPD s kapacitou 750 vozidel s možným dvojnásobným obratem kapacity. Zde to tedy představuje denně 450 l PHM, denně 1050 kg NO2 a ročně 383 250 kg NO2 . Na druhé (levé) části ul. Benešové je plánován VPD s kapacitou 750 vozidel s možným dvojnásobným obratem kapacity. V tomto případě to představuje denně 450 l PHM a bodově denně 1125 kg NO2, ročně tedy 410 625kg NO2. Na Malé Americe je plánován VPD pro 500 vozidel. Zde je možný dvojnásobný obrat vozidel. To představuje 150 l PHM denně, denně 375 kg NO2 a ročně 136 875 NO2. A znovu v další části centra města na ul. Panenské je opět v tichosti vyprojektován VPD o kapacitě 300 vozidel s možným dvojnásobným obratem kapacity. To představuje denně 180 l PHM a bodově denně 450 kg NO2, ročně 164 250 kg NO2.V budoucím kulturním centru města na ul. Veselé je plánován VPD s kapacitou 550 vozidel. Zde lze počítat s obratem trojnásobné kapacity vozidel. To zde představuje denně 495 l PHM a bodově denně 1237 kg NO2, což ročně činí 44 550 kg NO2. Na ul. Kopečné je plánován VPD s kapacitou 300 vozidel. Vzhledem k malé výhodnosti dislokace VPD ponechejme tuto kapacitu. To představuje denně 90 l PHM, taktéž denně 225 kg NO2 a ročně 82 125 kg NO2. Vzhledem k prostorovým problémům pro realizaci VPD je jen z toho důvodu zaznamenán zde možný zájem o realizaci APD.

Tento výčet plánovaných VPD v centru Brna společností Brno Parking, a.s. pro obyvatele centra Brna představuje denně spotřebovaných cca 3225 litrů pohonných hmot jen na parkování a vytvoření denně 8062,5 kg NO2 a ročně 2 942 812,5 kg NO2.

NO2 je i nadále hlavní příčinou globálního oteplování. Schopnost rostlin vstřebávat NO2 je horší než původně vědci předpokládali. Světové lesy dokáží pojmout jen třetinu NO2 a dalších škodlivin. Pro úplnost bychom asi měli připočítat vliv vnějších hromadných parkovišť ve městě a parkování v ulicích. Výsledek vlivu VPD je však z hlediska zdraví obyvatel zejména centra Brna , jak je zřejmé, ovšem zásadní!

Taková je hrůzná realita v Brně, která je vůči občanům nastolována! Je samozřejmé, že kromě tvrdých úderů do ekologie města vnáší VPD navíc podmínky pro krádeže, násilí, ale i nebezpečí nemalých obětí na lidských životech v případě výbuchu VPD. To všechno APD znemožňují! Domnívá-li se někdo v Brně, možná že tomu je tak i v jiných městech v ČR, že vedení města vychází z bezstarostného podvědomí "u nás se to přeci nemůže stát" či pouze z neznalosti? Nikoli!

V Brně nikoli! Všichni odpovědní představitelé v Brně byli a jsou plně informováni jak o kladných vlastnostech automatizovaných parkovacích domů (APD), tak o důvodech a potřebě jejich realizace právě a především v centrech měst, ale i o možnosti dotací z prostředků EU na jejich realizaci, tak i o zásadních nedostatcích VPD, včetně ekologických.

Magistrátní koncepce výstavby parkovišť v Brně nebere ohled na zkušenosti ze zahraničí, které vedení některých jiných měst v ČR již dokáží brát ve svých plánech v úvahu. Automatický parkovací dům české firmy KOMA, který byl nedávno postaven v Ostravě-Svinově, mimo jiné prokazuje, že se na jeho výstavbě podíleli i brněnští stavebníci! Brněnští radní se místo prosazení moderní a ekologické parkovací koncepce pro střed města neodůvodněně zčásti vzdali odpovědnosti za to, jak bude střed města Brna vypadat, a koncepci APD zcela naopak cestou Brno Parking, a.s.doporučují uplatnit pouze v okrajových sídlištích. Tam se sice hodí také, ale funkce APD zde bude spíše jen noční a neodstraní potřebu ekologických parkovacích míst ve středu města, kam lidé ze sídlišť přes den dojíždějí za prací, a ani zde neulehčí škodlivým exhalacím. Magistrát města Brna založil společnost Brno Parking, a.s., které dal absolutní kompetence v rozhodování pro celé centrum Brna 300 m přilehlých definovaných ulic o dislokaci a typu parkovacích domů. Vedení města Brna neuložilo této společnosti postupovat v souladu s podepsanými mezinárodními závazky ČR, ani se nepostaralo o vytýčení moderní koncepce brněnského parkování. Uvedená společnost Brno Parking, a.s. na místo cílené dislokace APD do centra města Brna bezohledně, cíleně a v tichosti naopak dislokuje do centra Brna právě VPD se všemi hrůznými následky, jak je zřejmé z výše uvedeného. Stala se zřejmě záštitou tzv. "betonové lobby" v Brně a jejích zisků ze zakázek VPD, neboť jsou v ní i tyto firmy sdruženy. To je jako cílené bodové bombardování města karcinogenními exhalacemi a cílený útok na zdraví lidí ve středu tohoto města! Situace v městě Brně vyžaduje, aby se veřejnost dozvěděla, že jsou zde cílevědomě v zájmu zisků "betonové lobby" a bez ohledu na zdraví občanů města porušovány i mezinárodní závazky ČR.

Brněnská radnice prosazuje chybnou koncepci. Je to způsobeno mimo jiné i tím, že nejsou vyhodnocovány ekologické dopady projektů a investičních záměrů ještě před jejich schválením, a to za účasti veřejnosti, jak požaduje EK. Právě na vedení města padá plná a přímá odpovědnost za situaci, kterou kritizuje EK. Veřejný zájem obyvatel města Brna těmito plány naplňován nepochybně není. Avšak fakta o odpovědnosti města a současných představitelů vedení města Brna za tento stav jsou nepopiratelná! Uvedené skutečnosti nechť jsou varováním a poučením pro zastupitelstva a magistráty ostatních měst v ČR.

Brno

Rudolf Kunzmann
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí