zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Skrytý potenciál brownfields

25.09.2006
Geologie
Skrytý potenciál brownfields
Jedna z mnoha definic brownfields uvádí, že ... jde o nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, je zanedbána a případně kontaminována.
Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské či jiné aktivity. Tento stav lze řešit obnovením původní funkce nebo novým typem využití, v každém případě procesem regenerace.

VEŘEJNÝ ZÁJEM

Podle Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj je využití brownfields veřejným zájmem. Předurčuje k tomu fakt, že se jedná o zastavené území, s komunikacemi, sítěmi, dopravní obsluhou, tedy o levnější provoz, i když složitější postup.

Zatímco investiční konkurent - greeenfields, tj. stavba na zelené louce - je snazší, ale vyžaduje náklady navíc - na zábor zemědělské půdy, přírodního prostředí a budování infrastruktury.

Veřejná podpora brownfields musí být ovšem legislativní, regionálně koncepční, investorská, ale také sociální a politická.

Rovněž nezisková organizace IURS (Institut pro udržitelný rozvoj sídel) si stanovila cíl prosadit řešení brownfields, dokonce to pojímá jako národní prioritu. Usiluje o jejich znovuvyužití v národní i sektorové úrovni, o co nejširší a koordinovaný přístup.

Z POHLEDU PRÁVA

Brownfields je téma vysoce komplexní, protože je záležitostí multidisciplinární, meziresortní, znamená prolínání veřejné a soukromé sféry. Stejná charakteristika se týká legislativy - představuje mix českého práva veřejného i soukromého, hmotného práva a procedurální úpravy, mezinárodního práva (čerpání prostředků z fondů EU).

Jelikož se s brownfields pojí ožehavé právní souvislosti, doporučuje se multidisciplinární audit (projektový a právní), ošetření právních rizik při realizaci projektu a smluvní ujednání při akvizici brownfields.

URBÁNNÍ EKOLOGIE

V EU má tzv. urbánní ekologie vysokou prioritu. U nás se touto problematikou zabývá ministerstvo životního prostředí, které má zastřešit meziresortní skupinu (zastoupení ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy, ministerstva sociálních věcí a Fondu národního majetku.

Projekty MŽP jsou zaměřeny na přípravu krajinné politiky a zahrnují i podporu znovuvyužívání brownfields.

Státní politika životního prostředí počítá s výrazným omezením staveb na zelené louce. V tomto smyslu probíhá spolupráce se Státním fondem životního prostředí, který tuto myšlenku podporuje v rámci dílčích programů. Patří sem péče o urbanizované prostředí, o krajinu, o revitalizaci říčních systémů, o přírodní prostředí a spolupráce při odstraňování starých ekologických zátěží.

SNAHA O OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

Doposud většina zahraničních investic do nemovitostí určených pro průmyslovou výrobu míří na greenfields. Tento trend se v poslední době snaží státní agentura CzechInvest ve spolupráci s MPO ČR změnit ve prospěch znovuvyužití brownfields. Na základě studie financované ještě z programu Phare došlo ke zmapování 1000 lokalit brownfields v Severočeském a Moravsko-slezském kraji. Nejčastěji se vyskytujícími typy brownfields byly vedle průmyslových a těžebních (povrchové doly nebyly zahrnuty) i zemědělské, obytné či bývalé armádní pozemky. Na základě průzkumů v těchto dvou nejvíce postižených regionech byl proveden odhad rozsahu brownfields pro celé území ČR.

VYHLEDÁVACÍ STUDIE

V současné době agentura CzechInvest spolu s jednotlivými kraji zpracovávají tzv. "Vyhledávácí studii brownfields" pro celém území ČR. Do konce roku 2006 tak bude k dispozici ucelený přehled brownfields v České republice, který bude jak podkladem pro specifikaci strategie regenerace brownfields, tak z této databáze budou moci být vybírány projekty pro regeneraci a rozvíjení dalších investičních příležitosti pro developery a investory.

Výsledky vyhledávací studie budou také sloužit k vytipování projektů, které bude možné podpořit v rámci existujících i plánovaných programů podpory či grantových schémat především pro příští programovací období 2007 - 2013 a případně také pro vypracování národní strategie regenerace brownfields v České republice.

Na základě již ukončených studií a předběžných výsledků z ostatních krajů lze odhadnout, že na území České republiky se vyskytuje asi 12 000 ha brownfields. V současné době se zpracovávají statistiky jednotlivých krajů, proto nelze publikovat konečná čísla, ale pouze dílčí výsledky, které podávají zatím obecnou představu o dané problematice. Konečné výsledky budou publikovány po skončení vyhledávací studie.

Dnes lze tedy s odhadem stanovit rozdělení brownfields na území ČR následovně:

- 30 % průmyslové,

- 35 % zemědělské,

- 7 % armádní,

- 10 % občanská vybavenost,

- 5 % bydlení,

- 13 % ostatní.

Dále lze konstatovat, že více než 60 % brownfields není ekologicky zatíženo a více než 65 % je v soukromém vlastnictví.

KONKRÉTNÍ PROGRAMY

Systém veřejné podpory na trhu nemovitostí zahájilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se státní agenturou CzechInvest a místními municipalitami již od roku 1998.

Projekty regenerace je možné podporovat v rámci dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest na podporu průmyslových zón (PPRPZ 1998-2006, PPPNI 2006-2010) a především ze strukturálních fondů EU (programy Reality 2004-2006 a Nemovitosti 2007-2013).

Regenerace brownfields představují zvláštní oblast těchto programů. Podporovanými projekty jsou zejména výstavba a rozvoj průmyslových zón a výstavba a rekonstrukce nájemních výrobních hal a objektů pro tzv. strategické služby a technologická centra.

V roce 2006 byl program Reality uzavřen z důvodu velkého počtu předložených žádostí (více než 150 žádostí), jejichž vyhodnocování bude probíhat po následujících několik měsíců. Počítá se, že by celý tento proces měl být ukončen do konce roku 2006, ovšem samotné proplácení dotací bude pokračovat až do roku 2008, tak jak to umožňuje rozpočtový rámec EU.

V rámci programu Reality rozlišujeme dva typy projektů, které de facto znamenají realizaci na území bývalých brownfields - Rekonstrukce objektu a Regenerace zóny. Podpora je poskytována obcím, sdružením obcí, krajům, rozvojovým společnostem a malým a středním podnikům na projekty regenerace podnikatelských nemovitostí a související technické a dopravní infrastruktury v sektoru zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb.

V současné době se připravuje nový program Nemovitosti na období 2007 - 2013 v rámci Operačního programu Podnikání a novace (OPPI). Předpokládá se, že všechny programy OPPI budou vyhlášeny hned začátkem programovacího období (tj. ideálně leden 2007, reálně 1. - 2. čtvrtletí 2007).

Program Nemovitosti bude postaven na obdobných principech jako program Reality, lze ovšem předpokládat významné změny, především pokud jde o posun celkovému systému a zjednodušení předkládání žádostí o podporu. Očekává se, že na program Nemovitosti by měla být alokována více než 1 mld. Kč ročně.

Národní programy PPRPZ a PPNI poskytují podporu ze státního rozpočtu rovněž na projekty výstavby a regenerace průmyslových zón a příslušné infrastruktury, ale soustředí se převážně na projekty strategického významu nebo nemovitosti připravované pro konkrétního investora.

KRITÉRIA PROJEKTŮ

Existuje několik základních podmínek k přijetí projektů. Pro projekty regenerace v programu Reality se jedná například o velikost území - musí být zpravidla větší než dva hektary, v případě budovy musí být podlahová plocha větší než 250 m2. Dále musí být alespoň 75 % regenerovaného území určeno pro zpracovatelský průmysl nebo navazující služby.

Musí být také k dispozici platný územní plán nebo územní rozhodnutí na využití dotčené lokality. V neposlední řadě platí, že žadatel, u něhož je zřejmé, že je zodpovědný za znečištěné území, nemá na podporu nárok.

NÁKLADOVÁ MEZERA

Výše podpory může být určena metodou tzv. nákladové mezery. Nákladová mezera vznikne v případě, že součet tržní ceny projektu před jeho realizací a uznatelných nákladů na jeho realizaci je vyšší než konečná tržní cena projektu po jeho dokončení.

SOUČASNÁ STRATEGIE

V současné době agentura CzechInvest spolupracuje s ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě Národní strategie regenerace brownfields v ČR, v rámci které bude řešen postup regenerace brownfields, možnosti financování a úpravy legislativního rámce týkajícího se dané problematiky.

Ve dnech 8. - 9. 11. 2006 pořádá agentura CzechInvest odbornou konferenci, jejíž součástí budou přednášky předních specialistů pohybujících se v prostředí trhu s nemovitostmi a zabývající se problematikou brownfields, dále zástupců společností, jež mají zkušenosti s realizací projektů regenerace brownfields, a zahraničních odborníků. Konferenci doprovodí speciální workshopy a prezentace konkrétních lokalit formou výstavy.

Z podkladů agentury CzechInvest
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí