zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prioritou je ochrana ovzduší, říká ministr životního prostředí

03.10.2006
Obecné
Ovzduší
Prioritou je ochrana ovzduší, říká ministr životního prostředí
Ministr chce úzce spolupracovat s ostatními ministerstvy, kraji, zájmovými svazy, ekologickými organizacemi, odbornou i laickou veřejností

„Své priority odvozuji od skutečného stavu životního prostředí. Chci se soustředit na řešení problémů, které nejvíce poškozují zdraví a kvalitu života lidí,“ říká Petr Jan  Kalaš, ministr životního prostředí. Priority vyplývají především z nejnovější Zprávy o životním prostředí, jejíž návrh je v meziresortním připomínkovém řízení.

Za nejproblematičtější oblasti považuji zhoršující se stav ovzduší a klimatu Země. Hlavní příčiny vidím v rostoucím znečištění z dopravy a lokálních topenišť, v neefektivním zacházení s energií a nedostatečném využití obnovitelných zdrojů energie,“ zdůrazňuje ministr Kalaš a dodává: „Přestože roste třídění komunálních odpadů, vidím stále velké rezervy v nízké úrovni jeho materiálového využití.“ Na řešení těchto problémů se proto MŽP v následujícím období soustředí.

Ministr chce úzce spolupracovat s ostatními ministerstvy, kraji, zájmovými svazy, ekologickými organizacemi, odbornou i laickou veřejností: „Širší účast veřejnosti na rozhodování a transparentní politiku  považuji za svou hlavní prioritu.“

Ministr již zadal audity všech smluv uzavřených na MŽP a připravuje se audit Státního fondu životního prostředí, v přípravě je rovněž personální audit MŽP. Chtěl by také pokračovat v „ozeleňování“ provozu svého úřadu: „Rád bych, aby ministerstvo šlo příkladem v  šetrném chování k životnímu prostředí.“ Důraz na řešení aktuálních problémů, snaha učinit z MŽP kompetentnějšího partnera zejména ve vztahu k hospodářským resortům, zvýšit kvalitu práce, posílit jeho zahraniční spolupráci a připravit jej na české předsednictví EU se projevilo ve zjednodušení a zeštíhlení  organizační struktury ministerstva a posílení jeho ekonomické složky [2]. 

MŽP bude mnohem větší důraz klást na takzvané ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. „Nejsem přítel zákazů, proto upřednostňuji ekonomickou motivaci, která poskytuje prostor pro podnikatelskou iniciativu a osobní volbu,“ uvedl Petr Jan Kalaš.  Ministr ustavil meziresortní pracovní skupinu, která dokončí návrh Národního alokačního plánu a předloží jej k veřejné debatě. Intenzivně bude pokračovat příprava výnosově neutrální ekologické daňové reformy s cílem snížit daňové zatížení práce a ve stejné míře zvýšit zdanění jednotlivých druhů paliv podle míry, kterou poškozují lidské zdraví a životní prostředí.    

MŽP bude podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie také prosazováním daňového zvýhodnění pro občany, kteří je využívají. Dřevo, pelety a další zdroje by tak postupně měly při vytápění v domácnostech nahradit část uhlí či uhelných kalů, jejichž spalováním vznikají toxické zplodiny a popílek.  Ministr Kalaš minulý týden také obnovil příjem žádostí do takzvaných národních programů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Lidé, obce, školy či  zdravotnická zařízení tak budou moci opět požádat například o finanční podporu při budování solárních systémů na ohřev vody a vytápění, kotlů na biomasu či tepelných čerpadel. 

MŽP bude podporovat zavedení diferencovaných sazeb mýtného podle úrovně znečištění a rozvoj veřejné hromadné dopravy. Podpoří časové omezení víkendového provozu kamionové dopravy.

Z evropských fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti) může Česká republika v letech 2007 – 2013  získat celkem 5 176,5 mil. EUR, které  by měly výrazně přispět ke kvalitě života.  Pro oblast životního prostředí to znamená zhruba 20 miliard korun ročně. Nejvíce prostředků je směrováno do řešení nejpalčivějších problémů - čistoty vod a ovzduší a zlepšení nakládání s odpady. Podrobný popis priorit a rozdělení finančních prostředků obsahuje návrh Operačního programu životní prostředí [3]. Na kofinancování projektů se bude podílet Státní fond životního prostředí.

Ministr Kalaš hodlá navázat na svého předchůdce ve snaze změnit návrh evropské směrnice o odpadech tak, aby umožňovala nadále bránit dovozu zahraničních odpadů do českých spaloven a skládek [4]. Podporuje také návrh soustředit část prostředků OPŽP, která je určena pro zlepšení nakládání  s odpady, do podpory prevence a materiálového využití odpadů. To je v souladu s prioritami Plánu odpadového hospodářství ČR, který výslovně zakazuje uvolňování státních (a evropských) prostředků na budování nových skládek a spaloven (či zařízení k energetickému využití) komunálních odpadů.

Náměstci ministra ŽP:

Ing. Rut Bízková (49) vystudovala VŠCHT v Praze a od roku 1981 pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, v oboru radiofarmak a instrumentálních metod analýzy jaderných materiálů. V letech 1986-1988 absolvovala postgraduální studium matematiky a v roce 1993 tříměsíční stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni. Od roku 1993 se profesně orientovala na životní prostředí a energetiku. V letech 1994-98 pracovala jako tisková mluvčí uhelných elektráren ČEZ, a. s., ředitelka odboru styku s veřejností na Ministerstvu životního prostředí, od roku 1999 jako vedoucí oddělení mezinárodních aspektů průmyslové politiky na MPO a poradkyně náměstka ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, hutnictví a stavebnictví. Od roku 2004 byla v agentuře CENIA jako zástupkyně ředitele a ředitelka úseku hodnocení a publikace. Ing. Bízková je hlavní autorkou publikace Životní prostředí v České republice 1989-2004 a analýz vývoje průmyslových odvětví a energetiky, zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí, věnovala se přednáškové a publikační činnosti. V roce 1990 vstoupila do Křesťanskodemokratické strany, která se v roce 1995 integrovala s ODS. Od roku 1998 je tajemnicí odborné komise ODS pro životní prostředí.

Ke dni 18. září 2006 ji ministr Kalaš jmenoval svou náměstkyní a ředitelkou sekce ekonomiky a politiky životního prostředí.

Ing. Karel Bláha, CSc. (53)  vystudoval VŠCHT v Praze a v roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci. V letech 1971-82 pracoval v ÚTZCHT ČSAV Praha, potom ve Státním zdravotním  ústavu v Centru hygieny práce a nemocí z povolání (1982-95), kde získal vědecký kvalifikační stupeň II.a. Od dubna 1995 pracuje na MŽP, nejprve ve funkci odborného referenta, v srpnu 1998 se stal ředitelem Odboru environmentálních rizik. Ing. Bláha absolvoval (1984-86) postgraduální kurs "Průmyslová toxikologie" na VŠCHT Pardubice a několik studijních pobytů v zahraničí (r.1986 "Toxicology-Chemical Safety-Risk assessment" Medical College of St Bartholomew°s Hospital, LONDON, r.1988 WHO "Toxicology of Heavy Metals" Institut za Medicinu Rada, BEOGRAD, r. 1988-89 University of Arizona, Tucson, USA), je členem Čs. společnosti chemické; Society for Risk Analysis, zakládající člen CSECETOX. Rovněž organizoval kurzy a přednášel na téma průmyslová toxikologie a hodnocení rizika, je autorem a spoluautorem více než 50 publikací a vědeckých článků a přednášek. Jako zástupce ČR a MŽP je zapojen do mezinárodních úmluv (Rotterdamská, Stockholmská, Aarhuská), tvorby nové evropské legislativy (REACH).

Ke dni 18. září 2006 jej ministr Kalaš jmenoval svým náměstkem a ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí.

JUDr. Jan Dusík, M.Sc. (31), absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a v roce 2001 zde získal titul JUDr. V letech 2001-02 studoval Univerzitu v Oxfordu (M.Sc. in Environmental Change and Management). Již během studií se zapojil do ochrany životního prostředí – pracoval v hnutí Brontosaurus (v r. 1995 jako vedoucí ústřední kanceláře), v letech 1993-98 byl členem poradní skupiny středo- a východoevropského programu UICN, členem a později i předsedou YEE (Youth and Environment Europe), předsedou a později místopředsedou Ekologického právního servisu. V roce 1998 nastoupil na MŽP do odboru zahraničních vztahů. V letech 1999-2001 byl zástupcem ředitele odboru a zmocněncem ministra pro přijetí ČR do Evropské unie. V roce 2001 se stal ředitelem odboru evropské integrace a v roce 2002 byl pověřen řízením sekce zahraničních vazeb. V letech 2003-04 pracoval JUDr. Dusík jako právní expert v Evropské komisi v Bruselu. Po návratu na MŽP byl ředitelem odboru Evropské unie a v roce 2005 jej ministr pověřil vykonáváním funkce náměstka-ředitele sekce legislativní a státní správy, která se později změnila na sekci strategicko-legislativní. V roce 2000 získal Cenu ministra životního prostředí za komplexní a zodpovědný přístup k problematice přibližování ČR k EU v oblasti ochrany ŽP. JUDr. Dusík absolvoval i další vzdělávací programy a studijní pobyty související s právem ŽP a EU v USA, Japonsku, Francii a Velké Británii.

Ke dni 18. září 2006 jej ministr Kalaš jmenoval svým náměstkem a ředitelem sekce legislativy a zahraničních vztahů.

RNDr. František Pojer (51) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V letech 1980-91 pracoval v ochraně přírody na okresním úřadě v Berouně, později byl zoologem Správy CHKO Křivoklátsko (1991-94). Působil jako kurátor ornitologických sbírek Národního muzea (1994-97), na Městském úřadu Beroun (1997-98) a v Českém rozhlase jako manažer projektu Africká odysea (1998-99). Od roku 1999 byl náměstkem ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Podílel se významným způsobem na přípravě, mapování a koordinaci odborných podkladů pro vyhlášení lokalit soustavy Natura 2000 v České republice. František Pojer není členem žádné politické strany.

 

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí