zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odstraňování odpadu, sanitační a environmentální služby

16.10.2006
Obecné
Odpady
Odstraňování odpadu, sanitační a environmentální služby
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200661327
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
04.12.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 194 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Městská část Bratislava-Petržalka vypsala výběrové řízení na hygienické odstraňování obsahu kontejnerů na psí výkaly včetně dalších služeb. Nabídka do tendru musí být zaslána do 4. 12. 2006. Nabídka do tendru může být zpracována v češtině nebo ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Bratislava: Likvidácia odpadových vôd a domového odpadu, sanitačné (hygienické) a environmentálne služby

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Do rúk: Ing. Viera Kimerlingová, zástupkyňa starostu plniaca úlohy starostu, SK-852 12 Bratislava. Tel.: 421 2 6828 6818. E-mail: starosta@Petrzalka.sk. Fax: 421 2 6382 398.
Ďalšie informácie možno získať na: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Kontakt: oddelenie životného prostredia, miestnosť č. 416, Do rúk: Ing. Miloš Šaling, vedúci oddelenia životného prostredia, SK-852 12 Bratislava. Tel.: 421 2 6828 6847. E-mail: zivotne@petrzalka.sk. Fax: 421 2 3681 4964.
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Kontakt: oddelenie životného prostredia, miestnosť č. 416, Do rúk: Ing. Miloš Šaling, vedúci oddelenia životného prostredia, SK-852 12 Bratislava. Tel.: 421 2 6828 6847. E-mail: zivotne@petrzalka.sk.
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Kontakt: Podateľňa Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka, Do rúk: Zamestnanec podateľne Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka, SK-852 12 Bratislava. Tel.: 421 2 6828 6807. Fax: 421 2 6381 4964.
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Regionálny alebo miestny orgán.
Iný predmet: Samospráva.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Hygienické odstraňovanie obsahu kontajnerov na psie výkaly.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Mestská časť Bratislava-Petržalka na miestach, kde sú osadené kontajnery na psie výkaly, t. zn. na miestach, kde je voľný pohyb psov povolený a na miestach určených obstarávateľom.
NUTS kód: SK01.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Na základe pokynu oprávneného zamestnanca obstarávateľa priebežné hygienické odstraňovanie obsahu kontajnerov na psie výkaly, umiestnených v mestskej časti Bratislava-Petržalka na miestach, kde je povolený voľný výbeh psov a na miestach určených obstarávateľom. Zhotoviteľ poskytne komplexné služby, t. zn. kontajnery, ich osadenie, príp. dopĺňanie podľa požiadaviek obstarávateľa, údržbu, dezinfekciu, odstraňovanie ich obsahu (odvoz na skládku), denné dopĺňanie papierových vrecúčok s lopatkami na 20 ks, všetky pridružené práce, zamestnanci, réžia. Uchádzač bude vykonávať dočisťovanie okolia kontajnerov a miest, kde je povolený voľný výbeh psov v rozsahu a termínoch určených obstarávateľom.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90000000.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Hygienické odstraňovanie obsahu kontajnerov na psie výkaly sa bude vykonávať v mestskej časti Bratislava-Petržalka na miestach, kde sú osadené kontajnery na psie výkaly, t. zn. na miestach kde je voľný pohyb psov povolený a na miestach určených obstarávateľom. Služby budú vykonávané v rozsahu a termínoch podľa pokynu oprávneného zamestnanca verejného obstarávateľa od 1.1.2007- 31.12.2012.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 18 000 000,00 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: 1.1.2007. ukončenie: 31.12.2012.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka je vo výške 100 000,- SKK (Jednostotisíc korún slovenských), t. zn. dokladom o poskytnutí bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku v súlade s § 36 ods. (3), v prípade odstúpenia uchádzača od ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponúk bude postupovať podľa § 36 ods. (4).
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané služby na základe preberacieho protokolu, vystaveného zhotoviteľom, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Preberací protokol tvorí prílohu faktúry. Platba za vykonané služby sa bude uskutočňovať na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre súpis vykonaných služieb. Splatnosť faktúry je 15 dní od doručenia. Úrok z omeškania sa stanovuje na 0,05 % za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný v súlade s vyhláškou č. 283/2001 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v mesačných intervaloch predkladať objednávateľovi evidenčný list odpadu, ktorý bol odvezený na skládku za príslušný mesiac vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu.Ak podá ponuku skupina dodávateľov, v ponuke sa zaviažu, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom, zmuvne vytvoria medzi sebou právny vzťah, predmetom ktorého bude riadne plnenie zmluvy predmetu obstarávania tejto verejnej súťaže.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Áno.
Uchádzač predloží overenú fotokópiu zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom a biologickým odpadom, uzatvorenej s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v súlade s § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uchádzač predloží overenú fotokópiu certifikátu ISO 9001:2001 pre činnosť upratovacie práce a čistenie mesta.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Uchádzač musí mať právnu subjektivitu. V prípade, ak podá ponuku skupina dodávateľov, v ponuke sa zaviažu, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom, zmuvne vytvoria medzi sebou právny vzťah, predmetom ktorého bude riadne plnenie zmluvy predmetu obstarávania tejto verejnej súťaže.
2. Uchádzač predloží doklady o splnení podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, ktoré sú uvedené v § 26 ods. (1) zákona podľa § 26 ods. (2). Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže splnenie podmienok účasti, týkajúce sa osobnostného postavenia preukázať v súlade s § 128 so súčasným doložením potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, príp. zahraničný uchádzač aj podľa § 26 ods. (3) a (4) citovaného zákona.
3. V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov preukazuje uchádzač splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
4. Uchádzač predloží overenú fotokópiu zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom, uzatvorenej s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v súlade s § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.
5. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať v predmetnej oblasti, t. zn. výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, resp. overenú fotokópiu dokladu.
6. Uchádzač predloží referencie o doterajšej činnosti v oblasti, ktorá je predmetom obstarávania. Súčasne žiadame uviesť kontakt, resp. telefónne čísla subjektov, pre ktoré boli služby vykonávané.
Poznámky:
1. Výpis z registra trestov žiadame predložiť od všetkých konateľov. Ak uchádzačom je skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny osobitne.
2. Uchádzači predložia doklady, preukazujúce osobné postavenie, ktoré sú uvedené v § 26 ods. 1) v poradí, v akom sú uvedené v § 26 ods. 2 zákona.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Finančné a ekonomické postavenie preukáže uchádzač alebo skupina dodávateľov (ďalej len „skupina“):
a) v súlade s § 27 zákona, a to vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
b) prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, v ktorej sa predmet zákazky dotýka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Poznámka:
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia može uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým bude prísľub takejto osoby s notársky overeným podpisom právnickej alebo fyzickej osoby, poskytujúcej finančné zdroje na tento účel.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:
a) zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania, poskytnutých v predchádzajúcich troch rokoch s celkovým vyjadrením finančného objemu služieb, lehôt dodania a odberateľov, v prípade, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní,
b) údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
c) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby; uchádzač musí mať na dočisťovanie okolia kontajnerov k dispozícii minimálne 1 ks vysávača na psie exkrementy s obsahom zbernej nádoby minimálne 10 litrov,
d) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečovať subdodávateľom.
Uchádzač súčasne predloží certifikát ISO 9001:2001 pre činnosť upratovacie práce a čistenie mesta.
Poznámky:
1. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 28 ods. (2) zákona.
2. Údaje o technickom vybavení podľa bodu A. 2. ods. 9 písm g.) uchádzač preukazuje prehľadným rozpisom techniky a deklarovaním vlastníctva k nej. V prípade, že nevlastní techniku, príp. ju nevlastní v plnom rozsahu, predloží aj rozpis techniky, ktorá mu bude poskytnutá iným subjektom s úradne overenými podpismi konateľov subjektov, ktoré na tento účel techniku uchádzačovi poskytnú.Uchádzač priloží k deklarovanej technike doklady o jej nadobudnutí - kúpe, príp. fotokópie technických preukazov. Obstarávateľ si vyhradzuje právo fyzickej kontroly deklarovanej techniky.
3. Uchádzač musí mať k dispozícii na dočisťovanie minimálne 1 ks vysávača na psie exkrementy.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Áno.
Nakladanie s komunálnym odpadom a biologickým odpadom v súlade s § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Nie.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie:
1. Cena za hygienické odstránenie obsahu 60- l kontajnera na psie výkaly. Relat. váha: 60.
2. Cena hodinovej zúčtovacej sadzby za dočisťovanie vysávačom na psie výkaly. Relat. váha: 40.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
Sp. zn. 2006/12354-13/Li.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Nie.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 15.11.2006 - 16:30.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
4.12.2006 - 12:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
česky. Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 22.1.2007.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
4.12.2006 - 12:30.
Miesto: Zasadačka Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční za účasti uchádzačov a členov komisie menovaných obstarávateľom.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava 24. URL: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, SK-852 12 Bratislava. E-mail: starosta@petrzalka.sk. Tel.: 421 2 6828 6818. Fax: 421 2 6382 3908.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. URL: www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.10.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí