zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vypracování projektu geologické úlohy a realizace projektu

17.10.2006
Geologie
Vypracování projektu geologické úlohy a realizace projektu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200661326
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
20.11.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 194 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Ministerstvo životního prostředí SR vypsalo výběrové řízení na vypracování projektu geologické úlohy a realizaci projektu. Cílem projektu geologické úlohy je vyhledání skrytých ložiskových kumulací nerostných surovin. Nabídky do tendru musí být zpracovány do 20. 11. 2006. Nabídky do tendru musí být zpracovány ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Bratislava: Geologický prieskum

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Kontakt: Ministerstvo životného prostredia SR, Bukureštská 4, 812 35 Bratislava, Do rúk: Eva Nagyová, SK-812 35 Bratislava. Tel.: 421 2 5778 3201. E-mail: nagyova.eva@enviro.gov.sk. Fax: 421 2 5778 3218.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.enviro.gov.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Vypracovanie projektu geologickej úlohy a jeho realizácia „Ložiskotvorné procesy v priestore južného veporika, gemerika a neogénnych bazénov“.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 12.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Banskobystrický kraj.
NUTS kód: SK032.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Cieľom projektu geologickej úlohy je vyhľadávanie skrytých ložiskových (rudných, nerudných) akumulácií nerastných surovín v pribrežných oblastiach bazénových sedimentov južne od styčnej zóny veporika a gemerika na úrovni prognózných zdrojov.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271720.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7 000 000,00 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: 23.1.2007. ukončenie: 30.11.2009.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 100 000,- SKK. Spôsoby zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Zákazka je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly MŽP SR, preddavok sa neposkytuje, spôsob úhrady: mesačnými faktúrami.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupiny fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Od takejto skupiny osôb utvorenej na uskutočnenie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude verejným obstarávateľom prijatá, má z dôvodu riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ právo vyžadovať vytvorenie do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadovanú právnu formu podľa § 20f-20j Občianskeho zákonníka, alebo podľa § 56 alebo 221 Obchodného zákonníka.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Áno.
Geologické oprávnenie vydané Ministerstvom životného prostredia SR na vykonávanie geologických prác na území SR podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. 3 a 4 zákona.
V prípade predloženia potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov pred účinnosťou zákona, je uchádzač povinný predložiť doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, za všetkých členov skupiny osobitne.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originálnych dokladov, alebo úradne overených fotokópií týchto dokladov nie starších ako tri mesiace odo dňa ich vystavenia.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 27 ods. 1 písm. a), c) a d).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 27 ods. 1 písm. a) – vyjadrením banky, alebo pobočky banky, ktorým môže byť prísľub banky a poskytnutí úveru.
§ 27 ods. 1 písm. c) – súvahou, alebo výkazom o majetku a záväzkoch.
§ 27 ods. 1 písm. d) – prehľad o dosiahnutom obrate 10 mil. SKK v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (riešenie geologických úloh) uchádzača za posledné tri kalendárne roky doložený príslušnými účtovnými uzávierkami – časť “výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu“ k 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 vo forme kópií.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 28 ods. 1 písm. a), d), g), j), k).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 28 ods. 1 písm. a) –zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania za posledné tri roky (2003, 2004, 2005) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, podpísaným oprávneným zástupcom uchádzača.
§ 28 ods. 1 písm. d) – opis technického vybavenia a opatrení na zabezpečenie kvality na predmet obstarávania
§ 28 ods. 1 písm. g) – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi a odbornej kvalifikácii zamestnancov zodpovedných za poskytnutie služby – pre zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy v zmysle zákona č. 313/1999 Z.z. je potrebné predložiť preukaz odbornej spôsobilosti na uvedený predmet obstarávania - podrobne rozpísané v súťažných podkladoch
§ 28 ods.1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktorý má uchádzač, alebo záujemca na poskytnutie služby
§ 28 ods. 1 písm. k) – uvedením podielu zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľmi.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Áno.
Zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
1218/2006.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 102-109372 z 31.5.2006.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 7.11.2006 - 13:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
20.11.2006 - 13:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 22.1.2007.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
21.11.2006.
Miesto: Ministerstvo životného prostredia SR, Bukureštská 4, III. poschodie – zasadačka, Bratislava.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou s úradne overenou plnou mocou uchádzača na jeho zastupovanie. Uchádzač sa na otváraní obálok s ponukami preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL a plnou mocou na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade doplnenia služby, ktorej potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností ( § 25 vyhl. č. 141/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon) postupovať podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z.z.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávania, Dunajská 68, P.O.Box 56, SK-820 04 Bratislava. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, SK-812 35 Bratislava. E-mail: nagyova.eva@venviro.gov.sk. Tel.: 421 2 5778 3201. URL: www.enviro.gov.sk. Fax: 421 2 5778 3218.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi v lehotách stanovených v § 136 ods. 3 zák. 25/2006 Z.z.
Námietky v písomnej forme musia byť podané Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému obstarávateľovi v lehotách stanovených v § 138 ods. 5 zák. č. 25/2006 Z.z.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávania, Dunajská 68, P.O.Box 56, SK-820 04 Bratislava. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.10.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí