zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konzultantské služby - vyhotovení lesnických hospodářských plánů pro rok 2007

01.11.2006
Les
Konzultantské služby - vyhotovení lesnických hospodářských plánů pro rok 2007
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200661526
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
12.12.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 208 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Krajský lesní úřad v Banské Bystrici vypisuje výběrové řízení na vyhotovení lesnických hospodářských plánů pro rok 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována do
12. 12. 2006. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Banská Bystrica: Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Námestie Ľ. Štúra 1, Do rúk: Ing. Róbert Zlocha, SK-975 41 Banská Bystrica. Tel.: 421 48 4306 361. E-mail: klu.bb@3s.land.gov.sk. Fax: 421 48 4136 055.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Iný predmet: lesné hospodárstvo.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov v roku 2007.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 27.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Banskobystrický kraj.
NUTS kód: SK032.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Vyhotovenie lesných hospodárskych plánov v roku 2007 na lesných celkoch podľa § 41 zákona číslo 326/2005 Z.z. o lesoch.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74142120.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Áno.
Ponuky treba predložiť na: jednu alebo viac častí.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Vyhotovenie LHP na celkovej výmere 39 518 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 725 000,00 SKK.
II.2.2) Opcie:
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Trvanie v mesiacoch: 18 (od uzatvorenia zmluvy).

INFORMÁCIE O ČASTIACH

ČASŤ č. 1
NÁZOV: Lesný celok Lesy Žarnovica
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Lesy Žarnovica.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
8 997 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 352 211,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 2
NÁZOV: Lesný celok Šášovské Podhradie I.
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Lesy Šášovské Podhradie I.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
6 191 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2 307 039,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 3
NÁZOV: Lesný celok Lesy Brod
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Lesy Brod.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
9 120 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 398 116,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 4
NÁZOV: Lesný celok Lesy Vígľaš
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Lesy Vígľaš.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
3 280 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1 222 240,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 5
NÁZOV: Lesný celok Kysihýbel
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Kysihýbel.
2)  SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 222 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 455 302,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 6
NÁZOV: Lesný celok Mestské lesy Banská Štiavnica - Banky
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Mestské lesy Banská Štiavnica - Banky.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
2 379 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 886 453,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 7
NÁZOV: Lesný celok Mestské lesy Banská Štiavnica - Hodruša
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Mestské lesy Banská Štiavnica - Hodruša.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 873 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 697 779,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 8
NÁZOV: Lesný celok Mestské lesy Nová Baňa
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Mestské lesy Nová Baňa.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
2 653 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 988 485,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 9
NÁZOV: Lesný celok Forestial
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Forestial.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
2 161 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 805 136,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 10
NÁZOV: Lesný celok Cirkevné lesy Opatovce
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Cirkevné lesy Opatovce.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
965 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 359 619,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:
ČASŤ č. 11
NÁZOV: Lesný celok Bzenica
1) STRUČNÝ OPIS:
Vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na LC Bzenica.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):
74142120.
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
677 ha.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 252 142,00 SKK.
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA:
5) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O ČASTIACH:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 26 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Odborná a technická spôsobilosť podľa § 42 zákona číslo 326/2005 Z.z. o lesoch.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Áno.
§ 42 zákona číslo 326/2005 Z.z. o lesoch.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Nie.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
12.12.2006 - 10:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 31.1.2007.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
12.12.2006 - 11:00.
Miesto: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O. BOX 58, Bratislava 24, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Námestie Ľudovíta Štúra 1, SK-975 41 Banská Bystrica. E-mail: klu.bb@3s.land.gov.sk. Tel.: 421 48 4306 361. Fax: 421 48 4136 055.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: §136, 138 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, Bratislava 24, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.10.2006.

 


Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí