zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise ministra životního prostředí

21.11.2006
Příroda
Legislativa
Z rozkladové komise ministra životního prostředí
Výklad k ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

k § 40 odst. 1 a 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

I. O námitkách vlastníků dotčených nemovitostí a dotčených obcí a krajů podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se rozhoduje ve správním řízení.

II. V řízení o námitkách jsou vlastníci dotčených nemovitostí účastníky ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (včetně obcí a krajů, které jsou takovými vlastníky) a dále dotčené obce a kraje účastníky podle § 27 odst. 3, věty prvé správního řádu, pokud tyto subjekty uplatnily námitky k návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2, věta osmá zákona č. 114/1992 Sb.

III. Proti rozhodnutí o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad.

Odůvodnění:Vlastní proces vyhlašování zvláště chráněného území (dále jen „ZCHÚ“) je rozdělen do 2 fází, a to na proces projednávání
návrhu (v jehož rámci případně probíhá námitkové řízení), a na proces, který je svým charakterem procesem legislativním
a jehož výsledkem je vydání právního předpisu, jímž se ZCHÚ vyhlašuje. Námitkové řízení podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je správním řízením. Takový výklad lze dovodit zejména z terminologie ustanovení § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, jenž užívá pojmy typické pro správní řízení (pravomocné rozhodnutí, účastník řízení). Ani ustanovení § 90 zákona o ochraně přírody a krajiny
nevylučuje rozhodování o námitkách z režimu správního řízení.
Uvedenému výkladu nasvědčuje rovněž legislativní koncepce analogického ustanovení - § 45c zákona o ochraně přírody a krajiny, které upravuje vyhlašování evropsky významných lokalit. V ustanovení § 45c odst. 3 zákona o ochraně přírody
a krajiny se v souvislosti s vypořádáním připomínek týkajících se vymezení ochranných podmínek výslovně hovoří
o správním řízení. V tomto případě nelze s ohledem na ústavní princip vázanosti výkonné moci zákonem ani jinou interpretaci připustit. Na základě logického a sémantického výkladu tohoto ustanovení, které nelze aplikovat bez vazby na ustanovení § 40 zákona o ochraně přírody a krajiny, je třeba dospět k závěru, že i v případě ustanovení § 40 zákona o ochraně přírody a krajiny se řízení o vypořádání námitek řídí správním řádem. Pravomocné rozhodnutí o námitkách je ve smyslu ustanovení § 40 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny podkladem
pro proces schválení právního předpisu, kterým se ZCHÚ vyhlašuje. Správním orgánem příslušným k vedení námitkového
řízení při vyhlašování národních parků a chráněných krajinných oblastí, je subjekt odlišný od toho, který vede vlastní legislativní proces směřující k vyhlášení ZCHÚ (Parlament ČR, popř. vláda ČR). Podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. m) zákona o ochraně přírody a krajiny záměr vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti a národní přírodní
rezervace oznamuje ministerstvo, a tedy ministerstvo je orgánem ochrany přírody, který je příslušný vést řízení o námitkách proti návrhu na vyhlášení národního parku či chráněné krajinné oblasti. V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny mohou být účastníky řízení o námitkách pouze fyzické a právnické osoby, které proti návrhu uplatnily námitky. Námitky proti návrhu na vyhlášení ZCHÚ mohou uplatnit
vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou a dotčené obce a kraje. Okruh účastníků je tedy stanoven taxativně. Řízení o námitkách je vždy řízením návrhovým. Vzhledem k tomu, že rozsah omezení vlastníků dotčených nemovitostí vyplývající z rozhodnutí o námitkách je závazný pro právní předpis, kterým se ZCHÚ vyhlašuje, jsou v řízení
o námitkách vlastníci dotčených nemovitostí, kteří uplatnili námitky proti návrhu na vyhlášení ZCHÚ, účastníky ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. Dotčené obce a kraje, pokud proti návrhu uplatnily námitky, jsou v řízení o námitkách účastníky ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu. Pokud však dotčené obce a kraje uplatnily své námitky jako vlastníci dotčených nemovitostí, jsou v řízení o námitkách účastníky podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Proti rozhodnutí o námitkách lze podat odvolání nebo rozklad dle zásady dvouinstančnosti správního řízení. Zákon o ochraně přírody a krajiny totiž výslovně nestanoví, že odvolání podat nelze (§ 81 odst. 1 správního řádu).

V Praze dne 27. června 2006 JUDr. Veronika Langrová, Ph.D., v.r. ředitelka sekretariátu rozkladové komise

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí