zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpadní nádoby z plastů

06.12.2006
Odpady
Odpadní nádoby z plastů
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200661745
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
23.01.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 230 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Městské představitelstvo Oczyszczanie Sp. vypisuje výběrové řízení na dodávky odpadních nádob z plastů. Nabídka do tendru musí být zpracována do 23. 1. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Toruń: Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, Kontakt ul. Grudziądzka 159, Do wiadomości Renata Markiewicz, PL-87-100 Toruń. Tel. 48 56 639 81 19. E-mail renata.markiewicz@mpo.torun.pl. Faks 48 56 639 81 20.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.torun.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Środowisko.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pojemniki do gromadzenia odpadów w ramach realizacji projektu Gospodaika odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 5 "Zakup wyposażenia dla działań pilotażowych dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów".
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Toruń.
Kos NUTS: 50406.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa: nowych pojemników do gromadzenia odpadów organicznych, do gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych oraz domowych pojemników do gromadzenia odpadów organicznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
25223300 - E029.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Pojemniki do zbiórki odpadów biodegradowalnych 1100 l - 150 szt.
Pojemniki do zbiórki odpadów 1100 l - 150 szt.
Pojemniki domowe do zbiórki odpadów - 10 tys. szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 80 000 EUR.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: Zakończenie: 31.3.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium 10 000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Finansowanie: Fundusz Spójności 71% kosztów kwalifikowanych.
Wynagrodzenie ryczałtowe płatne w oparciu o faktury przejściowe za dostawy częściowe.
Waluta: EUR przy czym podatek VAT w PLN.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Umowa konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
Realizacja zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):
a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z 28.10.2002 r., Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary),
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.2.1).1.1) i III.2.1).1.2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.2.1).1.1).a), III.2.1).1.2).b) i III.2.1).1.2).c), składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.2.1).1.2).a) Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. Dokumenty, o których mowa w pkt III.2.1).2.1).a), III.2.1).2.1).b), III.2.1).2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt III.2.1).2.1).c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, których przedmiotem jest dostawa pojemników z tworzyw na odpady o wartości każdej z nich co najmniej 60 000 PLN netto (w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla dostaw dokonanych w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2 dostawy o wartości netto co najmniej 60 000 PLN każda.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GO/ZP-16-5a/06.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2006/S 102-109171 z dnia 31.5.2006.
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2006/S 150-162021 z dnia 9.8.2006.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.1.2007 - 12:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 48,80 PLN.
Warunki i sposób płatności: Przelew na konto zamawiającego w przypadku pobrania SIWZ za zaliczeniem pocztowym lub zapłata gotówką bezpośrednio w kasie zamawiającego.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.1.2007 - 12:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
23.1.2007 - 12:15.
Miejsce: Siedziba zamawiającego, pokój 209.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt Funduszu Spójności - Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Protest dotyczący treści ogłoszenia, i dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.
Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwników skargi.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30.11.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí