zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přes sedmnáct tisíc lidí si přeje, aby REACH zaručil ochranu před nebezpečnými chemickými látkami

12.12.2006
Chemické látky
Přes sedmnáct tisíc lidí si přeje, aby REACH zaručil ochranu před nebezpečnými chemickými látkami

PRAHA/STRASBOURG - Ve Strasbourgu dnes začal Evropský parlament projednávat konečnou podobu nařízení EU o registraci, hodnocení a autorizaci chemických látek (tzv. REACH), která měla znamenat převrat v regulaci desítek tisíc chemických látek na evropském trhu a tím i zásadní změnu v přístupu Evropy k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Sdružení Arnika při té příležitosti předá českým europoslancům výsledky petiční akce „Budoucnost bez jedů“, ve které 17115 obyvatel České republiky žádá politiky, aby přijali takovou podobu REACHe (1), která jim „zaručí ochranu zdraví lidí a životního prostředí před nežádoucími efekty chemických látek“. Petici podepsalo také několik desítek starostů a zastupitelů měst a obcí a řada významných osobností včetně vědců a lékařů. „Ochranu zdraví a životního prostředí v REACHi zaručí hlavně povinnost náhrady nebezpečných látek v případě, že k nim existuje bezpečná alternativa, což je také náš hlavní požadavek, s nímž za europoslanci jdeme,“ řekl dnes předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

„Představa o kontrole látek, kterou prosazuje průmysl, neodpovídá skutečnosti. Látky, které měly být pod kontrolou, se uvolňují z výrobků, výroby i při likvidaci odpadů do životního prostředí,“ vysvětluje Petrlík. Prokázala to měření v prachu českých kanceláří a bytů a v dešťové vodě z několika míst v České republice. Nebezpečné látky jako bromované zpomalovače hoření (2), ftaláty (3) či nonylfenoly (4) jsou přítomny v prostředí, v němž se každý den pohybujeme. Některé z těchto látek ohrožují rozmnožování, poškozují nervovou soustavu, narušují fungování hormonů v našem těle a kumulují se v různých složkách životního prostředí včetně lidských tkání. „Na jejich přítomnost v České republice se zaměřila letos provedená studie (5), kterou chce Arnika europoslancům před hlasováním připomenout závažnost jejich rozhodnutí,“ řekl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Ze 31 měřených látek jich ve vzorcích prachu Národní referenční laboratoř pro persistentní organické sloučeniny (POPs-6) zjistila nad mezí detekce 18 až 20 a ve vzorcích dešťové vody ze čtyřech míst laboratoř prokázala přítomnost 12 až 14 látek. "Zvláštní pozornost si zasluhují zjištěné hodnoty polybromovaných difenyléterů (PBDE) (7) náležejících k bromovaným zpomalovačům hoření. Přestože toho o působení těchto látek na zdraví člověka stále víme velice málo, jsou považovány za imunotoxické, neurotoxické, a negativně působí na funkci jater a tvorbu hormonů. Nejvíce jich obsahovaly vzorky z Ústí nad Labem. Zkouškou ohněm pro REACH bude to, zda nás pomůže zbavit těchto nevítaných hostů našich pracovišť a domovů," řekl Dr. Alan Watson autor interpretace výsledků měření, kterou Arnika pod názvem "Pozor! Nebezpečný prach“ přivezla na jednání Evropského parlamentu.

Sdružení Arnika se bude snažit europoslance přesvědčit, aby hlasovali pro povinnost náhrady nebezpečných látek méně škodlivými alternativami, pro právo spotřebitelů na informace o nebezpečnosti chemických látek ve výrobcích a pro povinnost chemického průmyslu zaručit chemickou bezpečnost výrobků, tedy, že chemické látky v nich obsažené nepoškodí po dobu životnosti lidské zdraví či životní prostředí.

Přílohy:

(1) REACH: Zkratka slov Registrace, Evaluace, Autorizace Chemikálií.

Tento návrh nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu si klade za cíl zavést nový systém regulace pohybu chemikálií. Jeho podstatou je:

  1. Registrace zhruba 30 000 chemických látek, které se v současnosti objevují na evropském trhu v množství větším než 1 tuna.
  2. Evaluace (zhodnocení) použití těchto chemikálií a dalších látek, u kterých existuje vážné podezření, že mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví.
  3. Autorizace (osvědčení) látek, označených za vysoce rizikové. V praxi by to znamenalo, že u těchto rizikových chemikálií by podniky musely žádat o autorizaci k povolení jejich užití při výrobě produktů.

Návrh legislativní úpravy REACH vychází z principu předběžné opatrnosti. V souvislosti s chemickými látkami to znamená, že předtím, než bude možné chemickou látku bez omezení vyrábět a používat, je nezbytné mít dostatečné informace o její bezpečnosti. REACH má nahradit současný systém, kdy dochází k používání desítek tisíc látek, o kterých existuje jen minimum informací.

(2) Bromované zpomalovače hoření se používají jako přísada např. v elektrických a elektronických zařízeních, dopravních prostředcích, osvětlovacích tělesech a elektrických vodičích, nábytku, kobercích a bytových textiliích, v balících a izolačních materiálech (zejména v polystyrénu). Ze studií o účincích některých zpomalovačů na zvířata víme, že chronická expozice těmito látkami (zejména během nitroděložního vývoje) může vést k ovlivnění vývoje mozku a kostry a následně k poruše nervového systému.

(3) Ftaláty představují skupinu asi 40 látek. Jsou častým kontaminantem ovzduší v interiérech vzhledem k jejich širokému využívání ve stavebních materiálech a výrobcích pro domácnost. Jsou používány jako změkčovadlo v PVC - podlahové krytiny, stavební materiály, zařízení pro bytové, kancelářské i automobilové interiéry, kabely apod. Dalšími aplikacemi jsou např. složky nátěrů a těsnících materiálů. Hlavní nebezpečí, které je s těmito látkami spojováno, spočívá v jejich negativním vlivu na hormonální a reprodukční systém. Nezanedbatelné jsou také jejich účinky na játra, ledviny, plíce a na srážlivost krve. K nejvíce nebezpečným náleží i DEHP (di-2-ethylhexyl ftalát).

(4) Nonylfenoly se řadí mezi takzvané endokrinní rozvraceče, tedy látky, které mají schopnost ovlivňovat endokrinní sytém, zahrnující orgány a žlázy s hormonální sekrecí. To se děje mimo jiné tím, že napodobují tělem vyráběné hormony a váží se na jejich receptory, čímž působí podobně jako přirozené hormony. V souvislosti se zvýšenými hladinami nonylfenolu ve vodním prostředí jsou dobře zaznamenány případy, kdy jeho interference s estrogenním systémem vedla k feminizaci samců některých ryb.

Sdružení Arnika zjistila přítomnost nonylfenolu v šesti z deseti obalů na potraviny. Vždy se jednalo u obaly z měkčeného PVC. Více informací najdete v tiskové zprávě na této internetové adrese: www.arnika.org

(5) Studie „Pozor! Nebezpečný prach!“ - tato studie shrnuje výsledky měření 31 chemických látek v prachu kanceláří a v dešťových srážkách z Prahy, Ostravy, Ústí nad Labem a na Churáňově. Studie potvrdila také pro Českou republiku alarmující skutečnost, že průmyslově používané chemické látky se mohou objevit, jak v prachu ve vnitřních prostorách kanceláří a bytů, tak v dešťových srážkách. Arnika její výsledky prezentovala v červenci tohoto roku. Úplná studie je k dispozici na internetové adrese: http://bezjedu.arnika.org/downloads/prach.pdf.

(6) POPs – Perzistentní organické látky: Perzistentní organické látky jsou zřejmě vůbec nejtoxičtější sloučeniny jaké kdy člověk stvořil. Patří sem například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Již ve velmi malých dávkách působí poruchy hormonálního a imunitního systému a ohrožují reprodukční schopnosti živočichů, včetně člověka. V přírodě se rozkládají velmi pomalu a kumulují se v tělech živočichů. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou bioakumulativní.

(7) PBDE - Polybromované difenylétery jsou skupinou více jak 70 organických sloučenin bromu. Používají se jako zpomalovače hoření (náležejí do širší skupiny bromovaných zpomalovačů hoření). Svým charakterem jsou podobné PCB, které nahradily v řadě aplikací. Stejně jako v případě PCB, i PBDE zahrnují 209 kongenerů (látek). Liší počtem (1 - 10) a polohu atomů bromu navázaných na benzenová jádra. PBDE jsou perzistentní (velmi dlouhou dobu přetrvávající v životním prostředí či v živých organismech) a bioakumulativní (mají schopnost ukládat se v živých organismech, zejména v tucích) a jsou již přítomny všude v životním prostředí – v půdě, vodě, ve splaškových vodách, v tkáních ryb, ptáků, tuleňů, velryb a polárních medvědů, v lidské krvi i v mateřském mléce. Koncentrace PBDE v životním prostředí se prudce zvyšují. Vědci zjistili, že PBDE mohou ovlivňovat funkci hormonů a mohou narušovat vývoj mozku. Jsou spojovány s non-Hodgkinovým lymfomem u lidí, různými druhy rakoviny u krys a narušením rovnováhy hormonů štítné žlázy. Mají také genotoxické účinky. Vysoké koncentrace PBDE lze najít v prachu. Z tohoto důvodu je pozornost věnována účinkům těchto látek na malé děti. Dosud nebylo dostatečně prozkoumáno, zda PBDE mohou způsobovat rakovinu u lidí či nikoliv.

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí