zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Memorandum o R35 na Pardubicku bylo změněno

13.12.2006
EIA
Memorandum o R35 na Pardubicku bylo změněno

Bude se nakonec stavět jižní či severní trasa R35?

Spolu s územním plánem Pardubického kraje s jižní trasou silnice R35 budou zastupitelé 14. prosince 2006 schvalovat i dodatek Memoranda o spolupráci při přípravě této silnice. Odstupující ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS) a hejtman kraje Michal Rabas (ODS) se totiž dohodli, že se bude současně usilovat o realizaci takové trasy, která “bude multikriteriální analýzou dopravních, ekonomických a ekologických parametrů vyhodnocena jako nejlepší”. Děti Země se však obávají, že jde spíše o snahu znovu prosadit severní trasu R35, která byla již MD, MŽP, odborníky i veřejností odmítnuta.

„Je to poněkud svérázný postup, který může znamenat nejen dílčí optimalizaci jižní trasy R35, ale také její celé odmítnutí, přestože při hodnocení tří koridorů R35 a jejich dílčích variant během schvalování územního plánu kraje byl za nejvhodnější vybrán jen jižní,“ domnívá se Miroslav Patrik z Dětí Země.

Dále připomněl, že už také probíhá posuzování vlivů rychlostní silnice R35 na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Podle Závěrů zjišťovacího řízení, které 10. listopadu. 2006 vydalo MŽP, se má posoudit jednak stávající silnice I/35 a „nadále sledovat a hodnotit řešení, které bude vycházet z konečné podoby ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces se v současné době blíží do závěrečné fáze)“.

Podle Radima Lány ze sdružení Zelený Kohout z České Třebové je také sporné, zda další hledání „vhodné trasy R35“ v dodatku Memoranda, je ještě plněn jeho smysl o nejrychlejším zprovoznění silnice R35 s převedením obtěžující tranzitní dopravy ze silnice I/35, neboť další diskuse mohou její stavbu oddálit.

Na dodatek Memoranda také navazuje již připravené schválení první změny územního plánu zastupiteli kraje rovněž 14. prosince 2006. Podkladem má být nová studie „Prověření optimálního vedení koridoru R35 v úseku Zámrsk – Dětřichov u České Třebové“, která má být hotova do konce roku 2008.

Přehled hlavních událostí v roce 2006 o silnici R35:

- 21. 03. 2006 = schválení Memoranda o silnici R35 mezi Ministerstvem dopravy a Pardubickým krajem

- 12. 04. 2006 = schválení jižní varianty rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji českou vládou

- 04. 05. 2006 = podepsání Memoranda vicehejtmanem Romanem Línkem a ministrem dopravy Milanem Šimonovským

- 10. 11. 2006 = zveřejnění Závěrů zjišťovacího řízení MŽP s požadavkem ekologicky posoudit jižní variantu R35

- 14. 12. 2006 = schválení návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje zastupiteli s jižní variantou R35

- 14. 12. 2006 = schválení pořízení změny územního plnu kraje

- 14. 12. 2006 = schválení dodatku k Memoranda ze dne 4. 5. 2006

Odkaz na internetové stránky:

Varianty silnice R35 na Pardubicku = r35.ecn.cz

Závěry zjišťovacího řízení o silnici R35 = http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=MZP136


Příloha k tiskové zprávě ze dne 12. prosince 2006:

Zpráva pro jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 14. 12. 2006

Předkladatelé:

Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Ivo Toman, náměstek hejtmana

Zpracovatelé:

Pavel Kalivoda, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Bohumil Burdych, vedoucí oddělení územního plánování OSRK

Konzultováno:

Michal Rabas, hejtman Pardubického kraje

Projednáno ve výboru:

Výbor pro regionální rozvoj a vnější vztahy Pardubického kraje dne 4. 12. 2006

Výbor pro dopravu Pardubického kraje dne 8. 12. 2006

ÚPRAVA memoranda ze dne 4. 5. 2006, DODATEK č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Pardubického kraje projednalo předloženou zprávu a

1. bere na vědomí obsah předložené zprávy o přípravě a projednání úpravy textu „Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti“ (dále Memorandum), podepsaného dne 4. 5. 2006

2. schvaluje upravený text „Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti“, dále již MEMORANDUM – DODATEK, prosinec 2006

3. ukládá hejtmanovi Pardubického kraje projednat na ministerstvu dopravy a podepsat upravený text Memoranda, MEMORANDUM – DODATEK, prosinec 2006

     T: 31. 3. 2007

     Z: Michal Rabas

Důvodová zpráva

1. Úvodní část: Dne 4. května 2006 bylo v budově Krajského úřadu Pardubického kraje podepsáno „Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti“ (dále Memorandum). Signatáři dokumentu byli tehdejší místopředseda vlády a ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský a v zastoupení hejtmana Pardubického kraje jeho 1. náměstek Ing. Roman Línek. Obsah textu Memoranda byl vázán na nezbytnost schválení jižní varianty koridoru R35 v ÚP VÚC Pk.

2. Text zprávy: Na projednání v ZPk dne 14. 12. 2006 jsou připraveny dvě zprávy ve věci ÚP VÚC Pk. Jedna obsahuje návrh usnesení o schválení ÚP VÚC Pk, druhá návrh usnesení o pořízení změny ÚP VÚC Pk. Především z tohoto návrhu usnesení o pořízení změny vyplývá, že bude dále ověřována správnost schválením ÚP VÚC Pk učiněného rozhodnutí o invariantním vedení koridoru R35 a jeho přivaděčů. Znamená to však, že nyní platný text Memoranda z května 2006 by byl překážkou reálného využití případných dalších optimalizací v trase koridoru R35. Navržené zásahy do jeho textu (MEMORANDUM – DODATEK, prosinec 2006) směřují k univerzálnímu využití tohoto svým obsahem velmi významného dokumentu pro Pardubický kraj. Změny jsou dostatečně názorně demonstrovány v příloze zprávy . Dva odstavce jsou vypuštěny, dva naopak doplněny, je aktualizováno jméno ministra dopravy. Návrh upraveného znění obsahuje v závěrečném odstavci větu: „Toto Memorandum je dodatkem k již podepsanému Memorandu ze dne 4. 5. 2006“.

Memorandum z května 2006 bylo projednáno a schváleno v ZPk dne 20. 4. 2006, viz usnesení Z/142/06. Jednotlivé body tohoto usnesení byly již bezezbytku splněny (staly se). Předkladatel zprávy proto nenavrhuje revokaci usnesení. Předpokládané schválení usnesení o úpravě Memoranda (schválení MEMORANDA – DODATKU, prosinec 2006) vyjadřuje určitý vývoj ve věci, který bude právně dokonán oboustranným podpisem upraveného textu. Předkládaná zpráva byla projednána v RPk dne 29. 11. 2006.

MEMORANDUM o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti – DODATEK (prosinec 2006)

Xxx - Text bude vypuštěn

Yyy - Text bude doplněn (rovněž opraveno jméno ministra)

Zúčastněné strany

Česká republika – Ministerstvo dopravy,

zastoupené ministrem dopravy Ing. Alešem Řebíčkem

se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

a

Pardubický kraj,

zastoupený hejtmanem Ing. Michalem Rabasem

se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

v zájmu naplnění potřeb Dopravní politiky ČR, v zájmu řešení dopravní situace v Pardubickém kraji i v zájmu neodkladného operativního řešení druhého páteřního tahu ČR ve směru západ – východ

deklarují tímto prohlášením

společný zájem na spolupráci, jejímž cílem je významné urychlení přípravy i realizace rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje.

Spolupráce Ministerstva dopravy ČR a Pardubického kraje je součástí probíhajícího procesu pořízení Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje a navazuje na řadu zcela konkrétních jednání, započatých v závěru roku 2004, kdy byla ze strany Ministerstva dopravy poprvé vyslovena změna jejich stanoviska k vedení koridoru R35 územím Pardubického kraje ve prospěch jižní varianty.

Vybudování rychlostní silnice R35 má zásadní význam nejen pro řešení dopravní situace v Pardubickém kraji, ale především umožní vytvoření druhého páteřního tahu ČR ve směru západ – východ. Jako spojnice mezi dálnicemi D11 a D47 vytvoří R35 paralelní propojení Čech s Moravou k trase D1. Tímto spojením Čech a Moravy budou vytvořeny podmínky pro řešení kritické dopravní situace na dálnici D1. V rámci Pardubického kraje by pak urychlení přípravy i realizace stavby mělo pomoci k rozvoji kraje a posílení jeho regionálních vazeb.

Ministerstvo dopravy v současné době považuje urychlení přípravy a realizaci výstavby  rychlostní silnice R35 za prioritní projekt rozvoje dopravní infrastruktury v ČR. Pro splnění cíle je připraveno garantovat mimořádný přístup i finanční prostředky na výstavbu. Priorita úkolu je obsažena i v novém dokumentu „Politika územního rozvoje České republiky“.

Pardubický kraj v souladu s vlastními schválenými rozvojovými dokumenty usiluje o kvalitní dopravní napojení na síť dálnic a rychlostních komunikací. Považuje to za nutnou podmínku k realizaci svých rozvojových záměrů i za podmínku dostupnosti svého území ve vazbě na evropskou dálniční síť.

K naplnění uvedeného záměru vyvinou zúčastněné strany potřebné aktivity vedoucí k překonání technických, finančních, právních i organizačních problémů. Tyto aktivity spočívají zejména v realizaci následujících kroků:

1.      Rozhodování zásadních otázek a kontrola celého procesu budou stálou náplní již ustaveného vládního Řídícího a koordinačního výboru pro výstavbu rychlostní silnice R35 a související pracovní skupiny.

2.      Předmětem Memoranda je příprava a realizace celé trasy R35 na území Pardubického kraje: Sedlice – Opatovice n. Labem – Vysoké Mýto – Staré Město – Mohelnice. Hlavní prioritou spolupráce je termín zprovoznění celé trasy.

3.      Pro přípravu úseku Vysoké Mýto – Staré Město je nutnou podmínkou existence platného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (dále ÚP VÚC Pk). Schválení ÚP VÚC Pk je výhradní kompetencí Pardubického kraje. Ministerstvo dopravy považuje za nezbytné, aby koridor R35 byl schválen v takzvané jižní variantě (směrová osa stávající I/35). Ministerstvo dopravy a Pardubický kraj budou usilovat o realizaci takové trasy, která bude multikriteriální analýzou dopravních, ekonomických a ekologických parametrů vyhodnocena jako nejlepší.

4.      V souladu se svým stanoviskem k návrhu ÚP VÚC Pk ve věci vedení trasy rychlostní silnice R35, se Ministerstvo dopravy ČR zavazuje k podpoře a následnému provedení investičních akcí dopravního napojení části území okresu Ústí nad Orlicí (silnice I/11 a I/14) na R35. Jedná se především o přeložku silnice I/43 Opatov – obchvat, vybudování přivaděče spojujícího souměstí Ústí n. Orlicí a Českou Třebovou s MÚK Litomyšl – západ jako silnici I. nebo II. třídy. Dále se jedná o modernizaci silnic II/315 a II/312 v trase MÚK Zámrsk – Choceň – České Libchavy a Žamberk a jejich následné přeřazení na silnice I. třídy jako spojnice I/11, I/14 a R35. Vyjmenované investice budou součástí programové dokumentace k financování rychlostní silnice R35 v úseku Opatovice nad Labem – Mohelnice včetně harmonogramu výstavby. Pokud bude výsledně před vlastní realizací trasování R35 částečně upraveno, ministerstvo dopravy je připraveno příslušně modifikovat specifikaci přivaděčů, které budou součástí výstavby R35.

5.      Ministerstvo dopravy bude nadále podporovat i další související investice na silniční síti Pardubického kraje, a to především přeložky a obchvaty měst na silnici I/14 – Ústí nad Orlicí a České Třebové. Dále přeložku a obchvat Třebovic s napojením na I/43 včetně modernizace navazujícího úseku I/43 do Lanškrouna a východní přeložku I/43 v úseku Hradec nad Svitavou – Svitavy – MÚK Opatovec.

6.      Ministerstvo dopravy zajistí zpracování dokumentu „Postup realizace R35 a souvisejících staveb na území Pardubického kraje“, který bude v dostatečné podrobnosti řešit technické podklady, harmonogram postupné realizace, alokaci finančních prostředků a požadavky na koordinaci celého procesu. Dokument bude základním podkladem pro činnost Řídícího a koordinačního výboru a jeho pracovní skupiny.

7.      Pravidelná jednání Řídícího a koordinačního výboru budou svolávána Ministerstvem dopravy minimálně 2 x ročně. Jednání pracovní skupiny budou svolávána dle potřeby.

Na základě tohoto Memoranda mohou být uzavírány mezi Ministerstvem dopravy ČR a Pardubickým krajem další dílčí dohody, zabývající se řešením konkrétních témat, souvisejících s realizací uvedeného společného zájmu, deklarovaného Memorandem.

Toto Memorandum je dodatkem k již podepsanému Memorandu ze dne 4. 5. 2006. Je vyhotoveno ve čtyřech exemplářích, po dvou vyhotoveních pro každou ze zúčastněných stran.

Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy

Ing. Michal Rabas, hejtman Pardubického kraje

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí