zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poplatky podle vodního zákona II

18.12.2006
Voda
Legislativa
Poplatky podle vodního zákona II
Pokračování článku z 14.11.

Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 100 zákona)

Za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních (viz bod 5.1) platí oprávněný poplatek. V případě, že jsou odpadní vody z rodinných domů nebo staveb pro individuální rekreaci čištěny domovní čistírnou na úroveň stanovenou v povolení k vypouštění odpadních vod, se poplatek za vypouštění takových vod do vod podzemních neplatí. Za povolené vypouštění v ostatních případech se platí poplatek ve výši 3 500 Kč za kalendářní rok. Poplatek se platí do 31. ledna po uplynutí roku, v němž platební povinnost vznikla obci, na jejímž katastrálním území k vypouštění dochází. Povinnost platit poplatky se nevztahuje na vypouštění:

  • minerálních vod osvědčených podle zvláštního zákona (zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon) jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly použity při lázeňské péči,
  • přírodních minerálních vod, pokud nebyly použity při výrobě balených minerálních vod,
  • použitých za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) zákona),
  • znečištěných vod, jejichž znečištění bylo po jejich vyčerpání z vod podzemních sníženo (§ 8 odst. 1 písm. e) zákona.


Platba za odebrané povrchové vody (§ 101 zákona)

Oprávněný, který odebírá povrchovou vodu z vodního toku, je povinen uhrazovat platbu k úhradě správy vodních toků a u odběrů povrchové vody z významných vodních toků také k úhradě správy povodí, podle účelu užití odebrané povrchové vody v jednotkové výši v Kč/m3 podle skutečně odebraného množství povrchové vody.

Výše platby se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané povrchové vody za uplynulý kalendářní měsíc (případně jiné období, nepřesahující jeden kalendářní rok, dohodnuté se správcem vodního toku, ve kterém k odběru povrchové vody dochází) snížené o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje (6 000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 za měsíc), cenou za odběr povrchové vody stanovenou správcem vodního toku podle zákona o cenách. Odebírá-li oprávněný k nakládání s vodami povrchovou vodu z vodního zdroje v jedné lokalitě na více místech, pak pro účely zpoplatnění se odebrané množství povrchové vody sčítá.

Cena za odběr povrchové vody se stanoví zvlášť pro účely užití:

  • průtočného chlazení parních turbín,
  • zemědělských závlah,
  • zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) v případech vyžadujících čerpání vody nebo převádění vody, tato cena nesmí překročit výši provozních nákladů, které správci vodního toku na tuto činnost vzniknou,
  • ostatních odběrů.

Platba za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství povrchové vody je menší nebo rovno 6 000 m3 za kalendářní rok nebo je menší nebo rovno 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Neplatí se též za odběry povrchových vod pro provoz rybích líhní a sádek a pro napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb, zatápění umělých prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) nevyžadující čerpání nebo převádění vody správcem vodního toku, pro průtočné chlazení výzkumných jaderných reaktorů, pro požární účely, napouštění veřejných koupališť, odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů, pro výrobu sněhu vodními děly, za odběr okalových vod pro zemědělskou nebo lesní výrobu a za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin. Okalovými vodami pro zemědělskou a lesní výrobu jsou povrchové vody odebírané z vodního toku za zvýšených průtoků (vodních stavů) pro závlahy zaplavováním.

Oprávněný k odběru povrchové vody je povinen platit platbu měsíčně do dvacátého pátého dne po skončení kalendářního měsíce příslušnému správci vodního toku, ve kterém k odběru povrchové vody dochází, pokud s ním nedohodne platební podmínky jinak. V této dohodě však nelze smluvit delší lhůtu než do 25. ledna následujícího kalendářního roku.

Penále (§ 103 zákona)

Za každý den v prodlení placení plateb jsou odběratelé povinni zaplatit penále ve výši 1 promile z částky včas nezaplacené. Na prominutí penále se obdobně vztahuje zvláštní zákon (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).

Zdroj: EKOnoviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí