zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

příprava podrobných plánů, dokumentů nabídek a činnosti dozoru na nápravných opatřeních pro 18 existujících skládek odpadu

08.01.2007
Odpady
příprava podrobných plánů, dokumentů nabídek a činnosti dozoru na nápravných opatřeních pro 18 existujících skládek odpadu
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200761945
 
* Stav tendru: 
výzva k projevení zájmu  
 
* Financování: 
EuropeAid - ISPA  
 
* Země: 
Bulharsko  BusinessInfo.cz - Bulharsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/bulharsko/1000688/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
24.01.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 246 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009999 Inženýrské poradenství a podobné technické služby

 
 
 
Anotace tendru:

Ředitelství "Fondy Evropské unie pro životní prostředí", Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství vypisuje dvoukolové výběrové řízení na přípravu podrobných plánů, dokumentů nabídek a činnosti dozoru na nápravných opatřeních pro 18 existujících skládek odpadu umístěných v 5 regionech: Montana, Rousse, Sevlievo, Silistra a Sozopol.
Celkovým cílem této zakázky na služby je zajištění podrobného průzkumu, příprava podrobných plánů za účelem nápravy a dozor na následné nápravné činnosti pro 18 starých smetišť/skládek odpadu umístěných v regionech Montana, Rousse, Sevlievo, Silistra a Sozopol. Specifické cíle této zakázky na služby jsou seskupené pod 5ti hlavními činnostmi:
(a) provedení podrobného průzkumu za účelem nápravy;
(b) příprava podrobného konstrukčního návrhu a dokumentů nabídek pro práce (FIDIC Červená kniha, CESMM3 nebo podobně);
(c) všeobecná technická pomoc;
(d) činnosti dozoru;
(e) technická a smluvní pomoc v období hlášení nedostatků.

 
Popis tendru (Čeština):

ISPA – příprava podrobných plánů, dokumentů nabídek a činnosti dozoru na nápravných opatřeních pro 18 existujících skládek odpadu umístěných v 5 regionech: Montana, Rousse, Sevlievo, Silistra and Sozopol
Umístění – regiony Montana, Rousse, Sevlievo, Silistra a Sozopol, Bulharská republika

Oznámení o veřejné zakázce na služby
1.Referenční číslo:
EuropeAid/120520/D/SV/BG – opětné zahájení
2.Řízení:
Užší.
3.Program:
ISPA.
4.Financování:
Finanční memorandum 2000/BG/16/P/PE/002 — `soubor 5 regionálních míst na likvidaci odpadů umístěných v Montana, Rousse, Sevlievo, Silistra a Sozopol`.
5.Veřejný zadavatel:
ředitelství "Fondy Evropské unie pro životní prostředí", Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství, 22 Maria Louisa Boulevard, Sofia, Bulharsko.

Předmět zakázky

6.Povaha zakázky:
Celková cena.
8.Počet a názvy položek:
Nehodící se.
9.Maximální rozpočet:
1 200 000 EUR.
10.Rozsah dalších služeb:
Nehodící se.

Podmínky účasti

11.Způsobilost:
Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny právnické osoby z členských států EU a ze zemí a území regionů, které jsou zahrnuté a/nebo oprávněné nařízením o přístupu k vnější pomoci Společenství a dalšími zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je smlouva financována (viz také bod 30 níže). Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.
12.Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně a nerozdílně zodpovědní veřejnému zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13.Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.
14.Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15.Důvody pro vyloučení:
Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit prohlášení podepsané a zařazené do standardního formuláře přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES.
16.Subdodávky:
Subdodávky budou povoleny do výše 30 % hodnoty zakázky. Subdodávky lze použít pouze pro zajištění krátkodobých odborníků a pro geotechnické průzkumy a/nebo jiné typy průzkumu, které by mohlo být nutno provést. Subdodávky nesmí být použity pro vykonávání činností zamýšlených pro klíčové odborníky.
17.Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18.Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
březen 2007.
19.Předběžné datum zahájení zakázky:
červen 2007.
20.Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
33 měsíců plus 12 měsíců pro období hlášení nedostatků.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21.Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
(a) jakýkoliv roční obrat uchazeče (firmy nebo konsorcia jako celku), za posledních 3 roky (2003, 2004 a 2005), musí být alespoň 1 000 000 EUR.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
(a) uchazeč nezaměstnával méně než 20 stálých zaměstnanců během jakéhokoliv roku za období posledních 3 let (2004, 2005 a 2006);
(b) uchazeč měl alespoň 5 stálých zaměstnanců během jakéhokoliv roku, za období posledních 3 let (2004, 2005 a 2006), se zkušenostmi s přípravou podrobných plánů za účelem nápravy starých skládek;
(c) uchazeč měl alespoň 5 stálých zaměstnanců, během jakéhokoliv roku za období posledních 3 let (2004, 2005 a 2006), se zkušenostmi s vedením stavby podle směrnic smluvních podmínek FIDIC (Červené a/nebo Žluté knihy) nebo podobných smluvních podmínek.
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
(a) uchazeč musí mít zkušenosti v následujících oblastech:
— příprava podrobných plánů skládek odpadu, bez ohledu zda šlo o nové skládky nebo nápravná opatření,
— příprava dokumentů nabídek na skládky odpadu, bez ohledu zda šlo o nové skládky nebo nápravná opatření,
— vedení stavby skládek odpadu, bez ohledu zda šlo o nové skládky nebo nápravná opatření,
(b) uchazeč dokončil během posledních 7mi let (od 1.1.1999 do vypršení lhůty pro podání přihlášek) alespoň:
i) 1 projekt podrobného plánu za účelem nápravy starých skládek odpadu;
ii) 1 projekt vedení stavby za účelem nápravy starých skládek odpadu v souladu se stavebními smluvními podmínkami FIDIC (Červená kniha) nebo podobnými.
Každý z nich alespoň s hodnotou zakázky na služby 300 000 EUR. Za účelem tohoto výběrového řízení se projekt považuje za `dokončený` pokud byla předložena závěrečná zpráva nebo pokud bylo vydáno přejímací osvědčení pro práce, které byli dozorované. V každém projektu musí být poměr služeb vykonaných uchazečem alespoň 40 % z celkové hodnoty poskytnutých služeb v rámci projektu.
Spojení i) a ii) výše je možné (to jest podrobný plán a vedení stavby za účelem nápravy starých skládek odpadu v 1 odkazu). V tomto případě by minimální hodnota projektu měla mít hodnotu zakázky na služby nejméně ve výši 600 000 EUR.
Navíc by mněli být k formuláři přihlášky připojeny doklady dokazující zkušenosti s uchazečem v předchozích zakázkách, to jest vyjádření klientů nebo výňatky ze zakázek, a to pro každý odkaz uvedený ve formuláři přihlášky.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. Za stejných podmínek se konsorcium hospodářských subjektů může spolehnout na kapacity členů konsorcia nebo jiných subjektů.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno osm nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediné faktory, které budou brány v úvahu během nového přezkoumání, jsou:
1) počet dokončených projektů podle 21.3(b) (reference se spojením podbodů podle 21.3(b) se budou počítat jako 2 projekty).
V případě stejného výsledku mezi 2mi nebo více uchazeči a bude-li to nezbytné pro určení osmé nejlepší přihlášky, bude použit druhý faktor:
2) souhrnná hodnota zakázek na služby pro projekty vyhovující podle 21.3(b).
22.Kritéria pro zadání zakázky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Přihláška

23.Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:
dne 24.1.2007 v 17:00 místního času v Bulharsku.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24.Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře od zadavatele (který je dostupný na www.moew.government.bg), jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy. Pokud by nějaký uchazeč mněl problémy získat formulář přihlášky z výše uvedené internetové adresy, tak si formulář přihlášky může vyžádat buď e-mailem na adrese vassilevap@moew.government.bg nebo faxem užitím následujícího čísla: (359-2) 981 43 93.
Důležitá poznámka: formulář přihlášky pro toto výběrové řízení je odlišný od standardního formuláře přihlášky, který je dostupný na internetových stránkách Evropské komise.
Jakýkoliv uchazeč, který nesplní tyto podmínky, nebude brán v úvahu. Jakákoli další dokumentace (reklamní brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25.Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v angličtině výlučně veřejnému zadavateli:
— buď doporučenou zásilkou (úřední poštovní služba) na adresu:
Petia Vassileva, Ministry of Environment and Water, ředitelství `Fondy Evropské unie pro životní prostředí`, 22 Maria Louisa Boulevard, 1000 Sofia, Bulharsko.
— nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo veřejnému zadavateli oproti podepsanému a datovanému potvrzení o příjmu na výše uvedenou adresu.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci s veřejným zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26.Provedení změn nebo stažení nabídek:
Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit.
Jakákoliv taková oznámení o změnách nebo odvolání musí být připravená a podána v souladu s bodem 25. Vnější obálka (a příslušná vnitřní obálka) musí být náležitě označená buď slovem „Alteration“ (změna) nebo „Withdrawal“ (odvolání).
27.Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
28.Další informace:
Veřejný zadavatel nebude odpovídat na žádné dotazy přijaté před vypršením konečné lhůty pro podání formuláře přihlášky, jak je specifikováno v bodě 23.
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si vyúčtování zisku a ztrát/přiznání příjmů a to pro každý rok, pro který musí být uveden roční obrat. Vyúčtování zisku a ztrát/přiznání příjmů, v souladu s obchodním právem země, ve které má(jí) společnost(i) sídlo, musí být poskytnut s anglickým překladem a převodem částek na euro. Během posuzování formulářů přihlášek by uchazeč mněl být připraven na žádost veřejného zadavatele předložit vyúčtování zisku a ztrát/přiznání příjmů v požadované formě. Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si další informace, které potvrdí uvedené hodnoty ve vyúčtování zisku a ztrát/přiznání příjmů.
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat důkaz skutečného počtu osob zaměstnaných jako stálí zaměstnanci pro období, za které mají být poskytnuty informace.
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné informace, týkající se uvedených vyjádření klientů, nebo jiný druh důkazů (to jest kopie příslušných smluv), pro poskytnuté reference uvedené uchazečem ve formuláři přihlášky.
Upozorňujeme uchazeče, že úspěšný uchazeč bude muset předložit důkazy o svém finančním a hospodářském postavení v každém případě, jakož i o technické a profesionální kapacitě, a to na základě kritérií výběru uváděných v bodě 21 tohoto oznámení o veřejné zakázce. Pokud úspěšný uchazeč nebude schopen předložit důkaz o svém hospodářském a finančním postavení, a to na základě výběrových kritérií pro toto výběrové řízení během15 kalendářních dní od obdržení oznámení o zadání zakázky, nebo pokud úspěšný uchazeč poskytl nepravdivé údaje, zadání veřejné zakázky bude prohlášeno za neplatné a bude zrušeno.
Uchazečům je také připomenuto, že pokud se nachází v jakékoliv situaci, uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES, povede to k jejich vyloučení z výběrového řízení a zakázek v souladu s oddílem 2.3.4 zmíněného praktického průvodce. Dále pak upozorňujeme, že záměrné podání nepřesné nebo neúplné informace ve formuláři přihlášky povede k finančním sankcím, které dosahují 10 % celkové hodnoty zadávané veřejné zakázky. Tento poměr může být navýšen na 20 % v případě opakovaných porušení během 5 let od prvního porušení.
29.Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
4.11.2004.
Europe Aid/120520/D/SV/BG.
30.Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21.6.1999 ustanovující Nástroj předvstupních strukturálních politik doplněný nařízeními Rady č. 2382/2001, 2500/2001, 769/2004, 2257/2004 a upravený nařízením Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21.11.2005 o přístupu k vnější pomoci

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí