zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka komunálních vozidel pro lisování odpadků

08.01.2007
Odpady
Dodávka komunálních vozidel pro lisování odpadků
 Referenční číslo CzechTrade: 
TE200761953
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiné  
 
* Země: 
Slovinsko  BusinessInfo.cz - Slovinsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovinsko/1000908/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
21.02.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 2 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T178705 Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než ta, která jsou konstruována především pro dopravu osob nebo nákladu (např. vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)

 
 
 
Anotace tendru:

Slovinská organizace Snaga Javno podjetje, d.o.o vypisuje otevřené výběrové řízení na dodávku komunálních vozidel pro lisování odpadků. Více informací je možné nalézt na odkazu: www.snaga.si. Nabídky nebo žádosti o informace musí být vypracovány ve slovinštině.

 
Popis tendru (Slovinština):

ozila za stiskanje odpadkov
OBVESTILO O NAROČILU

Dobava

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E):
Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, V vednost Ivan Erklavec, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 477 97 11. E-pošta jani.erklavec@snaga.si. Faks 386 1 477 96 98.
Internetni naslov(-i):
Internetni naslov naročnika: www.snaga.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, V vednost Olga Okorn, soba 114, I. nadstropje, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 477 96 28. E-pošta olga.okorn@snaga.si. Faks 386 1 477 97 13. URL: www.snaga.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, V vednost tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118, I. nadstropje, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 477 96 20. E-pošta snagalj@snaga.si. Faks 386 1 477 97 13. URL: www.snaga.si.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI:
Drugo.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1)OPIS
II.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
JR B 11/06.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Snaga, d.o.o, Povšetova 6, Ljubljana.
II.1.3)Obvestilo vključuje:
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu:
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave:
Dobava komunalnih vozil.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
34144512, 34144511.
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA):
II.1.8)Razdelitev na sklope:
Da.
Je treba predložiti ponudbe za: En ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne:
Ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ponudbe se lahko predložijo za en sklop, več sklopov ali vse sklope.
Ocenjena vrednost brez DDV: 170 000 000 SIT.
II.2.2)Opcije:
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLUČEK:
Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila).

INFORMACIJE O SKLOPIH

SKLOP ŠT. 1
1)KRATEK OPIS:
Smetarsko vozilo - potisna plošča.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV):
34144512, 34144511.
3)KOLIČINA ALI OBSEG:
3 kosi.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA:
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH:
SKLOP ŠT. 2
1)KRATEK OPIS:
Smetarska vozila - vrtljivi boben.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV):
34144512, 34144511.
3)KOLIČINA ALI OBSEG:
3 kosi.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA:
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH:

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO
III.1.1)Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5 % od ponudbene vrednosti.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
Po pogodbi.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila:
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJE
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Pravni status - obvezna dokazila:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4)Pridržana naročila:
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV
III.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:

ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1)VRSTA POSTOPKA
IV.1.1)Vrsta postopka:
Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju:
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom:
IV.2)MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1)Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Cena. Ponderiranje: 60 točk.
2. Dobavni rok. Ponderiranje: 5 točk.
3. Preseganje osnovnih tehničnih zahtev. Ponderiranje: 15 točk.
4. Servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja. Ponderiranje: 5 točk.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba:
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik:
JR B 11/06.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom:
z dne 17.3.2006.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 20.2.2007.
Dokumentacija se plačuje:
Navedite ceno: 10,43 EUR.
Pogoji in način plačila: Plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki, d.d., številka 02924-0020286671, s pripisom JR B 11/06.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
20.2.2007 - 12:00.
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom:
IV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb).
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb:
21.2.2007 - 9:00.
Kraj: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sajni sobi št. 200, II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali komisiji pred odpiranjem.

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA:
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI:
VI.3)DODATNE INFORMACIJE:
Merila za oddajo: V vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega: da. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: Ur. l. RS št. 28 z dne 17.3.2006, Ob-7705/06.
Ali je to neobvezno obvestilo? Ne.
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKI
VI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke:
VI.4.2)Vlaganje pritožb:
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí