zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty pravomocně uložené v r. 2006 nad 100 000 Kč za porušení povinností v ochraně přírody

02.02.2007
Příroda
Pokuty pravomocně uložené v r. 2006 nad 100 000 Kč za porušení povinností v ochraně přírody
Z nejdůležitějších rozhodnutí ČIŽP

Pokuta  uložena ve výši 225 000,- Kč

fyzické osobě podnikající podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. za neodborný a neopodstatněný ořez 12 lip srdčitých a 3 lip velkolistých v dolní části Masarykova náměstí v Mnichovicích.

PM 1.3.2006

Územní působnost OI Praha

 

Pražská Elektro B.L.M. s.r.o.

U Tvrze 43/16, 108 00 Praha 10

IČ: 48583596

Pokuta uložena ve výši 167.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. za navezení zeminy a stavebního odpadu do přírodní rezervace Údolí Únětického potoka, čímž došlo k nedovolené změně dochovaného přírodního prostředí v rozporu s bližšími ochrannými podmínkami.

PM 18.3.2006

Územní působnost OI Praha

 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, Chrudim

IČ: 48171590

Pokuta uložena ve výši 150.000,- Kč za porušení § 88 odst. 2 písm.b) a písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za zásah do VKP vodní tok Zlatý potok a zásah do přirozeného vývoje ZCHD živočichů (střevle potoční a vranka obecná) v důsledku vypouštění vod nevyhovující kvality z ČOV.

PM 20.4.2006

Územní působnost OI Hradec Králové

 

SKLÁDKA ELZET, spol. s r.o.

Mašovická 202/8, 142 00 Praha 4 – Libuš

IČ: 25293095

Pokuta ve výši 400.000,- Kč podle § 88 odst. 1písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za správní delikt nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, ke kterému došlo v době od roku 1999 do 30.9.2004 prováděním stavební činnosti a ukládáním inertních odpadů v biotopu zvláště chráněných druhů živočichů v zatopeném hliníku bývalé cihelny Blatno.

PM 13.6.2006, výše pokuty byla v odvolacím řízení odvolacím orgánem změněna na 200 000,- Kč

Územní působnost OI Hradec Králové

 

PKS INPOS a.s.

Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059

Pokuta ve výši 250.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání navezením výkopové zeminy a kamení do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody v objemu cca 10.000 m3.

PM 25.4.2006

Územní působnost OI Havlíčkův Brod

 

Pokuta uložena ve výši 250.000,- Kč

fyzické osobě podnikající podle § 88 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm b) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání které spočívalo ve zničení skupiny (79ks) dřevin rostoucích mimo les a závažném poškození VKP údolní niva Stroupnického potoka.

Územní působnost OI Praha

 

Pokuta uložena ve výši 250.000,- Kč 

fyzické osobě podnikající podle § 88 odst. 1 písm. c) a i) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání které spočívalo ve zničení skupiny (18 topolů černých) dřevin rostoucích mimo les a poškození VKP vodní tok a údolní niva Křenického potoka.

Územní působnost OI Praha

 

VYSA INVEST s.r.o.

Českolipská 776, Mělník

IČ: 61856720

Pokuta uložena ve výši 150.000,- Kč podle § 32 odst. 1 písm.a) zákona č. 100/2004 Sb. za protiprávní jednání které spočívalo v dovozu 5000 kg masa z jeseterů bez platného povolení podle práva ES o ochraně ohrožených druhů (Washingtonská úmluva - CITES)

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

GOLF CLUB Teplice s.r.o.

Dubí, Cínovec 275, 417 32 Teplice

IČO: 25467042

Pokuta uložena v celkové výši 640.000,- Kč za porušení několika ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.:

Pokuta 200 000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. e) za zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha tetřívka obecného provozováním golfového hřiště.

Pokuta 30 000,- podle § 88 odst. 1 písm. f) za provádění terénních úprav v ochranném pásmu přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště.

Pokuta 300 000,- podle § 88 odst. 2 písm. j) za neplnění omezení a zákazů (stanovených rozhodnutím ČIŽP počátkem roku 2005) v ochranném pásmu přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště.

Pokuta 60 000,- podle § 88 odst. 2 písm. n) za výkon činností (změna a způsob využití pozemků v Ptačí oblasti Východní Krušné hory) ke kterým je potřeba souhlas orgánu ochrany přírody bez tohoto souhlasu.

Pokuta 50 000,- podle § 88 odst. 2 písm. n) za zásah do biotopu zvláště chráněného druhu rostliny koprníku štětinolistého v rozporu s udělenou výjimkou ze zákazu.

Územní působnost OI Ústí nad Labem

 

Skanska DS a.s.

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČ: 26271303

Pokuta uložena ve výši 250.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.e) zákona č. 114/1992 Sb. za nedovolený zásah do biotopu a rušení zvláště chráněných druhů živočichů (více druhů obojživelníků a plazů) při budování silničního náspu v rámci výstavby silnice I/37 Pardubice – Chrudim.

Územní působnost OI Hradec Králové

 

Obec Nová Sídla

Nová Sídla 1

IČ: 00579581

Pokuta uložena ve výši 200.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm.j) zákona č. 114/1992 Sb. za porušení podmínek stanovených k ochraně přechodně chráněné plochy. Stanovené podmínky byly porušeny vykácením lesa na ploše 0,96 ha a dalších 20 jednotlivých dubů na přechodně chráněné ploše “les Chlum” v katastru obce Nová Sídla.

Územní působnost OI Hradec Králové

 

AGILE spol. s r.o.

Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 15030741

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm.p) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání spočívající v nesplnění podmínek vydaného souhlasu v průběhu odbahňování rybníka Roudnička, který je součástí přírodní památky Roudnička a Datlík. V rozporu s vydaným souhlasem orgánu ochrany přírody bylo uložení vytěženého sedimentu v ochranném pásmu přírodní památky.

Územní působnost OI Hradec Králové

 

Obec Lipinka

Lipinka 82, 783 84 Nová Hradečná

IČ: 00302911

Pokuta ve výši 150.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. za neprovedení uložené náhradní výsadby. Náhradní výsadba (vysázení 124 ks dřevin) byla uložena v souvislosti s nepovoleným kácením (144 ks dřevin), které obec provedla na přelomu let 2003 a 2004.

Územní působnost OI Olomouc

 

OKD, Rekultivace, a.s.

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČ: 47676175

Pokuta ve výši 200.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (více druhů obojživelníků, plazů a ptáků) v souvislosti se zavážením lokality s výskytem zvláště chráněných druhů důlní hlušinou v době od 19.9.2005 do 15.3.2006.

Územní působnost OI Ostrava

 

Referátem CITES Ř OOP byly uloženy dvěma fyzickým osobám pokuty v celkové výši 300.000,- Kč a to:

  1. pokuta ve výši 150.000,- Kč za porušení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb. za dovoz 18 kusů exemplářů – ptačích vajec – amazoňana modrobradého (Amazhona festiva festiva) zařazeného v příloze B nařízení Komise (ES) z Brazílie do České republiky bez vývozního povolení Brazílie a dovozního povolení Ministerstva životního prostředí České republiky.PM 3.4.2006
  2. pokuta ve výši 150.000,- Kč za porušení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb. za dovoz 8 ks fragmentů lastur Strombus gigas, 16 ks fragmentů korálů řádu Scleractinia, 3 exempláře amazoňana šedohlavého (Amazona agilis) a 3 exemplářů amazoňana jamajského (Amazona collaria) z Jamajky do Ćeské republiky bez dovozního povolení České republiky či jiné členské země Evropského společenství doprovázeného vývozním povolením Jamajky.PM 17.2.2006
  3. pokuta ve výši 300.000,- Kč za nesplnění povinností plynoucích z § 23 odst. 5 zákona č. 16/1997 Sb. tj. za neprovedení nezaměnitelného označení nejméně 100 exemplářů papouška šedého (Psittacus erithacus), kteří byli určeni k dalšímu prodeji. Exempláře byly dovezeny do ČR dne 8.3.2004 v celkovém počtu 350 ks a minimálně třetina z nich byla označena nevyhovujícím způsobem.

 

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí