zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty pravomocně uložené v r.2006 ve výši min. 80.000,-Kč za porušení povinností na úseku ochrany lesa

26.01.2007
Les
Pokuty pravomocně uložené v r.2006 ve výši min. 80.000,-Kč za porušení povinností na úseku ochrany lesa
Z nejdůležitějších rozhodnutí ČIŽP
BAU H H spol. s r.o.

Baštínov 19

Havlíčkův Brod

IČO: 25286641

Pokuta 200.000,- Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesních pozemků (tj. společnosti BAU H H s.r.o.) za poškození životního prostředí v předmětných lesích v důsledku nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě, které vlastníku lesa ukládalo provést zalesnění holin v k.ú. Číměř o celkové ploše 2,66 ha.

Územní působnost: OI České Budějovice

PM – 19.1.2006

 

 Spol. GOTTARDO, s.r.o.

Dyjákovice 241

IČO: 258 61 468

Pokuta 80.000,-Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb. vlastníku lesa (GOTTARDO s.r.o.) za ohrožení životního prostředí na lesních pozemcích v k.ú. Šenov u Broumova

- vlastník lesa nesplnil zákonem danou lhůtu pro zalesnění holiny a nerespektoval ani rozhodnutí ČIŽP o povinnosti zalesnit pozemky v náhradních lhůtách.

Územní působnost: OI Hradec králové

PM – 16.2.2006

 

České dráhy a.s.

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1

IČO: 70994226

Pokuta 400.000,-Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích, ke kterému došlo v souvislosti s nedostatečnou kontrolou technického stavu vlakové soupravy

– v důsledku závady na 2 vagonech této soupravy došlo v červenci 2003 ke vzniku požáru, který následně zasáhl a zničil na lesních pozemcích v k.ú. Vracov lesní porosty na výměře 21,30 ha.

Územní působnost: OI Brno

PM – 16.3.2006

 

Správa NP a CHKO Šumava

1.máje 260, 385 01 Vimperk

IČO: 005 83 171

Pokuta 630.000,-Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č.282/1991 Sb. za soubor opatření, poškozujících životní prostředí v lesích NP Šumava tím, že v důsledku protiprávního nezasahování proti kalamitním hmyzím škůdcům (kůrovcům) a nerespektováním rozhodnutí ČIŽP o uložení předběžného opatření, kterým bylo nařízeno urychlené zpracování a asanace aktivního kůrovcového dříví v dané lokalitě, byly vytvořeny podmínky pro rozvoj kůrovců a rozšíření jejich vývojových stádií v lesních porostech v k.ú. Javoří Pila, obec Modrava nacházejících se ve II.zóně NP Šumava, Lesní správa Srní.

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 17.5.2006,výše pokuty byla v odvolacím řízení odvolacím orgánem změněna na 200 000,- Kč

 

Technické služby Mimoň, spol. s r.o.

V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň

IČO: 491 00 408

Pokuta 80.000,-Kč uložena provozovateli skládky Svébořice podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb. za nesplnění pravomocného opatření k nápravě, stanovujícího povinnost zabezpečit skládku odpadů v k.ú. Svébořice, obec Česká Lípa tak, aby nedocházelo k úniku odpadů do okolních lesních pozemků

- shora uvedená společnost nesplnila v určeném termínu (do 31.12.2005) opatření ČIŽP k nápravě, v důsledku čehož byl zjištěn pokračující únik odpadů na lesní pozemky v okolí skládky a tím došlo i k omezení plnění funkcí lesa na ploše min. 800 m2.

Územní působnost: OI Liberec

PM – 29.5.2006

 

Obec Veselé

Veselé 153, 407 43 Veselé u Děčína

IČO: 005 55 908

Pokuta 100.000,-Kč uložená podle § 4 odst. c) zákona č. 282/1991 Sb. vlastníku lesního pozemku (obec Veselá) za jednání, kterým byly vytvořeny příznivé podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů

- v důsledku nezpracování kůrovcových ohnisek a jednotlivých napadených stromů v zákonné lhůtě došlo vlivem rozšíření kalamitních škůdců - kůrovců v předmětných lesních porostech k.ú. Veselé k poškození životního prostředí.

Územní působnost: OI Ústí n. Labem

PM – 12.6.2006

 

Spol. EVROPSKÁ LESNÍ A OBCHODNÍ, s.r.o.

397 01 Písek

IČO: 270 66 762

Pokuta 80.000,-Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č.282/1991 Sb. shora uvedené společnosti za správní delikt ohrožení životního prostředí v lesích

- jmenovaná společnost se deliktu dopustila tím, že jako vlastník lesního pozemku v k.ú. Tanvald nesplnila opatření ČIŽP k nápravě, ukládající povinnost holinu zalesnit, čímž vytvořila podmínky pro negativní působení abiotických činitelů v dané lokalitě, zejména pak působení vodní eroze.

Územní působnost: OI Liberec

PM – 28.12.2005

 

Stejně jako v předchozích letech, i letos většina pravomocně uložených pokut na úseku ochrany lesa je orgány ČIŽP ukládána f y z i c k ý m o s o b á m (většinou se jedná o pokuty nepřevyšující částku 80.000,-Kč). Se zřetelem na zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uvádíme pouze přehled pravomocně uložených pokut dosahujících nebo převyšujících uvedenou částku:

Lesní pozemky v k.ú. Stachy

Pokuta 160.000,- Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v důsledku nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě v souvislosti s povinností zalesnit holiny o celkové výměře 3,98 ha (povinnost k zalesnění holin na lesních pozemcích – viz § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).

Územní působnost: OI České Budějovice

PM – 26.1.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Hostákov, okr. Třebíč

Pokuta 145.000,-Kč uložená vlastníku lesa podle § 4 zákona č. 282/1991 Sb. za ohrožení životního prostředí v lesích v důsledku neplnění zákonných povinností se zalesňováním holin a pravomocných rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě. Celková plocha nezalesněných holin 2,91 ha.

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 27.1.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Soutice, okr. Benešov

Pokuta 500.000,-Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. spoluvlastníkovi předmětných lesních pozemků za ohrožení a poškození životního prostředí v lese, způsobené nesplněním zákonných povinností při ochraně lesa (závažným porušením ustanovení §§ 32 a 33 lesního zákona), čímž byly v období duben 2003 – červen 2004 vytvořeny podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů – kůrovců. Terénním šetřením bylo zjištěno 593 m3 dříví, opuštěného kůrovcem.

Územní působnost: OI Praha

PM – 6.3.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Soutice, okr. Benešov

Pokuta 1.000.000,-Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. spoluvlastníkovi předmětných lesních pozemků za ohrožení a poškození životního prostředí v lese, způsobené nesplněním zákonných povinností při ochraně lesa (opět závažným porušením ustanovení §§ 32 a 33 lesního zákona), čímž byly v období červenec – říjen 2004 vytvořeny podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů – kůrovců. Terénním šetřením bylo zjištěno 2526 m3 dříví, opuštěného kůrovcem.

Územní působnost: OI Praha

PM – 6.3.2006

Lesní pozemky v k.ú. Kunvald

Pokuta 100.000,- Kč uložená vlastníku lesa podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb. za ohrožení životního prostředí na lesních pozemcích v k.ú. Kunvald v důsledku neplnění zákonné lhůty pro zalesnění holin a nerespektování povinnosti zalesnit holiny v náhradních lhůtách.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 6.3.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Žďárec

Pokuta ve výši 90.000,-Kč uložená podle § 4 písm.c) zák.č.282/1991 Sb. vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lese, které způsobil tím, že zanedbáním ochrany lesa (t.j. zákonné povinnosti zpracovat a asanovat dřevní hmotu napadenou hmyzími škůdci – kůrovci) a zanedbáním včasné obnovy lesa (nerespektováním povinnosti zalesnit vzniklé holiny v zákonné lhůtě, dané lesním zákonem) vytvořil v r.2005 podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů v lesním porostu dané lokality.

Územní působnost: OI Brno

PM – 20.4.2006

Lesní pozemek v k.ú. Koldín

Pokuta 110.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení životního prostředí na předmětném lesním pozemku způsobené tím, že v důsledku neřešených kůrovcových ohnisek v r. 2005 vlastník lesa vytvořil podmínky pro působení zejména škodlivých biotických a sekundárně i abiotických činitelů v lesích (venkovním šetřením v září 2005 bylo zjištěno cca 60 m3 kůrovcových souší a stromů, opuštěných kůrovci po vyrojení, a 95 m3 kůrovcových stromů napadených lýkožroutem ve stádiu závrtů – kukly).

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 10.7.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Soutice, okr. Benešov

Pokuta 1.000.000,-Kč uložená ve smyslu § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastníku lesních pozemků za ohrožení a poškození životního prostředí v lese, které bylo způsobené soustavným neplněním zákonných povinností při ochraně lesa, resp. nezajištěním včasného zpracování a asanace kůrovcem napadené dřevní hmoty (jedná se o závažné porušení §§ 32 a 33 lesního zákona). Tím byly v období květen – listopad 2005 v dané lokalitě vytvořeny příznivé podmínky pro další působení škodlivých biotických činitelů – kůrovců. Terénním šetřením pracovníků oddělení ochrany lesa ČIŽP bylo zjištěno 990 m3 dříví, opuštěného kůrovcem.

Územní působnost: OI Praha

PM – 31.7.2006

Lesní pozemky v k.ú. Jevíčko – předměstí

Pokuta 150.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích způsobené tím, že v zákonné lhůtě nezalesnil rozsáhlou holinu o výměře 6,71 ha vzniklou po nezákonné těžbě dříví v r. 2002. Vzhledem k rozloze holiny, která je dosud z 90 % bez jakékoli byť přirozené obnovy lesních dřevin, došlo protiprávním jednáním vlastníka lesa k závažnému ohrožení plnění veřejně prospěšných funkcí lesa v uvedené lokalitě.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 2.8.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Slavoňov u Lukavice, okr. Šumperk

Pokuta 150.000,-Kč uložená ve smyslu § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastníku jednoho z lesních pozemků a současně původci protiprávního stavu na sousedních lesních pozemcích za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích, které bylo způsobeno nezákonnou těžbou lesa, provedenou v průběhu roku 2005. Vzniklá holina o ploše 1,5 ha přesahuje limitní plochu holé seče, danou zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění (lesní zákon), přičemž zčásti šlo o irreversibilní (nevratné) poškození či protizákonné smýcení lesních porostů mladších 80 roků. Tím byly v konečném důsledku vytvořeny příznivé podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů na předmětných lesních pozemcích.

Územní působnost: OI Olomouc

PM – 4.8.2006

 

Lesní pozemek v k.ú. Kunvald

Pokuta 80.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c), d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v důsledku

* nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě, kterým byla vlastníku lesa uložena povinnost v opakovaně stanovených náhradních lhůtách zalesnit holinu vzniklou v letech 2002 – 2003

* provedení nezákonné úmyslné těžby dříví (zdravých stromů) v porostní stěně přiléhající k nezalesněné holině, čímž byly vytvořeny podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů v lesích ve smyslu zákona č. 282/1991 Sb., o inspekci.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 1.9.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Hrušová

Pokuta 90.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c), d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku a spoluvlastníku předmětných lesních pozemků za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v důsledku nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě, kterým byla vlastníku lesa uložena povinnost zalesnit holiny o plochách 0,85 ha, 1,72 ha, 0,59 ha a 0,89 ha, vzniklých v letech 2000 – 2003.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 1.9.2006

 

 Lesní pozemky v k.ú. Nezamyslice u Horažďovic

Pokuta 100.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů osobě zmocněné vlastníkem lesa k provedení těžeb za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích způsobené tím, že úplným nelegálním smýcením porostů mladších 80 roků a provedením dalších nelegálních těžeb na lesních pozemcích o rozlohách 0,34 ha, 0,26 ha a 0,60 ha zmocněná osoba vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů na dané lokalitě.

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 10.10.2006

 

Lesní pozemek v k.ú. Velké Hydčice

Pokuta 120.000,- Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů nájemci lesa za poškození životního prostředí v lesích v důsledku jeho nečinnosti v souvislosti se zalesňovacími povinnostmi na holině o ploše 1,45 ha, vzniklé v r. 2000, a v důsledku následného neplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě.

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 10.10.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Domamil, okr. Třebíč

Pokuta 175.000,- Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení životního prostředí v lesích v důsledku nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě, kterým mu byla uložena povinnost ve stanoveném termínu obnovit lesní porost na holinách vzniklých v r. 2001, dosahujících celkové plochy 1,75 ha.

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 21.11.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Hradčany u Českého Dubu

Pokuta 100.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesů za ohrožení životního prostředí v lesích v důsledku

* nezákonného proředění lesního porostu o výměře 0,65 ha na 0,3 plného zakmenění

* přiřazení holé seče o celkové ploše 1,35 ha,

čímž překročil lesním zákonem povolenou souvislou výměru nezajištěných porostů, ohrozil stabilitu předmětných lesních porostů i lesní porosty sousedních vlastníků a vytvořil podmínky pro nepříznivé působení mikroklimatických činitelů, hmyzích škůdců a buřeně.

Územní působnost: OI Liberec

PM – 24.11.2006

Lesní pozemky v k.ú. Březová u Vítkova, okr. Opava

Pokuta 500.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za poškození životního prostředí v lesích v důsledku provedení rozsáhlé neoprávněné těžby na třech lesních parcelách, čímž v této lokalitě vytvořil v období květen - červenec 2006 vhodné podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů.

Územní působnost: OI Ostrava

PM – 8.12.2006

 

Nejzávažnější případy, ve kterých je současně spatřováno důvodné podezření ze spáchání trestného činu, jsou postupovány formou t r e s t n í c h o z n á m e n í orgánům činným v trestním řízení k prověření.

Přehled trestních oznámení - rok 2005

Datum podání T0

 Z podnětu koho  Podezření  Způsob ukončení, zpracovatel  Kvalifikace
 14.1.2005   OI Praha  rozšíření kůrovce  obžaloba konkrétní osoby

ŽP (§ 181b/1,2 a), poškození lesa těžbou

 31.1.2005  OI Olomouc nezalesnění holiny o rozloze  probíhá trestní stíhání konkrétní osoby  §§ 181a,257,258 TZ
 10.11.2005  OI Liberec nařezání stromů na ploše 0,74 ha  odloženo dle § 58/3b PZ  § 45/1 PZ
 16.11.2005  OI Č.Budějovice  těžba přes etát, dosud neukončeno

§§ 181a či 181b TZ

Přehled trestních oznámení - rok 2006

 Datum podání TO

 Z podnětu koho

Podezení

 Způsob ukončení, zpracovatel

 Kvalifikace

  9.1.2006  

OI Hradec Králové

nařezání lesa na ploše 4,46 ha

 odloženo podle § 159a/4 TŘ - neznámý pachatel (OOK SKPV PČR OŘ Dvůr Králové)

poškozování cizí věci (§ 257/1,2, písm.dTZ)

13.3.2006

OI Hradec Králové

 pozměněné matur. vysvědč.(OLH)

 Návrh na podání obžaloby (OHK SKPV PČR OŘ Jičín)

 padělání a pozměňování veř.listiny(§ 176/1 TŘ)

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí